ПРАВИЛНИК за игралните условия на Българския спортен тотализатор

Издаден от министъра на финансите и председателя на БСФС, обн., ДВ, бр. 31 от 17.04.1984 г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. Този правилник урежда взаимоотношенията между Българския спортен тотализатор и участниците в тиражите му.

Чл. 2. (1) Българският спортен тотализатор организира тиражи за предвиждане на резултатите от спортни състезания - Спорт тото 1, и за улучване на избрани видове спорт (числа) - Тото 2.

(2) Българският спортен тотализатор приема фишовете и сумите от участниците в тиражите чрез собствени и на договорни начала приемателни пунктове.

Чл. 3. Тиражите на Българския спортен тотализатор са седмични.

Чл. 4. Всеки тираж има пореден номер. Номерът и датата на тиража се вписват от участниците на означеното за това място в отрязъците "А", "В" и "С". Те могат да бъдат вписани и от касиер-приемчиците чрез печат или с химикалка, но в тези случаи участникът е длъжен да провери правилнлио са вписани номерът и датата на тиража в трите отрязъка на фиша.

Чл. 5. Освен редовните тиражи Българският спортен тотализатор има право да организира извънредни и други видове тиражи, за които се обнародват допълнителни условия, съобразени с този правилник. Допълнителните условия се обнародват в бюлетина "Спорт тото".

Чл. 6. Не се допускат до участие в тиражите лица, ненавършили 18 години.

Чл. 7. (1) Пълноправен участник в даден тираж е всеки, който попълни правилно фиша, предаде го в приемателния пункт, заплати съответната сума за участие и отрязъците "В" и "С" на фиша му се получат в определения срок по чл. 10, ал. 1 в хранилището на съответния център за обработка.

(2) При участие с готово попълнен фиш или в колективна игра, организирана от приемателния пункт, участникът в тиража е длъжен да провери лично или чрез свой пълномощник правилно ли са попълнени отрязъците "А", "В" и "С", съществува ли еднаквост между вписаното във фиша за колективната игра и талона, който получава, и правилно ли е изчислена сумата, която трябва да се внесе. Той участвува с фиша, след като се увери в правилността на попълването.

(3) Българският спортен тотализатор определя едностранно максималната сума, с която едно лице може да участвува в един тираж. Размерът на тази сума се съобщава на участниците в тиражите при подаването на фиша.

Чл. 8. Фишовете за участие в тиражите се състоят от три части-отрязъци: "А" - квитанция, "В" - за обработка, и "С" - контролен отрязък.

Чл. 9. (1) Фишът се попълва ясно и четливо с химикалка - задължително със син или черен цвят.

(2) Поправките чрез задраскване, изтриване и по какъвто и да било начин правят невалидна съответната комбинация в Тото 2 или предвиждане за отделната среща в Спорт тото 1. Българският спортен тотализатор не взема под внимание при разпределяне на печалбите такива комбинации или предвиждания.

(3) При нееднакво попълване на трите отрязъка от фиша печалба се одобрява доколкото съществува еднаквост в попълването на отрязъците "В" и "С".

(4) Не се разрешава задраскването на попълнени комбинации или колонки. Такива комбинации и колонки са невалидни.

(5) Участникът в тиража е длъжен да осигури четливи и точни копия, т.е. еднаквост на попълването в отрязъците "А", "В" и "С".

Чл. 10. (1) При подаването на фиша приемателният пункт подпечатва и номерира с един и същ номер трите отрязъка на фиша. Приемателният пункт откъсва отрязък "А" и го предава на участника, а отрязъците "В" и "С" изпраща на съответния център за обработка с оглед да се получат там в срок преди провеждането на тиража, както следва:

1. за редовните тиражи на Спорт тото 1 - събота до 10 ч. преди обяд;

2. за редовните тиражи на Тото 2 - неделя до 10 ч. преди обяд;

3. за извънредните тиражи на Спорт тото 1 и Тото 2 - до 10 ч. преди обяд в деня на провеждането на тиража.

