Опитите на съдия Христина Михайлова да блокира делото срещу Арабаджиеви се провалиха

Опитите на съдия Христина Михайлова да блокира делото срещу Арабаджиеви се провалиха
Ветко и Маринела Арабаджиеви, снимка:БГНЕС/архив

Неуспешни се оказаха опитите на съдията от Специализирания наказателен съд (СНС) Христина Михайлова, която разглежда дело срещу милионерското семейство Маринела и Ветко Арабаджиеви, да блокира делото и да възпрепятства съдебното му разглеждане.

„Спирачка“ пред волните интерпретации на закона от нейна страна се оказа състав на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС), който в определение в обем от около 30 страници се наложи за трети път да отмени акт на съдия Михайлова, с който директно се шиканира старта на делото. Впечатление прави също и фактът, че въпреки това, че въззивния съд е отменял вече два пъти актовете на съдията от СНС, и в третото си определение тя е използвала идентични доводи, за да не тръгне делото по същество.

Процесът срещу милионерското семейство от вече над 10 месеца се намира в разпоредително заседание и не може да тръгне по същество, а причината за това явно е или недоброто познаване от страна на съдия Михайлова на процесуалните закони, или някаква втора такава. На 15 октомври т.г., както вече казахме, състав на АСНС за трети път отменя определение на съдията от СНС, като мотивите за това са прелюбопитни. На 29 юли се проведе третото по ред разпоредително заседание по делото, по време на което съдия Михайлова го прекратява и връща на прокуратурата заради твърдени от нея процесуални нарушения. На първото такова от 18 февруари СНС - 23 състав е спрял наказателното производство, което определение е отменено от АСНС със съдебен акт от 19 март. Второто разпоредително заседание е проведено на 28 май. На него съдът е приел, че на досъдебното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, което налага прекратяване на съдебната фаза по делото, като същевременно диспозитив на съдебния акт за такова действие липсва. За сметка на това е налице диспозитив за спиране на наказателното производство по отношение единствено на Ветко Арабаджиев. Това определение на СНС - 23 състав също е отменено с определение на АСНС, който е приел, че  съдебната воля на съдия Михайлова е противоречива, хаотична и абсолютно неразбираема, поради което и съдебният акт е изцяло опорочен. Специално внимание на въпросния акт за едновременно спиране и прекратяване на делото, което по дефиниция е невъзможно, отделя АСНС и в настоящия си акт.

В последното си определение, което сега въззивния съд отменя с изключително подробни мотиви, от които се извеждат доста притеснителни изводи за професионалната компетентност на съдия Михайлова, тя преценява, че не са налице основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, но за този си извод магистратът пропуска да посочи каквито и да било мотиви. Именно за това е била и много кратко критикувана от горната инстанция.

За процесуалните нарушения

Странен се явява един от доводите на съдия Михайлова за прекратяване на производството заради извода й, че обвинението на прокуратурата за данъчни престъпления срещу Вълчо Арабаджиев е невалидно, въпреки че е получено изрично съгласие за предаването му за съдене и за тези престъпления от страна на Кралство Испания.

В доста обширно обяснение, АСНС посочва защо това не е вярно, като се стига дотам дори да разяснява на съдията от СНС каква точно е процедурата по ЕЗА. „С решение от 12.03.2019 г. на Централен следствен съд в Мадрид - Кралство Испания е разпоредено „да се пристъпи към изпълнение и предаване на ЕЗА, издадена от органите в България срещу В.К.А. за престъпление - пране на пари и принадлежност към ОПГ, за изпълнение.“ Със същото решение по ЕЗА е разпоредено обвиняемият да бъде задържан, докато бъде извършено ефективното му предаване. В мотивите към това решение се коментира, че заповедта отговаря на всички изисквания на закона, към нея са приложени необходимите документи и е посочено, че В.К.А. е искан за предаване и за данъчно престъпление, макар и в диспозитива на решението да не фигурира предаване за такова престъпление. Формално съдът с това решение не е отказал изрично предаване на В.К.А. за данъчни престъпления и в решението липсват изобщо мотиви за такъв отказ, пропускайки предаване за цитираните престъпления“, посочва АСНС.

