Председателят на КПКОНПИ Пламен Георгиев:

Смущаващото в преюдициалното запитване на СГС е, че то възпроизвежда обстоятелства, посочени от страна на Цветан Василев

Смущаващото в преюдициалното запитване на СГС е, че то възпроизвежда обстоятелства, посочени от страна на Цветан Василев
Пламен Георгиев, председател на КПКОНПИ

На 8-ми март Народното събрание избра за председател на новата Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) Пламен Георгиев. В две части "Правен свят" представя плановете на ръководителя на Антикорупционната комисия за нейната работа, за свършеното от него в досегашната му работа начело на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Пламен Георгиев коментира атаките срещу него, както и проблемите, които антикорупционните органи срещат в опитите си да възстановят на държавата придобито по престъпен начин имущество. 

Председателят на КПКОНПИ, който е работил като прокурор, бил е и заместник-министър на правосъдието, коментира рисковете и негативните последици от решението на съдия Катерина Енчева от Софийския градски съд (СГС) за спиране на производството по дело за отнемане в полза на държавата на имущество на укриващия се в Белград бивш банкер Цветан Василев. До стопирането на процеса се стигна след изненадващото решение да се отправи преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз.

Г-н Георгиев, изненадан ли сте от решението на 15-ти състав на СГС да изпрати шест преюдициални въпроса до Съда на Европейския съюз по казуса с гражданската конфискация на имуществото на Цветан Василев? Споделяте ли тезата, че с това се правят опити за шиканиране на делото за отнемането на имуществото на Василев?

Много съм изненадан от това решение и ще изложа фактите, които ме смущават. През февруари 2016 година внесохме иск за отнема за 2,2 млрд. лв. срещу бившия банкер Цветан Василев. Тогава на нашата искова молба беше даден отговор от другата страна. През тези две години делото така и не тръгна – разменяха се книжа, документи. Безспорно то е изключително сложно и вероятно най-обемистото дело в българската история, но фактът е факт. И чак след две години размяна на книжа съдът преценява, че трябва да направи преюдициално запитване по обстоятелства, които са посочени от другата страна в отговор на нашата исковата молба още в самото начало. Но още повече ме озадачава самото запитване - дали вече отмененият Закон за отнемане на незаконно придобито имущество противоречи на Директива 2014/42/ ЕС. Аз бях силно изумен, защото тази директива изобщо не третира гражданската конфискация, която третира законът. Изрично в Директива 2014/42/ ЕС е записано: " целта на настоящата директива е да се улесни конфискацията на имуществото при наказателните дела". Тоест, няма нищо общо с гражданската конфискация и още по-ясно продължава: "настоящата директива не засяга процедурите, които държавите-членки могат да изпълнят за конфискуване на въпросното имущество". В прав текст в директивата пише – ако имате нещо повече, какъвто е примерът в България, Словакия, Словения, Великобритания, Италия, Ирландия – това изобщо не засяга тази директива.

В преюдициалното запитване има и други смущаващи за мен твърдения. В питането се казва, че Директива 2014/42/ ЕС предвижда на отнемане да подлежи имуществото на лице, което е осъдено с влязла в сила присъда, но това не е вярно! В директивата се предвиждат случаи, в които лицето се укрива, какъвто, бих казал, е донякъде случаят с г-н Цветан Василев и в тях също е предвидено да се отнема имуществото. Така че това съждение, което е записано в искането за преюдициално тълкуване, е невярно.

Отделно в искането се говори за връзката между наказателното производство и прозводството за гражданската конфискация, но в самата директива никъде не се говори за "гражданската конфискация". Този термин отсъства, просто защото тази директива не е насочена към гражданската конфискация.

Също така, в искането на съда се казва, че, до приключването на наказателното производство, ход на производството за гражданската конфискация не следва да бъде даден. Това вече е откровена лъжа. Това е нещо, посочено в отговора на другата страна по делото срещу Цветан Василев. Тоест, възпроизведен е дословно отговорът на насрещната страна, който обаче изобщо не кореспондира с истината.

Стигаме и до едно абсурдно твърдение - казва се, че нормите на директивата не са транспонирани коректно в българския закон. Извинявайте, но те не са транспонирани до ден днешен. В момента България е в наказателна процедура именно поради това, че все още не е транспонирала тази директива и дори има работна група за нейното транспониране. Как може съдът да каже, че тя не е транспонирана правилно, след като тя избщо не е транспонирана. Това е още едно съждение, което е в отговора на исковата ни молба и е силно притеснително, че съдът безкритично възприема доводите на ответника по това дело.

