Гергана Мутафова, член на ВСС:

В момента ЕИСС работи три пъти по-бързо от първоначалната версия*

В момента ЕИСС работи три пъти по-бързо от първоначалната версия*
Гергана Мутафова, член на ВСС

Г-жо Мутафова, съдии се оплакват от Единната информационна система на съдилищата (EИСС), която се внедрява от лятото. Вие сте координатор на проекта. Как тя ще подобри работата на магистратите?

Това е вътрешна система за управление на електронни дела, интегрирана с информационните системи на държавната администрация и се използва от съдии и съдебни служители. Тя съдържа цялата информация с данни по дела, въз основа на която се предоставят електронни услуги на граждани и адвокати чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). Системата създава предпоставките за унифициране на работните процеси и прилагане на единни правила за работа при управление на делата. Унифицираните процеси предоставят по-голяма гъвкавост и намаляват времето и ресурсите при тяхната промяна поради организационни или законодателни изменения. Основна полза от ЕИСС освен унифицирането на процесите е и уеднаквяване на структурата и съдържанието на въведената информация по делата - единна база с еднаква структура на обекти и данни в нея, унифицирани полета, единни номенклатури, съобразени с инстанцията на съдилищата. Системата дава възможност делата да се проследяват в реално време, още преди хартиените дела да са получени в съответния съд. Чрез нея в реално време се проследява движението на всяко дело при обжалване, изпращането му по подсъдност и компетентност и т.н. Така се създават условия за редуциране на работата на всяка следваща инстанция, тъй като електронната папка на делото, създадена и поддържана на предходната инстанция, се използва и на следващата. А това ще намали значително изпълнението на едни и същи дейности в различни съдилища по едно и също дело, дублиране и разхищение на човешки ресурси. Системата осигурява проследимост на делата, пълна хронология на събитията по движението им на всяка една инстанция. Повишава се и ефективността на работата на магистрати и съдебни служители чрез спестяване на време и оптимизиране на работния процес.

Все пак какво представлява системата?

Тя има възможност в различен времеви период (6 месеца, годишно) да предоставя реални данни за натовареност за нуждите на статистиката за вземане на кадрови и бюджетни решения. В дългосрочен план (при изтичане на преходния период) ЕИСС ще генерира автоматично цялата статистика, с което ще се оптимизира използването на висококвалифицирания ресурс на съдебните служители за извършване на други дейности по правораздаването. ЕИСС освен деловодна е и информационна система за управление на съдебните дела. Тя обединява цялостния процес по управление на делата от регистриране на иницииращите документи, през образуване на делото, случайното разпределение, управление на заседанията, постановяване и обезличаване на актовете, съдебната статистика, натовареността на съдиите и финансовото управление на делата, управление на дейността по призоваване, включително чрез наличното мобилно приложение за призовкари. Системата гарантира необходимата сигурност. ЕИСС функционира в защитен APN комуникационен канал. Тя е изградена при спазване на всички съвременни изисквания за оперативна съвместимост с външни системи.

Обяснете какви действия в системата извършват магистратите, така че да разберем основния упрек на съдите от Софийския районен съд, че е бавна и затруднява работата им.

Действията включват създаване на съдебен акт чрез вграден текстов редактор вътре в системата и подписване на съдебния акт с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Основният упрек е необходимостта от електронно подписване чрез КЕП и изпълнението на много действия за качване на съдебните актове. Искането на магистратите е за оптимизирането чрез намаляване на кликовете за всяка операция. В актуалната версия (66-а версия) от 16 септември са направени подобрения. Премахната е необходимостта от многократно въвеждане на ПИН код на КЕП при подписване. Най-съществената промяна е намаляването на броя на кликовете за операциите, свързани със създаването на актовете. В момента качването на съдебните актове се извършва с 3 “клика”, което е три пъти по-бързо от предишната версия.

ВСС спря внедряването ѝ до 10 декември, за да се отстранят недостатъците. Времето достатъчно ли е?

