Съдебните началници в София – най-слабо натоварени

Съдебните началници в София – най-слабо натоварени

Административни ръководители на съдилища хитруват с разпределението на делата и така симулират изкуствена натовареност. Те се включват в разпределението на дела, които не са със сложна фактическа и правна сложност, бързо ликвидни са, което, обаче, оказва влияние на тяхната натовареност.

Тази констатация е направила Комисията по натовареността към Висшия съдебен съвет (ВСС) при изготвянето на анализ за натовареността на административните ръководители на съдилища и техните заместници към 2013 година. Анализът бе приет на днешното заседание на ВСС. Заедно с него кадровиците на Темида приеха и анализа за натовареността на административните ръководители в прокуратурата.

Докладът за съдилищата дава една изключително интересна картина на натовареността на съдебните шефове, като от него става ясно, че ръководителите на съдилища в София са с почти нулева натовареност.

Комисията по натовареност е установила и разминавания в участията по разпределение на дела и преписки и на административни ръководители в прокуратурата.

Заради хитруването на някои съдебни шефове, Комисията е предложила на ВСС да вземе решение, с което да определи минимален процент на натовареност на началниците и техните заместници. И този процент да се отнася до всички групи дела, а не само за въззивни мерки за неотклонение, например. Идеите за определяне на минимални граници за натовареността на ръководствата на съдилищата (виж карето - б.а.), обаче, не бяха приети от съвета. Според главния прокурор Сотир Цацаров и члена на ВСС Галя Георгиева комисията е определила твърде висок процент на натовареност на председателите на по-малките окръжни съдилища и на техните заместници. Според двамата с предложението за стопроцентова натовареност за заместниците на шефовете на окръжните съдилища, никой нямало да иска да бъде заместник. В крайна сметка, ВСС отхвърли на този етап предложението на комисията за регламент на натовареността на шефовете на съдилищата, като сметна, че това първо трябва да бъде подложено на обсъждане и чак след това да бъде гласувано. Идеите за прокуратурата не предизвикаха никакви спорове в съвета.

Софийските началници – най-мързеливи

На 1 юли 2010 г. ВСС е взел решение, с което определя средната натовареност на съдебните началници в съда – на районно ниво със слабо натоварване от 50% до 80% спрямо общата натовареност на съответния съд, на районните съдилища в областните градове – 50% от общата натовареност, а на окръжно и апелативно ниво – също 50 на сто. Решението на съвета, обаче, е било препоръчително и на много места, особено в София, не е било спазвано.

На председателя на Апелативен съд-Варна дела се разпределят в случаи на отводи на другите съдии от съда, както и когато не може да се формира състав в някое от трите отделения на съда. Неговите заместници са на 70% натовареност. Данните са преди избора на Ванухи Аракелян за председател на АС-Варна.

Шефът на АС-Пловдив Георги Чамбов е с натовареност 27.19% спрямо средната натовареност на съдиите в съда. Неговите заместници са с различно натоварване. Ръководителят на наказателното отделение е на 98% натовареност, ръководителят на гражданското отделение – на 58%, а на търговското – на 70 на сто.

През 2012 г. председателят на АС-Бургас Яни Бахчеванов е имал 45% натовареност спрямо колегите си в съда, а заместниците му – на 100%.

Шефът на АС-Велико Търново Илияна Попова е с натовареност 30% от въззивните граждански и търговски дела и 60% от частните въззивни търговски и граждански дела. Единствено там имало заповед, с която се определя натовареността на началника. Нейните заместници са на 100% натовареност.

През 2011- 2013 г. председателят на АС-София Веселин Пенгезов е имал натовареност 0% от въззивните наказателни дела от общ характер, 20% натовареност при въззивните частни наказателни дела и 100% при въззивните частни дела с предмет съдебен контрол върху мерките за процесуална принуда.

Ръководителят на Апелативния специализиран наказателен съд Даниела Росенова е с 50% натовареност.