Отделно, СГС казва в своето запитване, че впечатление прави, че българският закон отива твърде далеч отвъд минималната хармонизация, целена от директивата. Това е абсолютно необосновано твърдение, предвид многократното уточнение в тази директива, че тя предвижда само минимални правила и не засяга процедурите, които държавите-членки могат да използват за конфискуване на имущество. Тоест, съдът прави преюдициално запитване по директива, която няма нищо общо с гражданската конфискация и която дори не е транспонирана.

В тази връзка искам да посоча, че има редица решения във връзка с гражданската конфискация на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) - например по делото Бътлър срещу Обединеното кралство и Уеб срещу Обединеното кралство. Там изрично е посочено, че гражданската конфискация не нарушава основни човешки права, тя не е наказателна по своя характер и не е обвързана с наказателното производство. След като има такова решение на ЕСПЧ, се прави запитване до другия съд в Люксембург дали е съответен нашият закон на една директива, която няма нищо общо с гражданската конфискация.

Изумих се и след като прочетох коментари от юристи, че никой не се е сетил да пита Конституционния съд дали Законът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество е конституционосъобразен­. Това силно ме притеснява, защото непознаването на конституционни решения е признак на лоша юридическа култура. С решение номер 13 от 13 октомври 2012 година Конституционният съд се е произнесъл, че законът за гражданската конфискация по никакъв начин не противоречи на Конституцията и е напълно съобразен с текстовете й. Нещо повече – за същия закон, за който се отправя преюдициално запитване, има становище на Венецианската комисия. То е дадено преди приемането му и в него се казва, че проектът е в синхрон с Конституцията на България и европейските стандарти в областта на защитата на правата на човека. В заключение Венецианската комисия е отбелязала, че се надява този законопроект да бъде приет скоро от българския парламент.

Бих искал да обърна внимание, че от декември 2016 година има и предложение в Европейската комисия за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на заповедите за замразяване и конфискация. Целта на този регламент е да обхване и гражданската конфискация. Сега съществува такъв проблем – когато се иска замразяване на имущество в държава, в която няма гражданска конфискация, има голяма вероятност искането да не бъде уважено. С този Регламент проблемът ще бъде елиминиран. Както знаем, регламентът е доста по-силен правен инструмент от директивата, тъй като има пряко приложение в съответната държава. През 2017 година е решено Комисията да изготви общи правила относно конфискацията на имущество, получено от престъпна дейност, а и такова, подлежащо на отнемане по пътя на гражданската конфискация. Този регламент вече ще предвиди заповедите за обезпечаване и конфискация в областта на тежката престъпност, но и там, където има гражданска конфискация, да се признават в различните държави.

С други думи, в момента тече процедура по приемане на Регламент относно гражданската конфискация, а български съд пита Европейския съд дали гражданската конфискация е съотносима към директива, която няма нищо общо с тази процедура. И го прави две години след като е внесен искът като се позовава на обстоятелства, които са посочени още в самото начало от ответната страна в отговор на нашия иск. Тези неща много ме смущават.

Разбира се, право на СГС е да отправи такова запитване, но това не задължава никой друг съд да се съобразява с него. Ако съдиите по делата, които в момента водим, споделят моите аргументи, не би трябвало да спират висящите дела на комисията. Надявам се, че аргументите, които изтъкнах, ще бъдат чути. Лично за мен те няма как да бъдат оборени, тъй като говоря с факти. Дано не станем свидетели на лавинообразно спиране на дела, защото за съжаление това би довело до обективна пречка да отнемем тези 3 млрд. лв., за които сме внесли искане.

В този ред на мисли, виждате ли скрит умисъл в действията на съдиите от СГС, които са изпратили запитването?

Не мога да коментирам такъв въпрос, просто излагам фактите. Това е моето виждане като юрист. Още повече, че в редица становища на европейски институции е похвалена работата на нашата комисия и се отчита, че законът за гражданската конфискация работи много добре и постига много добри резултати. Биха ли изразявали положително становище тези институции, ако законът противоречеше на европейското право?