ЕИСС е уеб-базирана система и спиране в буквалния смисъл не може да се осъществи. Взетото решение означава, че извън пилотните съдилища (17 броя), и тези изразили изрично желание да работят с нея и след 18 септември 2020 г. (23 броя), няма да се образуват нови дела в ЕИСС. Тя е внедрена в 152 съдилища (от предвидени 153) и всички образувани електронни дела продължават да се обработват и след 17 септември. 41 съдилища продължават работата си с ЕИСС, като образуват новопостъпилите дела в нея. Към 18 септември, тоест за 61 работни дни регистрираните документи са 95 186, образуваните съдебни дела са 43 896, отразените проведени и насрочени заседания са 59 764 броя, изготвените съдебни актове са 67 731 броя, а електронно подписаните са 55 925 акта, което представлява 91% от всички изготвени в системата актове. Пленумът на ВСС реши да се създаде работна група, която да изготви предложение за всички необходими промени, които да бъдат възложени на “Информационно обслужване” АД. В нея участват членовете на ВСС, съдии и съдебни служители. Тя трябва да ги депозира до 15 октомври 2020 г. Без да са ясни предложенията, не смятам, че някой може да се наеме да каже дали срокът до 10 декември е достатъчен. Въвеждането на централизирана информационна система винаги е съпроводено от предложения за доработка и подобряване на функционалностите ѝ. Нямам очаквания, че след като бъдат отразени предложенията, няма да има необходимост от извършване на нови доработки и подобрения.

Защо трябва да се използва електронен подпис при всяко действие?

Използването му е регламентирано в Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Съгласно него електронните документи са признати за равностойни на хартиените и могат да бъдат подписани с електронен подпис, който има правното значение на саморъчен подпис. Използването на КЕП е способът за реализиране на електронно правосъдие - управление на съдебните дела по електронен път и упражняване на процесуални права в електронна форма. Съдиите, държавните съдебни изпълнители, прокурорите и следователите използват КЕП. Документи в ЕИСС имат правно значение само ако са подписани с електронен подпис. КЕП има значение на собственоръчен подпис и чрез полагането му се идентифицира авторът. По категоричен начин се установява датата и часът на полагането му и се препятстват изменения на подписания документ без знанието на автора. И ще ви дам един пример - достъпът в ЕПЕП до заповедните производства е чрез използване на КЕП и няма логика да има по-високи изисквания за достъп до електронни услуги за граждани и адвокати, а съставителите на документи в ЕИСС да не ги подписват електронно. Постановяването на съдебните актове чрез подписване с КЕП дава възможност страните чрез достъп до електронните папки на делата в ЕПЕП да получават реална информация за хода на делата си.

Ще може ли съдиите да влизат в системата от дома си например?

От гледна точка на информационната сигурност, както и вземайки предвид чувствителността на наличната информация и нейния голям обем, ЕИСС е разработена така, че достъпът с КЕП да е единствено от сградите на съдилищата. Технически е възможно да има достъп за работа дистанционно, но това е въпрос на управленско решение на ВСС, който следва да разработи високи нива на сигурност, като вложи и допълнителни финансови ресурси, за да гарантира сигурността на данните.

Друг упрек е, че се бърза с внедряването й. Така ли е?

Категорично не може да се говори за бързане. Разработването и внедряването е осигурено по Оперативна програма Добро управление, за което на 26 август 2016 г. е сключен договор с първоначален срок за приключване на дейността 31 декември 2018 г. Договорът с "Информационно обслужване" АД беше сключен на 16 януари 2019 г. като в последствие е изменен срокът за изпълнение на проекта до 31 декември 2020 г. Пилотното внедряване на системата от Информационно обслужване АД започна по одобрен график през юли 2020 г. и приключи в сроковете по графика на 17 септември 2020 г.

Имаше и упреци, че не може ръководител на проект, който засяга съдилищата, да е прокурор. Защо точно вие бяхте определена?

Разработването и внедряването на ЕИСС е само част от многото дейности по обширен проект на ВСС, който включва 7 дейности. Те засягат както съдиите, така и прокурорите. До октомври 2017 г. ръководител на проекта е бил член на ВСС от Прокурорска колегия, а координатор член на ВСС от Съдийска колегия (СК). От ноември 2017 г. до настоящия момент ръководител на проекта също е член на ВСС от Прокурорската колегия, но се подпомага от трима координатори - членове на ВСС от Съдийска колегия. Вземайки предвид, че ръководителят на проекта администрира, координира и отговаря за навременното изпълнение на дейностите, няма никакво значение неговата принадлежност към дадена колегия. Още повече, че в случая са избрани 3-ма членове на СК - г-жа Боряна Димитрова и г-н Красимир Шекерджиев, които са координатори по дейността за оптимизация на съдебната карта и г-жа Вероника Имова, която е координатор по дейността за разработване и внедряване на ЕИСС. Изхождайки именно от това какви функции и задължения изпълнява ръководителя на проекта, е увеличен броя на координаторите от един при предходния ВСС, на 6 след встъпването на новия ВСС - трима членове от Съдийска колегия и трима съдебни служители.