В последствие, след развилите се спорове между страните в предходно разпоредително заседание относно въпроса предаден ли е Арабаджиев за съдене и за данъчни престъпления, на 24 април 2020 г. е изготвена нова ЕЗА от Специализираната прокуратура, в която ясно е посочено, че воденото срещу него наказателно производство вече е в съдебна фаза. От АСНС обясняват подробно на съдия Михайлова, че вследствие на тази ЕЗА е издадено решение от 20 май 2020г. на Централния съд към Върховния съд, с което е разрешено изпълнението на ЕЗА, издадена от българските власти срещу Вълчо Арабаджиев за извършено данъчно престъпление. В решението изрично е написано, че той е предаден на България по предходна ЕЗА. След обжалване от подсъдимия на решението, то е било потвърдено с на 25 юни 2020 г. от тричленен състав на Върховен съд, Наказателно отделение, Кралство Испания. „Твърдението на първостепенния съд, че прокурорът  има правомощие да издава ЕЗА само във фазата на досъдебното производство не намира опора в действащото законодателство. Според чл.61 от ЗЕЕЗА: „Лице, предадено въз основа на ЕЗА не може да бъде наказателно преследвано, съдено или задържано в Република България за престъпление, извършено преди предаването му, различно от това за което е издадена заповедта“.  Това гласи принципът на особеността, но от него има редица изключения, визирани в ал.2 на чл.61 от ЗЕЕЗА. Именно едно от тези изключения касае настоящия случай. То е уредено в т.6 на тази алинея – принципът не се прилага, когато изпълняващият орган е дал съгласие затова. В чл.62, ал.1 от ЗЕЕЗА изрично е уреден въпросът кой орган може да иска съгласие за преследване на лицето и за други престъпления и е посочено, че това е „съответният български орган, издал заповедта“. В настоящия случай това безспорно е специализираната прокуратура, която е издала и първоначалната ЕЗА“, пише АСНС.

И подчертава: „Тук само ще бъде маркиран парадоксът в „логиката“ на СНС - 23 състав, според който с процесуално негодни средства /тъй като според него прокурорът не е могъл да издаде въпросната ЕЗА в съдебното производство/ се постига правомерен правен резултат /валидно дадено от испанския съд съгласие за предаване на В.К.А. за данъчни престъпления/. До това обикновено се стига, когато от съда избирателно се предпочитат определени разпоредби, цитирани от някои от страните, а отсъства задълбочен цялостен прочит на закона. В определението си СНС твърди, че „решението на испанския съд дава възможност, считано от датата на влизането му в сила подсъдимият В.А. да бъде съден - т.е. привлечен като обвиняем и впоследствие предаден на съд по това обвинение“.  Поради това е стигнал до извода, че „до този момент всички действия по предявяване на обвинение не пораждат валидни правни последици“, което е послужило като основание да заключи, че е налице съществено процесуално нарушение, което следва да бъде отстранено чрез изпращане на делото в досъдебната фаза за повдигане на ново обвинение на подсъдимия В.К.А. за данъчни престъпления, защото съгласие за тях  е дадено от Кралство Испания  след предявяване на обвинението. Този извод също е неправилен и отново е резултат от превратно тълкуване на принципите и нормите на  екстрадиционните производства“.

След което се налага АСНС да изясни основни законови положения. „В конкретния случай връщане на делото на досъдебното производство на посоченото от СНС-23 състав основание не би постигнало нищо друго, освен излишно ново забавяне на наказателния процес“, констатира още АСНС.