Какво очаквате да реши съдът в Люксембург?

Не мога да кажа какво ще реши съдът, но искам да обърна внимание, че това е едва второто преюдициално запитване на СГС. От повече от 20 искания за преюдициални запитвания, това е едва второто допуснато. Първото питане се е отнасяло само до един член от закон и е отнело на съда в Люксембург 2 години за произнасяне. Сега се пита за цял закон и се надяваме срокът да е съизмерим. Трябва да имаме предвид, че това е много сложно производство, в което се искат становища на страните, становища на ЕК, становище на генералния адвокат, събират се данни. Дори отговорът да е очевиден, има процедура, път, който трябва да бъде извървян. Тоест, дори съдът в Люксембург да е на моето мнение, пак разглеждането на това дело за 2,2 млрд. лв. се отлага с поне 2 години. Като юрист, за мен единствената възможност е съдът да се произнесе, че тази директива изобщо не се отнася до нашия закон, но времето, за което ще се стопира дейността на Комисията, е голямо.

Има ли и други известни, влиятелни личности, които имат интерес от подобно запитване до съда на Европейския съююз?

Теоретично всяко дело по този закон би могло да бъде спряно заради това преюдициално запитване. Съдът не е длъжен да се съобрази с моите аргументи.

Държавата какво може да направи в този случай, има ли инструменти да се справи с тази ситуация?

Държавата трябва да приеме позиция, когато бъде изискана по надлежния ред, но няма инструмент за въздействие. Трябва да изчакаме решението на Съда в Люксембург. Нищо друго не може да се направи, колкото и песимистично да звучи това.

Очаквайте и втората част от интервюто с председателя на КПКОНПИ Пламен Георгиев. 

Още по темата

Италия гневна от акция на френски митничари на нейна територия

Предишна новина

Адвокати съветвали семейството на Ахмед Муса да съди държавата

Следваща новина

Коментари

30 Коментара

 1. 30
  дебелоидите и соросоидите | нерегистриран
  4
  0
  До коментар #29 от " | нерегистриран":
  А ако вътрешното убеждение се е формирало по време на стоенето на стъпалата пред съда по време на протестърска проява организирана от едни олигарси, то какво да си мислят българските граждани?

  Все пак са видели и гнилите ябълки строени пред съда, а после са ги видели и как изпълняват команди!  "Ако вътрешното му убеждение е формирано под нечие влияние или натиск, това обстоятелство следва да бъде установено по предвидените в законодателството на Р България начини. Всичко друго са клевети и гнусни инсинуации, разпространявани от медийни бухалки."

  Направил ли си проучване какво си мислят българските граждани по този въпрос или просто си говориш, колкото да не мълчиш? Всеки може да си мисли каквото си иска - психопати в тази държава бол, но няма право да клевети публично без никакви доказателства. В случая е ясно, че крадецът вика дръжте крадеца, т. е. едни гнилите круши нарочват други за гнили ябълки. И докато последните били "строени пред съда", то другите по тъмни доби и потайно се строяват на "червеното килимче" в Банкя, в Сараите или в Хотел "Берлин", но после всички ги виждаме какви и чии команди изпълняват. Ти на кои залагаш и в чия полза тролиш? Въпросът е риторичен...

 2. 29
  | нерегистриран
  4
  -5
  До коментар #27 от "дебелоидите и соросоидите | нерегистриран":
  Съдията има правомощие да направи преюдициално запитване и в случая си го е упражнил съвсем законосъобразно. Ако вътрешното му убеждение е формирано под нечие влияние или натиск, това обстоятелство следва да бъде установено по предвидените в законодателството на Р България начини. Всичко друго са клевети и гнусни инсинуации, разпространявани от медийни бухалки. Това, че на КОЙ и подопечната му прокуратура, съответно - издънката и в т. нар. орган за борба с корупцията или по-точно - за обслужването /оралн..., пардон - институционалното/ на Пееф и сие, не им харесва, няма да направи така, че слънцето да изгрява от запад. Вместо на умряло куче нож да вадят - на мустакатото плашило на гаргите в Белград, да вземат да се поразследват ей така вътрешно, помежду си...

  А ако вътрешното убеждение се е формирало по време на стоенето на стъпалата пред съда по време на протестърска проява организирана от едни олигарси, то какво да си мислят българските граждани?