Как системата ще подобри достъпа на гражданите до правосъдие?

ЕИСС е вътрешна информационна система за управление на електронни дела в съдилищата, но тя е базата данни, до която чрез ЕПЕП всички потребители на правосъдни услуги - граждани и адвокати, ще имат достъп. ЕИСС предоставя възможност чрез ЕПЕП да се подават документи за иницииране на съдебни дела, съпровождащи документ по вече образувани дела и други процесуални действия, което създава предпоставките за достъпност, бързина и прозрачност при управлението на дела. Постановяването на съдебните актове чрез електронно подписване дава възможност страните чрез достъп до папките в ЕПЕП да получават реална информация за хода на делата си.

*Ана Михова, в-к "24 часа"

Още по темата

Съдийската колегия пак отложи дебата за реформата в съдебната карта

Предишна новина

Иво Прокопиев прехвърля свой финансов бизнес на вицепремиер при царя

Следваща новина

Коментари

30 Коментара

 1. 30
  66 do 29 | нерегистриран
  5
  0

  Ние вече отдавна сме се светнали за тоази система. Хакваме системата - две бели гащи и пет кабела и сваляме цяло правителство, блокирайки правосъдието в държавата. Другите екстри си ги пазим в тайна.

 2. 29
  Действаме | нерегистриран
  2
  0

  Този форум даде възможност на нас мислещите, можещите и независимите да хакаме въпросната правосъдна система с минималлни ресурси. Отам - дестабилизация във вътрешните работи на въпросната държавица и оттам - постигане на всички наши цели. Къде казахте, че са сървърите? Доклокото знаем, няма много останали бункери от соца, където да ги скътаете, а освен това и нямате бюджет, за да им осигурите охрана и най- малкото - защита от елекромагнитни атаки. Да не говорим за такива по трасето, харакерски или просто рязане на кабели. наводнения , мобби, товок удар или други екстри не ги броим. Кога ще въведете тази прекрасна система? Може ли да я въвеведете и за прокуратурата повсеместно и за досъдебното производство? Навсякъде да работят само по този начин? Ние изцяло подкрепяме гопожата!

 3. 28
  Госпожо ЦК на ЕИСС | нерегистриран
  7
  0

  Госпожо, виждам, много сте скарана с Европа.

 4. 27
  Прав е този с националната сигурност | нерегистриран
  1
  0

  https://cio.bg/softuer/2017/11/13/3434164_shest_neobichaini_mesta_za_razpolagane_na_centrove_za/

 5. 26
  | нерегистриран
  7
  0
  До коментар #24 от "сиска | нерегистриран":
  Не си в час отворен коментаторе!Как досега вътрешните мрежи работеха перфектно и изведнъж с внедряването на измислената ЕИСС се появиха проблемите.Вземи и си прочети учебниците.Системните в съдилищата са достатъчно отговорни и са си свършили работата отдавна, а това че външния трансфер и концентратора на ВСС неможе да поеме трафика това е съвсем различно от твоите нефе
  лни обяснения!Така ,че не обяснявай като дърт комунист пак кой е виновен и не търси под вола теле.Хората не са прости и виждат откъде идва проблема!

  Сиске, не знам къде работиш, но в софийската Съдебна палата половината мрежови розетки по кабинети и помещения са в трагично състояния - разбичкани и неправещи контакт, благодарение на което и досега мрежата яко накъсваше. Мрежата в Палатата е правена по време на големия ремонт на Иван Григоров от преди 20 години и от тогава нищо не е пипнато. Сто пъти сме са оплаквали на наште системни от лошата розетка в кабинета, те само вдигат рамене и се чешат там дето не ги сърби, но нищо не правят. Всичко в тая държава бачка на принципа - ден да мине, друг на дойде, важното заплатата да тече. Ето затова няма да изградим никакво ел. правосъдие - за срам пред целия народ, който ни плаща заплатите, защото никой не поема отговорност и само знае "Дай" и "От мен не зависи".
  Ай сиктир...

 6. 25
  До госпожата ЕИСС | нерегистриран
  11
  -2

  Госпожо, моля, внедрете системата! Няма нужда външни сили да ебават майката на тази държава, когато тя сама си го прави! Така ни излиза по- евтино да държим въпросната държава в подчинение и слаба! Може би без да знаете, работите за външни сили, без доколкото знам, да сте изръшкали белите държави! Да са живи и здрави такива като Вас! Да живеят белите държави! Циганите във Вашата колко станаха? Не броим безгръбначните.