(2) Правото на печалба се установява единствено с отрязъците "В" и "С".

(3) Отрязък "А" служи само като документ, срещу който се изплаща на предявителя печалбата, одобрена по отрязъците "В" и "С".

Чл. 11. Ако участникът в тиража желае печалбата да му бъде изплатена в друго селище, при подаването на фиша вписва на определеното място името на града или селото и окръга и евентуално номера на контролния печат на приемателния пункт, където да се изплати печалбата.

Чл. 12. Срокът за приемане на фишовете от всеки приемателен пункт се определя съобразно отдалечеността му от съответния център за обработка с оглед спазването на сроковете по чл. 10, ал. 1 .

Чл. 13. Не се позволяват никакви изменения в съдържанието на попълнения фиш след подаването му в приемателния пункт.

Чл. 14. След изтичането на определения срок за приемане на фишовете приемателният пункт изпраща незабавно отрязъците "В" и "С" от приетите фишове на съответния център за обработка, за да се получат в сроковете по чл. 10, ал. 1 .

Чл. 15. (1) Фишовете, чиито отрязъци "В" и "С" са получени късно или изобщо не са получени в хранилището на съответния център за обработка, са невалидни и не участвуват при разпределянето на печалбите съгласно Указ № 350 на Държавния съвет от 1960 г. (Изв., бр. 78 от 1960 г.).

(2) В центровете за обработка служебни комисии съставят протоколи, в които се отбелязват пропуските и липсите в описите на приемателните пунктове.

(3) При рекламации от страна на отделни участници, придружени с отрязък "А", специална обществено-контролна комисия, назначена със заповед на ръководителя на центъра за обработка, извършва проверка по описите на приемателните пунктове и протокола на комисията по ал. 2 и дава мнение по основателността на рекламацията. Недоволният може да отнесе спора пред съда.

(4) Получените в срок отрязъци "В" и "С" участвуват в разпределянето на печалбите за този тираж, с който са получени в хранилището на съответния център за обработка независимо от това, кой тираж е вписан върху тях.

Раздел II
Участие в играта Спорт тото 1

Чл. 16. Участникът в играта цели да познае победителите и равните резултати от състезанията по предварително обявената за тиража програма.

Чл. 17. Предвиждането на победа за отбора-домакин (вписан първи в програмата) се бележи със знака 1. Победа за отбора-гост (вписан втори в програмата) се бележи със знака 2. Предвиждането за равен резултат се бележи със знака X. Отбелязването на предвижданията с други знаци прави съответното предвиждане невалидно.

Чл. 18. (1) Фишовете за участие в Спорт тото 1 са: с определен брой колонки - за пълно изписване на предвижданията, и фишове за съкратено записване. Фишовете за съкратено записване са за участие с номерирани системи и пълно комбиниране по издания на Българския спортен тотализатор.

(2) Всеки отрязък на фиша за пълно изписване на предвижданията има еднакъв брой номерирани отвесни колонки. Всяка колонка, попълнена еднакво в трите отрязъка, представлява отделно участие.

(3) Задължително във всеки отрязък на фиша трябва да бъдат попълнени най-малко две колонки. За всяка попълнена колонка се внасят 0,20 лв. Участникът зачертава непопълнените колонки в трите отрязъка на фиша.

(4) За участието с фишове за съкратено записване Българският спортен тотализатор издава специални указания за начина на попълването на фиша и таблици за изчисляване броя на печалбите. При участието с фишове за съкратено записване се прилагат и всички разпоредби на този правилник.

Чл. 19. (1) Играта Спорт тото 1 има две разновидности със самостоятелни програми:

1. едната програма съдържа 13 срещи; участникът попълва предвижданията си за 13-те срещи;

2. другата програма съдържа 9 срещи; участникът попълва предвижданията си за 9-те срещи.

(2) Участието в тиражите се извършва с отделни вноски за всяка игра.

Не е задължително участието едновременно и в двете игри.

