Административен съд Ямбол

С приемането на Административно-процесуалния кодекс в края на март 2006 г. в България са създадени 28 административни съдилища, сред които и Административен съд-Ямбол.

Една година по-късно, без собствена сграда, помещавайки се в Съдебната палата в Ямбол, съдът започва работа.

Едва на 1 януари 2010 г. съдиите и съдебните служители от Административен съд-Ямбол влизат в своя нов дом на ул. "Александър Стамболийски" 4.

 

Сформирането на екипа на АдмС-Ямбол започва през 2006 г., а на 20 декември,  Висшият съдебен съвет избира и първия председател на съда – г-жа Диана Петкова. Останалите съдии встъпват в длъжност на 15 февруари 2007 г.
Същата година Общинският съвет в града предава на АдмС-Ямбол сграда – паметник на културата. Но тя е в окаяно и полуразрушено състояние.
Три години продължава цялостната фасадна реставрация и ремонт на пространствената структура. Автентичността на сградата обаче не е нарушена.
Макар и малък, Административният съд в Ямбол е един от най-модерните и удобни за гражданите, въпреки че е с една съдебна зала. Новият дом на съда е официално открит на 29 март 2010 г. Същия ден е открит и Информационен център.
Още от самото начало на своята дейност, ръководството си поставя високи цели и поетапно започва да ги изпълнява. Постиженията и новаторската работа на екипа не остават незабелязани и на 4 декември 2009 г. АдмС-Ямбол е обявен за единствения административен съд – модел в страната от програмата "Съдилища модели и съдилища партньори". 
На 25 октомври 2010 г. на специална церемония в Любляна, Словения, Административен съд-Ямбол получи наградата в конкурса "Кристални везни на правосъдието", обявен от Европейската комисия и Съвета на Европа. Само четири съдилища от общо 50 в цяла Европа са номинирани от 10-членно жури, заседавало в Брюксел. След тайно гласуване за победител е избран проекта на Ямболския административен съд на тема: "Всички хора са равни пред закона, но не всички са равни пред езика. Разбираема и достъпна съдебна информация за гражданите!" Критериите, по които Административен съд-Ямбол е избран за победител се основават на това, че инициативите в предложения проект са не само новаторски, но са и приложими в различните съдебни системи в Европа.
През юни 2012 г. за втори път Административен съд-Ямбол е избран за съд-модел по проекта "Усъвършенстване на работните процеси в съда". Мотивът: съдът постига най-високия резултат в страната като покрива 84% от посочените в Програмата за развитие на съдебната система 24 стандарта за качество, препоръчани и от ВСС.

В АдмС Ямбол към 2020 г. работят 5 съдии, плюс председателят на институцията Димитринка Стаматова.
Административните дела, постъпващи в съда, макар и не много на брой, са твърде разнообразни по своя предмет. Всеки отделен случай изисква от съдиите внимателна и задълбочена подготовка по различни нормативни актове. 
Произнасянето по допустимостта и редовността на жалбите, както и на направените в хода на съдебното производство искания, става в кратки срокове - не по-късно от три дни. Това е в съответствие както със законовите срокове, така и с приетите в съда времеви стандарти.
 

Медийната политика на съда се води по определени правила, които се обсъждат с журналисти в началото на всяка година. Освен медиен план и PR-програма, в съда се изпълняват още две програми – за работа с хора с увреждания "Административен съд-Ямбол – съд за всички" с цел подобряване на условията за административно обслужване на хората с увреждане, и програма за работа с ученици.

Административен съд-Ямбол може да се похвали и с още нещо – той е първият съд с профил във Фейсбук.

На фона на всеобщото неодобрение на работата на съдебната система, Административен съд-Ямбол е добре позициониран в публичното пространство.