Нов Закон за адвокатурата е на път: Адвокатите ще губят права при системно неплащане на вноска

Нов Закон за адвокатурата е на път: Адвокатите ще губят права при системно неплащане на вноска

Kонцепция за изцяло нов Закон за адвокатурата (ЗА) огласи Висшия адвокатски съвет (ВАдвС). Тя ще бъде сред основните теми на Есенната конференция на адвокатурата, която ще се състои в събота във Варна.

Темата за чисто нов Закон за адвокатурата е на дневен ред от година и най-после има ясно какви ще са конкретните му измерения.

Концепцията за новия закон е изготвена от работна група с председател – адв. Валя Гигова и членове: адв. Емил Ядков, доц. д-р Таня Градинарова, адв. Ценимир Братоев, адв. Кина Чутуркова, адв. Добринка Гърневска, адв. Станислав Костов, адв. Ели Христова, адв. Петър Петров, адв. Любомир Владикин, адв. Димитър Петров, адв. Стефан Марчев, адв. Жана Кисьова, адв. Катерина Граматикова, адв. Христо Хинов, адв. Росен Рашков, адв. Емил Георгиев, адв. Борислав Вълчев, адв. Маринела Ашикова.

Сред основните акценти са нови правила, по които даден юрист ще може да стане адвокат, отпадане на забраната за адвокат да бъде търговец или управител на търговско дружество и изпълнителен директор на акционерно дружество, както и загуба на права при системно неплащане на членски внос.

Новите правила да станеш адвокат

Придобиването на правоспособност ще се извършва в рамките на нарочно производство, което завършва с акт за вписване/отказ за вписване в единния регистър на адвокатите.

Общите предпоставки за придобиване на правоспособност са: завършено юридическо образование, придобита юридическа правоспособност или еквивалентна форма на придобиване или атестиране от държавата на квалификация “юрист” за кандидати от други държави-членки на ЕС, липса на съдимост, липса на несъвместимост, липса на дисциплинарни наказания при или по повод упражняване на други професии, зачитани като юридически стаж; юридически стаж, положен встъпителен изпит за адвокат, проведено задължително въвеждащо обучение след встъпителния изпит, с продължителност на обучението между 3 и 6 месеца и заключителен изпит, придобита правоспособност на магистрат, минимум 5 години стаж като редовен университетски преподавател.

Встъпителният изпит следва да е писмен, като включва тест и решаване на казус по избор на кандидата по гражданско или наказателно право (с възможност кандидатът да избере един от два казуса - граждански или наказателен).  Въвеждащото обучение за кандидатите, издържали встъпителния изпит - включва задължително 1/3 от часовете обучение по деонтология (етични правила), 1/3 практически въпроси на адвокатската професия и 1/3 защита на гражданските права и конституционни въпроси. По време на обучението всеки обучаващ се адвокат има адвокат-патрон, който следи за неговото обучение и професионалното му развитие, който дава мнение преди допускането му до заключителен изпит.  Заключителен изпит - провежда се от комисия, състояща се от адвокати, с най-малко 20 години адвокатски стаж, номинирани от адвокатските съвети и одобрени от Висшия адвокатски съвет, със специализация в различни области на правото.

Адвокат да може да е търговец или управител на търговско дружество и изпълнителен директор на акционерно дружество

Новата концепция за изцяло нов Закон за адвокатурата предвижда и отпадане на забраната адвокат да може да е търговец или управител на търговско дружество и изпълнителен директор на акционерно дружество. „В повечето европейски страни не съществуват забрани адвокатът да бъде търговец, управител или изпълнителен директор на търговско дружества, член на управителен орган, прокурист, ликвидатор, като в тези случаи се прилагат ограниченията за конфликт на интереси. В някой държави (Италия) съществуват междинни режими -забраната за извършване на търговска дейност е неприложима, когато адвокатът осъществява търговска дейност или е управител/изпълнителен директор, респ. прокурист/ликвидатор на собствено дружество или дружество, което принадлежи на членовете на неговото семейство или дружеството е собственик на недвижимия имот, в който адвокатът осъществява дейността си“, пише в Концепцията.

Не плащаш системно вноска – губиш права

Основания за загубване права на адвокат, освен смърт или поставяне под запрещение, възникване на пречка за упражняване на професията, вече ще бъде и системното неплащане на вноска, залага се още в Концепцията. Други такива основания ще бъдат лишаване от право да се упражнява адвокатска професия като дисциплинарно наказание или като наказание по НК, липса на застраховка професионална отговорност за текущата година (представена в срок до 31-ви януари на годината); неподновяване на дейността след временно преустановяване на дейността за максималния допустим срок, неспазване на изискването за определени кредити или хорариум часове в продължаващо обучение или неуспешно завършване на курсовете за продължаващо обучение (адвокатът си избира темите, по които иска да специализира, има норматив на часове в обучителни курсове по тези тема и накрая на всеки курс има кратък тест за успешно положено курс): първи вариант - да се представят на края на всяка година или до 31 март на следващата година документи колко часа обучения адвокатът е посетил; втори вариант - да се представят на края на всяка година или до 31 март на следващата година колко часа обучения адвокатът е посетил и дали успешно е издържал завършващия курса на обучение тест, ако е предвиден такъв.