Чл. 20. (1) Играта с 13 срещи има четири печеливши групи. В I печеливша група се включват колонките, в които са познати резултатите от 13-те срещи. Във II - тези, в които са познати резултатите от 12 срещи, в ..III - тези, в които са познати резултатите от 11 срещи, и в IV - тези, в: които са познати резултатите от 10 срещи.

(2) Играта с 9 срещи има само една печеливша група, в която се включват колонките, в които са познати резултатите от 9-те срещи.

Чл. 21. Половината от постъпилите суми за даден тираж се раздават като печалби и се разпределят, както следва:

1. за играта с 13 срещи:

а) на I печеливша група - 20%;

б) на II печеливша група - 20%;

в) на III печеливша група - 25%;

г) на IV печеливша група - 35%;

2. за играта с 9 срещи:

на I печеливша група - 100%.

Чл. 22. Сумата за печалби във всяка група се разпределя по равно между броя на печелившите колонки в групата.

Чл. 23. Ако никой не е познал резултатите от 13-те срещи, сумата, определена за печалби на I печеливша група, се разпределя между по-ниските печеливши групи, както следва:

1. на II печеливша група - 20%;

2. на III печеливша група - 30%;

3. на IV печеливша група - 50%.

Чл. 24. Ако никой не е познал резултатите от 13-те и 12-те срещи, сумата, определена за тях, се разпределя между по-ниските печеливши групи, както следва:

1. на III печеливша група - 40%;

2. на IV печеливша група - 60%.

Чл. 25. Ако никой не е познал резултатите от 13-те, 12-те и 11-те срещи, сумата, определена за тях, се прехвърля на IV печеливша група.

Чл. 26. (1) Ако никой не е познал резултатите от 13-те, 12-те, 11-те и 10-те срещи, сумата, определена за печалби, се разпределя между позналите 9 резултата. Ако в този случай размерът на печалбата за една колонка е под 0,30 лв., цялата сума се прехвърля за следващия тираж. Това се обявява чрез бюлетина "Спорт тото".

(2) При играта с 9 срещи, ако никой не е познал резултатите от 9-те срещи, цялата сума, определена за печалби, се разпределя между позналите 8 резултата. Ако в този случай размерът на печалбата за една колонка е под 0,30 лв., цялата сума, определена за печалби, се прехвърля за следващия тираж.

Чл. 27. (1) Максималната печалба за една колонка е 20 000 лв., а минималната - 0,30 лв.

(2) Ако след определяне на максималните печалби се яви остатък в някоя печеливша група, той се разпределя между по-ниските групи по процентите, посочени в чл. 23 и 24 , а остатъкът от III група се прехвърля на IV група.

(3) При играта с 9 срещи, ако след определяне на максималните печалби за познати 9 резултата се яви остатък, той се разпределя между позналите 8 резултата при условие, че може да им се раздаде минималната печалба.

Чл. 28. Печалба, получена по една колонка, не изключва възможността за печалба и от друга колонка от същия фиш.

Чл. 29. При определяне на печалбите се вземат под внимание само резултатите, получени в редовното време на състезанието без продълженията.

Чл. 30. Допълнителните промени в резултата (например присъждането на служебен резултат и др.) не се вземат под внимание при определяне на печалбите.

Чл. 31. (1) Срещата остава валидна за тиража и при изменение на същността й (например от среща за първенство става приятелска среща) или на условията за нейното провеждане.

(2) Промяната на града или на стадиона не се вземат под внимание при определяне резултата от състезанието. Единствено меродавна е обявената програма за тиража.

Чл. 32. (1) За определяне резултатите от неиграните, незавършените (прекъснатите) и отложените срещи, включени в програмата, се тегли жребие по предварително обявено служебно предвиждане, изразяващо съотношението на вероятните единици, хиксове и двойки, като общият им брой се определя в рамките на 10 знака. Служебното предвиждане се обнародва в бюлетина "Спорт тото".

(2) Тегленето на жребия се извършва публично по ред и начин, определени от Българския спортен тотализатор.