Доста смущаващо за съдия от СНС изглежда и заключението, че: „Според този съд е допустимо едновременно и спиране и връщане по отношение на различни подсъдими“. Това СНС, 23 състав е написал по повод констатацията на АСНС в предходно определение, че не би могло едно наказателно производство в съдебната му фаза едновременно да бъде спряно по отношение на един от подсъдимите и прекратено съдебното производство с връщане на делото  по отношение на останалите. Въпрос, който в правната теория и съдебната практика, никога не е бил дискусионен и то не в полза на разсъжденията на СНС. На всичко отгоре в края на акта си съдия Михайлова е призовала: “Пазете правото! Включително и от закона!“ По този повод от АСНС отговарят следното: Четейки акта на СНС, въззивният състав остава с убеждението, че правото наистина следва да бъде опазено, но не от закона, а от съдии, които не  познават правото, а го упражняват като занаят“.

Веднага след това АСНС оборва с факти и твърдението на съдия Михайлова, че има допуснати процесуални нарушения и по отношение на предявяването на материалите по делото.

Освен всичко друго в акта на СНС, се твърди и, че е нарушено правото на обвиняемия Вълчо Арабаджиев да даде обяснения, тъй като не му е дадена възможност за такива след предявяване на материалите по досъдебното производство. „На обвиняемия В.К.А. на три различни дати, позиционирани във времето през няколко месеца, е дадена възможност да даде обяснения, като на една от тях той е дал такива, а на другите две дати е отказал“, пише АСНС и отново пристъпва към „преподаване“ на основни законови положения: „Ако се приеме логиката на СНС - 23 състав, че независимо от предоставяната трикратно възможност за обяснения на досъдебното производство, при всяко искане на обвиняем да даде обяснения след предявяване на материалите по делото, то следва да бъде удовлетворявано, а отказът би се третирал като съществено процесуално нарушение, то това би довело до невъзможност на досъдебното производство да приключи, особено по дела с множество обвиняеми, каквото е настоящото. Това е така, защото обясненията на обвиняемия следва да бъдат предявени на останалите обвиняеми, след което друг обвиняем също може да пожелае да даде обяснения по тях, следва ново предявяване на неговите обяснения на всички и така до безкрай. Очевидно не е това логиката на закона, който предоставя възможност за добросъвестно упражняване на права, но не толерира злоупотреба с тях. Смисълът на закона е, че на един обвиняем в хода на досъдебното производство след предявяване на обвинението, трябва да му бъде дадена възможност да даде обяснения по него. Конкретно на В.К.А. такава възможност е дадена три пъти, от които веднъж се е възползвал. Такава възможност той има и в съдебната фаза на процеса, която е централна. Следователно, процесуалните му права са гарантирани в пълна степен и не са нарушени“.

Куриозно се оказва обаче, че на четвъртата група „процесуални нарушения“, които съдията от СНС констатира, тя отделя точно три изречения. А именно: „Основателно е и възражението на адв. К. досежно това, че по отношение на неговия подзащитен П.С. в постановлението за привличане липсва достатъчна индивидуализация на мястото на извършване на деянието, като е посочено само и чужбина, а едва в обвинителния акт е внесена някаква конкретика и е посочено Република Испания“.

А съставът на въззивния съд коригира съдия Михайлова по следния начин: „Като оставим настрана „незначителния“ факт, че Испания е кралство, а не република /както вярно е посочено в обвинителния акт/, буди недоумение защо съзряното „процесуално нарушение“ е констатирано само в обвинението на подсъдимия Петьо Стойков, след като то е формулирано по абсолютно същия начин по отношение на всеки един от подсъдимите по делото, обвинен за престъпление по чл.321 от НК. Твърдението на СНС, че липсва ясна конкретика за ролята на всеки един от обвиняемите в инкриминираната ОПГ, е абсолютно голословно. Ако съдът счита, че за някои от подсъдимите не са изложени факти за ролята му в групата, следва да посочи за кой точно подсъдим става въпрос и да направи опит да изложи някакви мотиви.  Тъй като в предходно разпоредително заседание от страните са изложени аргументи за некоректно формулиране на обвинението по чл.253, ал.4, вр. с ал.2, вр. с ал.1 от НК,  изтъквайки различните времеви периоди за това престъпление за различните обвиняеми, а в определението на СНС това престъпление въобще не се споменава, следва да бъдат изложени кратки съображения от АСНС. След внимателно запознаване с обвиненията, според АСНС принципно е възможна конструкцията на тези обвинения с посочените в обвинителния акт различни времеви периоди за различни подсъдими. Това е така, тъй като в принципен план е възможно помагаческата дейност за тези престъпления да предхожда извършителската. Описаното в обстоятелствената част на обвинителния акт относно престъплението „пране на пари“, не противоречи на изложеното в заключителната част на същия. Същото важи  и за описаното относно претендираните данъчни престъпления“.

