ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Oбн., ДВ, бр. 103 от 13.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.; Решение № 3 на КС на РБ от 7.03.2019 г. - бр. 23 от 19.03.2019 г.; изм. и доп., бр. 60 от 30.07.2019 г., в сила от 30.07.2019 г., бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 20.12.2019 г.

Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2019 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И

ДАРЕНИЯ

25 693 299,8

1.

Данъчни приходи

23 133 200,0

1.1.

Корпоративен данък

2 576 200,0

1.2.

Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица

99 700,0

1.3.

Данъци върху доходите на физически лица

3 861 000,0

1.4.

Данък върху добавената стойност

10 830 000,0

1.5.

Акцизи

5 330 700,0

1.6.

Данък върху застрахователните премии

39 700,0

1.7.

Мита и митнически такси

236 900,0

1.8.

Други данъци

159 000,0

2.

Неданъчни приходи

2 560 099,8

 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г., бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г.) Приема държавния бюджет за 2019 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

II.

РАЗХОДИ

15 156 331,6

1.

Текущи разходи

10 448 425,8

в т.ч.

1.1.

Персонал

5 146 886,0

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

955 507,3

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

885 181,0

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

70 326,3

1.3.

Лихви

633 338,6

1.4.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

1 283 573,1

2.

Капиталови разходи

4 593 222,7

2.1

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

4 158 926,8

2.2.

Капиталови трансфери

434 295,9

3.

Прираст на държавния резерв (нето)

19 233,1

4.

Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

14 350,0

5.

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

81 100,0

5.1.

По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

80 000,0

5.2.

По бюджета на съдебната власт

600,0

5.3.

По бюджета на Народното събрание

500,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО

11 486 769,2

1.

Предоставени трансфери за:

11 505 227,2

в т.ч.

1.1.

Общините

3 745 750,5

1.2.

Държавното обществено осигуряване

4 231 661,6

1.3.

Националната здравноосигурителна каса

1 437 589,0

в т.ч.

1.3.1.

– от Министерството на здравеопазването

43 000,0

1.4.

Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд

862 582,2

1.5.

Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд "Земеделие"

294 833,8

2.

Получени трансфери от:

18 458,0

в т.ч.

2.1.

Държавното обществено осигуряване

7 400,0

2.1.1.

– за Министерството на труда и социалната политика

7 150,0

2.1.2.

– за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

250,0

2.2.

Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите

5 058,0

IV.

ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 282 127,7

 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г., бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г.) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

V.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)

-2 231 928,7

 

(4) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г., бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г.) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

VІ.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

2 231 928,7

 

Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

116 000,0

1.

Неданъчни приходи

116 000,0

1.1.

Съдебни такси

100 000,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

2 148,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

8 842,0

1.4.

Други приходи

5 010,0

II.

РАЗХОДИ

704 317,0

1.

Текущи разходи

677 347,0

2.

Капиталови разходи

26 370,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

26 370,0

3.

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

600,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

588 317,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

588 317,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2019 г., както следва:

Органи на съдебната власт

Сума

(хил. лв.)

1

2

Висш съдебен съвет

51 032,9

Върховен касационен съд

19 811,6

Върховен административен съд

17 521,8

Прокуратура на Република България

260 000,0

Съдилища на Република България

343 842,4

Национален институт на правосъдието

3 538,1

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

7 970,2

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

600,0

Всичко:

704 317,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от органите на съдебната власт, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

112 743,6

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

102 725,0

 

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.

(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.

(6) В приходите по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.

(7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.

Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И

ДАРЕНИЯ

1 500,0

1.

Неданъчни приходи

1 500,0

1.1.

Държавни такси

341,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

1 374,0

1.3.

Други приходи

-215,0

II.

РАЗХОДИ

79 300,0

1.

Текущи разходи

65 163,0

2.

Капиталови разходи

13 637,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

13 637,0

3.

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

500,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

77 800,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

77 800,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Функционална област "Представителен и ефективен Парламент"

46 957,0

в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи

500,0

2.

Функционална област "Осигуряващи дейности"

30 800,0

3.

Функционална област "Съпътстваща дейност" (Икономически и социален съвет)

1 054,0

4.

Функционална област "Мониторинг на фискалната политика" (Фискален съвет)

489,0

Всичко:

79 300,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Народното събрание, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

39 042,8

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

34 365,6

 

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.

(5) В срок до 31 януари 2019 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.

(6) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.

(7) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.

(8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи.

(9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.

Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума (хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И

ДАРЕНИЯ

40,0

1.

Неданъчни приходи

40,0

1.1.

Глоби, санкции и наказателни лихви

40,0

II.

РАЗХОДИ

18 390,0

1.

Текущи разходи

17 466,0

в т.ч.

1.1.

Персонал

15 518,0

2.

Капиталови разходи

924,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

924,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

18 350,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

18 350,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Сметната палата, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

2 872,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

2 872,0

 

Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И

ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

7 327,0

1.

Текущи разходи

7 127,0

в т.ч.

1.1.

Персонал

4 995,0

2.

Капиталови разходи

200,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

200,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

7 327,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

7 327,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Администрацията на президента, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

2 300,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

2 300,0

 

Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И

ДАРЕНИЯ

14 230,0

1.

Неданъчни приходи

14 230,0

1.1.

Държавни такси

597,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

10 156,0

1.3.

Други приходи

3 477,0

II.

РАЗХОДИ

95 086,0

1.

Текущи разходи

90 411,0

в т.ч.

1.1.

Персонал

58 934,0

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

5 500,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

5 500,0

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

150,0

2.

Капиталови разходи

4 675,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

4 675,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

80 856,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

83 924,0

2.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-3 068,0

2.1.

Предоставени трансфери (-)

-3 068,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО

(І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет"

10 593,0

2.

Политика в областта на управлението на средствата от ЕС

496,2

3.

Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България

27 286,3

4.

Политика в областта на правото на вероизповедание

5 703,9

5.

Политика в областта на архивното дело

6 891,2

6.

Бюджетна програма "Администрация"

12 403,4

7.

Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:

31 712,0

7.1.

Бюджетна програма "Други дейности и услуги"

22 748,2

7.2.

Бюджетна програма "Убежище и бежанци"

8 963,8

Всичко:

95 086,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерския съвет, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

46 194,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

36 500,0

 

(4) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, както следва:

Наименование

Сума

(хил. лв.)

1.

За подпомагане на Българските православни църковни общини в чужбина и свещенослужителите, работещи зад граница

1 200,0

2.

За ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната

2 900,0

3.

За ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското вероизповедание в Република България

460,0

4.

За ремонт и строителство на молитвени домове на Католическата църква в Република България

70,0

5.

За ремонт на синагоги и подпомагане на Религиозната общност на евреите в Република България

70,0

6.

За ремонт и строителство на храмове на Арменската Апостолическа православна църква в Република България

70,0

7.

За ремонт и строителство на молитвени домове на други регистрирани вероизповедания в Република България

120,0

8.

За ремонт на молитвени домове – паметници на културата

350,0

9.

За издаване на религиозна литература и представителни научни издания

60,0

10.

За насърчаване на междурелигиозния диалог, религиозната толерантност и превенция на дискриминацията

40,0

11.

Резерв за възникнали извънредни ситуации

160,0

Всичко:

5 500,0

 

Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И

ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

3 317,0

1.

Текущи разходи

3 217,0

в т.ч.

1.1.

Персонал

2 917,0

2.

Капиталови разходи

100,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

100,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

3 317,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

3 317,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Конституционния съд, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

400,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

400,0

 

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И

ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

3 159,0

1.

Текущи разходи

3 108,0

в т.ч.

1.1.

Персонал

2 048,0

2.

Капиталови разходи

51,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

51,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

3 159,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

3 159,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Омбудсмана, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

1 110,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

1 110,0

 

Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

115 600,0

1.

Неданъчни приходи

115 600,0

1.1.

Държавни такси

114 090,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

764,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 901,0

1.4.

Други приходи

-1 155,0

II.

РАЗХОДИ

521 211,0

1.

Текущи разходи

505 064,0

в т.ч.

1.1.

Персонал

312 833,0

1.2.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

12 758,0

2.

Капиталови разходи

16 147,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

16 147,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

405 611,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

402 980,6

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

3 058,0

2.1.

Получени трансфери (+)

5 058,0

2.1.1.

– от Националната здравноосигурителна каса

5 058,0

2.2.

Предоставени трансфери (-)

-2 000,0

3.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-427,6

3.1.

Предоставени трансфери (-)

-427,6

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси

100 745,1

2.

Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи

326 742,9

3.

Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма

45 154,6

4.

Политика в областта на управлението на дълга

2 464,1

5.

Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:

11 389,9

5.1.

Бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд"

11 389,9

6.

Бюджетна програма "Администрация"

34 714,4

Всичко:

521 211,0(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на финансите, както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

241 847,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

206 470,0Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И
ДАРЕНИЯ

59 789,0

1.

Неданъчни приходи

59 789,0

1.1.

Държавни такси

47 753,8

1.2.

Приходи и доходи от собственост

7 845,2

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

250,0

1.4.

Други приходи

3 940,0

II.

РАЗХОДИ

132 669,6

1.

Текущи разходи

118 466,6

в т.ч.

1.1.

Персонал

26 103,7

2.

Капиталови разходи

8 203,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

8 203,0

3.

Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

6 000,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

72 880,6

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

75 643,2

2.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-2 762,6

2.1.

Предоставени трансфери (-)

-2 762,6

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба

110 295,5

2.

Политика в областта на публичната дипломация

853,2

3.

Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация

21 520,9

Всичко:

132 669,6(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на външните работи, както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

105 805,3

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

105 755,3(4) Утвърждава целеви текущи и капиталови трансфери за чужбина за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 6 000 хил. лв., които не могат да бъдат разходвани за други цели, като не повече от 5 на сто от тези средства могат да се разходват за администриране на помощта.

Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

44 000,0

1.

Неданъчни приходи

44 000,0

1.1.

Държавни такси

50,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

29 320,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

300,0

1.4.

Други приходи

14 330,0

II.

РАЗХОДИ

3 514 211,0

1.

Текущи разходи

1 310 813,3

в т.ч.

1.1.

Персонал

995 922,3

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

2 828,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

2 828,0

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

1 060,0

2.

Капиталови разходи

2 203 397,7

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

2 203 397,7

2.1.1.

в т.ч. левова равностойност на 1 200 млн. щатски долара за изпълнение на международните договори с правителството на Съединените американски щати във връзка с придобиването на нов тип боен самолет

2 100 000,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

3 470 211,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

3 498 309,1

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-28 098,1

2.1.

Предоставени трансфери (-)

-28 098,1

2.1.1.

– за държавните висши училища

-28 098,1

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО

(І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на отбранителните способности

3 431 231,0

2.

Политика в областта на съюзната и международната сигурност

82 980,0

Всичко:

3 514 211,0

 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на отбраната, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

2 497 771,3

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

2 511 259,7

 

(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища, както следва:

Наименование

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Военна академия "Г. С. Раковски"

7 490,0

2.

Национален военен университет "Васил Левски"

14 754,1

3.

Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"

5 854,0

Всичко:

28 098,1(5) (Нова – ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) Преведените от Министерството на отбраната по сметка на правителството на Съединените американски щати средства за изпълнение на международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет могат да се депозират и инвестират чрез сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк в полза на Министерството на отбраната въз основа на решение на Министерския съвет. При необходимост Българската народна банка действа като агент на държавата въз основа на споразумение между Министерството на отбраната и Българската народна банка, сключено съгласно изискванията на чл. 43 от Закона за Българската народна банка.

