Нови крачки към електронното правосъдие с проект за промени в ГПК

Нови крачки към електронното правосъдие с проект за промени в ГПК

Нови промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) с цел продължаване на съдебната реформа и последващи стъпки към въвеждането на изцяло електронно правосъдие, внесе Министерството на правосъдието за обществено обсъждане.

„Необходимостта от законодателни промени в процесуалните закони в тази насока се обуславя и от факта, че предстои въвеждането на единната информационна система на съдилищата, както и функционалностите на Единния портал за електронно правосъдие. Единният портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) предоставя възможност да се извършват процесуални действия в електронна форма и да се изготвят електронни съдебни дела. Електронните съдебни дела позволяват на страните и да преглеждат електронните копия на техните съдебни дела, както и да копират като незаверени преписи отделни документи, съдържащи се в делото. Порталът е достъпен за лица, които имат личен потребителски профил, създаден след първоначална регистрация. Единният портал за електронно правосъдие предоставя възможност на участниците в съдебното производство да получават електронни съобщения, призовки и книжа, включително и да бъдат уведомявани за определени процесуални действия“, пише в мотивите към проекта.

Предложената уредба предвижда, че връчването на актове на съда може да се извършва на избран от страната електронен адрес за връчване чрез единния портал за електронно правосъдие; чрез квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща. В случай че страната няма регистрация в ЕПЕП или не е избрала квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща, а е посочила адрес на електронна поща, връчването се осъществява на посочения адрес. При невъзможност връчването да се осъществи по посочените начини, се преминава към връчване на настоящия адрес на страната, а при липса на такъв - на постоянния. С промените в ГПК е предвидено, че връчването на кредитни и финансови институции, включително тези, извършващи събиране на вземания срещу потребители, застрахователни и презастрахователни дружества и търговци, които извършват доставка на енергия, газ, или предоставяне на пощенски, електронни съобщителни или водоснабдителни и канализационни услуги, нотариуси и частни съдебни изпълнители, държавни учреждения и общини се извършва само на електронен адрес.

Връчването на адвокат се извършва чрез единния портал за електронно правосъдие. За да се гарантира връчването чрез ЕПЕП е предвидено и задължение за адвоката да се регистрира и да поддържа профил в Единния портал за електронно правосъдие по чл. 360в от Закона за съдебната власт и в информационна система за сигурно електронно връчване. Предлага се да се въведе задължение за ищеца да посочва в исковата молба и електронен адрес, както и задължение за ответника в отговора на исковата молба да посочва електронен адрес, в случай че имат такива. Уточнено е как текат сроковете при връчването по електронен път. Гражданите могат да упражняват процесуалните си права до края на двадесет и четвъртия час на съответния ден, а не до края на работния ден на съда.

Всички адвокати ще имат 6 месеца, за да се регистрират в ЕПЕП и в информационна система за сигурно електронно връчване.

15% отстъпка от таксата при електронно подаден иск

В случай че искането за защита и съдействие е извършено в електронна форма съгласно чл. 102е в ЕПЕП, дължимата държавна такса се намалява с 15 на сто. При оттегляне на съгласието за връчване по този начин разликата до пълния размер на дължимата държавна такса се довнася от ищеца в едноседмичен срок. „Намаляването на дължимата държавна такса би мотивирало страните да изберат този начин на извършване на процесуални действия в електронна форма, което значително би ускорило въвеждането на електронното правосъдие“, смятат вносителите.

Съдилищата трябва да осигурят възможност на лицата да извършват процесуални действия в електронна форма по достъпен начин и доколкото е технологично възможно – в удобен диалогов режим, включително за лица с увреждания. Създадено е и задължение за предоставяне на информация по електронен път за текущото състояние на съответното производство, за да могат гражданите да следят на каква фаза е производството.

Какво е „електронен адрес“?

Съгласно предвидената дефиниция „електронен адрес“ е профил в единния портал за електронно правосъдие, чрез който лицата получават електронни изявления, съобщения, призовки и книжа от съдилищата, адрес на квалифицирана електронна поща, както и адрес на електронна поща.

Промени и в НПК, през ГПК

Предвидено е съдебните актове да се изготвят като електронен документ в единната информационна система на съдилищата и да се подписват с квалифициран електронен подпис. Предвижда се пострадалият, частният обвинител, частният тъжител, гражданският ищец, гражданският ответник, както и защитникът да могат да правят искания, бележки и възражения, както и да могат да обжалват актовете на съда по електронен път. Правилата за провеждане на видеоконферентни съдебни заседания при вземане на мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство се създават с оглед необходимостта от осигуряване на физическа и социална изолация на обвиняемия и неговия защитник, съдебния състав и прокурора в отговор на новите реалности за предпазване и преодоляване на пандемията, както и в случаите на обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия или други форсмажорни обстоятелства, при изразено писмено съгласие на обвиняемия и неговия защитник, като в тези случаи самоличността на обвиняемия се удостоверява от началника на затвора, началника на ареста или определен от тях служител. Видеоконференцията се осъществява в електронна среда, при спазване на технологичните изисквания, установени в Закона за съдебната власт и подзаконовите нормативни актове. Създадена е възможност за органа, който образува досъдебното производство, да уведомява пострадалия за това, ако той е посочил освен адрес за призоваване в страната и електронен адрес.

Променя се и Законът за здравето

Практиката на работа по случаи, при които е налице необходимост от настаняване на лица с психични разстройства на задължително лечение, показва затруднения във връзка с изискването на разпоредбата на чл. 158, ал. 5 за осигуряване в съдебното заседание на личното присъствие на лицето, чието настаняване се иска. Превеждането на лица, които са на стационарно лечение, е свързано с тяхното транспортиране от лечебното заведение до съда, за което следва да се осигури специализиран транспорт и отделят санитари. Голям брой от лицата са във фаза на обостряне, като представляват потенциална опасност не само за лекарите психиатри, но и за трети лица при контактите си с тях“, пишат в мотивите си вносителите.

С направеното предложение се предвижда възможност лицето, чието настаняване се иска, да може да участва в делото и чрез видеоконференция. Това ще се извършва единствено когато здравословното състояние на лицето не позволява да се яви в съдебното заседание, както и при обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия или други форсмажорни обстоятелства. Следователно въведената възможност за участие на лицата в делото и чрез видеоконференция представлява допълнителна гаранция за защита на техните права и законни интереси.

Още по темата

Адвокати без стикери или граждани без защита

Предишна новина

Връщат "коридорите" за пазаруване за възрастните хора от 8 до 10 ч.

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.