Раздел III
Участие в играта Тото 2

Чл. 33. (1) Във фишовете на Тото 2 са отпечатани числата от 1 до 49, отговарящи на наименованията на отделни видове спорт. Участникът цели улучването на 6 избрани числа, като зачертава със знака X квадратчетата, в които са отпечатани числата.

(2) Зачертаването на повече от 6 числа или зачертаването им с други знаци, а не със знака X прави съответната комбинация или фиш за съкратено записване невалидни.

Чл. 34. (1) Фишовете за участие в Тото 2 са с определен брой комбинации и фишове за съкратено записване. Фишовете за съкратено записване са за участие с номерирани системи и пълно комбиниране по издания на Българския спортен тотализатор.

(2) За всяка попълнена комбинация за двете тегления за един тираж се внасят 0,60 лв., от които 0,30 лв. за първото и 0,30 лв. за второто теглене.

(3) За участието с фишове за съкратено записване Българският спортен тотализатор издава специални указания за начина на попълването на фиша и таблици за изчисляване броя на печалбите. При участие с фишове за съкратено записване се прилагат и всички разпоредби на този правилник.

Чл. 35. (1) Във всеки тираж от 49-те числа се извършват по две тегления на 6 редовни и едно или повече допълнителни числа. Броят на допълнителните числа се определя с решение на Българския спортен тотализатор и влиза в сила след обнародването му в бюлетина "Спорт тото".

(2) Тегленето на числата се извършва публично под контрола на комисия, назначена от Българския спортен тотализатор, с участието на представител на Министерството на финансите, който по право е председател на комисията.

Чл. 36. В I печеливша група се включват улучилите 6 числа, във II - улучилите 5 числа, в III - улучилите 4 числа и в IV - улучилите 3 числа.

Чл. 37. Допълнителните числа не се вземат под внимание за включване във II, III и IV печеливша група. Улучването на 5 числа и едно от допълнителните (5 + 1) създава следните права:

1. когато няма улучени 6 числа, комбинациите с улучени 5 + 1 се включват в I печеливша група;

2. когато има улучени 6 числа, остатъкът от сумата за печалби от 1 печеливша група се разпределя между улучилите 5 + 1. Ако в този случай размерът на печалбите за улучилите 5 + 1 е по-малък или равен с размера на печалбите за II печеливша група, те (5 + 1) се включват във II - печеливша група. Размерът на печалбата им се определя от сбора на полагащата се печалба за II група и от разпределения преди това остатък от I група. Закръгляването на печалбата се извършва след определянето на окончателния й размер, който се състои от сбора на полагащата се печалба за II група и разделения остатък от I група;

3. когато има улучени 6 числа и няма остатък от сумата за печалби, 5 + 1 се включват във II печеливша група и се допълват съгласно чл. 48, ал. 1, т. 2, буква "в" .

Чл. 38. Половината от постъпилите суми за съответното теглене на даден тираж се раздават като печалби и се разпределят, както следва:

1. на I печеливша група - 20%;

2. на II печеливша група - 20%;

3. на III печеливша група - 25%;

4. на IV печеливша група - 35%.

Чл. 39. Сумата за печалби във всяка група се разпределя поравно между броя на печелившите комбинации в групата.

Чл. 40. Ако никой не е улучил 6 и 5 + 1 числа, сумата, определена за печалби на I печеливша група, се разпределя между по-ниските печеливши групи, както следва:

1. на II печеливша група - 20%;

2. на III печеливша група - 30%;

3. на IV печеливша група - 50%.

Чл. 41. Ако никой не е улучил 6, 5 + 1 и 5 числа, сумата, определена за печалби, се разпределя между по-ниските печеливши групи, както следва:

1. на III печеливша група - 40%;

2. на IV печеливша група - 60%.

Чл. 42. Ако никой не е улучил 6, 5 + 1, 5 и 4 числа, сумата, определена за печалби, се разпределя между улучилите 3 числа.

Чл. 43. Ако никой не е улучил 6, 5 + 1, 5, 4 и 3 числа, сумата, определена за печалби в този тираж, се прехвърля за следващия тираж. Това се обявява чрез бюлетина "Спорт тото".