Освен всичко изредено дотук, в новия Закон за адвокатура ще бъде предвидено и задължително право на почивка. В закона ще бъде предвиден раздел в адвокатските регистри на адвокатските отсъствия (почивки), до който да се осигури достъп на нотариуси, ЧСИ, съд, прокуратура и органи на досъдебното производство. За да използват това право адвокатите ще трябва да подават  копия от болнични листи и молби за ползване на почивка по електронен път и завеждането им в регистъра.

Заложено е правото на почивка да покрива до 30 работни дни при стаж на адвоката до 15 години и до 40 работни дни при стаж на адвоката над 15 години (в това число всякакъв трудов стаж и юридически стаж); след изчерпване на тези дни молбите на адвоката за ползване на почивка не се завеждат и отразяват в регистъра.

Предвижда се и задължение за съда, прокуратурата, органите на досъдебното производство, ЧСИ и нотариуси, и всички други органи и лица, на които е възложено извършването на публични функции, да не изпращат съобщения, призовки, нотариални покани и други книжа на адвоката в периода на регистриран болничен лист или почивка. В тази връзка и за осигуряване на ефективна възможност за упражняване на правото на почивка е необходима съответна промяна в процесуалните закони.

Освен това в Закона за адвокатурата ще бъде предвидено и право на справедливо възнаграждение.

Възнаграждението на адвоката следва да бъде определено пропорционално на материалния интерес, независимо дали се касае за процесуално представителство или извънпроцесуална дейност. Адвокатът ще носи отговорност с цялото си имущество, поради което възнаграждението, което получава за положената работа, трябва да има гаранционно обезпечителна функция - да отчете риска, който адвокатът поема при извършване на правна работа съобразно материалния й интерес и да кумулира средства, с които би поел бъдещи претенции за вреди. Следва да се предвиди възможност при договарянето адвокатът и клиентът да се уговорят и за почасово възнаграждение, независимо дали се касае за процесуално представителство или консултантски услуги.

Според Концепцията намаляването от съда на присъжданото възнаграждение под размерите, посочени в закона, следва да става по изключение, при наличие на особени обстоятелства, които определят намаляването на възнаграждението като крайно наложително за справедливостта и защитата на обществения интерес.

Предвижда се още и забрана за уговаряне на възнаграждение съобразно предмета на делото или като дял от предмета на делото {pactum de quota litis); възможност за уговаряне на резултативен хонорар по граждански и административни дела с определен материален интерес, но не повече от определен процент от предмета на делото, както и въвеждане на изискване в закона поне 50 % от договореното пропорционално възнаграждение да не е резултативно и да се разплаща в хода на производството независимо от неговия изход (по примера на Германия и други правни системи, в които съществува такова правило).

Накрая – в новия Закон за адвокатурата ще бъде записано, че адвокатът може да откаже поемането на защита на потенциален клиент, без да обосновава причината за отказа си. Той е длъжен да откаже при конфликт на интереси. Адвокатът няма право да поема задачи, за които не се счита компетентен. Приетата защита означава презюмирана компетентност по материята, поради което адвокатът не може да се откаже впоследствие от поетата защита на това основание.

Обвиниха трима за участие в престъпна група за държане и предлагане на археологически ценности, както и двама иманяри

Предишна новина

Кунчев иска да се удължи извънредната обстановка с още 2 месеца

Следваща новина

Коментари

25 Коментара

 1. 25
  Учуден | нерегистриран
  0
  0

  Безумен закон. Придобита магистратска правоспособност?! Значи следовател може да стане адвокат без изпит, а разследващ полицай не може. Безумие. Дано има мислещи хора и да не се приемат нонсенси. Сегашното положение за вписване в колегията го намирам също с неоснователно високи критерии.

 2. 24
  Koko | нерегистриран
  0
  0

  По-голямо безумие не бях чел до сега!!! Ами, защо просто не вземем да я закрием тази адвокатура, че да не пречи на малоумниците и да усложнява излишно живота на дебилите, а?!!!

