Агенцията по вписванията

На 31 юли 2004 г. с приемането на §27 от Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър и Устройствен правилник, от 1 август 2004 г. е поставено началото на съществуването на една държавна институция, която макар и не гласно и публично призната, е пример за електронно управление в България. Идеята -  да се създаде първата държавно-административна IT агенция у нас.

За една държавна структура 16 години са недостатъчни, за да се пише дълга история. Но динамиката, с която Агенцията се е развивала през този период, 16 години са си една съвсем сериозна възраст. И в никакъв случай не може да бъде поставена по заслуги на по-ниско стъпало от други институции в България с 50, 100 или 130-годишна история.  

Началото. Три стаи, две бюра, четири стола и няколко кашона, върху които са компютрите, един факс (няма телефони) – на деветия етаж в сградата на Информационно обслужване на ул. "Панайот Волов". И петима пионери-ентусиасти – първият назначен изпълнителен директор  Миглена Миланова, Вержиния Цанкова, Румен Попов, Стела Цветанова, Георги Парапунов, Надежда Върлакова, няколко месеца по-късно към тях се присъединява и Ива Масларска. Срещу тази шепа хора стои сериозно предизвикателство – да създадат първата IT агенция. Защото това е била идеята тогава – Агенцията по вписванията да бъде първата самостоятелна самоиздържаща се държавна административна IT структура. А 25% процента от приходите й трябва да се отделят за материално-техническо осигуряване, за строителство, за обучение на служители, за закупуване на техника и оборудване.

Създаването на Агенцията по вписванията стартира с поемането на Регистър БУЛСТАТ. След което получава правомощията за водене на Имотния регистър. 113-те служби по вписванията, които преминават от съдилищата към Агенцията, се приемат от тези няколко души. Хиляди изминати километри през зимата  и пролетта на 2005 г., всяка една информация, предавана 113 пъти по факс за всички 113 служби, защото няма телефони, осигуряване на техника и оборудване, за да се осъществи комуникацията между всички служби...              

Но се справят. И към тях постепенно се присъединяват нови хора, които знаят, могат да работят и които приемат това предизвикателство. IT специалисти, чиято отговорност и задължение тогава е да поддържат цялата информационна система на съдебната власт, защото Агенцията отговаря за изграждането и окабеляването на всички съдилища. Затова и идеята и насоката е новосъздадената агенция да стане единен регистърен център на държавата. Сред тях са Стоян Трифонов, заемал поста директор на IT дирекция в Канадското Министерство на правосъдието (2006-2012 г.) , Емил Денчовски изпълнителен директор на водеща IT фирма в България, а Павел Николов с един лаптоп на коляно управлява и поддържа всички регистри (тогава не е имало фирми за поддръжка на отделните регистри, както сега).

От началото на 2005 г. с промяна в Устройствения правилник се създава Главна дирекция "Регистри" с първите две регионални дирекции – в София и Пловдив. През 2006 г. се назначават следващите регионални директори – за Бургас, Варна, Велико Търново, Враца и Русе, а през 2007 г. екипът се попълва с регионалните директори за Плевен, Хасково, Стара Загора и Разград. От 2008 г. и Благоевград има своя регионален директор.

Изминали са малко повече от три години от създаването на Агенцията по вписванията, трупа се опит. И през януари 2008 г., съпроводено с много проблеми, трудности и съпротива, преминаването от фирмените отделения на окръжните съдилища на Търговският регистър в Агенция по вписванията става факт. И това ново предизвикателство отново ляга върху плещите на шепа хора. Те започват от нулата и трябва да поемат отговорността  за цялостната организация по преминаването и изграждането на регистъра. Агенцията вече е на бул. "Ал.Стамболийски" – в едно малко салонче са събрани служителите, обслужващи Регистър Булстат и Търговския регистър. Имотният регистър е в Нотариата на бул. "Патриарх Евтимий". За период от шест месеца се назначават длъжностни лица по регистрация, които трябва да поемат пререгистрацията на всички съществуващи по това време фирми. Натоварването е изключително, но сплотеният екип стъпка по стъпка бързо решава възникващите проблеми.