 7. 24
  сиска | нерегистриран
  3
  -1
  До коментар #22 от " | нерегистриран":
  На места /т.е. по съдилища/ нямат нито инсталирана в техен сървър ЕИСС /достъпват я чрез нета/, нито имат сървър, на който при тях да се трупат ел. дела. Достатъчно е да имат сигурна мрежова връзка, т.е. сигурен кабел. Такава в почти всички съдилища има, тъй като те са свързани с държавната мрежа, която е /или би трябвало да е/ високоскоростна и високонадеждна. И да не са свързани някои от тях /по-малките/, то ще бъдат свързани в най-скоро време. Че как мислиш в момента работят всички държавни инфо системи, много от които са в пъти по-сложни от ЕИСС - кадастър, АВ, НАП, митници, отбрана, МРВ, толсистема и т.н. Всичко вече са мрежи, сървъри, бази данни. Никой не се занимава с хартията, освен в тоалетната, но и за там ще измислят нещо.
  Вярно е обаче, че държавата осигурява тази мрежа само до входа на съдебните палати. От там поемат самите стопани на сградите и те изграждат вътрешното окабеляване към отделните помещения и кабинети - много често проблемите с връзката се дължат именно на лошото вътрешно окабеляване, за което отговорни са нефелните /в повечето случаи/ системни администратори на съдилищата. Но както е казал товарищ Сталин - кадрите решават всичко. Такъв ни е съдебният матриал...

  Не си в час отворен коментаторе!Как досега вътрешните мрежи работеха перфектно и изведнъж с внедряването на измислената ЕИСС се появиха проблемите.Вземи и си прочети учебниците.Системните в съдилищата са достатъчно отговорни и са си свършили работата отдавна, а това че външния трансфер и концентратора на ВСС неможе да поеме трафика това е съвсем различно от твоите нефе
  лни обяснения!Така ,че не обяснявай като дърт комунист пак кой е виновен и не търси под вола теле.Хората не са прости и виждат откъде идва проблема!

 8. 23
  | нерегистриран
  1
  -5
  До коментар #18 от "До Госпожа 100 километровия сървър | нерегистриран":
  Уважаема госпожо 100 километров сървър, в белите държави тези бази данни имат няколко източника, автономни на предаване на сигнали като начин на предаване на сигнала и са разположени под земята в строго охраняеми бази. Тук в бункер от соца, към който принадлежите с оглед поддържниците Ви ли ги инсталирахте, или в циганската махала?

  Виждам, че си спец по белите държави, зер изръшкал/а си всичките - по стъпките на бай ти Ганя. Може обаче да спиш спокойно - точно както е по белите държавни, така е проектирано да стане и тук. Хайде сега, продължавай да редиш пасиансчето на служебния комп от некой деловодство...

 9. 22
  | нерегистриран
  2
  -7
  До коментар #17 от "До ю пи еса | нерегистриран":
  Проблемите на места как се решават? С базирани сървъри? Предаващи по въздуха ? Или скапване на мрежова връзка на всеки пет минути и отпуска на системен администратор?

  На места /т.е. по съдилища/ нямат нито инсталирана в техен сървър ЕИСС /достъпват я чрез нета/, нито имат сървър, на който при тях да се трупат ел. дела. Достатъчно е да имат сигурна мрежова връзка, т.е. сигурен кабел. Такава в почти всички съдилища има, тъй като те са свързани с държавната мрежа, която е /или би трябвало да е/ високоскоростна и високонадеждна. И да не са свързани някои от тях /по-малките/, то ще бъдат свързани в най-скоро време. Че как мислиш в момента работят всички държавни инфо системи, много от които са в пъти по-сложни от ЕИСС - кадастър, АВ, НАП, митници, отбрана, МРВ, толсистема и т.н. Всичко вече са мрежи, сървъри, бази данни. Никой не се занимава с хартията, освен в тоалетната, но и за там ще измислят нещо.
  Вярно е обаче, че държавата осигурява тази мрежа само до входа на съдебните палати. От там поемат самите стопани на сградите и те изграждат вътрешното окабеляване към отделните помещения и кабинети - много често проблемите с връзката се дължат именно на лошото вътрешно окабеляване, за което отговорни са нефелните /в повечето случаи/ системни администратори на съдилищата. Но както е казал товарищ Сталин - кадрите решават всичко. Такъв ни е съдебният матриал...