(6) (Нова – ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) Превеждането на средствата за изпълнението на международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет и произтичащите от управлението и инвестирането на средствата по ал. 5 нетни постъпления от лихви, друга доходност, такси и комисиони, както и прехвърлянето по банкова бюджетна сметка на Министерството на отбраната в Българската народна банка на неусвоени средства по ал. 5, включително прехвърлянето на средствата от лихви и друга доходност, се отразяват като приходи и разходи по бюджета на Министерството на отбраната по реда, предвиден за отчитане по бюджетите на бюджетните организации на постъпления и плащания, произтичащи от операции, извършени чрез акредитивни и други подобни сметки.

(7) (Нова – ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) В случай на промени във валутния курс, водещи до превишаване на определената в ал. 1, раздел ІІ, т. 2.1.1 сума в левова равностойност, или при необходимост от осигуряване на пълния размер на дължимите плащания по международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет, както и за целите на прилагане на ал. 6 могат да се извършват съответните промени по бюджета на Министерството на отбраната по реда на Закона за публичните финанси.

(8) (Нова – ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) В случай на промени във валутния курс, водещи до намаление на определената в ал. 1, раздел ІІ, т. 2.1.1 сума в левова равностойност, икономията не може да се ползва от Министерството на отбраната за други цели, освен в случаите на отразяване на разходи и приходи по бюджета на министерството, произтичащи от прилагането на ал. 6.

Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И
ДАРЕНИЯ

175 000,0

1.

Неданъчни приходи

175 000,0

1.1.

Държавни такси

87 564,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

40 500,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

60 000,0

1.4.

Други приходи

-13 064,0

II.

РАЗХОДИ

1 514 790,2

1.

Текущи разходи

1 499 843,2

в т.ч.

1.1.

Персонал

1 377 853,2

2.

Капиталови разходи

14 947,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

14 947,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1 339 790,2

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 401 432,2

2.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-61 642,0

2.1.

Предоставени трансфери (-)

-61 642,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред

877 714,0

2.

Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси

212 048,0

3.

Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации

257 810,0

4.

Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи

167 218,2

Всичко:

1 514 790,2(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

197 000,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

160 501,0Чл. 13. (1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И
ДАРЕНИЯ

61 500,0

1.

Неданъчни приходи

61 500,0

1.1.

Държавни такси

61 264,0

1.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

36,0

1.3.

Други приходи

200,0

II.

РАЗХОДИ

274 808,0

1.

Текущи разходи

263 197,0

в т.ч.

1.1.

Персонал

199 972,0

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

690,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

690,0

2.

Капиталови разходи

11 611,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

11 611,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

213 308,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

213 308,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на правосъдието

93 867,5

2.

Политика в областта на изпълнение на наказанията

171 307,0

3.

Бюджетна програма "Администрация"

9 633,5

Всичко:

274 808,0(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на правосъдието, както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

78 395,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

73 393,0(4) В разходите по ал. 1 са включени средства за персонал за увеличаване на персонала на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" със сто тридесет и четири щатни бройки и на Главна дирекция "Охрана" с шестдесет и шест щатни бройки за обезпечаване на възложените им със закони функции. Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 80 от 2018 г.) не се прилагат при увеличението на числеността на персонала на дирекциите.

Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И
ДАРЕНИЯ

26 000,0

1.

Неданъчни приходи

26 000,0

1.1.

Държавни такси

21 550,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

50,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

6 000,0

1.4.

Други приходи

-1 600,0

II.

РАЗХОДИ

1 364 993,9

1.

Текущи разходи

1 362 603,9

в т.ч.

1.1.

Персонал

109 261,9

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

3 690,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

3 420,0

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

270,0

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

1 227 428,0

2.

Капиталови разходи

2 390,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

2 390,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1 338 993,9

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 331 843,9

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

7 150,0

2.1.

Получени трансфери (+)

7 150,0

2.1.1.

– от Държавното обществено осигуряване

7 150,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на заетостта

106 473,1

2.

Политика в областта на трудовите отношения

14 646,4

3.

Политика в областта на социалната закрила и равните възможности

198 827,9

4.

Политика в областта на хората с увреждания

436 997,6

5.

Политика в областта на социалното включване

597 988,7

6.

Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие

870,3

7.

Политика в областта на свободното движение, миграцията и интеграцията

145,0

8.

Бюджетна програма "Администрация"

9 044,9

Всичко:

1 364 993,9(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

1 183 471,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

1 186 914,9Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И

ДАРЕНИЯ

37 500,0

1.

Неданъчни приходи

37 500,0

1.1.

Държавни такси

29 260,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

6 400,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 000,0

1.4.

Други приходи

-160,0

II.

РАЗХОДИ

548 575,9

1.

Текущи разходи

528 675,9

в т.ч.

1.1.

Персонал

245 964,3

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

104 126,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

104 126,0

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

20 800,0

2.

Капиталови разходи

19 900,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

10 700,0

2.2.

Капиталови трансфери

9 200,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

511 075,9

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

554 075,9

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-43 000,0

2.1.

Предоставени трансфери (-)

-43 000,0

2.1.1.

– за Националната здравноосигурителна каса

-43 000,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве

101 125,0

2.

Политика в областта на диагностиката и лечението

392 658,5

3.

Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия

34 397,8

4.

Бюджетна програма "Администрация"

20 394,6

Всичко:

548 575,9

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на здравеопазването, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

300 727,1

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

300 727,1

 

(4) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект "Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565" за закупуване през 2019 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски.

(5) Предоставяните средства по реда на ал. 4 са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2019 г. постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд по проект "Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565".

Чл. 16. (1) Приема бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И

ДАРЕНИЯ

14 855,0

1.

Неданъчни приходи

14 855,0

1.1.

Държавни такси

730,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

13 828,7

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

40,0

1.4.

Други приходи

256,3

II.

РАЗХОДИ

664 974,6

1.

Текущи разходи

645 476,4

в т.ч.

1.1.

Персонал

372 573,1

1.1.1.

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

44 712,1

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

6 358,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

6 358,0

2.

Капиталови разходи

11 148,2

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

11 148,2

3.

Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

8 350,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) –

(+/-)

652 119,6

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 206 642,5

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-549 522,9

2.1.

Получени трансфери (+)

1 875,0

2.2.

Предоставени трансфери (-)

-551 397,9

2.2.1.

в т.ч. за Българската академия на науките

-94 112,5

2.2.2.

за държавните висши училища

-457 285,4

3.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-5 000,0

3.1.

Предоставени трансфери (-)

-5 000,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО

(І-ІІ+ІІІ)

2 000,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

-2 000,0

1.

Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)

-2 000,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот

578 388,6

2.

Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал

80 448,7

3.

Бюджетна програма "Администрация"

6 137,3

Всичко:

664 974,6

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на образованието и науката, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

291 415,3

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

290 765,3

 

(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища, както следва:

Наименование

Сума

(хил. лв.)

1.

Българска академия на науките

94 112,5

2.

Технически университет – София

48 946,7

3.

Технически университет – Варна

10 277,4

4.

Технически университет – Габрово

5 548,2

5.

Русенски университет "А. Кънчев"

13 686,8

6.

Университет по хранителни технологии – Пловдив

6 974,5

7.

Химико-технологичен и металургичен университет – София

6 383,2

8.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас

4 588,4

9.

Лесотехнически университет – София

8 725,7

10.

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

15 085,2

11.

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" – София

4 947,6

12.

Университет за национално и световно стопанство – София

24 657,5

13.

Икономически университет – Варна

9 801,4

14.

Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов

4 310,5

15.

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

66 120,4

16.

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

12 182,4

17.

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

24 012,1

18.

Югозападен университет "Неофит Рилски" – Благоевград

16 212,1

19.

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

8 333,7

20.

Национална спортна академия "Васил Левски" – София

16 104,5

21.

Аграрен университет – Пловдив

8 002,4

22.

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

3 404,9

23.

Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" – София

4 636,9

24.

Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" – София

4 770,2

25.

Национална художествена академия – София

5 513,5

26.

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

4 265,4

27.

Висше училище по телекомуникации и пощи – София

2 044,9

28.

Медицински университет –

София

36 253,9

29.

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна

24 391,2

30.

Медицински университет – Пловдив

21 699,3

31.

Медицински университет – Плевен

10 277,9

32.

Тракийски университет – Стара Загора

21 194,4

33.

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" – София

2 916,2

34.

Висше строително училище "Любен Каравелов" – София

1 016,0

Всичко:

551 397,9

 

Чл. 17. (1) Приема бюджета на Министерството на културата за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И

ДАРЕНИЯ

26 000,0

1.

Неданъчни приходи

26 000,0

1.1.

Държавни такси

500,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

25 800,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

80,0

1.4.

Други приходи

-380,0

II.

РАЗХОДИ

194 396,2

1.

Текущи разходи

186 741,5

в т.ч.

1.1.

Персонал

115 649,1

1.1.1.

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

5 743,1

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

16 500,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

15 400,0

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

1 100,0

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

243,6

2.

Капиталови разходи

7 654,7

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

7 654,7

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

168 396,2

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

168 396,2

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО

(І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство

20 888,8

2.

Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование

168 345,7

3.

Бюджетна програма "Администрация"

5 161,7

Всичко:

194 396,2

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на културата, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

78 299,9

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

78 299,9

 

Чл. 18. (1) Приема бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И

ДАРЕНИЯ

51 978,5

1.

Неданъчни приходи

51 978,5

1.1.

Държавни такси

51 300,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

435,2

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

950,0

1.4.

Други приходи

-706,7

II.

РАЗХОДИ

52 627,1

1.

Текущи разходи

50 913,4

в т.ч.

1.1.

Персонал

31 778,3

1.2.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

60,0

2.

Капиталови разходи

1 713,7

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 713,7

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

648,6

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

66 298,6

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-65 650,0

2.1.

Получени трансфери (+)

6 000,0

2.1.1.

– от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

6 000,0

2.2.

Предоставени трансфери (-)

-71 650,0

2.2.1.

в т.ч. за Българската академия на науките

-675,0

2.2.2.

за Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

-69 100,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО

(І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда

26 036,9

2.

Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост

10 011,1

3.

Бюджетна програма "Администрация"

16 579,1

Всичко:

52 627,1

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на околната среда и водите, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

23 013,9

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

20 013,9

 

Чл. 19. (1) Приема бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И

ДАРЕНИЯ

26 090,0

1.

Неданъчни приходи

26 090,0

1.1.

Държавни такси

19 175,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

6 100,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 590,0

1.4.

Други приходи

-1 775,0

II.

РАЗХОДИ

84 233,5

1.

Текущи разходи

82 748,0

в т.ч.

1.1.

Персонал

33 781,3

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

24 700,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

24 630,0

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

70,0

2.

Капиталови разходи

1 485,5

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 485,5

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТ-

НОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

58 143,5

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

58 457,4

2.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-313,9

2.1.

Предоставени трансфери (-)

-313,9

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност

62 363,0

2.

Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество

14 499,8

3.

Бюджетна програма "Администрация"

7 370,7

Всичко:

84 233,5

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на икономиката, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

51 640,6

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

49 640,6

 

Чл. 20. (1) Приема бюджета на Министерството на енергетиката за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И

ДАРЕНИЯ

155 299,9

1.

Неданъчни приходи

155 299,9

1.1.

Държавни такси

2 642,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

4 300,0

1.4.

Други приходи

148 357,9

II.

РАЗХОДИ

84 737,4

1.

Текущи разходи

49 163,3

в т.ч.

1.1.

Персонал

7 169,5

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

39 440,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

39 440,0

2.

Капиталови разходи

35 574,1

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

800,0

2.2.

Капиталови трансфери

34 774,1

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

70 562,5

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

-70 562,5

в т.ч.

1.

Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

-70 442,5

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие

80 381,5

2.

Бюджетна програма "Администрация"

4 355,9

Всичко:

84 737,4

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на енергетиката, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

77 302,9

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

77 302,9

 

(4) Утвърждава целеви капиталови разходи общо в размер на 28 194,9 хил. лв. по Наредбата за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 2014 г.; изм., бр. 4 от 2018 г.), които не могат да бъдат разходвани за други цели.

