Родната Темида с 8 коза пред Брюксел


Представители на Европейската комисия (ЕК) днес пристигат в София, за да видят как Висшият съдебен съвет (ВСС) се справя с изпълнението на препоръките в последния евродоклад от 22 януари за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. "Стандарт" разкри какво ще отчетат от кадровия орган на Темида пред евронаблюдатели и експерти по 8 основни точки от препоръките.

1. Създаване на обективни стандарти за атестиране и повишаване с акцент върху заслугите, почтеността и прозрачността

ВСС измени и допълни Методиката за атестиране, прие нов Единен атестационен формуляр и Правила за попълването му. Всичко това бе направено в изпълнение на препоръката и с цел гарантиране на обективност и единен подход при атестирането и кариерното израстване на магистратите. Така се стигна до преодоляване на формалния подход и подобри качеството на изготвяните атестации. Постоянна практика на този ВСС е оптимизиране на магистратските щатове, планиране на предстоящите атестации и поетапното обявяване на конкурсните процедури след съответно планиране. За оптимизиране на кадровата си политика ВСС създаде две работни групи за подобряване начина на атестиране и начина на кариерно израстване в системата, с участието на магистрати и представители на съсловните организации и Гражданския съвет.

2. Последователна практика на прилагане на обективни стандарти за заслуги, почтеност и прозрачност при назначенията, включително на висши постове

От ВСС бяха приети редица изменения и допълнения в конкурсните правила с цел въвеждане на ясни стандарти за професионални качества и етика и истинска конкуренция, включително и за висшите постове в съдебната власт. Въведена бе практика на самосезиране на Комисията по професионална етика и превенция на корупцията в случаи на медийни публикации за прояви, нарушаващи Етичния кодекс на магистратите. Бяха приети правила за избор на председател на ВКС, ВАС и главен прокурор, които осигуряват по-задълбочен подбор и анализ на данни за притежаваните от кандидатите професионални и нравствени качества и по-голяма прозрачност на процедурата.

3. Предоставяне на гаранции за почтеността и прозрачността на системата за разпределение на делата чрез въвеждане на система за случайното разпределение, проверена от независими експерти

От 01.01.2014 г. ВСС създаде възможност за поддържане на архив на протоколите за случаен избор на всички съдилища чрез интернет. Програмата за случайно разпределение на делата Law Choice, използвана от по-голяма част от органите на съдебната власт бе доработена като новата й версия позволява регистрация на действията в процеса на случайния избор и съхраняване на протоколите за избор на сървъра във ВСС. Новата версия е предоставена за тестване на компютърни специалисти, посочени от Гражданския съвет към ВСС. Софтуер за централизирано случайно разпределение ще бъде разработен по проект на ОПАК. Бе приет проект на Единна методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата, като окончателният й вариант ще бъде съобразен с избраното технологично решение в централизираната система.

4. Установяване на процедура за публична реакция при политическо вмешателство

На 22 май ВСС одобри Процедура за публична реакция в случаи на засягане на независимостта на съдебната власт. Тя вече бе приложена при няколко такива случая, като Съветът реагира своевременно с нарочни декларации по повод конкретни публични изявления.

5. Гарантиране участие на НПО и съсловни организации при определяне и наблюдение на стратегиите за реформи

Тази препоръка се изпълнява в процеса на взаимодействие на ВСС с Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации, който бе създаден в началото на 2013 г. Съвместно са обсъждани редица важни теми, свързани с: атестирането на магистратите, правилата за дейността на комисиите по професионална етика, изпълнението на бюджета, дисциплинарната практика, натовареността на съдебната власт, правилата за избор на председател на ВКС, ВАС и главен прокурор и т.н. Комуникацията и партньорството на ВСС с членовете на Гражданския съвет не се ограничават само в рамките на заседанията му. Негови представители участват и в редица работни групи, сформирани към отделните постоянни комисии.

6. Предприемане на мерки за решаване на проблема с неравномерната натовареност по обективен начин

ВСС прие Анализ на натовареността на съдилищата. Решено бе средната натовареност по съответните инстанционни нива да се преценява като базисна норма при обсъждане на индивидуалната натовареност на съдията при атестирането и дисциплинарната отговорност. Създадена бе работна група от членове на ВСС, съдии и прокурори, която да предложи проект за устойчиви решения за свръхнатоварените органи на съдебната власт. След анализ ВСС възложи на главния прокурор да създаде организация в Прокуратурата на Република България (ПРБ) за определяне минималния % натовареност на административните ръководители и заместниците, а по отношение на председателите на съдилища бе определен минимален % на участие в случайното разпределение на делата в съответния съд по инстанционни нива и предвид броя магистрати. За определяне норма на натовареност за прокурорите и следователите бе извършено пилотно изследване, като резултатите от него предстои да бъдат анализирани. Това за съдиите ще приключи през октомври. Резултатите ще бъдат използвани в процеса по оптимизиране структурата на съдилищата и при реформиране на съдебната карта.