 3. 23
  ееееееее | нерегистриран
  1
  -3

  Предлагам за неплатени данъци и осигуровки също да се отнемат права.
  Силно разочарована съм от това съсловие. Лъжат повече от лъжците, мамят повече от измамниците.
  Когато водя едно дело /защитавам държавния интерес/, много добре знам лицето жалбоподател какви са му умствените способности и какви обяснения е давал в хода на производството. Изведнъж изскачат документи и обяснения, свидетели с показания за хипотези дето никой досега не е намеквал и споделял. Очевадно е, че тези идеи и съставени документи с невярно съдържание и лъжесвидетели ги е натъкмил колегата адвокат. За какъв морал говорим, за какво самосъзнание , за един хонорар са готови и майка си да продадат.

 4. 22
  Хари | нерегистриран
  3
  0
  До коментар #18 от "адвокат | нерегистриран":
  Понякога се срамувам да кажа пред непознати,че съм адвокат.И то е продиктувано от изключително ниския социален авторитет на адвокатското съсловие.Колеги,да се погледнем-какво представляваме като цяло?Недоучени,неподготвени за съдебната зала,с външен вид на келнери,а голяма част от колежките,приличащи н едни,практикуващи древна професия.Поне 1/3 са без кантори/обитаващи барчета и пейки около съдилищата/,друга 1/3 са активни пенсионери,които помежду другото поемащи някое дело, и пр.И обществото,и колегите съдии и прокурори ни се смеят.Кажете,че не вярно.А за нивото в ПУЦ.овете не ми се говори.Никакви закони няма да променят нещата.Нужни са само две промени-забрана на пенсионерите да са адвокати,и закриване на всички ПУЦ-джииски факуртети/разни правно-исторически и пр/.

  Когато специалността "право" е бизнес и държавна поръчка се влиза с 2 3-ки на изпитите от хора, които съвсем сериозно не са прочели НИТО една книга през живота си, преминем през "високото" качество на обучението, където 70% отиват на изпити да препишат за 3, а другите 28 направо си плащат. Самото "образование" няма нищо общо с реалността. Право се влиза с очаквания за това как ти, който не си прочел нито една книга, речникът ти е на общ работник ще се превърнеш в Киану Рийвс от "Адвокат на дявола". Смях в залата...а вече на какви неща можеш да се нагледаш напрактика не ми се говори- тотална липса на реална самооценка, простотия до шия (където я има, че на много места шия, глава и тяло е на едно), неграмотност и абсолютно никакъв професионализъм.

 5. 21
  лустрация. не е късно! | нерегистриран
  6
  -1

  И защо авторите на концепцията никъде не са записали и дума за ЛУСТРАЦИЯ. лустрация, в частност в адвокатурата имаше в цяла източна европа-без Русия и България. Просто препишете лустрационните текстове от чешкия акон.
  Не,не е противоконституционно, как в цяла европа имаше лустрация, и тя не е противоконституционна, а тук не повтарят тази мантра толкова време.
  Каква реформа бе чистка,чрез лустрация. Каквото имаше в Чехия, Полша, бившата изтомна Германия,Унгария. Дори албанците проведоха лустрация.
  Запишете кои лица са лустрирани-със забрана да са адвокати, като се препише чешкия закон. Преписва се чешкия закон-без елемент на творчество. Или неодобрявате лустрацията, а?

 6. 20
  следовател | нерегистриран
  7
  0

  Аз пък съм си супер. Колкото повече не работя и по-малко знам, толкова повече взимам ... заплата.

 7. 19
  прокурор | нерегистриран
  8
  -1

  Мен пък ме е срам да си спомня какво (не)работя.

 8. 18
  адвокат | нерегистриран
  12
  -2

  Понякога се срамувам да кажа пред непознати,че съм адвокат.И то е продиктувано от изключително ниския социален авторитет на адвокатското съсловие.Колеги,да се погледнем-какво представляваме като цяло?Недоучени,неподготвени за съдебната зала,с външен вид на келнери,а голяма част от колежките,приличащи н едни,практикуващи древна професия.Поне 1/3 са без кантори/обитаващи барчета и пейки около съдилищата/,друга 1/3 са активни пенсионери,които помежду другото поемащи някое дело, и пр.И обществото,и колегите съдии и прокурори ни се смеят.Кажете,че не вярно.А за нивото в ПУЦ.овете не ми се говори.Никакви закони няма да променят нещата.Нужни са само две промени-забрана на пенсионерите да са адвокати,и закриване на всички ПУЦ-джииски факуртети/разни правно-исторически и пр/.

 9. 17
  Другарката Доковска | нерегистриран
  14
  -1

  Като бивш председател на номенклатурата изтресе на Общото събрание в 272-ра, че трябва да копираме нагло-сакския модел. При това си верваше. Който плаща, Той поръчва музиката. А и адвокатът по закон е съвест под наем.