Чл. 21. (1) Приема бюджета на Министерството на туризма за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И

ДАРЕНИЯ

9 823,8

1.

Неданъчни приходи

9 823,8

1.1.

Държавни такси

2 621,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

4 571,2

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

340,0

1.4.

Други приходи

2 291,6

II.

РАЗХОДИ

19 352,8

1.

Текущи разходи

19 309,8

в т.ч.

1.1.

Персонал

2 957,5

2.

Капиталови разходи

43,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

43,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

9 529,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

9 620,1

2.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-91,1

2.1.

Предоставени трансфери (-)

-91,1

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на устойчивото развитие на туризма

16 749,7

2.

Бюджетна програма "Администрация"

2 603,1

Всичко:

19 352,8

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на туризма, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

15 514,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

16 366,3

 

Чл. 22. (1) Приема бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И

ДАРЕНИЯ

306 558,1

1.

Неданъчни приходи

306 558,1

1.1.

Държавни такси

302 066,7

1.2.

Приходи и доходи от собственост

1 516,1

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 475,3

1.4.

Други приходи

1 500,0

II.

РАЗХОДИ

516 693,6

1.

Текущи разходи

233 836,4

в т.ч.

1.1.

Персонал

46 187,0

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

435,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

435,0

2.

Капиталови разходи

282 857,2

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

282 857,2

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

210 135,5

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

224 339,7

2.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-14 204,2

2.1.

Предоставени трансфери (-)

-14 204,2

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда

4 960,0

2.

Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита

467 533,1

3.

Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството и на строителните продукти

28 790,7

4.

Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:

3 266,0

4.1.

Бюджетна програма "Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането"

757,0

4.2.

Бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението"

2 509,0

5.

Бюджетна програма "Ефективна администрация и координация"

12 143,8

Всичко:

516 693,6

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

571 030,8

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

468 791,1

 

(4) Размерът на показателите по ал. 3 може да бъде увеличен с поетите ангажименти и новите задължения за разходи, произтичащи от прилагането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Чл. 23. (1) Приема бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И

ДАРЕНИЯ

149 386,0

1.

Неданъчни приходи

149 386,0

1.1.

Държавни такси

72 000,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

62 386,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 000,0

1.4.

Други приходи

13 000,0

II.

РАЗХОДИ

192 884,0

1.

Текущи разходи

185 127,0

в т.ч.

1.1.

Персонал

107 369,9

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

19 000,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

19 000,0

2.

Капиталови разходи

7 757,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

7 757,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

43 498,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

79 619,6

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-25 011,5

2.1.

Предоставени трансфери (-)

-25 011,5

2.1.1.

– за Селскостопанската академия

-25 011,5

3.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-11 110,1

3.1.

Предоставени трансфери (-)

-11 110,1

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на земеделието и селските райони

137 878,0

2.

Политика в областта на рибарството и аквакултурите

5 703,0

3.

Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча

26 975,0

4.

Бюджетна програма "Администрация"

22 328,0

Всичко:

192 884,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на земеделието, храните и горите, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

87 000,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

88 000,0

 

(4) Утвърждава средства в размер на 19 000 хил. лв. за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на "Напоителни системи" – ЕАД, които са в рамките на текущите разходи по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.

(5) Утвърждава средства в размер на 1 793 хил. лв. за обезпечаване изпълнението на дейността на Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове", които са в рамките на разходите по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.

Чл. 24. (1) Приема бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И

ДАРЕНИЯ

52 864,4

1.

Неданъчни приходи

52 864,4

1.1.

Държавни такси

21 594,4

1.2.

Приходи и доходи от собственост

807,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

4 169,0

1.4.

Други приходи

26 294,0

II.

РАЗХОДИ

267 226,3

1.

Текущи разходи

256 035,3

в т.ч.

1.1.

Персонал

33 414,1

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

196 449,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

196 449,0

1.2.1.1.

– за "БДЖ Пътнически превози" – ЕООД

175 000,0

1.2.1.2.

– за "Български пощи" – ЕАД

21 449,0

2.

Капиталови разходи

11 191,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

11 191,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

112 361,9

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

144 729,6

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

9 350,0

2.1.

Получени трансфери (+)

9 350,0

2.1.1.

в т.ч. от Държавното обществено осигуряване

250,0

3.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-41 717,7

3.1.

Предоставени трансфери (-)

-41 717,7

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

-102 000,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

102 000,0

1.

Предоставена възмездна финансова помощ (нето)

102 000,0

1.1.

Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)

102 000,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на транспорта

223 753,6

2.

Политика в областта на съобщенията и информационните технологии

22 510,4

3.

Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"

20 962,3

Всичко:

267 226,3

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

235 422,8

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

233 322,8

 

Чл. 25. (1) Приема бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И

ДАРЕНИЯ

26 700,0

1.

Неданъчни приходи

26 700,0

1.1.

Приходи и доходи от собственост

26 893,0

1.2.

Други приходи

-193,0

II.

РАЗХОДИ

79 718,0

1.

Текущи разходи

77 868,0

в т.ч.

1.1.

Персонал

13 072,1

1.1.1.

в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

4 580,0

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

50 068,3

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

180,0

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

49 888,3

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

9 073,5

2.

Капиталови разходи

1 850,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 150,0

2.2.

Капиталови трансфери

700,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

53 018,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

51 018,0

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

2 000,0

2.1.

Получени трансфери (+)

2 000,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време

17 533,6

2.

Политика в областта на спорта за високи постижения

52 699,1

3.

Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти

3 507,6

4.

Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта

311,5

5.

Политика в областта на младите хора

3 305,7

6.

Бюджетна програма "Администрация"

2 360,5

Всичко:

79 718,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на младежта и спорта, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

59 952,5

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

59 902,5

 

Чл. 26. (1) Приема бюджета на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И

ДАРЕНИЯ

200,0

1.

Неданъчни приходи

200,0

1.1.

Приходи и доходи от собственост

33,6

1.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

166,4

II.

РАЗХОДИ

115 689,4

1.

Текущи разходи

108 889,4

в т.ч.

1.1.

Персонал

101 721,9

2.

Капиталови разходи

6 800,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

6 800,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

115 489,4

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

115 880,1

2.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-390,7

2.1.

Предоставени трансфери (-)

-390,7

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на защитата на националната сигурност

115 689,4

Всичко:

115 689,4

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Държавната агенция "Национална сигурност", както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

12 356,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

13 633,1

 

Чл. 27. (1) Приема бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И

ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

3 791,0

1.

Текущи разходи

3 711,0

в т.ч.

1.1.

Персонал

2 655,0

2.

Капиталови разходи

80,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

80,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

3 791,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

3 791,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

1 200,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

1 060,0

 

Чл. 28. (1) Приема бюджета на Комисията за защита от дискриминация за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И

ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

2 784,0

1.

Текущи разходи

2 584,0

в т.ч.

1.1.

Персонал

1 854,0

2.

Капиталови разходи

200,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

200,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

2 784,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

2 784,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Комисията за защита от дискриминация, както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

917,3

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

930,0

 

Чл. 29. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на личните данни за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

100,0

1.

Неданъчни приходи

100,0

1.1.

Глоби, санкции и наказателни лихви

100,0

II.

РАЗХОДИ

2 930,0

1.

Текущи разходи

2 654,0

в т.ч.

1.1.

Персонал

1 936,0

2.

Капиталови разходи

276,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

276,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

2 830,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

2 830,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Комисията за защита на личните данни, както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

976,5

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

981,5

 

Чл. 30. (1) Приема бюджета на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

40,0

1.

Неданъчни приходи

40,0

1.1.

Глоби, санкции и наказателни лихви

40,0

II.

РАЗХОДИ

20 453,0

1.

Текущи разходи

18 733,0

в т.ч.

1.1.

Персонал

14 036,3

2.

Капиталови разходи

1 720,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 720,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

20 413,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

20 413,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

8 138,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

6 338,7

 

Чл. 31. (1) Приема бюджета на Националната служба за охрана за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

300,0

1.

Неданъчни приходи

300,0

1.1.

Приходи и доходи от собственост

300,0

II.

РАЗХОДИ

40 482,0

1.

Текущи разходи

40 182,0

в т.ч.

1.1.

Персонал

35 226,0

2.

Капиталови разходи

300,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

300,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

40 182,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

40 182,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Националната служба за охрана, както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

4 546,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

5 100,0

 

Чл. 32. (1) Приема бюджета на Държавната агенция "Разузнаване" за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

37 389,0

1.

Текущи разходи

36 589,0

2.

Капиталови разходи

800,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

800,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

37 389,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

37 389,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България

37 389,0

Всичко:

37 389,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Държавната агенция "Разузнаване", както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

12 259,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

12 229,0

 

Чл. 33. (1) Приема бюджета на Националния статистически институт за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

950,0

1.

Неданъчни приходи

950,0

1.1.

Приходи и доходи от собственост

950,0

II.

РАЗХОДИ

23 801,0

1.

Текущи разходи

19 977,0

в т.ч.

1.1.

Персонал

16 461,5

2.

Капиталови разходи

3 824,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

3 824,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

22 851,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

23 451,0

2.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-600,0

2.1.

Предоставени трансфери (-)

-600,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Националния статистически институт, както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

7 414,5

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

7 189,5

 

Чл. 34. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

6 000,0

1.

Неданъчни приходи

6 000,0

1.1.

Държавни такси

4 000,0

1.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 000,0

II.

РАЗХОДИ

4 988,7

1.

Текущи разходи

4 788,7

в т.ч.

1.1.

Персонал

4 030,2

2.

Капиталови разходи

200,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

200,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

1 011,3

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

-1 011,3

1.

Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

-1 011,3

 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Комисията за защита на конкуренцията, както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

1 130,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

958,5

 

Чл. 35. (1) Приема бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И  ДАРЕНИЯ

63 200,0

1.

Неданъчни приходи

63 200,0

1.1.

Държавни такси

62 950,0

1.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

250,0

II.

РАЗХОДИ

11 079,9

1.

Текущи разходи

8 796,9

в т.ч.

1.1.

Персонал

6 440,7

2.

Капиталови разходи

2 283,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

2 283,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

-16 100,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

-7 000,0

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-9 100,0

2.1.

Предоставени трансфери (-)

-9 100,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

36 020,1

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

-36 020,1

1.

Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

-36 020,1

 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Комисията за регулиране на съобщенията, както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

4 589,2

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

4 589,2

 

Чл. 36. (1) Приема бюджета на Съвета за електронни медии за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1 200,0

1.

Неданъчни приходи

1 200,0

1.1.

Държавни такси

1 200,0

II.

РАЗХОДИ

1 669,7

1.

Текущи разходи

1 589,7

в т.ч.

1.1.

Персонал

1 229,3

2.

Капиталови разходи

80,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

80,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

469,7

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

469,7

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Съвета за електронни медии, както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

434,4

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

434,4

 

Чл. 37. (1) Приема бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

12 000,0

1.

Неданъчни приходи

12 000,0

1.1.

Държавни такси

11 801,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

9,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

190,0

II.

РАЗХОДИ

8 132,3

1.

Текущи разходи

7 521,6

в т.ч.

1.1.

Персонал

6 169,0

2.

Капиталови разходи

610,7

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

610,7

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

-140,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

-140,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

3 727,7

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

-3 727,7

1.

Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

-3 727,7

 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Комисията за енергийно и водно регулиране, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

1 928,3

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

1 928,3

 

Чл. 38. (1) Приема бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

8 603,8

1.

Неданъчни приходи

8 603,8

1.1.

Държавни такси

8 553,8

1.2.

Други приходи

50,0

II.

РАЗХОДИ

6 837,0

1.

Текущи разходи

6 031,0

в т.ч.

1.1.

Персонал

3 084,6

2.