Чл. 44. (1) Максималната печалба за 6 улучени числа, но не и за 5 + 1, е 20 000 лв.

(2) Максималната печалба за една комбинация, включително и за 5 + 1, е 15 000 лв., а минималната -0,30 лв.

(3) Ако след определяне на максималните печалби се яви остатък в някоя група, той се разпределя между по-ниските групи по процентите, посочени в чл. 40 и 41 , а остатъкът от III група се прехвърля на IV група.

Раздел IV
Печалби

Чл. 45. Ако размерът на печалбите в дадена печеливша група е по-малък от 0,30 лв., сумата, определена за печалби в тази група, се прехвърля на следващата по-висока група или по решение на Централната дирекция на Българския спортен тотализатор се допълва до 0,30 лв. от общия набирателен фонд по чл. 48 .

Чл. 46. В случаите, когато размерът на отделната печалба от по-ниската група е по-голям от този на по-високата група, сумите за печалби на двете групи се събират и се разпределят поравно между печелившите от двете групи.

Чл. 47. Печалбите до 2 лв. се закръгляват на 10 стотинки, от 2 до 20 лв. - на 50 стотинки и на цели левове, от 20 до 1000 лв. - на цели левове, а над 1000 лв. - на 10 лв. - всички на ниската граница.

Чл. 48. (1) Всички суми, останали след окръгленията на печалбите, образуват общ набирателен фонд, който се разходва за:

1. изплащане на печалби по рекламации;

2. допълване на печалби:

а) до минималния размер или до най-близката кръгла по-висока граница съгласно чл. 47 независимо от групата;

б) за 6 улучени числа до максималния размер в рамките на не повече от 60 000 лв. на тираж;

в) за 5 + 1 улучени числа до максималния размер в рамките на не повече от 20 000 лв. на тираж;

3. допълнителни печалби;

4. раздаване на агитационно-рекламни сувенири, безплатни фишове и др.

(2) По т. 1 на ал. 1 се обезпечава задължителен минимум от 130 000 лв., след което могат да се разходват средства по останалите точки.

(3) Допълването по т. 2 на ал. 1 се извършва по решение на Централната дирекция на Българския спортен тотализатор и се вписва в протокол. В него задължително се отбелязва за кои печеливши групи се дават допълнително раздадените суми.

Чл. 49. (1) Печалбите се изплащат от приемателния пункт, където е подаден фишът, срещу задължително представяне на отрязък "А". Изплащането се извършва въз основа на отрязък "В" или съответен документ, който е изпратен на приемателния пункт от центъра за обработка.

(2) Не се изплаща печалба без отрязък "А" или ако отрязък "А" носи друга серия и номер, различни от отрязък "В" или от вписаните в описа.

(3) При загубване или унищожаване на отрязък "А" участникът може да потърси правата си върху печалбата по съдебен ред чрез установителен иск по чл. 97, ал. 1 от Гражданско процесуалния кодекс . Съдебните и деловодните разноски са за негова сметка.

Чл. 50. Печалби, непотърсени до 45 дни, считано от следващия ден на провеждането на тиража, се възстановяват по сметката на Българския спортен тотализатор. Използуването на тези средства става в съответствие с утвърдения финансов план на Българския спортен тотализатор.

Чл. 51. Българският спортен тотализатор обявява чрез средствата за масова информация броя и размерите на печалбите по печеливши групи.

Чл. 52. (1) Освен редовните печалби Българският спортен тотализатор може да раздава на участниците допълнителни парични или предметни печалби. Допълнителната печалба се получава независимо от максималния размер на редовната печалба.

(2) Средствата за допълнителните печалби се вземат от набирателния фонд по чл. 48 или от увеличена вноска за участие.

Раздел V
Рекламации

Чл. 53. (1) Рекламации за неодобрени печалби се приемат само в центъра, който е обработвал фишовете, в срока по чл. 50 , след изтичането на който отрязъците "В" и "С" от съответния тираж се унищожават.