На окръжно ниво също се забелязва сериозна разлика в натовареността. В някои окръжни съдилища председателите определят своята натовареност с различен процент по отделни групи дела. Така например, шефът на ОС-Видин е на 80% от въззивните граждански дела и частните граждански дела, на 100% от първоинстанционните търговски дела, обезпечения на бъдещ иск, осиновявания, произход, несъстоятелност, запрещения и жалби по Закона за търговския регистър, а председателят на ОС-Пловдив е на натовареност между 25% и 100% от различните видове обособени групи дела.

В други съдилища, обаче, ръководителите са на 100% разпределение от всички видове дела – например шефовете на ОС-Ловеч, ОС-Монтана, ОС-Плевен, ОС-Русе, ОС-Сливен, ОС-Търговище, ОС-Шумен.

Има и такива, които са с 50% натовареност – ОС-Разград, ОС-Смолян, ОС-Стара Загора, ОС-Благоевград (60% от първоинстанционните и второинстанционни граждански дела), ОС-Варна, ОС-Кюстендил,ОС-Ямбол, ОС-София и ОС-Хасково.

Най-интересни са данните за натовареността на председателя на Софийския градски съд Владимира Янева. Тя е на 0% натовареност докато не си изгледа делата, започнати преди да бъде избрана за шеф през юни 2011 г. Едва след това щяла да бъде на 25% натовареност. На 25% са всички нейни заместници, като на ръководителя на административното отделение е възложено да се произнася по исканията по Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС), той е на 25% натовареност при частните граждански дела.

За разлика от тях, голяма част от заместниците в окръжните съдилища са на 100% натовареност – ОС-Благоевград, ОС-Бургас, ОС-Враца, ОС-Добрич, ОС-Кърджали, ОС-Кюстендил и други.

На по-малко места, като в ОС-Ловеч, ОС-Монтана, ОС-Перник, ОС-Пловдив, ОС-Варна и ОС-Велико Търново, натовареността на заместниците е средно около 70%.

Констатирано е, че в повечето окръжни съдилища има издадени заповеди, с които се определя процентът на натовареност на шефовете и заместниците им. Липсват данни за такива заповеди в Софийски градски съд, в Специализирания наказателен съд и в окръжните съдилища в Благоевград, Видин, Кърджали, Плевен, Силистра.

За 22 административни съдилища е посочен твърд процент, като половината от тях са на 50% натовареност, а в четири – на 100%. В София-област натовареността на ръководителя е 56.47%, в Монтана – 64%, в Хасково – 40%, в Кюстендил, Пазарджик и Сливен – 70%, а в София-град – 30%.

За шефовете на останалите 6 административни съдилища в Благоевград, Велико Търново, Перник, Русе, Смолян и Търговище се посочват различни проценти разпределение по различни групи или отделни видове административни дела.

Заместник-началниците в 20 административни съдилища са на 100% натовареност, а за останалите е между 70% и 80%. Само в Административен съд София-град заместниците са на 50% натовареност.

В анализа е направен паралел на разпределението на ръководството на София-град и Перник. Натовареността на двата органа е почти еднаква, но председателят на АдмС-Перник е на 100% разпределение по касационните дела и 60% по останалите дела, а заместник-председателят е със 100% натовареност по всички дела.

В почти всички административни съдилища има заповеди за разпределението на делата или вътрешни правила. Много любопитен е случаят в Административен съд-Видин, където натовареността от 50% на председателя е била определена на Общо събрание на съдиите.

Данните за районните съдилища също са интересни. В слабо натоварените съдилища председателите са на 100% разпределение, на 50% са шефовете на 11 районни съдилища, а в останалите варират по различните групи дела с различен процент до 90%.

От всички 113 районни съдилища 81 съдилища са без заместници. От останалите 33 съдилища в 15 зам.-председателите са с участие в разпределението 100%, в 13 съдилища - с участие между 60-90%.

В най-натоварения районен съд – Софийският, председателят Методи Лалов е на 0% натовареност, имал да довършва дела от преди избора си. Заместниците му са на различен процент. Ръководителят на Наказателното отделение е на 50%, ръководителят на Първо Гражданско отделение – 50% искови производства и 30% заповедни производства, ръководителят на Второ Гражданско отделение – 50% искови и 20% заповедни производства, а на Трето Гражданско отделение – 60% за искови и 30% заповедни ръководства, ръководителят на Бюро "Съдимост" – 60%.