Капиталови разходи

806,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

806,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

0,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

1 766,8

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

-1 766,8

1.

Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

-1 766,8

 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Агенцията за ядрено регулиране, както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

3 806,8

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

3 794,0

 

Чл. 39. (1) Приема бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

10 042,5

1.

Текущи разходи

9 242,5

в т.ч.

1.1.

Персонал

7 167,6

2.

Капиталови разходи

800,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

800,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

10 042,5

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

10 042,5

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Държавната комисия по сигурността на информацията, както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

2 800,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

2 795,0

 

Чл. 40. (1) Приема бюджета на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

2 050,0

1.

Неданъчни приходи

2 050,0

1.1.

Държавни такси

40,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

310,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 700,0

II.

РАЗХОДИ

121 468,3

1.

Текущи разходи

20 838,5

в т.ч.

1.1.

Персонал

8 237,5

2.

Капиталови разходи

81 396,7

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

81 396,7

3.

Прираст на държавния резерв (нето)

19 233,1

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

119 418,3

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

119 418,3

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (общо), в т.ч.:

121 468,3

1.1.

Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси"

101 814,1

1.2.

Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти"

19 654,2

Всичко:

121 468,3

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

94 220,8

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

112 720,8

 

Чл. 41. (1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

20 770,0

1.

Неданъчни приходи

20 770,0

1.1.

Държавни такси

18 470,0

1.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 300,0

II.

РАЗХОДИ

18 470,0

1.

Текущи разходи

16 875,4

в т.ч.

1.1.

Персонал

11 981,2

2.

Капиталови разходи

1 594,6

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 594,6

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

-2 300,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

-2 300,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Комисията за финансов надзор, както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

7 441,2

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

6 440,8

 

Чл. 42. (1) Приема бюджета на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

1 660,2

1.

Текущи разходи

1 653,2

в т.ч.

1.1.

Персонал

1 303,7

2.

Капиталови разходи

7,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

7,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1 660,2

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 660,2

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

373,8

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

353,8

 

Чл. 43. (1) Приема бюджета на Централната избирателна комисия за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

4 993,0

1.

Текущи разходи

4 793,0

в т.ч.

1.1.

Персонал

3 800,0

2.

Капиталови разходи

200,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

200,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

4 993,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

4 993,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Централната избирателна комисия, както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

1 200,0

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

1 192,0

 

Чл. 44. (1) Приема бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

4 500,0

1.

Неданъчни приходи

4 500,0

1.1.

Приходи и доходи от собственост

3 746,7

1.2.

Други приходи

753,3

II.

РАЗХОДИ

371 154,9

1.

Текущи разходи

354 533,1

в т.ч.

1.1.

Персонал

36 780,1

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

300 350,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

300 350,0

2.

Капиталови разходи

16 621,8

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

8 000,0

2.2.

Капиталови трансфери

8 621,8

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

406 654,9

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

406 654,9

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

40 000,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

-40 000,0

1.

Предоставени кредити (нето)

-40 000,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Политика на Министерството на земеделието, храните и горите в областта на земеделието и селските райони

337 794,3

2.

Политика на Министерството на земеделието, храните и горите в областта на рибарството и аквакултурите

303,1

3.

Бюджетна програма "Администрация"

33 057,5

Всичко:

371 154,9

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Държавен фонд "Земеделие", както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

335 374,8

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

333 374,8

 

Чл. 45. (1) Приема бюджета на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

1 619,1

1.

Текущи разходи

1 526,1

в т.ч.

1.1.

Персонал

1 082,1

2.

Капиталови разходи

93,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

93,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1 619,1

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 619,1

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, както следва:

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

534,6

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

521,6

 

Чл. 46. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г.) Приема бюджета на Държавната агенция "Технически операции" за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

136,0

1.

Неданъчни приходи

136,0

1.1.

Приходи и доходи от собственост

111,0

1.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

5,0

1.3.

Други приходи

20,0

II.

РАЗХОДИ

55 731,0

1.

Текущи разходи

51 680,0

в т.ч.

1.1.

Персонал

47 411,0

2.

Капиталови разходи

4 051,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

4 051,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

55 595,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

55 595,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 20.12.2019 г.) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред

55 731,0

Всичко:

55 731,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Държавната агенция "Технически операции", както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

9 574,8

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

8 185,0

 

Чл. 47. (1) Приема бюджета на Държавната агенция "Електронно управление" за 2019 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И

ДАРЕНИЯ

II.

РАЗХОДИ

29 859,0

1.

Текущи разходи

21 359,0

в т.ч.

1.1.

Персонал

11 743,7

2.

Капиталови разходи

8 500,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

8 500,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

29 859,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

29 859,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Политика в областта на електронното управление

29 859,0

Всичко:

29 859,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Държавната агенция "Електронно управление", както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.

19 715,3

2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.

17 915,3

 

Чл. 48. Определя бюджетните взаимоотношения с централния бюджет за 2019 г. на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

1

2

1.

Българско национално радио

44 294,0

в т.ч.

– по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията

3 900,0

2.

Българска национална телевизия

67 730,0

в т.ч.

– по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията

6 100,0

3.

Българска телеграфна агенция

5 175,7

 

Чл. 49. (1) Приема субсидиите и другите текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2019 г., както следва:

Наименование

Сума

(хил. лв.)

I.

Субсидии и други текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел

12 373,0

1.

Български Червен кръст

4 200,0

2.

Сдружение "Съюз на инвалидите в България"

617,0

3.

Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите"

246,0

4.

Сдружение "Съюз на слепите в България"

628,0

5.

Сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения"

185,0

6.

Кооперативен съюз "Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации"

416,0

7.

Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух"

98,0

8.

Сдружение "Съюз на глухите в България"

324,0

9.

Сдружение "Българска асоциация "Диабет"

353,0

10.

Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение"

80,0

11.

Сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България"

168,0

12.

Съюз на ветераните от войните в България

262,0

13.

Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания

272,0

14.

Сдружение "Център за психологически изследвания"

220,0

15.

Сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания"

52,0

16.

Сдружение "Национална организация "Малки български хора"

46,0

17.

Сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия"

52,0

18.

Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи"

206,0

19.

Сдружение "Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт"

45,0

20.

Сдружение "Национален алианс за социална отговорност"

200,0

21.

Кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България"

99,0

22.

Сдружение "Българска асоциация за рекреация и туризъм"

45,0

23.

Съюз на тракийските дружества в България

100,0

24.

Съюз на народните читалища

86,0

25.

Национален дарителски фонд "13 века България"

226,0

26.

Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа

412,0

27.

Македонски научен институт

100,0

28.

Рилска Света обител – Рилски манастир

597,0

29.

Троянски ставропигиален манастир "Успение Богородично"

199,0

30.

Бачковски манастир "Успение Богородично"

199,0

31.

Български институт за стандартизация

1 640,0

II.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансовите предприятия

173 000,0

1.

Столична община – вътрешноградски транспорт

9 500,0

2.

За превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони

18 500,0

3.

Национална компания "Железопътна инфраструктура"

145 000,0

Всичко:

185 373,0

 

(2) Приема капиталовите трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2019 г., както следва:

Наименование

Сума

(хил. лв.)

I.

Капиталови трансфери за юридическите лица с нестопанска цел

1 000,0

1.

Български Червен кръст

1 000,0

II.

Капиталови трансфери за нефинансовите предприятия

380 000,0

1.

За изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация

10 000,0

2.

Национална компания "Железопътна инфраструктура"

120 000,0

3.

"БДЖ – Пътнически превози" – ЕООД

39 000,0

4.

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

211 000,0

Всичко:

381 000,0

 

Чл. 50. Приема размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2019 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложението и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 3 234 390,2 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 294 022,0 хил. лв., и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 38 228,1 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 179 110,2 хил. лв., и по общини, както следва:

ОБЩИНИ

Основни бюджетни взаимоотношения

От тях:

Обща субсидия за делегираните от държавата дейности

Трансфери за местни дейности

Целева субсидия за капиталови разходи

обща изравнителна субсидия

за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища

1

2 (к.3+к.4+к.5+к.6)