7. Въвеждане ясни процедури, стандарти и санкции за гарантиране на последователни решения в дисциплинарните производства

В изпълнение на тази препоръка ВСС сформира Работна група за изработване на единни критерии (правила) при налагане на дисциплинарни наказания на магистрати, която изготви Проект на Методика за дисциплинарната дейност на ВСС, с цел въвеждане на стандарти за провеждане на законосъобразна и единна дисциплинарна практика. Тя е съобразена с трайната непротиворечива практика на ВАС по дисциплинарни дела и с направените предложения от административните ръководители на съдилища и магистрати по време на работните срещи, проведени в петте апелативни съдебни райони. Проектът ще бъде внесен за обсъждане в Гражданския съвет към ВСС на следващото му заседание през месец септември 2014 г.

8. Изготвяне план за действие, на база независимия и всеобхватен анализ на провалилите се дела за организирана престъпност

По инициатива на ВСС на 4 септември 2013 г. бе проведен дискусионен форум на тема "Фактори, водещи до неоправдано забавяне на наказателния процес, както и движението по делата с особен обществен интерес, наблюдавани от ЕК". В изпълнение на препоръката на ЕК и на база на обобщените констатации на форума, на 6 януари бе съставен Междуведомствен план между ВСС, прокуратурата, ВКС, НСлС, Инспектората към ВСС, НИП, Министерството на правосъдието и МВР. Изпълнението на заложените в него дейности ще доведе до подобряване срочността и качеството на разследването и правораздавателния процес.

Правосъдното министерство ще коригира правилата за избор на евросъдия

Предишна новина

От Белград Цветан Василев работел за оздравяването на КТБ

Следваща новина

Коментари

3 Коментара

 1. 3
  Мечо Пух | нерегистриран
  1
  0

  Лошото е, че играта е на ,,Без коз,,

 2. 2
  | нерегистриран
  1
  0

  http://www.legalworld.bg/38797.rodnata-temida-s-8-koza-pred-briuksel.html Родната Темида с 8 коза пред Брюксел  нерегистриран

  08 септември 2014, 12:32

  Ето ги истинските 8 коза на “родната Темида” за пред ЕС:

  Тотално и дълбоко корумпиране на българската правосъдна система доведе българския народ и България до:

  1. Съзнателно задържане на работа като магистрати на морално негодни, обременени, компрометирани и зависими лица: магистрати – доносници на ДС, магистрати – номенклатурни кадри на БКП и ДКМС; магистрати – хотелиери, милионери и ортаци на бандити и мафиоти; магистрати-съпрузи и шуробаджанаци; магистрати – пияници; магистрати – членове на затворени общества; магистрати отявлени кариеристи, скачащи като скакалци из етажите на съдебната власт и какви ли не още измекяри и морални уроди.

  2. Реално не работеща правосъдна система, полза от която имат единствено магистратите за да оправдават тлъстите си магистратски заплати, почивки на безценица в луксозни “учебни центрове” на брега на морето, получаването на множество незаслужени бонуси, екстри и аванти. Същата тази струваща ежегодно на българския народ милиони и милиони правосъдна система ежедневно бълва поръчкови и незаконни до перверзност съдебни актове, превръщайки стотици хиляди българи в нейни жертви!

  3. Реална липса на отчетност, на контрол и на персонална отговорност у магистратите, довело до нагло облагодетелстване от подкупи и изпълнение на поръчки и превръщане на магистратите в хотелиери и милионери, а от там и съвпадане на интересите на магистратите хотелиери и милионери с мафиотите, едрия престъпен бизнес и мафиотизирани политици, водещо до съзнателно прикриване на едни икономически и валутни престъпления, на контрабандни канали, на незаконни приватизации; на незаконни печатници за валута, паспорти, дипломи и други документи; на канали за износ на валута, проституция , наркотици; крадени МПС; износ на бебета; измами с ДДС и какво ли още не.