Шефовете на Апелативния специализиран наказателен съд и Специализирания наказателен съд са на по 50%, а заместник-началникът на СНС е на 100% натовареност.

И в прокуратурата различия

В прокуратурата също се забелязват различия по отношение на натовареността на административните ръководители.

През 2011 г. ВСС е взел решение, с което препоръчва натовареността на шефовете на районни прокуратури да бъде между 50 и 80%, а на тези, които се намират в областни градове и на ръководителите на окръжно и апелативно ниво – 50%. Но и това решение е с препоръчителен характер.

В началото на тази година главният прокурор Сотир Цацаров издал заповед, с която определя задължително натоварване на ръководителите от 50%. Ако някой е свръхзает, то тогава писмено трябва да поиска от главния прокурор да бъде разтоварен, но процентът му не може да бъде по-нисък от 30%.

"В прокуратурите, групите от преписки и дела за случайно разпределение, както и процентът на натовареност на отделните прокурори в групите се определя със заповеди на административния ръководител на прокуратурата, които се изпращат за сведение във ВКП. Определеният процент на натовареност, независимо от числовата му стойност, не се мотивира изрично в заповедите. По този начин не е възможно да се прецени дали процентът на натовареност е съобразен с действителната ангажираност на административните ръководители и техните заместници, с дейността по общо организационно и административно ръководство на прокуратурата", се казва в анализа на Комисията по натовареността на ВСС.

Дейността на прокуратурите е разпределена в групи – например наказателни преписки и дела; служебна проверка; искане; преписки за корупция и престъпления, извършени от длъжностни лица; преписки инспекторат; преписки за престъпления против финансовата система на ЕС и други.

В различните прокуроратури в страната има различен брой групи. Административните ръководители участват в разпределението на преписки и дела в някои отделни групи. Така например апелативният прокурор на Варна участва в разпределението в две групи с по 100% - преписки на отдел "Аналитичен" и преписки на отдел "Административен" – направление Инспекторат.

И още един пример – в Апелативната прокуратура в Пловдив групите за случайно разпределение са 15. Административният ръководител участва в разпределението в 4 групи – в 2 групи със 100% (искания за продължаване на срокове и въззивни преписки) и в 2 групи с 50%  (преписки, свързани с изпълнение на наказанията и общ инстанционен контрол).

Специфичен е броят групи за Софийската градска прокуратура – там групите са обособени в 5 отдела на прокуратурата, като в отдели 01, 02 и 03 групите са 7 и са едни и същи, в отдел 04 "Международен и изпълнение на наказанията" групите са 5, в отдел 05 "Надзор за законност" групите са 3, а в специализираното звено  "Противодействие на престъпленията, свързани с финансовите интереси на ЕС" групите също са 3.

За градския и зам.-градските прокурори има специални две групи – група 1 "Искания за срок по чл.234 ал.3 от НПК" и група 2 "Други". Натовареността на градския прокурор е 30% в двете специални групи 1 и 2, а натовареността на зам.-градските прокурори е 30% за преписки и дела на съответния отдел.

В Специализираната прокуратура има 6 групи, като административният ръководител участва в разпределението в 2 групи с по 100% (преписки на административния ръководител и преписки относно изпълнение на наказанията).

"Смущаващо, както висок (29 групи), така и нисък (само 2 групи) е броят на групите в отделните прокуратури, при това от едно и също ниво, предвид липсата на разлика в прокурорските правомощия, в престъпленията по НК, закононарушенията, в основанията за намеса на прокуратурата по надзора за законност и защита на обществения интерес и правата на гражданите.

Несправедлив по отношение на редовите прокурори, а и по отношение на останалите административни ръководители на прокуратури и заместниците им, в рамките на едно и също инстанционно ниво и натоварени приблизително еднакво прокуратури, е различният процент на натовареност и участие в брой групи за случайното разпределение на административните ръководители и на заместниците им.