3

4

5

6

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Банско

8 445,5

7 918,8

101,4

425,3

Белица

7 367,9

5 507,6

1 040,3

226,3

593,7

Благоевград

42 947,0

38 494,9

2 924,5

291,3

1 236,3

Гоце Делчев

21 003,5

18 452,2

1 950,3

106,3

494,7

Гърмен

10 978,4

8 872,1

1 463,5

123,3

519,5

Kресна

3 519,9

2 688,2

464,5

93,9

273,3

Петрич

27 119,9

22 259,1

2 871,5

366,0

1 623,3

Pазлог

12 933,5

11 334,8

865,1

197,1

536,5

Cандански

24 570,5

20 460,1

2 233,8

361,4

1 515,2

Cатовча

10 734,7

8 737,7

1 379,2

123,6

494,2

Cимитли

8 758,4

6 809,9

1 223,3

165,7

559,5

Cтрумяни

4 702,2

3 387,9

507,3

200,8

606,2

Xаджидимово

6 601,8

5 152,9

923,3

82,8

442,8

Якоруда

6 347,5

4 870,1

1 033,7

112,5

331,2

ОБЛАСТ БУРГАС

Aйтос

15 843,1

12 906,8

2 091,0

140,9

704,4

Бургас

103 475,3

101 657,6

140,6

1 677,1

Kамено

6 720,0

5 723,9

549,8

48,3

398,0

Kарнобат

17 128,9

14 205,5

1 641,1

217,2

1 065,1

Mалко Tърново

3 825,7

2 851,3

310,0

122,1

542,3

Hесебър

11 947,0

11 331,7

81,2

534,1

Поморие

13 120,2

12 384,2

102,4

633,6

Приморско

3 276,9

3 040,3

29,1

207,5

Pуен

16 839,2

12 843,4

2 577,8

206,7

1 211,3

Cозопол

6 286,3

5 671,6

114,8

499,9

Средец

10 896,9

8 747,4

940,6

200,9

1 008,0

Cунгурларе

9 073,6

6 984,6

1 140,3

145,0

803,7

Царево

4 671,9

4 209,8

60,3

401,8

ОБЛАСТ ВАРНА

Aврен

4 712,9

4 129,0

88,3

495,6

Aксаково

9 791,1

8 105,4

701,1

198,1

786,5

Белослав

7 796,8

6 951,5

613,8

32,9

198,6

Бяла

2 595,3

2 400,2

25,5

169,6

Bарна

142 053,8

139 463,2

198,3

2 392,3

Bетрино

3 170,1

2 396,3

314,4

96,1

363,3

Bълчи дол

7 633,9

6 073,2

809,2

129,2

622,3

Девня

4 282,8

4 034,2

60,7

187,9

Долни чифлик

12 708,8

10 423,3

1 554,0

134,6

596,9

Дългопол

8 686,9

6 742,1

1 296,5

110,0

538,3

Провадия

14 968,4

12 220,1

1 744,1

189,7

814,5

Cуворово

5 744,0

4 806,4

515,1

83,5

339,0

ОБЛАСТ ВЕЛИКО

ТЪРНОВО

Bелико Tърново

47 151,1

43 279,9

1 774,7

376,1

1 720,4

Горна Oряховица

21 837,7

18 698,0

2 396,8

92,8

650,1

Eлена

8 075,2

5 435,6

892,7

447,9

1 299,0

Златарица

3 923,1

3 105,5

292,3

102,0

423,3

Лясковец

5 797,1

4 706,0

714,4

63,4

313,3

Павликени

13 299,7

10 855,3

1 563,5

144,5

736,4

Полски Tръмбеш

6 907,4

5 368,2

994,0

63,9

481,3

Cвищов

16 901,8

13 466,8

2 663,9

95,2

675,9

Cтражица

8 860,7

7 023,8

1 026,1

136,8

674,0

Cухиндол

2 644,9

2 159,6

249,0

33,4

202,9

ОБЛАСТ ВИДИН

Белоградчик

5 293,2

4 208,4

556,2

93,4

435,2

Бойница

2 309,4

1 845,7

218,8

40,0

204,9

Брегово

5 420,7

4 492,1

552,5

56,0

320,1

Bидин

29 753,1

24 693,8

3 745,6

155,6

1 158,1

Грамада

1 530,1

1 055,0

194,5

38,4

242,2

Димово

5 547,7

4 141,5

668,4

111,0

626,8

Kула

3 420,1

2 584,2

434,7

69,8

331,4

Mакреш

1 395,5

950,6

218,2

24,3

202,4

Hово село

2 685,9

2 187,8

317,3

19,7

161,1

Pужинци

3 934,0

3 089,4

482,7

51,3

310,6

Чупрене

2 447,6

1 845,0

293,7

44,7

264,2

ОБЛАСТ ВРАЦА

Борован

4 165,3

3 198,3

656,2

58,5

252,3

Бяла Cлатина

15 427,4

12 838,7

1 952,5

84,6

551,6

Bраца

41 224,8

36 179,7

3 771,5

181,3

1 092,3

Kозлодуй

11 920,7

11 652,4

20,6

247,7

Kриводол

5 114,9

3 707,0

928,2

52,6

427,1

Mездра

12 111,7

9 461,8

1 548,4

194,0

907,5

Mизия

4 227,4

3 416,0

576,8

22,9

211,7

Oряхово

6 181,2

4 879,7

925,6

67,1

308,8

Pоман

5 391,3

4 180,5

665,9

103,9

441,0

Xайредин

3 616,1

2 832,7

513,2

40,6

229,6

ОБЛАСТ ГАБРОВО

Габрово

30 432,8

24 368,1

2 963,9

559,7

2 541,1

Дряново

7 811,5

6 196,8

717,0

197,8

699,9

Cевлиево

19 407,4

15 652,9

1 654,6

455,2

1 644,7

Tрявна

6 801,2

4 623,0

704,0

545,1

929,1

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Балчик

10 091,9

9 148,9

194,9

748,1

Генерал Тошево

8 606,1

6 469,8

931,3

192,3

1 012,7

Добрич

42 853,4

38 149,6

4 079,3

45,6

578,9

Добричка

13 714,1

9 612,5

1 889,9

389,1

1 822,6

Kаварна

9 542,3

8 428,7

338,5

144,6

630,5

Kрушари

3 973,1

2 844,7

535,6

111,4

481,4

Tервел

9 505,4

7 259,2

1 393,8

144,6

707,8

Шабла

3 281,4

2 586,6

214,8

96,1

383,9

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Aрдино

8 046,3

5 409,8

1 182,0

263,4

1 191,1

Джебел

6 759,0

4 930,5

741,5

138,4

948,6

Kирково

13 228,5

9 184,9

1 947,6

323,3

1 772,7

Kрумовград

14 145,1

10 294,2

1 524,5

401,9

1 924,5

Kърджали

41 131,6

34 850,2

3 146,3

435,8

2 699,3

Mомчилград

9 826,8

7 238,1

1 150,5

265,5

1 172,7

Черноочене

6 944,1

4 738,1

905,9

228,3

1 071,8

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Бобов дол

4 481,7

3 304,9

601,3

114,8

460,7

Бобошево

1 744,6

1 028,2

307,3

71,5

337,6

Дупница

21 122,6

17 774,0

2 498,7

144,6

705,3

Kочериново

3 344,7

2 316,8

566,4

86,8

374,7

Kюстендил

28 984,4

23 707,0

2 872,3

563,1

1 842,0

Hевестино

2 399,6

1 303,4

417,5

135,1

543,6

Pила

1 992,7

1 597,9

211,6

16,5

166,7

Cапарева баня

3 323,6

2 732,9

345,4

48,9

196,4

Tрекляно

1 659,9

776,0

275,7

154,3

453,9

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Aприлци

2 514,7

2 076,5

119,7

62,2

256,3

Летница

3 134,0

2 567,6

306,8

50,5

209,1

Ловеч

26 404,8

22 073,4

2 679,2

294,2

1 358,0

Луковит

12 137,0

10 208,6

1 348,9

95,2

484,3

Tетевен

12 493,8

10 415,4

1 398,3

129,7

550,4

Tроян

15 649,5

12 765,5

1 449,2

355,5

1 079,3

Угърчин

4 920,7

3 632,2

631,9

100,7

555,9

Ябланица

5 389,4

4 377,8

477,4

125,5

408,7

ОБЛАСТ МОНТАНА

Берковица

12 732,4

10 347,1

1 488,7

173,7

722,9

Бойчиновци

5 406,7

4 079,3

905,3

44,4

377,7

Брусарци

3 283,5

2 375,4

566,6

43,4

298,1

Bълчедръм

5 898,4

4 673,1

836,8

42,0

346,5

Bършец

4 801,2

3 775,9

589,2

73,1

363,0

Георги Дамяново

3 082,6

2 364,4

327,8

54,3

336,1

Лом

16 234,8

13 630,2

2 042,2

86,2

476,2

Mедковец

2 983,3

2 328,4

457,0

21,4

176,5

Mонтана

29 089,7

24 972,5

3 138,3

98,5

880,4

Чипровци

1 954,1

1 299,7

348,7

37,4

268,3

Якимово

2 458,0

1 776,9

455,1

35,8

190,2

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Батак

4 906,4

4 100,2

422,3

76,4

307,5

Белово

4 521,5

3 605,5

613,6

31,2

271,2

Брацигово

5 512,9

4 356,7

766,5

77,8

311,9

Bелинград

21 216,1

18 223,7

2 155,7

108,1

728,6

Лесичово

3 801,3

2 880,2

559,6

69,1

292,4

Пазарджик

57 157,3

49 158,5

6 224,2

242,5

1 532,1

Панагюрище

10 919,5

9 197,9

1 209,4

79,4

432,8

Пещера

9 482,7

8 250,9

916,0

56,7

259,1

Pакитово

9 558,4

7 716,1

1 391,9

131,4

319,0

Cептември

13 008,9

10 396,6

1 934,6

114,6

563,1

Cтрелча

2 814,8

2 271,5

336,0

22,0

185,3

Сърница

3 346,2

2 710,1

459,6

30,0

146,5

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Брезник

4 638,3

3 073,0

520,3

272,3

772,7

Земен

2 081,2

1 245,0

311,2

84,8

440,2

Kовачевци

2 015,4

1 205,6

193,1

206,0

410,7

Перник

39 804,5

34 589,5

3 685,1

337,1

1 192,8

Pадомир

10 641,5

8 403,6

1 205,2

183,8

848,9

Tрън

4 279,4

2 478,3

478,0

274,0

1 049,1

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Белене

4 381,1

3 443,3

598,0

63,2

276,6

Гулянци

6 018,3

4 489,8

1 030,1

68,8

429,6

Долна Mитрополия

9 354,3

6 852,6

1 744,0

118,4

639,3

Долни Дъбник

7 500,2

5 998,5

1 075,2

74,9

351,6

Искър

3 614,7

2 790,3

582,1

36,5

205,8

Левски

9 584,6

7 510,8

1 600,5

49,3

424,0

Hикопол

4 743,9

3 618,2

660,4

51,6

413,7

Плевен

60 787,4

55 735,7

3 247,3

239,0

1 565,4

Пордим

4 583,1

3 661,1

557,1

59,7

305,2

Червен бряг

15 096,5

12 131,3

2 248,5

115,2

601,5

Kнежа

8 528,0

7 312,5

949,9

29,9

235,7

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Aсеновград

28 680,0

23 143,2

4 088,1

258,6

1 190,1

Брезово

4 918,4

3 626,8

624,4

118,4

548,8

Kалояново

5 936,5

4 411,4

953,6

81,0

490,5

Kарлово

26 351,6

21 122,4

3 831,1

239,9

1 158,2

Кричим

4 293,6

3 558,9

622,7

7,7

104,3

Лъки

2 467,2

1 652,2

332,1

125,2

357,7

"Mарица"

13 562,3

11 454,7

1 383,1

80,6

643,9

Перущица

3 783,8

3 151,5

492,8

24,6

114,9

Пловдив

151 921,7

149 601,8

115,2

2 204,7

Първомай

13 949,6

11 298,9

1 791,2

151,5

708,0

Pаковски

13 202,5

10 983,9

1 752,6

69,0

397,0

"Pодопи"