  Все пак са видели и гнилите ябълки строени пред съда, а после са ги видели и как изпълняват команди!

 3. 28
  Re: | нерегистриран
  6
  0
  До коментар #24 от "Ха ха ха ха ха ха | нерегистриран":
  Много гот! Браво на Енчева, беше от моя курс.  Точно така. Този измислен закон е пълна гавра с всичко което може да се нарече принцип и ценност в правото и въпросът въобще не е до мустакатия беглец, а до това #КОЙ го създаде, #КОЙ го захлеби и #КОЙ реши, че може и да го унищожи?! И за целта правим закон, който е бурлеска!

  Верният отговор е на снимката:[[_70273_]]

 4. 27
  дебелоидите и соросоидите | нерегистриран
  8
  -3

  Съдията има правомощие да направи преюдициално запитване и в случая си го е упражнил съвсем законосъобразно. Ако вътрешното му убеждение е формирано под нечие влияние или натиск, това обстоятелство следва да бъде установено по предвидените в законодателството на Р България начини. Всичко друго са клевети и гнусни инсинуации, разпространявани от медийни бухалки. Това, че на КОЙ и подопечната му прокуратура, съответно - издънката и в т. нар. орган за борба с корупцията или по-точно - за обслужването /оралн..., пардон - институционалното/ на Пееф и сие, не им харесва, няма да направи така, че слънцето да изгрява от запад. Вместо на умряло куче нож да вадят - на мустакатото плашило на гаргите в Белград, да вземат да се поразследват ей така вътрешно, помежду си...

 5. 26
  | нерегистриран
  5
  -4
  До коментар #17 от " | нерегистриран":
  Явно този няма достатъчно раабота, щом е почнал да обсъжда по медиите работата на други органи, в случая съда...  А на Лозанчо ВКС беше цъфнал и вързал, та беше тръгнал да оправя прокуратурата.

  Между другото какво става с оставката на съпругът на Черния лебед и проверката на неговата и.д булка. Че то и там май има нужда от намеса на Комисията? А, да! Някоя командирована съдийка оправдала Черния лебед за хулиганството, а друга командирована съдийка ще обяви за незаконно отнемането на плячката на Черния лебед.

 6. 25
  No pasaran | нерегистриран
  6
  -2
  До коментар #6 от "Браво, Георгиев! | нерегистриран":
  Най-накрая държавата се осмели да потърси сметка на ограбилия държавата Прокопиев - подсъдим и запориран олигарх, очакван вече в уютната килия при Бай Ставри в панделата. Там нежният розовобуз продукт на БКП и ДС ще бъде посрещнат с отворени обятия от мургавите пандизчии!

  ПАК нещо не си разбрал! Просто Св.Прокопий трябва да "кихне". Където трябва и на когото трябва. Иначе не става.

 7. 24
  Ха ха ха ха ха ха | нерегистриран
  11
  -4

  Много гот! Браво на Енчева, беше от моя курс.  Точно така. Този измислен закон е пълна гавра с всичко което може да се нарече принцип и ценност в правото и въпросът въобще не е до мустакатия беглец, а до това #КОЙ го създаде, #КОЙ го захлеби и #КОЙ реши, че може и да го унищожи?! И за целта правим закон, който е бурлеска!

 8. 23
  Гинка | нерегистриран
  6
  -2

  Пламенчо, ша тъ лайкна.

 9. 22
  До 16 | нерегистриран
  6
  -3

  Не знам какво съветвате г-нГеоргиев но писанията на Корнезов бямат стойност.Първо къде е станал доцент като все е на работа в Европа .Да не би да е в ЮЗУ.

 10. 21
  lapsus calami | нерегистриран
  1
  -3

  В коментар [#20] от " Прокопиев дължи над 400 млн. лв., показват данните от кредитния регистър на БНБ.":"В светлината на тези обстоятелства съмненията на жалбоподателя по отношение на безпристрастността на КПКОНПИ може да се каже, че са обективно обосновани", да се чете: В светлината на тези обстоятелства съмненията на КПКОНПИ по отношение на безпристрастността на съдията може да се каже, че са обективно обосновани. Че много ме ядоса илиянка и хоп - лапсус калами.

