Окръжен съд Габрово

 

Окръжен съд-Габрово е основан на 14 април 1959 година. Създаването му е обвързано с осъществяването на национална административно-териториална реформа в края на 50-те години на двадесети век, когато на територията на страната се обособяват нови общини и окръзи.

Приети са изменения и в тогава действащия Закон за устройство на съдилищата, съгласно които във всеки окръг има по един окръжен съд, съдиите и съдебните заседатели за който се избират от съответния окръжен народен съвет.

На 14 април 1959 г. се провежда първата редовна сесия на Окръжния народен съвет в Габрово, на която е гласуван съдийския състав на новосъздадения правораздавателен орган и са утвърдени 120 съдебни заседатели. Малко по-късно за председател на Габровски окръжен съд е избран временно изпълняващият длъжността Нено Янев.

През следващите години длъжността "председател на Окръжен съд - Габрово" последователно изпълняват още: Минко Тодоров (през периода 1971 - 1972 г.), Нено Ненов (1972 - 1982 г.), Иван Шиваров (1983 - 1992 г.), Виолета Млеканова (1992 - 1998 г.), Минко Минков (1998 – 2009 г.), Севдалина Герова (2009 - 2014 г.) ,Минко Минков (2014- юли 2018 ), а към момента действащ председател е Веселина Топалова (от 2.04.2019 г.)

 

Първоначално съдът се помещава в сградата на ул. "Райчо Каролев" № 4, а от ноември 1992 г. - в Съдебната палата на пл. "Възраждане" № 1. За 55-годишната му история в неговите зали са заседавали общо 34 съдии и 20 младши съдии. За високите професионалните качества на състава говори факта, че трима от съдиите работили в Окръжен съд-Габрово по-късно продължават професионалния си път във Върховния съд на България, а други четирима попълват съставите на Апелативен съд-Велико Търново и Военно-апелативния съд.

Габровски съдебен окръг обхваща териториите на Габровска, Севлиевска, Дряновска и Тревненска общини. В него функционират Окръжен съд и четири районни съдилища – в Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново. От 2007 г. в Габрово е открит и Административен съд.

Окръжен съд-Габрово разглежда като първа инстанция определените със закон граждански и наказателни дела, като обслужва територията на селищата в габровска област. Пред съда, като въззивна инстанция, се обжалват и протестират актовете на районните съдилища в Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново.

В момента в съда работят  10 съдии. Според доклада за дейността на съдилището през 2019 г.,  действителната натовареност на институцията по отношение на делата за разглеждане през 2019 г. е била 10,31, при 7,29 за 2018 г. и 7,06 за
2017 .а. По отношение на свършените дела през отчетния период действителната натовареност е била 8,63, при 6,31 за 2018 година и 6,32 за 2017 година.От 2007 година в съда са обособени наказателно и гражданско отделение. Съдийският състав включва професионалисти с отлична подготовка и дългогодишен стаж. 

Габровският окръжен съд е един от първите в страната, които през 2001 година се включват в пилотния "Проект за развитие на съдебната система в България". В рамките на тази програма са осъществени редица нововъведения в системата за обработка на дела и цялостната организация на работа. Това е едно от първите съдилища в страната, обявено по тази програма за "съд-модел". През този период съдът участва и като партньор на местна неправителствена организация в осъществяването на две проектни инициативи - "Обществено доверие" и "Правосъдие в аванс".

Окръжен съд-Габрово има утвърден подход при работа с медиите, основан на разработената Медийна стратегия на съдилищата от Габровски съдебен окръг. Рамковият документ, плод на съвместните усилия на юристи и медийни специалисти, е разработен в хода на един от проектите реализирани с партньорското участие на съда. Заложените в стратегията принципи в последствие са ползвани като модел за медийните програми на различни съдилища в страната.

Към настоящия момент като най-важни проблеми пред съда могат да бъдат определени остарялото техническо оборудване, неадекватно на изискванията за въвеждане на електронно правосъдие и недостига на работно пространство, предвид присъствието в палатата на 5 различни ведомства.