11 911,1

9 349,0

1 594,9

220,0

747,2

Cадово

8 801,4

7 312,4

1 037,8

50,7

400,5

Стамболийски

9 012,9

7 235,1

1 488,6

33,6

255,6

Cъединение

4 382,4

3 266,4

702,6

55,7

357,7

Xисаря

6 287,1

5 155,2

718,4

43,4

370,1

Куклен

3 471,1

2 773,2

232,0

133,1

332,8

Сопот

5 752,6

4 905,2

667,9

24,0

155,5

ОБЛАСТ РАЗГРАД

Завет

5 740,7

4 495,2

869,4

69,8

306,3

Исперих

15 240,9

12 934,6

1 532,2

102,8

671,3

Kубрат

10 380,5

8 196,2

1 459,6

139,4

585,3

Лозница

6 674,9

5 198,2

810,1

136,7

529,9

Pазград

29 746,7

26 738,1

1 903,7

201,9

903,0

Cамуил

6 506,2

5 295,8

707,7

84,7

418,0

Цар Калоян

3 297,6

2 513,8

582,9

36,1

164,8

ОБЛАСТ РУСЕ

Борово

3 807,4

2 942,8

496,1

77,9

290,6

Бяла

6 711,9

5 254,9

920,9

112,7

423,4

Bетово

6 420,3

4 981,4

975,3

107,7

355,9

Две могили

5 575,9

4 304,4

694,8

122,6

454,1

Иваново

3 852,9

2 325,9

741,5

200,3

585,2

Pусе

71 382,5

63 805,4

5 826,8

253,1

1 497,2

Cливо поле

5 488,6

4 098,9

854,6

109,7

425,4

Ценово

2 969,1

2 063,9

499,5

80,6

325,1

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Aлфатар

2 547,4

1 930,6

313,7

56,4

246,7

Главиница

6 923,1

5 287,0

907,1

103,3

625,7

Дулово

16 445,5

13 326,5

2 231,3

108,1

779,6

Kайнарджа

5 951,4

4 775,9

637,1

101,7

436,7

Cилистра

28 352,2

24 131,6

3 199,7

174,8

846,1

Cитово

3 881,4

2 863,8

535,5

99,7

382,4

Tутракан

8 747,5

6 953,6

1 210,0

98,4

485,5

ОБЛАСТ СЛИВЕН

Kотел

11 668,3

8 732,0

1 863,4

238,2

834,7

Hова Загора

21 053,4

17 320,3

2 411,4

191,8

1 129,9

Cливен

64 646,2

56 232,7

5 557,8

523,4

2 332,3

Tвърдица

11 835,0

9 720,6

1 367,6

165,2

581,6

ОБЛАСТ СМОЛЯН

Баните

2 951,2

1 864,7

335,0

196,3

555,2

Борино

2 192,3

1 459,6

388,8

110,7

233,2

Девин

7 439,8

5 750,0

781,1

360,9

547,8

Доспат

5 666,2

4 578,5

700,7

84,2

302,8

Златоград

7 322,3

5 854,8

920,3

149,8

397,4

Mадан

7 644,8

5 388,4

948,2

299,7

1 008,5

Hеделино

4 738,1

3 200,0

625,3

239,1

673,7

Pудозем

7 281,6

5 644,4

881,6

223,4

532,2

Cмолян

26 965,7

22 876,1

1 308,1

860,1

1 921,4

Чепеларе

4 890,8

4 249,1

191,2

450,5

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

488 552,4

478 459,7

742,1

9 350,6

ОБЛАСТ СОФИЙСКА

Антон

1 255,6

939,1

165,1

44,5

106,9

Божурище

4 438,0

3 756,4

369,0

51,9

260,7

Ботевград

18 069,9

14 864,1

1 963,2

310,3

932,3

Годеч

3 409,1

2 166,3

438,9

212,6

591,3

Горна Mалина

4 427,8

3 256,0

612,4

119,0

440,4

Долна баня

4 650,1

4 106,0

421,0

24,6

98,5

Драгоман

3 895,2

2 550,4

363,7

219,4

761,7

Eлин Пелин

10 945,3

10 058,6

200,9

685,8

Eтрополе

9 039,3

7 520,6

903,5

162,7

452,5

Златица

3 589,4

3 404,6

36,8

148,0

Ихтиман

10 277,2

7 904,2

1 392,1

242,1

738,8

Kопривщица

2 307,2

2 031,5

131,0

37,3

107,4

Kостенец

6 988,3

5 678,7

814,0

135,4

360,2

Kостинброд

8 492,0

6 923,6

922,2

153,6

492,6

Мирково

1 639,0

1 116,4

239,1

73,0

210,5

Пирдоп

4 291,7

3 656,0

405,9

68,2

161,6

Правец

8 055,0

6 206,5

498,1

333,3

1 017,1

Cамоков

18 743,8

16 552,5

1 048,3

202,7

940,3

Cвоге

10 653,8

7 573,2

1 450,2

414,7

1 215,7

Cливница

5 196,1

4 045,0

727,1

95,4

328,6

Чавдар

1 050,5

829,1

105,6

30,1

85,7

Челопеч

1 646,8

1 427,5

83,4

32,2

103,7

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

Братя Даскалови

4 933,8

3 338,2

835,8

107,3

652,5

Гурково

3 241,9

2 471,4

503,6

34,4

232,5

Гълъбово

6 617,5

6 202,5

58,1

356,9

Kазанлък

37 548,5

32 427,4

3 952,8

154,8

1 013,5

Mъглиж

7 275,8

5 864,5

877,6

104,6

429,1

Николаево

4 279,2

3 483,2

572,9

37,2

185,9

Oпан

1 709,5

1 128,2

179,5

50,4

351,4

Павел баня

8 797,7

7 274,1

1 078,7

48,0

396,9

Pаднево

9 506,3

7 759,8

910,9

125,3

710,3

Cтара Загора

75 159,6

68 155,8

4 180,6

373,7

2 449,5

Чирпан

13 091,4

10 564,1

1 685,2

143,4

698,7

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

Aнтоново

4 926,9

2 841,2

668,4

285,0

1 132,3

Oмуртаг

11 823,9

8 619,8

1 741,2

286,2

1 176,7

Oпака

3 652,0

2 714,7

625,0

61,8

250,5

Попово

16 490,2

13 167,1

1 764,3

337,7

1 221,1

Tърговище

33 078,8

27 270,4

3 570,0

443,6

1 794,8

ОБЛАСТ ХАСКОВО

Димитровград

22 186,7

18 310,3

2 660,2

171,9

1 044,3

Ивайловград

5 604,9

3 572,8

771,8

266,7

993,6

Любимец

5 927,4

4 645,8

866,2

55,8

359,6

Mаджарово

2 218,4

1 404,5

283,1

90,6

440,2

Mинерални бани

3 270,7

2 474,1

321,2

76,6

398,8

Cвиленград

13 280,4

11 087,3

1 303,8

141,6

747,7

Cимеоновград

5 517,3

4 328,8

875,6

29,1

283,8

Cтамболово

4 771,8

3 381,8

561,1

124,7

704,2

Tополовград

6 957,5

5 366,0

935,5

83,9

572,1

Xарманли

12 621,8

9 999,8

1 634,4

149,8

837,8

Xасково

45 544,3

41 720,9

2 149,4

194,2

1 479,8

ОБЛАСТ ШУМЕН

Велики Преслав

7 027,9

5 488,2

1 015,1

102,8

421,8

Bенец

4 671,2

3 416,7

712,4

108,1

434,0

Bърбица

6 679,2

5 053,2

1 061,0

80,9

484,1

Kаолиново

7 731,6

5 997,6

1 148,4

89,6

496,0

Kаспичан

5 039,4

4 058,1

589,4

68,1

323,8

Hикола Kозлево

5 268,0

4 240,0

615,5

77,5

335,0

Hови пазар

13 275,8

11 258,3

1 326,1

163,0

528,4

Cмядово

5 433,0

4 473,1

611,2

43,2

305,5

Xитрино

3 917,6

2 478,1

642,9

161,3

635,3

Шумен

49 239,0

44 645,7

2 992,9

260,5

1 339,9

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Болярово

4 747,3

3 688,3

379,2

97,8

582,0

Eлхово

9 273,0

7 297,4

1 185,3

112,3

678,0

Cтралджа

8 581,9

6 741,0

1 040,0

113,2

687,7

"Tунджа"

11 740,8

8 356,6

1 912,4

204,7

1 267,1

Ямбол

38 430,9

34 842,6

3 087,8

30,2

470,3

ВСИЧКО:

3 745 750,5

3 234 390,2

294 022,0

38 228,1

179 110,2

 

Чл. 51. Определя стойностните показатели на общините за делегираните от държавата дейности, както следва:

(в хил. лв.)

Общини

Разходи за делегирани от държавата дейности

В т.ч.

Общинска администрация

в т.ч. за:

Отбрана и сигурност

Образование

Здравеопазване

Социални услуги

Култура

Икономи-
чески дейности и услуги

кметове и кметски наместници

служители в общинска администрация

1(2+3+4+5+6+7+8)