 11. 20
  Прокопиев дължи над 400 млн. лв., показват данните от кредитния регистър на БНБ. | нерегистриран
  4
  -3
  До коментар #10 от "илиянка илиева | нерегистриран":
  г-н георгиев, добре би било да се запознаете с изданието на александьр корнезов - доктор по право сьгласно 4л. 267 от дфес. несправедливо е да коментирате правните деиствия на сьдията, правото е разли4но от насилието за ограбване - липсват и доказателства до момента за престьпност това следва да отсьди сьда

  Няколко шефове на големи банки в България обаче продължават да губят съня си само при произнасянето на името Прокопиев. Те неведнъж са баламосвани или притискани да проявяват търпение и разбиране към длъжника. Сладурче, Съдът по правата на човека подчертава, че изискването за безпристрастност в чл. 6 § 1 от Конвенцията има два аспекта. На първо място, съдът трябва да бъде субективно независим, което означава, че всеки член на съда не трябва да има лични предразсъдъци или пристрастия. На второ място, съдът трябва да бъде безпристрастен от обективна гледна точка, което означава, че трябва да се предоставят достатъчно гаранции, за да се изключи всяко основателно съмнение. Проверката следва да се съсредоточи върху наличието на факти, които все пак може да повдигнат съмнения относно безпристрастността на съдиите. Критерият за преценката е дали съдът вдъхва доверие в обществото и най-вече у страните по делото. В светлината на тези обстоятелства съмненията на жалбоподателя по отношение на безпристрастността на КПКОНПИ може да се каже, че са обективно обосновани. Къде се е чуло и видяло по белия свят Председател на Върховен касационен съд и съпруг на Cygnus atratus от Anseriformes да предприема коварен задкулисен ход, с който да опазва личното имане на приятеля си Иво Прокопиев - "великият комбинатор", своеобразен Остап Бендер в български условия, който знае "над 400 милиона сравнително честни начина за измъкване на пари", от Комисията за установяване на незаконно придобито имущество. Скандалният шеф на Върховния касационен съд Лозан Панов свиква сбор от “отбрани” юристи на задкулисието, отявлени грантаджии и пионки на разградския олигарх Иво Прокопиев в сърцето на Темида. Причината за странната сбирка е опит на съдията протестър да обслужи интересите на закъсалия бос, който е подсъдим за аферата “ЕВН”, а преди няколко месеца бившата вече Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество му запорира имане за близо 200 млн. лв. Като шеф на ВКС Панов се е възползвал от законовото си право да иска тълкувателни решения от общите колегии на съда. Вместо обаче да използва тази възможност за решаване на проблемите на правосъдието, съдията на олигархията се пробва с тази юридическа вратичка да измъкне Прокопиев от хватката на правосъдието. Очевидно целта на занятието е да се блокират процесите за бъдеща конфискация срещу Прокопиев и аверите му.

 12. 19
  zdravka.kalaydjieva | нерегистриран
  7
  0  Не съм сигурна, че "за същия закон има становище на Венецианската комисия". На страницата й се вижда, че са й били представени серия законопроекти, които не са идентични с по-късно обсъдения и приет от НС закон. Предстои да видим дали в Европа ще получим похвали, или критики за прилагането му.

 13. 18
  | нерегистриран
  6
  -12

  Жестока гавра с българските органи. Който се осмели да възстанови откраднатото от Цветан Василев и компания ще срещне яростната съпротива на "агнешките главички" и компания. Агентите на ДС не спят! Дано поне г-н Георгиев успее да пропука леда от непотизъм, корупция и правен нихилизъм!

 14. 17
  | нерегистриран
  15
  -9

  Явно този няма достатъчно раабота, щом е почнал да обсъжда по медиите работата на други органи, в случая съда...

 15. 16
  | нерегистриран
  14
  -13
  До коментар #10 от "илиянка илиева | нерегистриран":
  г-н георгиев, добре би било да се запознаете с изданието на александьр корнезов - доктор по право сьгласно 4л. 267 от дфес. несправедливо е да коментирате правните деиствия на сьдията, правото е разли4но от насилието за ограбване - липсват и доказателства до момента за престьпност това следва да отсьди сьда

  Що за глупост? Значи след 2 години, когато съдът отсъди, че всичок е наред, може ли да си измислим още един сет от въпроси и пак да спрем делото?

  Вие на кой свят се намирате? Кога най-накрая мафията ще започне да страда, вместо да бъде бранена от корумпираните в СГС?!?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.