(2) Рекламациите се правят по образец, приложен към правилника. Към образеца се прилага отрязък "А", на нелицевата страна на който участникът написва собственоръчно трите си имена и се подписва. Рекламациите се считат за невалидни, ако не са направени по този ред.

(3) Рекламациите се разглеждат от центъра за обработка на фишовете. Участникът може да поиска преразглеждането на отговора от Централната дирекция на Българския спортен тотализатор в 7-дневен срок от получаването му. След това той може да отнесе спора пред съда.

Чл. 54. От фонда по чл. 48, ал. 1, т. 1 се изплащат печалби само за фишове, чиито отрязъци "В" и "С" са получени в съответния център за обработка в определените срокове по чл. 10, ал. 1 .

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Отношенията между участниците в тиражите от една страна, и Българският спортен тотализатор и органите и лицата, натоварени с приемането и пренасянето на фишовете -от друга, се уреждат съгласно условията на този правилник.

(2) Разпоредбите на правилника, отнасящи се до правата и задълженията на Българския спортен тотализатор, имат силата на общи условия по чл. 16 от Закона за задълженията и договорите . Договорът с участниците се счита за сключен с получаването на отрязъците "В" и "С" от фиша в определения срок по чл. 10, ал. 1 в хранилището на съответния център за обработка.

(3) При неправилно попълване на фиша внесените суми не се връщат обратно.

(4) Претенции за непознаване изискванията на правилника не се уважават.

§ 2. (1) Българският спортен тотализатор и натоварените с приемането и пренасянето на фишовете органи и лица не носят отговорност за вреди - пропусната полза и претърпени загуби, причинени на участниците поради неполучаване в хранилището на съответния център за обработка на отрязъците "В" и "С" от фишовете им в определените срокове по чл. 10, ал. 1 .

(2) В случаите по ал. 1 на участниците се връщат направените вноски за тиража и стойността на фиша срещу представяне на отрязък "А" от фиша.

(3) За неполучени в определените срокове по чл. 10, ал. 1 отрязъци "В" и "С" в хранилището на съответния център за обработка от лицата, упълномощени да приемат, изпращат и пренасят тези фишове, се търси съответна дисциплинарна или наказателна отговорност.

§ 3. Българският спортен тотализатор може да въвежда и други игри чрез съответно изменение и допълнение на този правилник.

§ 4. Българският спортен тотализатор ще определи допълнително датата, от която ще се въведе играта с 9 срещи в Спорт тото 1.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 5. Правилникът се издава на основание т. 27, буква "а" от Постановление № 18 на Министерския съвет от 31 януари 1957 г. във връзка с чл. 16 от Закона за задълженията и договорите, член единствен от Указ № 350 от 1960 г. за уреждане на някои взаимоотношения между Спортния тотализатор при Българския съюз за физическа култура и спорт и участниците в тиражите му (ДВ, бр. 78 от 1960 г.) и отменя Правилника за игралните условия на Спортния тотализатор (обн., Изв., бр. 23 от 1959 г., изм. и доп., бр. 78 от 1960 г., ДВ, бр. 8 и 34 от 1962 г., бр. 19 от 1964 г., бр. 14 от 1969 г., бр. 96 от 1969 г. и бр. 68 от 1971 г.).

Приложение към чл. 53, ал. 2 Писмо-рекламация До Българския спортен тотализатор Център за обработка на фишове гр. . . . . . . . . . . . . . Изпращам ви отрязък "А" от фиш № . . . . . . (единичен, троен, съкратено записване), подаден за . . . . . . . тираж 198 . . г. (ненужното се зачертава) на Тото . . . в приемателен пункт . . . . . . . . . . . . . . . . , по който не са (1 или 2) (вписва се номерът на кодовия печат) ми одобрени печалби във: колонка (комбинация) . . . . . . група . . . . . колонка (комбинация) . . . . . . група . . . . . Моля, сумата да ми се приведе на адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (собствено, бащино и фамилно име) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ул., №, село) (град, окръг) Прилагам: отрязък "А" . . . . . . . Гр. (с) . . . . . . . . . . . . . . . . (Подпис)