2

2b

3

4

5

6

7

8

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Банско

7 918,8

667,8

115,8

552,0

119,7

5 307,9

248,4

1 090,6

484,4

Белица

5 507,6

667,1

180,2

486,9

89,1

4 470,2

138,8

0,0

142,4

Благоевград

38 494,9

2 572,0

357,3

2 214,7

288,1

27 627,7

3 152,2

3 175,4

1 679,5

Гоце Делчев

18 452,2

1 129,4

164,1

965,3

159,3

13 869,3

850,9

2 068,9

374,4

Гърмен

8 872,1

873,6

243,5

630,1

82,4

7 325,8

220,7

227,3

142,3

Kресна

2 688,2

482,7

94,1

388,6

101,7

1 483,0

230,6

333,3

56,9

Петрич

22 259,1

2 207,2

613,8

1 593,4

155,3

17 963,9

812,9

740,2

379,6

Pазлог

11 334,8

849,3

134,3

715,0

114,7

8 184,4

356,7

1 469,1

360,6

Cандански

20 460,1

1 795,7

686,5

1 109,2

165,9

15 721,2

1 043,4

1 155,8

578,1

Cатовча

8 737,7

883,8

224,0

659,8

130,1

6 991,8

561,2

0,0

170,8

Cимитли

6 809,9

781,8

194,4

587,4

109,7

4 500,1

191,5

1 065,5

161,3

Cтрумяни

3 387,9

598,3

208,2

390,1

121,4

1 536,9

63,8

953,6

113,9

Xаджидимово

5 152,9

693,5

199,6

493,9

118,0

4 106,4

107,0

23,6

104,4

Якоруда

4 870,1

631,9

131,4

500,5

129,5

3 635,3

103,6

284,4

85,4

ОБЛАСТ БУРГАС

Aйтос

12 906,8

1 222,4

260,2

962,2

136,4

10 322,1

303,2

694,9

227,8

Бургас

101 657,6

5 398,2

186,7

5 211,5

484,1

84 496,6

5 672,9

3 423,9

2 181,9

Kамено

5 723,9

732,4

203,1

529,3

143,1

3 239,4

95,3

1 304,9

208,8

Kарнобат

14 205,5

1 226,9

414,3

812,6

140,1

10 358,9

328,8

1 799,7

351,1

Mалко Tърново

2 851,3

453,0

114,8

338,2

108,5

1 024,8

35,9

1 143,7

85,4

Hесебър

11 331,7

957,0

177,7

779,3

193,0

9 395,2

501,9

85,3

199,3

Поморие

12 384,2

1 099,1

262,3

836,8

125,7

9 289,4

283,9

1 197,0

389,1

Приморско

3 040,3

508,3

98,4

409,9

98,9

1 771,8

76,5

470,9

113,9

Pуен

12 843,4

1 585,4

600,4

985,0

102,0

10 818,7

157,0

0,0

180,3

Cозопол

5 671,6

735,5

180,6

554,9

135,6

4 001,4

114,1

393,2

291,8

Средец

8 747,4

879,0

316,2

562,8

125,7

5 789,3

256,5

1 347,3

349,6

Cунгурларе

6 984,6

888,3

340,1

548,2

120,5

4 786,1

135,5

798,0

256,2

Царево

4 209,8

639,3

169,6

469,7

110,5

3 137,0

171,2

0,0

151,8

ОБЛАСТ
ВАРНА

Aврен

4 129,0

680,2

241,0

439,2

103,6

3 058,0

56,1

79,3

151,8

Aксаково

8 105,4

1 019,6

331,6

688,0

137,9

6 225,5

247,5

256,6

218,3

Белослав

6 951,5

580,1

70,1

510,0

140,6

4 133,4

212,7

0,0

132,9

1 751,8

Бяла

2 400,2

416,5

76,8

339,7

91,2

1 335,5

30,9

431,2

94,9

Bарна

139 463,2

9 582,0

230,5

9 351,5

1 035,1

108 308,0

10 216,4

6 660,3

3 661,4

Bетрино

2 396,3

540,8

150,9

389,9

126,2

1 451,4

25,0

82,1

170,8

Bълчи дол

6 073,2

789,2

306,2

483,0

109,6

3 968,6

93,6

903,4

208,8

Девня

4 034,2

528,8

51,8

477,0

104,7

2 738,9

150,0

295,9

215,9

Долни чифлик

10 423,3

926,1

236,6

689,5

131,2

7 529,7

191,4

1 369,7

275,2

Дългопол

6 742,1

835,6

235,8

599,8

120,7

5 421,7

98,4

0,0

265,7

Провадия

12 220,1

1 117,7

356,9

760,8

130,9

9 062,0

269,5

948,0

692,0

Cуворово

4 806,4

557,5

125,2

432,3

113,1

3 679,2

105,3

256,4

94,9

ОБЛАСТ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Bелико
Tърново

43 279,9

2 419,0

500,6

1 918,4

243,6

27 711,1

2 997,7

6 072,2

3 836,3

Горна Oряховица

18 698,0

1 473,0

229,0

1 244,0

166,1

13 165,2

1 031,4

2 236,0

626,3

Eлена

5 435,6

724,7

242,2

482,5

124,2

3 595,8

247,6

415,0

328,3

Златарица

3 105,5

509,8

143,7

366,1

112,2

1 966,4

50,6

381,1

85,4

Лясковец

4 706,0

654,2

100,7

553,5

103,8

3 372,9

265,0

91,8

218,3

Павликени

10 855,3

1 076,4

309,8

766,6

108,1

7 297,2

442,3

1 244,8

686,5

Полски Tръмбеш

5 368,2

807,4

236,1

571,3

106,8

3 914,4

79,0

232,8

227,8

Cвищов

13 466,8

1 217,3

245,8

971,5

171,4

9 130,2

320,1

1 862,9

764,9

Cтражица

7 023,8

856,0

286,1

569,9

132,5

4 950,7

142,4

667,0

275,2

Cухиндол

2 159,6

402,8

80,8

322,0

105,2

861,9

82,9

621,4

85,4

ОБЛАСТ
ВИДИН

Белоградчик

4 208,4

585,4

168,0

417,4

115,2

2 176,8

70,5

916,0

344,5

Бойница

1 845,7

368,2

80,8

287,4

108,2

588,9

10,1

694,4

75,9

Брегово

4 492,1

515,6

134,7

380,9

120,4

1 274,1

95,5

2 325,2

161,3

Bидин

24 693,8

2 182,2

464,3

1 717,9

212,7

17 501,1

915,7

2 482,0

1 400,1

Грамада

1 055,0

389,3

85,7

303,6

88,3

478,5

23,0

0,0

75,9

Димово

4 141,5

648,1

244,3

403,8

109,8

2 392,1

76,9

715,3

199,3

Kула

2 584,2

483,2

119,5

363,7

121,6

1 085,2

29,3

722,6

142,3

Mакреш

950,6

388,3

95,3

293,0

89,8

358,8

9,3

0,0

104,4

Hово село

2 187,8

406,0

82,4

323,6

108,2

813,3

24,5

721,9

113,9

Pужинци

3 089,4

495,8

140,3

355,5

123,7

2 118,9

67,2

188,9

94,9

Чупрене

1 845,0

421,4

115,5

305,9

116,2

636,7

15,6

569,7

85,4

ОБЛАСТ ВРАЦА

Борован

3 198,3

473,6

82,4

391,2

129,1

2 064,8

72,6

344,3

113,9

Бяла Cлатина

12 838,7

1 024,1

235,3

788,8

135,7

9 467,7

469,4

1 362,2

379,6

Bраца

36 179,7

2 210,5

350,9

1 859,6

236,0

27 229,7

1 927,1

2 721,5

1 854,9

Kозлодуй

11 652,4

787,5

89,5

698,0

172,6

8 238,5

385,4

1 869,1

199,3

Kриводол

3 707,0

681,1

229,8

451,3

87,2

2 675,5

73,4

0,0

189,8

Mездра

9 461,8

1 109,4

404,4

705,0

160,0

6 755,0

237,9

838,9

360,6

Mизия

3 416,0

515,0

92,9

422,1

122,7

2 291,9

75,5

287,5

123,4

Oряхово

4 879,7

633,7

116,6

517,1

149,3

3 600,4

257,3

68,2

170,8

Pоман

4 180,5

572,7

173,5

399,2

127,2

2 289,1

60,1

960,6

170,8

Xайредин

2 832,7

465,3

93,7

371,6

110,7

1 529,0

71,0

552,3

104,4

ОБЛАСТ ГАБРОВО

Габрово

24 368,1

1 984,5

342,4

1 642,1

236,8

15 494,3

1 690,9

2 063,7

2 897,9

Дряново

6 196,8

580,6

105,9

474,7

120,4

2 218,2

314,5

2 530,5

432,6

Cевлиево

15 652,9

1 460,0

438,9

1 021,1

182,5

10 235,3

470,6

2 617,8

686,7

Tрявна

4 623,0

612,7

88,9

523,8

125,5

2 503,6

98,4

680,1

602,7

ОБЛАСТ
ДОБРИЧ

Балчик

9 148,9

1 015,4

299,7

715,7

125,1

6 953,9

171,8

394,4

488,3

Генерал Тошево

6 469,8

1 081,2

469,1

612,1

131,9

4 493,4

168,8

68,2

526,3

Добрич

38 149,6

2 130,3

29,7

2 100,6

237,0

27 529,7

2 739,5

3 828,1

1 685,0

Добричка

9 612,5

1 714,0

925,0

789,0

122,8

6 637,3

174,6

517,8

446,0

Kаварна

8 428,7

857,6

254,0

603,6

139,3

5 351,3

400,2

1 269,4

410,9

Kрушари

2 844,7

660,8

233,1

427,7

103,7

1 568,5

29,3

349,5

132,9

Tервел

7 259,2

1 186,7

359,0

827,7

139,3

5 174,0

269,2

205,3

284,7

Шабла

2 586,6

541,0

168,0

373,0

113,8

1 422,0

143,1

148,4

218,3

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Aрдино

5 409,8

1 498,8

610,5

888,3

101,1

3 027,2

74,6

442,4

265,7

Джебел

4 930,5

1 447,6

587,2

860,4

104,1

3 049,6

90,2

68,2

170,8

Kирково

9 184,9

2 105,1

963,0

1 142,1

134,8

6 559,4

116,5

88,8

180,3

Kрумовград

10 294,2

2 179,4

1 049,2

1 130,2

134,1

6 830,9

184,2

823,3

142,3

Kърджали

34 850,2

3 903,3

1 441,8

2 461,5

225,2

26 679,8

1 083,0

1 590,1

1 368,8

Mомчилград

7 238,1

1 654,6

604,0

1 050,6

108,6

4 614,2

298,6

457,7

104,4

Черноочене

4 738,1

1 144,1

534,1

610,0

88,8

3 186,3

55,9

158,6

104,4

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Бобов дол

3 304,9

668,9

217,0

451,9

100,3

1 676,0

59,7

534,3

265,7

Бобошево

1 028,2

446,9

124,4

322,5

85,7

411,4

8,3

0,0

75,9

Дупница

17 774,0

1 469,7

234,8

1 234,9

174,3

13 866,0

1 078,2

815,7

370,1

Kочериново

2 316,8

475,1

125,2

349,9

82,0

1 124,7

37,8

492,8

104,4

Kюстендил

23 707,0

2 482,9

670,1

1 812,8

219,3

15 476,4

742,4

2 745,6

2 040,4

Hевестино

1 303,4

400,3

90,6

309,7

104,0

701,4

12,3

0,0

85,4

Pила

1 597,9

403,3

71,3

332,0

105,3

608,5

33,3

371,6

75,9

Cапарева баня

2 732,9

501,4

68,7

432,7

94,0

1 908,5

162,6

0,0

66,4

Tрекляно

776,0

414,6

139,1

275,5

72,6

230,6

1,3

0,0

56,9

ОБЛАСТ
ЛОВЕЧ

Aприлци

2 076,5

388,0

56,7

331,3

113,2

1 028,9

19,1

394,4

132,9

Летница

2 567,6

447,3

62,3

385,0

108,8

1 484,6

61,1

342,4

123,4

Ловеч

22 073,4

1 775,3

473,5

1 301,8

231,9

14 647,6

1 148,5

2 583,2

1 686,9

Луковит

10 208,6

855,8

184,6

671,2

152,4

7 868,5

382,9

730,7

218,3

Tетевен

10 415,4

915,3

201,9

713,4

135,9

7 849,6

393,6

769,9

351,1

Tроян

12 765,5

1 238,0

327,1

910,9

141,7

9 142,0

687,6

881,9

674,3

Угърчин

3 632,2

562,6

159,8

402,8

106,6

2 327,0

92,8

400,8

142,4

Ябланица

4 377,8

541,5

136,4

405,1

88,9

3 499,0

106,0

0,0

142,4

ОБЛАСТ МОНТАНА

Берковица

10 347,1

877,2

201,5

675,7

128,1

6 079,9

511,0

2 570,6

180,3

Бойчиновци

4 079,3

648,7

192,1

456,6

112,3

2 553,9

102,5

443,6

218,3

Брусарци

2 375,4

507,8

135,6

372,2

108,1

1 574,6

61,5

0,0

123,4

Bълчедръм

4 673,1

630,3

162,2

468,1

111,8

3 280,2

119,1

389,4

142,3

Bършец

3 775,9

552,8

109,9

442,9

109,1

2 752,6

81,7

165,8

113,9

Георги Дамяново

2 364,4

482,5

168,7

313,8

97,4

762,1

11,4

897,1

113,9

Лом

13 630,2

1 023,0

154,0

869,0

143,5

8 893,6

557,8

2 708,6

303,7

Mедковец

2 328,4

427,9

76,8

351,1

95,9

1 596,6

80,0

23,6

104,4

Mонтана

24 972,5

1 761,3

355,0

1 406,3

316,8

17 354,3

1 821,6

2 455,0

1 263,5

Чипровци

1 299,7

483,8

138,7

345,1

95,2

448,5

30,7

0,0

241,5

Якимово

1 776,9

432,2

74,7

357,5

116,6

1 112,9

29,8

0,0

85,4

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Батак

4 100,2

467,9

55,5

412,4

103,1

2 000,1

58,1

1 130,2

340,8

Белово

3 605,5

591,0

128,3

462,7

140,0

2 250,9

66,9

366,9

189,8

Брацигово

4 356,7

580,2

108,2

472,0

97,6

2 505,2

113,8

917,5

142,4

Bелинград

18 223,7

1 342,9

316,2

1 026,7

134,3

14 149,1

340,2

1 745,6

511,6

Лесичово

2 880,2

495,4

113,0

382,4

99,7

1 261,0

20,3

870,9

132,9

Пазарджик

49 158,5

2 943,0

507,1

2 435,9

259,7

37 047,5

1 355,3

5 540,4

2 012,6

Панагюрище

9 197,9

930,8

146,7

784,1

122,3

6 625,7

276,4

656,8

585,9

Пещера

8 250,9

806,9

55,7

751,2

132,5

6 173,6

235,6

759,9

142,4

Pакитово

7 716,1

670,8

59,9

610,9

111,7

6 067,1

218,7

514,9

132,9

Cептември

10 396,6

1 031,1

221,6

809,5

127,4

8 123,8

241,7

501,9

370,7

Cтрелча

2 271,5

458,3

80,8

377,5

130,1

1 494,5

66,9

64,8

56,9

Сърница

2 710,1

437,7

53,4

384,3

79,8

2 131,5

32,6

0,0

28,5

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Брезник

3 073,0

642,5

241,3

401,2

117,8

1 733,6

43,6

355,2

180,3

Земен

1 245,0

445,2

129,3

315,9

88,3

575,5

31,6

0,0

104,4

Kовачевци

1 205,6

413,5

119,5

294,0

111,3

217,8

4,9

315,7

142,4

Перник

34 589,5

2 395,6

388,8

2 006,8

222,8

26 784,0

1 608,8

1 830,1

1 748,2

Pадомир

8 403,6

1 049,4

379,0

670,4

132,9

4 843,3

153,7

1 911,1

313,2

Tрън

2 478,3

530,4

177,7

352,7

90,1

1 064,7

58,7

573,1

161,3

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Белене

3 443,3

574,1

95,3

478,8

129,4

2 259,0

134,2

166,3

180,3

Гулянци

4 489,8

713,6

188,5

525,1

113,6

3 318,4

163,9

0,0

180,3

Долна Mитрополия

6 852,6

933,7

254,2

679,5

147,7

5 055,8

173,6

266,6

275,2

Долни Дъбник

5 998,5

697,3

116,9

580,4

142,8

4 756,1

99,8

160,1

142,4

Искър

2 790,3

495,5

68,7

426,8

93,0

1 996,4

82,0

0,0

123,4

Левски

7 510,8

903,1

195,1

708,0

142,8

5 331,3

446,9

326,1

360,6

Hикопол

3 618,2

688,6

205,6

483,0

120,5

2 064,9

39,0

439,5

265,7

Плевен

55 735,7

3 142,2

386,0

2 756,2

292,1

42 264,6

4 404,2

2 669,5

2 963,1

Пордим

3 661,1

519,5

122,8

396,7

101,7

2 319,3

37,7

569,0

113,9

Червен бряг

12 131,3

1 105,2

224,5

880,7

168,7

9 445,8

570,0

556,9

284,7

Kнежа

7 312,5

638,8

70,1

568,7

130,9

5 976,9

404,6

0,0

161,3

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Aсеновград

23 143,2

2 032,4

321,5

1 710,9

173,5

18 208,4

900,7

1 331,9

496,3

Брезово

3 626,8

635,6

233,1

402,5

88,6

2 335,4

34,5

390,3

142,4

Kалояново

4 411,4

733,6

232,8

500,8

112,3

2 711,8

94,8

645,0

113,9

Kарлово

21 122,4

1 761,9

406,0

1 355,9

224,6

15 551,0

909,4

2 009,3

666,2

Кричим

3 558,9

489,9

22,9

467,0

113,7

2 657,7

115,9

143,7

38,0

Лъки

1 652,2

430,6

100,2

330,4

120,5

612,2

11,5

401,5

75,9

"Mарица"