СНС сравнява в съдебния си акт Маринела и Ветко с „едно друго семейство обвиняеми“

Скандалните елементи на определението на съдия Михайлова от СНС обаче не спират дотук. Относно опасността от укриване на Ветко Арабаджиев, СНС- 23 състав е приел, че: „след почти една година и три месеца задържане, от които седем в съдебна фаза, без да е  преминало все още разпоредителното заседание и започнало същинското съдебно следствие съдът намира, че предпоставката – опасност от укриване, не е със същият интензитет, какъвто е бил към първоначалното определяне на мярката“.

АСНС твърди следното: „Както беше отбелязано по-горе, обстоятелството, че и до този момент не е проведено процесуално издържано разпоредително заседание, се дължи преди всичко на незаконосъобразните действия по провеждането му от СНС - 23 състав, който веднъж е спрял без основание цялото наказателното производство по делото /определението е отменено от АСНС/, втори път е произвел правния абсурд да спре наказателното производство спрямо един от подсъдимите, а спрямо останалите да прекрати съдебното производство и да върне делото на прокурора и то с определение без диспозитив /логично отменено от въззивната инстанция, поради неясна воля/, а понастоящем отново незаконосъобразно прекратява съдебното производство по делото.  Базирането на аргументите за изменение на мярката в по-лека на собствени незаконосъобразни действия, насочени към неоснователно удължаване на производството, меко казано буди сериозно недоумение“.

В частта относно промяната на мярката за неотклонение на Маринела Арабаджиева, магистратът прави нелепо сравнение между настоящото производство и случая на „друго семейство обвиняеми“ (бел. ред. вероятно визирайки казуса с подсъдимите Баневи).

А АСНС обяснява на съдия Михайлова защо подобно сравнение в съдебен акт е неуместно. „Относно мярката за неотклонение на подсъдимата М.А.: в тази част на определението си СНС - 23 състав, сам е  намекнал - на лист 56 - за своя „не добър професионализъм“. Смущаващото е, че е продължил да го демонстрира, съзнавайки, че прави неуместни сравнения с мерките за неотклонение по друго дело на „друго семейство обвиняеми“. От контролираното определение не става ясно, познава ли съдебният състав материалите от това дело и основанията за изменение на мерките за неотклонение на посочените от него обвиняеми, или необходимият и достатъчен паралел според него е, че и в този случай се касае за „семейство обвиняеми“, казва АСНС.

Накрая АСНС завършва, като все пак уважава искането за промяна на мярката на Маринела, която е направила опит за самоубийство в ареста с опасна доза токсични вещества, поради което й магистратите от въззивния съд са сметнали, че състоянието й е несъвместимо с пребиваването зад решетките. Предстои да стане ясно в крайна сметка ще пусне ли съдия Михайлова делото срещу Арабаджиеви или отново ще се опита да го бламира с поредната порция правни куриози.