На фона на това поредно преодоляно изпитание, изграждането на функционалната система на Търговския регистър, с четвъртия национален електронен регистър, който преминава през 2009 г. на подчинение на Агенция по вписванията – Регистърът на имуществени отношения на съпрузите, служителите не срещат трудности и проблеми.

През тези 16 години не са малко хората, ръководили Агенция по вписванията: първият изпълнителен директор е Миглена Миланова – 2004 г., след нея - Светозар Тонев, за няколко месеца и.д изпълнителен директор е Константин Маджаров, 2006 г. – Димитър Цветанов, 2007 г. – Емил Станков, 2009 г. – Даниела Митева, 2010 г. – и.д. Анастас Георгиев, 2011 г. – Виолета Николова, която получи условна присъда от 3 г. и 5 м., за присвояване на сума в особено големи размери,  2012 г. – Юлиян Митев, за няколко месеца след него Катя Стенева изпълнява длъжността, 2013 г. – Венцислав Спирдонов, 2015 г. – Елена Маркова, 2017 г. – Зорница Даскалова, 2018 – Габриела Козарева, която продължава и до момента да е на чело на агенцията (бел.ред. към май 2020 г. )

Днес Агенция по вписванията разполага със самостоятелна сграда, в която се помещават Централното управление, длъжностните лица по регистрация, съдиите по вписванията, които са на подчинение на председателя на Софийския районен съд, както и Регионална дирекция – София.

С новия Устройствен правилник от април 2015 г. регионалните дирекции от 12 са обединени в 6: В момента регионалните дирекции са 6, както следва:

1. Регионална дирекция - София, със седалище София и с териториален обхват – съдебните райони на Софийския градски съд и окръжните съдилища София, Благоевград, Кюстендил и Перник.

2. Регионална дирекция - Бургас, със седалище Бургас и с териториален обхват - съдебните райони на окръжните съдилища Бургас, Сливен и Ямбол.

3. Регионална дирекция - Варна, със седалище Варна и с териториален обхват - съдебните райони на окръжните съдилища Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен.

4. Регионална дирекция - Велико Търново, със седалище Велико Търново и с териториален обхват – съдебните райони на окръжните съдилища ВеликоТърново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе.

5. Регионална дирекция - Враца, със седалище Враца и с териториален обхват - съдебните райони на окръжните съдилища Враца, Видин и Монтана.

6. Регионална дирекция - Пловдив, със седалище Пловдив и с териториален обхват – съдебните райони на окръжните съдилищ а Пловдив, Кърджали, Пазарджик, Смолян, Стара Загора и Хасково.

Агенция по вписванията поддържа информационен сайт за подпомагане на чуждите граждани в процеса на придобиване и управление на недвижими имоти в България - http://www.property-in-bulgaria.bg/

Този сайт е създаден по инициатива на правителството на Република България, след проведени разговори с представители на посолства на други държави у нас. В изграждането на сайта, със съвети, препоръки и материали, са взели участие представители на широк кръг институции, свързани с проблематиката, както и представители на посолства на страни, чиито граждани притежават имоти на територията на страната.

Освен четирите регистъра, които до момента администрира Агенцията – Търговски регистър, Имотен регистър, Регистър БУЛСТАТ и Регистър на имуществените отношения  на съпрузите, предстои да се присъединят още два - Регистърът на особените залози и Регистърът на юридическите лица с нестопанска цел.

С измененията и допълнения на Закона за Регистър БУЛСТАТ от 1 януари 2016 г. Агенцията има задължение регистърът да стане напълно електронен по подобие на Търговския регистър.

Налице е и взаимното свързване на регистрите на държавите членки на Европейския съюз. Съгласно публикуваният в Официален вестник на ЕС от 10 юни 2015 г. Регламент за изпълнение /ЕС/ 2015/884 на Комисията, Агенцията по вписванията, предприе необходимите мерки и осигури тази взаимна свързаност, като приведе системата на Търговския регистър в съответствие с изискванията на Регламента.