 10. 21
  Бравос | нерегистриран
  20
  0

  Номер 20 е прав - няма кабел, няма правосъдие. С едни клещи се блокира цяла съдебна система. 3,50 на руския пазар за руски клещи, няколко кабела и хоп- въпросната власт не функционира. Даже не може да си оправи бъкиите да преследва който е отрязъл кабелите. Защото той ще ги реже перманентно, за да не работи властта, която може да го санкционира за това рязане. Ха ха. Тия са лесни за хапване! Дано до господин Радев да не постъпи нота, че руските клещи в коментара не са посочени от дипломатически представител на руската държава! Тая БГ държава просто я пиши бегала, доргие товарищи!

 11. 20
  Ха ха | нерегистриран
  7
  0

  Приканваме в Асеновград ново рязане на кабели за интернет. Малко почивка де, а и правосъдие виждам, на тая Държава не е нужно.

 12. 19
  Верно | нерегистриран
  14
  0

  Верно работи та чак пара се вдига И от парата дет се дига не мое да видим кой взима парата Но иначе работи само три пъти по бързо което ще рече че ще изпълним петилетката за има няма и година Така за 5 години можем да издадем присъди на целий български народ и да почнем да издаваме присъди на ишлеме на други желаещи народи

 13. 18
  До Госпожа 100 километровия сървър | нерегистриран
  8
  0

  Уважаема госпожо 100 километров сървър, в белите държави тези бази данни имат няколко източника, автономни на предаване на сигнали като начин на предаване на сигнала и са разположени под земята в строго охраняеми бази. Тук в бункер от соца, към който принадлежите с оглед поддържниците Ви ли ги инсталирахте, или в циганската махала?

 14. 17
  До ю пи еса | нерегистриран
  5
  0

  Проблемите на места как се решават? С базирани сървъри? Предаващи по въздуха ? Или скапване на мрежова връзка на всеки пет минути и отпуска на системен администратор?

 15. 16
  | нерегистриран
  2
  -2
  До коментар #14 от "До ю пи еса | нерегистриран":
  ЕИСС е базирана на съвсем различен принцип от централно поддържаните държавни системи, които се поддържат централизирано и имат огромен ресурс, обезпечаващ тяхното непрекъснато функциониране от всяка една гледна точка- техническа, софтуерна , администраторна и т.н.Въпреки това и при тях има сривове, които блокират работата им с дни и седмици. Но те не са част от трите власти в Държавата, каквато е правосъдието. В случая с ЕИСС работата е - правим совалка с дървен материал - нещо подобно, или да кажем, че ЕИСС е нещо като циганин с костюм. Примерно. Каквото и да кажем - тази система не става. Тя пречи на правосъдието, не го подобрява и е зависима от фактори, от които една от трите власти, каквато е съдебната власт по КРБ, ако не я изменят Главоците, не може да зависи, за да функционира непрекъснато, дори и по време на военен конфликт. Системата е в разрез с националната сигурност на страната и я подрива. Кой е платил за това? Надали е платил точно за това. Съмнявам се.Така или иначе, е въпрос на време като нарушаваща националната сигурност, да бъде премахната.

  Блажени са незнаещите, защото тяхно е царството небесно.
  ЕИСС е базирана на същите принципи като централно поддържаните държавни системи, тъй като други не са и измислени, но което е по-важно - защото така е заложени в многобройните закони и наредби, регулиращи електронното управление, а също и електр. правосъдие. Основното при тези принципи е, че е налице физическо и географско разделяне на сървъра, на който работи управляващата инф. система, от сървърите, на които са разположени базите данни, които се генерират и управляват чрез същата инф. система. Казано по-просто и като за индианци - ЕИСС е инсталирана на един компютър /сървър/, намиращ се в една сграда, а натрупаната информация от ел. дела се намира на съвсем друго географско място и на съвсем различен/и сървър/и, който ЕИСС достъпва дистанционно. По този начин ако "гръмне" компа на ЕИСС не се губи информацията от сървъра с базата данни , а ако "гръмне" последният има паралелен друг сървър, дублиращ тези данни на 100 км. от първия. Всеки от тези сървъри е снабден със съвременни ю пи еси. Така са изградени съвременните инфо системи, така е проектирано да бъде и с ЕИСС, още през 2017 г., когато е записано в наредбите на ВСС по този въпрос, но кой да чете. По-лесно е да се чешеш по корема, да пиеш бира и да плюваш по форуми.
  Това не ти е домашния лаптоп - на неговия диск да ти е уиндоса и на него да трупаш своите файлове, което е аматьорско мислене на първолак.
  Вземи прочети, ограмоти се малко, пък тогава се изказвай "компетентно"

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.