Още по темата

Привеждат НПК и ЗСВ в съответстие с дейността на Европейската прокуратура

Предишна новина

„Ш” като Шарлатани*

Следваща новина

Коментари

39 Коментара

 1. 39
  | нерегистриран
  8
  -2
  До коментар #34 от "Адвокат | нерегистриран":
  С цялото ми уважение към съдия Михайлова, но така не се води съдебен процес. Да обсъждаш със страните как си раждала и къде са ти правили секцио по време на съдебно заседание е неуместно. Не прави добро впечатление и това, да коментираш по грозен начин институцията към която принадлежиш по време на процеса. Това не се отразява в съдебния протокол, но прави впечатление на страните. Сега разбирам, че тя е преместена със щата от Врачански окръжен съд в СпНС. В тази процедура се изисква изрично съгласие от магистрата за преместването му. Ако не е искала да работи в СпНС, защо е дала съгласие за това? Всички сме наясно, че практиката в този съд, особено относно мерките за неотклоне, е по - различна от останалите. Наясно сме обаче и с подсъдността на делата, разглеждани там. Понякога и аз съм недоволна от решенията на съда, но от друга страна, като гражданин на това общество, проявявам и разбиране. А специално определението й по делото Арабаджиеви, според мен заслужава напълно отправените критики. Независимо какво е становището й, то следва да се мотивира с юридически издържани аргументи. А такива в него отсъстват.

  "С цялото ми уважение към съдия Михайлова, но така не се води съдебен процес. Да обсъждаш със страните как си раждала и къде са ти правили секцио по време на съдебно заседание е неуместно. Не прави добро впечатление и това, да коментираш по грозен начин институцията към която принадлежиш по време на процеса. "

  С цялото уважение е върло уместно да се сподели и тука, съвсем е на място, в контекста на темата.Така , де. Като гражданин.От уважение.Към съдията.Ма верно най-високият връх у нас е Марианската падина.Заслужаваме се напълно един друг и всичко си заслужаваме:)

 2. 38
  до № 37 | нерегистриран
  4
  0

  Какво е това ПКП бе, колега? Да не е нещо свързано с партията на кюрдите?

 3. 36
  Айде Маалата | нерегистриран
  1
  0

  Кажи бате нещо за секцията оти и на мен ма фана секишмиш работата Ибре тука много сикишмиш работа в тоз къ му викат Цици ли Шиши Мижи та лъжем.ли Абе бате голямо порно

 4. 35
  | нерегистриран
  3
  0
  До коментар #34 от "Адвокат | нерегистриран":
  С цялото ми уважение към съдия Михайлова, но така не се води съдебен процес. Да обсъждаш със страните как си раждала и къде са ти правили секцио по време на съдебно заседание е неуместно. Не прави добро впечатление и това, да коментираш по грозен начин институцията към която принадлежиш по време на процеса. Това не се отразява в съдебния протокол, но прави впечатление на страните. Сега разбирам, че тя е преместена със щата от Врачански окръжен съд в СпНС. В тази процедура се изисква изрично съгласие от магистрата за преместването му. Ако не е искала да работи в СпНС, защо е дала съгласие за това? Всички сме наясно, че практиката в този съд, особено относно мерките за неотклоне, е по - различна от останалите. Наясно сме обаче и с подсъдността на делата, разглеждани там. Понякога и аз съм недоволна от решенията на съда, но от друга страна, като гражданин на това общество, проявявам и разбиране. А специално определението й по делото Арабаджиеви, според мен заслужава напълно отправените критики. Независимо какво е становището й, то следва да се мотивира с юридически издържани аргументи. А такива в него отсъстват.

  Споделете за раждането и секциото, че ми стана интересно

 5. 34
  Адвокат | нерегистриран
  12
  -7

  С цялото ми уважение към съдия Михайлова, но така не се води съдебен процес. Да обсъждаш със страните как си раждала и къде са ти правили секцио по време на съдебно заседание е неуместно. Не прави добро впечатление и това, да коментираш по грозен начин институцията към която принадлежиш по време на процеса. Това не се отразява в съдебния протокол, но прави впечатление на страните. Сега разбирам, че тя е преместена със щата от Врачански окръжен съд в СпНС. В тази процедура се изисква изрично съгласие от магистрата за преместването му. Ако не е искала да работи в СпНС, защо е дала съгласие за това? Всички сме наясно, че практиката в този съд, особено относно мерките за неотклоне, е по - различна от останалите. Наясно сме обаче и с подсъдността на делата, разглеждани там. Понякога и аз съм недоволна от решенията на съда, но от друга страна, като гражданин на това общество, проявявам и разбиране. А специално определението й по делото Арабаджиеви, според мен заслужава напълно отправените критики. Независимо какво е становището й, то следва да се мотивира с юридически издържани аргументи. А такива в него отсъстват.