 10. 16
  отидете се гръмнете някъде | нерегистриран
  17
  0

  Встъпителен изипт,това добре.После по време на това встъпително обучение какво ще прави кандидатът? Не може да работи все още като адвокат ,не може и да работи друго! И според вас всяка колегия може ли сама да си прави обучения,или тази задача ще я натресете на ЦОА "Кръстьо Цончев" да води обучението он-лайн /щото заради пандемията няма друга възможност/ ?? И какви заключителни изпити ще провеждате на бивши магистрати или преподаватели по право,ако случайно решат да станат адвокати? Системното неплащане на членски внос какво ще рече,повече от колко неплатени вноски? Ще чакаме още недомислици по тази концепция,която очевидно няма и до проекто-закон да стигне„

 11. 15
  до 12 | нерегистриран
  5
  -6

  Категорично за вписване в адвокатурата трябва да има психопрегледи, каквито има за работа в МВР, например. Първоначално и периодично-на шест месеца. Български психиатър казва,че 20 процента от населението са психично болни https://www.dnes.bg/obshtestvo/2013/10/19/nad-20-procenta-ot-bylgarite-s-psihicheski-problemi.203247
  Едва ли адвокатите са откъснати от обществото. Тоест след прегледа ще отпаднат до 20 процента. А ако някой болен не отпадне при първоначалния преглед, ще отпадне при някой от следващите периодични прегледи.

 12. 14
  съдията Грег | нерегистриран
  11
  -1
  До коментар #7 от "Адвокатска ваканция | нерегистриран":
  Крайно време е да изпратим в незаслужена пенсия цялата адвокатска номенклатура. Много са оригинални, само че това "съдебна ваканция" го няма в нито едно друго законодателство, освен в празните тикви на Дани де Киро и вся остальная... Нали ги видех ... конституционалисти!

  Знаете ли кога ще призная адвокатска почивка и ваканция? На кукуво лято

 13. 13
  английски от къв зор | нерегистриран
  12
  -3
  До коментар #9 от "П.Тодоров | нерегистриран":
  Трябва и нови критерии: психотест, тест за морален интегритета, непринадлежност към ДС, владеене на английски език

  Когато английския език стане официален за държавата нямам нищо против.Сега знанието на английски език може да бъде само от пожелателен характер.Още повече,че Обединеното кралство напусна евросъюза.

 14. 12
  мииекащ адвокат от САК | нерегистриран
  9
  -2
  До коментар #10 от "до 9 | нерегистриран":
  А за кандидатите за САК-и изпит по правилен български език. Че масово книжовната говорна норма не се владее. Ако на изпита кандидата измиека да бъде пренасочван към далекоизточна колегия. Изпита по правоговорен български език следва да важи и за вече вписани. Ако измиекаш-директно да се отнема адвокатската карта, и да се издава такава от колегия от погранични източни райони, по месторождение.

  Ще имате много здраве.Никой няма да допусне такава дискриминация.Обратното би означавало на шопята адвокати да им се забрани да преминават я-товата граница !
  https://bg.wikipedia.org/wiki/Ятова_граница

 15. 11
  да се проведе атестационен изпит за всички неизпитвани , вече вписани като адвокати, те са знаещи, ище изкарат шестици без проблеми | нерегистриран
  21
  0

  Много ми е интересно, предложилия да има прелиминарен(предварителен ) изпит, после втори атестационен изпит дали самия той е ходил на изпит. Може ли името на конкретното лице предложило да има много изпити за бъдещите и младите адвокати?
  Ако това лице е вписано без изпити категорично изисквам и настоявам да ни изуми със знанията си и висотата на подготовката си и да бъде изпитано на предстоящия изпит за младши адвокати! Както и повторно-след 6 месеца, нали подготвения не се страхува от изпит.
  Преди да изискваш от другите, следва да погледнеш себе си. Ако не си ходил на изпит не може да изискваш другите да бъдат изпитвани, и то двойно изп итвани.
  Затова, нека предложилия двойния изпит (нямам представа кой е, но от комисията със сигурност знаят името му) да докаже блестящите си знания, и също да бъде два пъти изпитан-сега, незабавно, на сегашния изпит за младши адвокати. С цел да бъде обективен изпита комисията да не знае коя е неговата писмена работа-изпитът е анонимен и е възможно,, а на устния изпит да бъде изпитан от доказани университетски преподаватели,, защо не и вече пенсионирани-с цел пълна обективност.
  Едва като се явиш на изпит, и след 6 месеца като се явиш на повторен изпит, и с две шестици от тези изпити(каквито без съмнение ще изкара без проблеми) можеш да изискваш и другите да бъдат изпитвани, а после повторно изпитани.
  Всъщност не е зле цялата комисия по проекта да бъде изпитана. Те са перфектно подготвени, нека изпита да бъде видеозаснет, а писмените им работи качени после в нет-а, за да бъдат пример за младите юристи за блестящи правни знания!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.