Трудно защитим – с оглед запазване на професионалната квалификация на административните ръководители и заместниците им, е фактът на участието на административен ръководител или на заместниците му само в "група на ръководството" или в групи, свързани само с преписки от компетентността на административния ръководител и не по същество на прокурорската дейност", се казва още в анализа.

Мерки за равномерна натовареност

Според Комисията ВСС трябва да определи задължителна натовареност на административните ръководители и техните заместници в съдилищата, като задължително да има минимална граница. Този минимален процент трябва да бъде съобразен с броя на съдебните служители и съдиите, защото това все пак зависи и от обема на административната дейност. Той трябва да бъде определен с мотивирана заповед на председателя на съда, в която конкретно да се отчита обемът на административната дейност в съответния орган. След събирането на данните от комисията, някои шефове предприели мерки за коригиране на натовареността. На този етап, както стана ясно, идеите на комисията не се възприемат от ВСС и тепърва ще се обсъждат с магистрати.

За прокуратурата пък ще се приемат правила за случайно разпределение на преписките и делата и ще се създаде нова вътрешно ведомствена уредба на правилата за случайно разпределение.

"Да бъдат унифицирани по инстанционни нива броят и видът на групите за случайно разпределение, с допустимо минимално отклонение, с оглед характеристики на престъпността в отделния съдебен район или законово определените специфични правомощия на прокурорите от съответната прокуратура.

Да се определи минимална стойност на процента на натовареност на всички административни ръководители и заместниците им в прокуратурите във всички групи за случайно разпределение на преписките и делата, пряко свързани с прокурорската дейност по същество", предложиха членовете на Комисията по натовареност, а ВСС одобри.

Главния прокурор ще трябва да създаде организация за изпълнението на тези препоръки.

Предложенията на комисията за процентите натовареност

 

За апелативните съдилища:

с щатна численост до 20 съдии и до 30 съдебни служители70% натовареност на председателите и 100% натовареност на заместник-председателите;

с щатна численост над 20 до 40 съдии и над 30 до 50 съдебни служители60% натовареност на председателите и 80 % натовареност на заместник-председателите;

с щатна численост над 40 до 70 съдии и над 50 до 70 съдебни служители40% натовареност на председателите и 50% натовареност на заместник-председателите;


За окръжните съдилища (вкл. военни съдилища и специализиран наказателен съд):

с щатна численост до 20 съдии и до 45 съдебни служители70% натовареност на председателите и 100% натовареност на заместник-председателите;

с щатна численост над 20 до 40 съдии и над 45 до 60 съдебни служители60% натовареност на председателите и 100% натовареност на заместник-председателите;

с щатна численост над 40 до 80 съдии и над 60 до 110 съдебни служители50% натовареност на председателите и 80% натовареност на заместник-председателите;

с щатна численост над 80 до 200 съдии и над 110 до 400 съдебни служители30% натовареност на председателите и 50% натовареност на заместник-председателите;


За административните съдилища:

с щатна численост до 10 съдии и до 40 съдебни служители100% натовареност на председателите и 100% натовареност на заместник-председателите;

с щатна численост над 10 до 20 съдии и над 40 до 60 съдебни служители80% натовареност на председателите и 100% натовареност на заместник-председателите;

с щатна численост над 20 до 35 съдии и над 60 до 90 съдебни служители60% натовареност на председателите и 80% натовареност на заместник-председателите;

с щатна численост над 35 до 70 съдии и над 90 до 170 съдебни служители40% натовареност на председателите и 70% натовареност на заместник-председателите;


За районните съдилища:

с щатна численост до 5 съдии  и до 20 съдебни служители100% натовареност на председателите и заместник-председателите;

с щатна численост над 5 до 10 съдии и над 20 до 35 съдебни служители90% натовареност на председателите и 100% натовареност на заместник-председателите;

с щатна численост над 10 до 20 съдии и над 35 до 60 съдебни служители80% натовареност на председателите и 100% натовареност на заместник-председателите;

с щатна численост над 20 до 35 съдии и над 60 до 80 съдебни служители70% натовареност на председателите и 100% натовареност на заместник-председателите;

с щатна численост над 35 до 70 съдии и над 80 до 150 съдебни служители60% натовареност на председателите и 80% натовареност на заместник-председателите;

с щатна численост над 70 до 200 съдии и над 150 съдебни служители30% натовареност на председателите и 50% натовареност на заместник-председателите.