 6. 33
  | нерегистриран
  5
  -3
  До коментар #25 от "Истината | нерегистриран":
  По интересно е Ушев на кой върши работа?!? Е..., не че цялата гилдия не го знае!

  Като знаеш на кого върши работа го кажи публично и открито, иначе оставаш обикновена клюкарка и интригант!

 7. 32
  | нерегистриран
  6
  -2
  До коментар #30 от "До Илиан Василев | нерегистриран":
  Как пък все тези дето ти играят по свирката са Свободни и Независими?! Да ти кажа въобще не й правиш добра услуга на “свободната” и “независимата”, че ние знаем кога ги наричаш така €

  Абе какво ви е виновен адвокатът, че докладчикът по делото не може осем месеца да даде ход на едно разпоредително заседание и пише щуротии в определенията си.

 8. 31
  | нерегистриран
  1
  0

  Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС
  Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт двама съдии в Специализирания наказателен съд по процедурата, открита с решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 30, протокол № 31/23.10.2018 г. На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ Колегията закри една щатна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца, и една щатна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Монтана. С решението се разкриват две длъжности „съдия“ в Специализирания наказателен съд, считано от датата на встъпване в длъжност. Колегията преназначи Христина Михайлова Иванова – съдия в Окръжен съд – Враца, и Цветан Иванов Колев – съдия в Окръжен съд – Монтана, на длъжност „съдия“ в Специализирания наказателен съд, считано от датата на встъпване в длъжност. На назначените магистрати е възложено да довършат наказателните дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

 9. 30
  До Илиан Василев | нерегистриран
  6
  -4
  До коментар #23 от "Бъдещето | нерегистриран":
  В България няма Прокуратура! Има Бухалка която си има Ръжен, наречен Специализиран Съд! Така се краде бизнес за n-милиони, милиарди!... Тази статия, е началото на едно Опраскване, на един от малкото Свободни и Независими Съдии, който не играе мафиотско хоро! И да допълня към "журналистката" подписала се под статията - Палачинката вече се е обърнала и пада със страшна сила надолу!!!

  Как пък все тези дето ти играят по свирката са Свободни и Независими?! Да ти кажа въобще не й правиш добра услуга на “свободната” и “независимата”, че ние знаем кога ги наричаш така €

 10. 29
  До Илиан Василев | нерегистриран
  4
  -5
  До коментар #25 от "Истината | нерегистриран":
  По интересно е Ушев на кой върши работа?!? Е..., не че цялата гилдия не го знае!

  Теб май те боли, че на теб не ти върши работа.

 11. 28
  До 23 | нерегистриран
  8
  -5
  До коментар #25 от "Истината | нерегистриран":
  По интересно е Ушев на кой върши работа?!? Е..., не че цялата гилдия не го знае!

  Илиане, май ти си този, който пада със страшна сила надолу. Смени плочата, че ставаш банален! Не можеш да хванеш ръка напоследък. Изнервен изглеждаш. Свиквай!

 12. 27
  До 23 | нерегистриран
  4
  -7

  Илиане, май ти си този, който пада със страшна сила надолу. Смени плочата, че ставаш банален! Нещо не можеш да хванеш ръка напоследък. Изнервен изглеждаш. Свиквай!

 13. 26
  До 23 и 25 - т. е. адв. Илиан Василев | нерегистриран
  4
  -6

  И теб те знаем как действаш - като не става с пари, съдиите са лоши, като стане - са Истински и Независими. Що не се оплачеш на Пеевски, нали си му голям фен?

 14. 25
  Истината | нерегистриран
  6
  -4
  До коментар #7 от " | нерегистриран":
  Лозан я е инсталирал, за да му върши работа. Тя се отплаща очевидно.

  По интересно е Ушев на кой върши работа?!? Е..., не че цялата гилдия не го знае!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.