  4. Придобиване на все повече власт и сила от безконтролната и не носеща отговорност корумпирана българска правосъдна система и подчинение на останалите власти на корумпираната правосъдна система;

  5. Елиминиране на основния принцип за всяко демократично общество – този за разделение на властите и взаимен контрол между тях.

  6. Елиминиране на основните пазарни принципи за демократична капиталистическа държава, като свободна пазарна инициатива и пазарна конкуренция и създаване на мафиотизирана икономика в която печелят не най-добрите, а тези които са включени в обръчи от партийни, мутренски и мафиотски фирми.

  7. Изкуствено задълбочаване на икономическата криза и умишленото й превръщане във финансово-икономическа чрез мафиотизиране връщането на ДДС – само на фирми включени в обръчи от партийни, мутренски и мафиотски фирми; чрез корумпционни схеми в търговете за обществени поръчки и най-новото: подриване на банковия сектор

  8. Пъклената комбинация от загуба на законност и държавност в България породено от корумпираната съдебна система, заедно с изкуствено създадената финансово – икономическа и енергийна криза е с цел създаване на реални условия за рекомунизация, за откъсване на България от ЕС и присъединяването й към други сили, подпомагано от тотално обезверяване на българския народ довело до масово изселване на милиони българи в чужбина, обезлюдяване на цели селища и райони и промяна на етноса в България.

 3. 1
  | нерегистриран
  0
  0

  Ето ги истинските 8 коза на “родната Темида” за пред ЕС:

  Тотално и дълбоко корумпиране на българската правосъдна система доведе българския народ и България до:

  1. Съзнателно задържане на работа като магистрати на морално негодни, обременени, компрометирани и зависими лица: магистрати – доносници на ДС, магистрати – номенклатурни кадри на БКП и ДКМС; магистрати – хотелиери, милионери и ортаци на бандити и мафиоти; магистрати-съпрузи и шуробаджанаци; магистрати – пияници; магистрати – членове на затворени общества; магистрати отявлени кариеристи, скачащи като скакалци из етажите на съдебната власт и какви ли не още измекяри и морални уроди.

  2. Реално не работеща правосъдна система, полза от която имат единствено магистратите за да оправдават тлъстите си магистратски заплати, почивки на безценица в луксозни “учебни центрове” на брега на морето, получаването на множество незаслужени бонуси, екстри и аванти. Същата тази струваща ежегодно на българския народ милиони и милиони правосъдна система ежедневно бълва поръчкови и незаконни до перверзност съдебни актове, превръщайки стотици хиляди българи в нейни жертви!

  3. Реална липса на отчетност, на контрол и на персонална отговорност у магистратите, довело до нагло облагодетелстване от подкупи и изпълнение на поръчки и превръщане на магистратите в хотелиери и милионери, а от там и съвпадане на интересите на магистратите хотелиери и милионери с мафиотите, едрия престъпен бизнес и мафиотизирани политици, водещо до съзнателно прикриване на едни икономически и валутни престъпления, на контрабандни канали, на незаконни приватизации; на незаконни печатници за валута, паспорти, дипломи и други документи; на канали за износ на валута, проституция , наркотици; крадени МПС; износ на бебета; измами с ДДС и какво ли още не.

  4. Придобиване на все повече власт и сила от безконтролната и не носеща отговорност корумпирана българска правосъдна система и подчинение на останалите власти на корумпираната правосъдна система;

  5. Елиминиране на основния принцип за всяко демократично общество – този за разделение на властите и взаимен контрол между тях.

  6. Елиминиране на основните пазарни принципи за демократична капиталистическа държава, като свободна пазарна инициатива и пазарна конкуренция и създаване на мафиотизирана икономика в която печелят не най-добрите, а тези които са включени в обръчи от партийни, мутренски и мафиотски фирми.

  7. Изкуствено задълбочаване на икономическата криза и умишленото й превръщане във финансово-икономическа чрез мафиотизиране връщането на ДДС – само на фирми включени в обръчи от партийни, мутренски и мафиотски фирми; чрез корумпционни схеми в търговете за обществени поръчки и най-новото: подриване на банковия сектор

  8. Пъклената комбинация от загуба на законност и държавност в България породено от корумпираната съдебна система, заедно с изкуствено създадената финансово – икономическа и енергийна криза е с цел създаване на реални условия за рекомунизация, за откъсване на България от ЕС и присъединяването й към други сили, подпомагано от тотално обезверяване на българския народ довело до масово изселване на милиони българи в чужбина, обезлюдяване на цели селища и райони и промяна на етноса в България.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.