Търсим справедливост, а не възмездие, с новия антикорупционен закон


Евгени Стоянов, заместник-министър на правосъдието

- Каква ще е философията на антикорупционния закон?

- Най-общо казано законопроектът ще урежда процедурата по установяване и отнемане на незаконно придобито имущество като способ за защита на интересите на обществото и възстановяване на справедливостта, като това ще се случва независимо от наказателното производство срещу проверяваното лице или свързаните с него лица. Държавната политика по противодействие на корупцията няма за цел възмездие, а възстановяване справедливостта в обществото. В случай, че в резултат на дейността на предложения нов единен независим антикорупционен орган бъдат установени данни за корупционни престъпления, същите ще бъдат разследвани от компетентните органи чрез способите и средствата на наказателния процес. В тесния смисъл на думата "възмездие" остава в полето на наказателното право.

- Какво ще представлява единният независим антикорупционен орган, който наричате "комисия"?

- Единният орган няма да представлява механичен сбор. Практиката обединява няколко действащи структури. Накратко ще ги отбележа - Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Центъра за превенция към Министерския съвет, съответното Звено от Сметната палата и Специализирана дирекция от ДАНС. Но, защо няма да представлява механичен сбор. Предвидено е в законопроекта след влизане в сила на закона в шест месечен срок след това провеждане на тест за лоялност. Ако тестът не бъде издържан, то това ще бъде основание за прекратяване на служебното правоотношение. Ще бъдат провеждани и инцидентни тестове. Всичко това взето в съвкупност показва, че няма да е налице механичен сбор.

- Добре, но как ще създадете тази комисия, как ще съберете членовете, работещи в различните структури, които вече изброихте? Как ще ги подредите по длъжностни характеристики?

- Механизмът, който сме заложили в проекта, е по силата на закона служебните, респективно трудовите правоотношения, да преминат в новата комисия. Но тук има много условности. Ако за съответната длъжност, да кажем има трима или четирима кандидати, ще бъдат предложени съответни, които ще са на по-ниско ниво, защото не може примерно всеки един да бъде главен секретар. На следващо място при нежелание на лицето, на което му е трансформирано правоотношението, то също ще има възможност да не продължи да работи в тази комисия.

- Това означава ли, че се закриват в съответните звена тези комисии?

- Да, точно така. Закриват се съответните звена и няма да се прехвърли една нова мегаструктура, а пък да останат паралелни структури в сега действащите звена.

- А самата комисия какви функции ще има, какво реално ще прави и кой ще я контролира?

- Функциите най-общо, най-генерално казано, са две. Те намират отражение в името на законопроекта. На първо място е противодействието на корупцията, и на второ място е отнемане на незаконно придобитото имущество. Комисията ще проверява декларациите на лицата, които заемат висши публични длъжности. Ако установи предпоставки, затова ще провежда производство по установяване на конфликт на интереси или ще установява несъответствие на декларацията в частта за имуществото, респективно ще извършва производство по установяване на незаконно придобито имущество. Комисията ще продължава и досега дейността, която се извършва от КОНПИ, а именно да отнема незаконно придобито имущество в резултат от конкретно изброени в закона престъпления.- А кой ще я контролира?- По отношение на контрола сме предвидили такъв да се извършва от Народното събрание.

- На какви основания ще се започва процедурата за проверка на имущество и за конфликт на интереси?

- Процедурата за проверка на имущество ще започва като резултат от проверката на декларациите, например ако е установено несъответствие над 20 хиляди лева, на следващо място при привличане на лицето като обвиняем. Или при установен конфликт на интереси с влязъл в сила акт. Има и хипотеза при уведомление от административно наказващ орган, който е издал наказателно постановление, ако си създал облага над 50 хил. лева. По отношение на конфликта на интереси производството също е разписано детайлно. Три хипотези се открояват. Може да бъде по сигнал, по решение на комисията или по искане на самото лице, което заема висша публична длъжност.

- А какво ще се прави при анонимни сигнали?

-Анонимни сигнали не се предвижда да се приемат. Това е изрично записано в законова норма.- Комисията ще може ли да се самосезира от публикации в медиите?- Ще може да се сезира от публикации в медиите. Това е в проекта уредено в частта, в която се уреждат и сигналите на гражданите, най-общо казано.(Пред Агенция Фокус)

Оправдаха Перата за връзването на афганистанци със "свински опашки"

Предишна новина

Съдебният съвет има 15 служебни коли

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.