 

 

Още по темата

Държавна помощ ли е плащането на пенсиите само през "Български пощи"?

Предишна новина

Проверка за конфликт на интереси и непотизъм за членовете на КЗЛД

Следваща новина

Коментари

37 Коментара

 1. 37
  до коментар 36 | нерегистриран
  3
  -1

  За Благоевградския районен съд се знае в цяла България. Нещо повече, председателката периодично си публикува във Фейсбук снимки от разни частни екскурзийки и семинари в чужбина. Не я познавам лично, а само като изявен член на ССБ (с това не плюя по Съюза и неговите членове), но едва ли тя е най-достойна, за да е все по семинари. Интересно ми е каква ли е натовареността й, защото доколкото се чува в Благоевград скандалите не стихват.

 2. 36
  | нерегистриран
  3
  -1

  До коментар [#33] от "DreadKnight": Не се заблуждавайте!Аз съм редови член на ССБ(май не за дълго) , но е повече от ясно, че влиянието на неговото ръководство е значително и доста често - не в добрия смисъл.Прави впечатление, че административните ръководители, които са изявени членове на съюза не попадат в отрицателната статистика.Пример е Благоевградския районен съд.Калин Калпакчиев умело прикрива , липсата на натовареност, фрапантните нарушения на случайния принцип и намаленото в пъти разпределение на дела на Николова и фаворитите й, начело с Вл.Пензов

 3. 35
  == | нерегистриран
  4
  -2

  До коментар [#27] от "": разбира се, че трябва да е един от нас, а не един от вас; за каква наказателна политика говорите, моля, наказателните политики, както и другите политики не са ли задача на някой друг ? май се забравихте; май е по - лесно на другите - на нас, да ни обяснявате, че да си магистрат - това звучи гордо, а за вас важи друго - да си административен ръководител - това звучи гордо, дори и да не можеш и едно дело да решиш

 4. 34
  | нерегистриран
  18
  0

  До коментар [#32] от "х":

  Губеща кауза защитаваш. Лазар Груев е най-безличният ръководител, който е имал ВКС и това е по-съществено в сравнение с това колко дела е написал. Някой да е запомнил случай в тези 7 години, когато е направил нещо положително за системата или за хората в нея?! "Стискаше" зъби от страх да не го погнат, като типична мижитурка. Задкулисно, дребнаво и безхарактерно човече. Герой на тихия фронт /с нежната част/ и плужек. Григоров, въпреки пристрастията и слабостите си, които с достойнство не криеше, има повече заслуги.

 5. 33
  Y | нерегистриран
  10
  0

  До коментар [#32] от "х":Браво! Според една поговорка "Ден година храни",а тук май излиза,че едно ТР храни цели седем!Евалла!

 6. 32
  х | нерегистриран
  0
  -9

  До коментар [#26] от "":
  най-малко едно ТР сме виждали с очите си.

 7. 31
  ЗА ОГРАНИЧЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА РЪКОВОДСТВОТО НА САС | нерегистриран
  8
  0

  Вярно, че му е ограничен потенциалът, но ако става дума за градивни и позитивни действия. Ако става дума за търговия с влияние, ако става дума за неслучайно разпределение, ако става дума за злоумишлено натоварване на почтени съдии, ако става дума за схеми, ако става дума за доноси и мизерии, там потенциалът им е предостатъчен. Цял мандат това ръководство работеше за уронване репутацията на съдебната власт- публичните излагания на единия, обявено несъответствие в декларация за имущественото състояние на втория, необясними доходи за придобиване на имот в чужбина на третия и т.н. и т.н.

 8. 30
  до предния | нерегистриран
  8
  0

  Потенциалът на ръководството на САС е ограничен от системна злоупотреба на алкохол, вкл. в работно време. Единият например пие сутрин "чай", от който се носи характерен мирис.

 9. 29
  до коментар 24 | нерегистриран
  9
  0

  Това, което сочите по принцип е особено приложимо за паразитиращото ръководство на Софийски апелативен съд. Председателят не гледа дела, заместникът Гроздев гледа дела, от които да суче далавери, другата заместничка Дончева й пишат съдебни помощници. Всички дружно са създали схема за неслучайно разпределение на делата.

 10. 28
  | нерегистриран
  20
  -5

  Какъв мениджър е ръководителят? Да не би да осигурява заплати и да реализира продукция, както и да търси пазари за нея. Не е ли ясно вече, че за да си "ръководител" трябва да знаеш как да се навеждаш и на кого, да изпълняваш поръчки, да стоиш клекнал на задни крака, да размахваш доволно опашка и да гледаш умно в очи.

 11. 27
  | нерегистриран
  6
  -16

  Анализът цели да обезличи ръководителите.Ръководителят е мениджър и за това е избран.Когато един ръководител има желание да си гледа работата на ниво,ще му остава малко време за гледане на дела.Ръководителят провежда наказателна политика, но няма критерии по които това да се оцени.Оценката за неговата работа е доброто име на звеното което ръководи.Ръководни кадри се изграждат с години и съдебната система трябва да е наясно,необходими ли са и такива.Ако не са необходими-вкарваш го в графика за заседания, и толкоз.В този случай,обаче не очаквайте от него/ръководителя/да върши и организационната работа,да поощрява,наказва и т.н Той е един от вас.

 12. 26
  преброител | нерегистриран
  18
  0

  До коментар [#16] от "":Дела може да не е разглеждал,ама на колко семинари,сбирки,проекти,забави и вечеринки е участвал,а?За 7 години сигурно са между 700-7000!Кой ще се похвали с такава натовареност!

 13. 25
  Жив ли ще бъда да видя... | нерегистриран
  4
  0

  Ралица Петрова кога ли ще напише нещо свое, нещо вярно и истинско, кога ли ще напише поне два свои реда стъпили върху достоверна информация в реално време и кога ли ще спре да ни пробутва претоплени поръчкови статии от „Съдебни репортажи”? http://judicialreports.bg/2014/04/%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80-%D0%B2%D1%81%D1%81/
  http://judicialreports.bg/2013/07/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82-2/

 14. 24
  редови съдия | нерегистриран
  17
  -1

  За това, че някой е административен или зам. административен ръководител му се плащат допълнителни пари!!! Затова трябва да работят на равна нога с останалите магистрати, а за административната работа като получават не-малко горница в заплатата, ще си я работят когато преценят!!! Аз не съм виновен, че съм редови, за да работя повече от шефа. Като са кандидатствали - да са си правили сметката!!!

 15. 23
  DreadKnight | нерегистриран
  22
  0

  Болшинството административни ръководители са мързеливи и сервилни люде. Т. нар. съдебна номенклатура има единствената задача да обслужва определени политически и най-вече икономически интереси, за което получава значителни привилегии. Типичен представител на тази категория паразити в съдебната система е главният прокурор Сотир Цацаров, който вече 20 години е все "ръководител". Проблемът, както много пъти съм писал, може да бъде решен с промяна на начина на избиране, статута и правомощията, и броя и продължителността на мандатите на административните ръководители. Т. е., за да се избегнат поръчковите назначения от политически и икономически зависимия ВСС, те да се избират пряко от магистратите, а онези търтеи само да ги гласуват. На следващо място - да бъдат ограничени значително правомощията им, включително и дисциплинарните, по отношение на другите магистрати, т. е. да бъдат "пръв между равни". Продължителността на мандата трябва да бъде две, максимум - три години, без право на повторен такъв на ръководна длъжност в който и да е друг орган на съдебната власт. Може да бъде направена подробна обосновка на всяка една от тези идеи, но едва ли тук е мястото за това. Интересно е, че всички си мълчат по този въпрос, дори и ССБ - сигурно се надяват някой ден и те да се наредят на софрата...

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.