11 454,7

1 206,0

323,1

882,9

164,8

9 264,3

290,6

26,0

503,0

Перущица

3 151,5

407,7

22,9

384,8

108,8

2 321,0

119,9

0,0

194,1

Пловдив

149 601,8

9 729,8

178,1

9 551,7

1 173,3

111 932,7

11 237,1

10 685,9

4 843,0

Първомай

11 298,9

1 102,4

273,9

828,5

139,8

8 746,2

277,6

700,7

332,2

Pаковски

10 983,9

946,9

120,1

826,8

107,7

9 012,0

456,2

309,3

151,8

"Pодопи"

9 349,0

1 223,8

310,8

913,0

108,6

7 332,9

418,0

0,0

265,7

Cадово

7 312,4

777,3

193,8

583,5

89,7

5 627,0

148,1

546,9

123,4

Стамболийски

7 235,1

822,3

92,4

729,9

119,9

5 552,0

391,4

197,7

151,8

Cъединение

3 266,4

633,2

154,8

478,4

128,1

2 174,0

101,6

68,2

161,3

Xисаря

5 155,2

708,9

182,2

526,7

130,5

3 347,1

88,6

432,6

447,5

Куклен

2 773,2

515,3

80,8

434,5

88,8

2 009,2

84,0

0,0

75,9

Сопот

4 905,2

543,3

40,5

502,8

125,4

3 288,2

291,4

472,3

184,6

ОБЛАСТ РАЗГРАД

Завет

4 495,2

691,4

121,0

570,4

125,9

3 362,0

97,6

0,0

218,3

Исперих

12 934,6

1 299,4

366,5

932,9

147,7

9 326,2

298,7

1 132,6

730,0

Kубрат

8 196,2

1 019,3

264,3

755,0

105,6

5 449,7

415,4

817,1

389,1

Лозница

5 198,2

800,6

250,6

550,0

103,0

3 635,9

55,4

413,5

189,8

Pазград

26 738,1

1 919,1

340,6

1 578,5

206,4

18 248,5

1 327,2

3 305,6

1 731,3

Cамуил

5 295,8

734,2

216,0

518,2

110,1

2 262,8

54,0

1 982,9

151,8

Цар Калоян

2 513,8

493,8

52,5

441,3

93,8

1 505,9

46,2

269,7

104,4

ОБЛАСТ РУСЕ

Борово

2 942,8

516,2

112,2

404,0

98,8

1 179,6

42,0

954,4

151,8

Бяла

5 254,9

744,7

168,5

576,2

126,5

3 622,1

122,3

443,7

195,6

Bетово

4 981,4

699,9

104,8

595,1

106,3

3 755,3

161,9

68,2

189,8

Две могили

4 304,4

653,4

175,9

477,5

113,0

2 773,8

136,8

475,6

151,8

Иваново

2 325,9

658,0

201,7

456,3

99,1

1 232,1

27,9

81,0

227,8

Pусе

63 805,4

3 886,2

230,9

3 655,3

327,1

44 077,8

4 423,4

8 598,3

2 492,6

Cливо поле

4 098,9

707,6

170,9

536,7

92,9

2 758,2

89,0

261,4

189,8

Ценово

2 063,9

532,3

141,2

391,1

88,5

1 091,7

28,9

142,2

180,3

ОБЛАСТ
СИЛИСТРА

Aлфатар

1 930,6

433,2

96,1

337,1

114,3

769,3

14,9

466,0

132,9

Главиница

5 287,0

914,8

352,0

562,8

107,3

3 309,8

73,4

549,6

332,1

Дулово

13 326,5

1 421,9

416,0

1 005,9

114,7

10 151,6

280,1

893,2

465,0

Kайнарджа

4 775,9

565,9

165,3

400,6

108,9

3 441,0

46,7

499,5

113,9

Cилистра

24 131,6

1 701,0

256,8

1 444,2

238,8

14 667,4

1 693,5

4 270,7

1 560,2

Cитово

2 863,8

578,8

168,3

410,5

88,6

2 029,8

33,7

0,0

132,9

Tутракан

6 953,6

829,9

190,2

639,7

140,9

4 681,9

113,7

622,3

564,9

ОБЛАСТ СЛИВЕН

Kотел

8 732,0

1 100,0

322,3

777,7

109,3

6 352,4

112,6

526,4

531,3

Hова Загора

17 320,3

1 565,3

483,2

1 082,1

168,6

12 820,1

663,5

1 278,9

823,9

Cливен

56 232,7

3 339,8

675,4

2 664,4

283,7

41 569,7

3 059,1

5 540,4

2 440,0

Tвърдица

9 720,6

751,3

143,1

608,2

104,5

6 201,0

214,7

2 287,8

161,3

ОБЛАСТ СМОЛЯН

Баните

1 864,7

547,9

184,6

363,3

86,4

1 108,2

17,8

0,0

104,4

Борино

1 459,6

431,5

76,0

355,5

102,4

836,9

12,9

0,0

75,9

Девин

5 750,0

749,6

207,9

541,7

126,9

4 463,6

117,7

102,4

189,8

Доспат

4 578,5

599,9

129,1

470,8

87,1

3 517,5

62,9

216,2

94,9

Златоград

5 854,8

670,5

129,1

541,4

109,7

4 111,2

345,2

466,4

151,8

Mадан

5 388,4

874,1

336,0

538,1

105,5

3 976,2

102,3

197,4

132,9

Hеделино

3 200,0

648,1

230,6

417,5

106,9

1 866,9

78,0

348,3

151,8

Pудозем

5 644,4

752,1

258,6

493,5

142,5

4 200,2

81,1

307,2

161,3

Cмолян

22 876,1

1 664,6

593,1

1 071,5

207,7

14 476,5

695,5

3 917,6

1 914,2

Чепеларе

4 249,1

575,0

149,3

425,7

105,1

3 130,6

102,6

184,0

151,8

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

478 459,7

30 486,8

1 137,3

29 349,5

6 059,7

378 727,2

30 854,6

22 228,4

10 103,0

ОБЛАСТ
СОФИЙСКА

Антон

939,1

324,1

22,9

301,2

89,8

483,9

12,8

0,0

28,5

Божурище

3 756,4

524,2

105,0

419,2

108,9

2 770,4

148,0

62,5

142,4

Ботевград

14 864,1

1 127,6

183,0

944,6

123,0

11 218,9

875,6

985,5

533,5

Годеч

2 166,3

497,9

119,7

378,2

95,1

1 448,4

58,5

0,0

66,4

Горна
Mалина

3 256,0

596,3

212,8

383,5

98,4

2 274,4

79,7

64,8

142,4

Долна баня

4 106,0

409,9

32,5

377,4

120,3

2 294,2

167,5

1 057,2

56,9

Драгоман

2 550,4

570,9

197,8

373,1

122,3

1 096,4

98,6

538,8

123,4

Eлин Пелин

10 058,6

987,9

278,9

709,0

153,6

8 099,9

354,2

102,4

360,6

Eтрополе

7 520,6

671,9

131,5

540,4

131,7

5 710,8

373,6

393,2

239,4

Златица

3 404,6

464,9

66,3

398,6

94,3

2 483,8

72,3

184,9

104,4

Ихтиман

7 904,2

859,4

205,6

653,8

117,3

6 146,2

207,7

402,8

170,8

Kопривщица

2 031,5

340,8

22,9

317,9

84,8

1 178,3

13,9

0,0

413,7

Kостенец

5 678,7

642,2

106,2

536,0

104,8

4 516,5

177,9

0,0

237,3

Kостинброд

6 923,6

762,4

162,1

600,3

124,7

5 145,1

228,5

520,5

142,4

Мирково

1 116,4

385,7

71,3

314,4

92,0

560,3

12,0

0,0

66,4

Пирдоп

3 656,0

486,1

38,2

447,9

108,3

2 506,3

109,3

370,1

75,9

Правец

6 206,5

597,8

159,8

438,0

133,6

4 237,7

152,7

754,1

330,6

Cамоков

16 552,5

1 384,9

369,9

1 015,0

146,2

12 451,3

389,0

1 489,5

691,6

Cвоге

7 573,2

1 071,3

389,3

682,0

109,1

4 686,7

163,5

1 257,9

284,7

Cливница

4 045,0

576,2

115,5

460,7

105,7

3 013,7

96,0

111,0

142,4

Чавдар

829,1

317,0

22,9

294,1

96,2

388,6

8,3

0,0

19,0

Челопеч

1 427,5

323,6

22,9

300,7

100,0

871,9

65,6

0,0

66,4

ОБЛАСТ СТАРА
ЗАГОРА

Братя
Даскалови

3 338,2

723,1

302,3

420,8

95,9

2 244,1

57,1

47,2

170,8

Гурково

2 471,4

475,6

81,6

394,0

96,2

1 758,1

56,1

0,0

85,4

Гълъбово

6 202,5

700,2

162,9

537,3

91,3

4 498,6

121,3

629,8

161,3

Kазанлък

32 427,4

2 164,8

319,4

1 845,4

207,8

23 249,6

1 980,6

3 649,5

1 175,1

Mъглиж

5 864,5

702,3

173,0

529,3

128,8

4 693,2

162,4

35,4

142,4

Николаево

3 483,2

453,4

67,8

385,6

105,7

2 686,3

78,1

64,8

94,9

Oпан

1 128,2

491,4

177,5

313,9

78,7

433,1

11,1

0,0

113,9

Павел баня

7 274,1

832,1

204,3

627,8

115,7

5 549,4

396,9

199,7

180,3

Pаднево

7 759,8

981,9

303,1

678,8

148,6

5 567,7

243,5

502,9

315,2

Cтара Загора

68 155,8

4 203,2

712,7

3 490,5

331,4

48 119,9

5 435,2

7 660,9

2 405,2

Чирпан

10 564,1

983,7

254,8

728,9

179,2

8 206,8

450,4

402,4

341,6

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

Aнтоново

2 841,2

809,8

387,1

422,7

114,0

1 707,3

29,8

0,0

180,3

Oмуртаг

8 619,8

1 510,9

608,2

902,7

93,8

6 162,7

398,2

17,7

436,5

Oпака

2 714,7

524,6

98,4

426,2

106,8

1 790,3

35,1

172,5

85,4

Попово

13 167,1

1 366,8

479,5

887,3

163,2

9 097,2

263,8

1 582,7

693,4

Tърговище

27 270,4

2 480,1

770,3

1 709,8

193,0

19 324,5

1 693,2

2 036,3

1 543,3

ОБЛАСТ
ХАСКОВО

Димитровград

18 310,3

1 810,1

387,3

1 422,8

175,3

13 914,3

591,0

1 278,7

540,9

Ивайловград

3 572,8

741,4

298,4

443,0

106,3

2 254,4

58,3

327,0

85,4

Любимец

4 645,8

607,9

125,1

482,8

102,8

3 470,5

360,2

0,0

104,4

Mаджарово

1 404,5

517,1

172,8

344,3

104,2

734,2

11,0

0,0

38,0

Mинерални бани

2 474,1

623,3

186,2

437,1

76,7

1 590,1

33,8

64,8

85,4

Cвиленград

11 087,3

1 010,7

245,0

765,7

191,2

7 757,2

552,8

1 357,1

218,3

Cимеоновград

4 328,8

622,0

136,3

485,7

87,6

3 056,8

211,0

199,6

151,8

Cтамболово

3 381,8

992,2

393,9

598,3

108,6

2 076,5

41,4

68,2

94,9

Tополовград

5 366,0

725,7

226,5

499,2

107,2

3 305,2

80,4

938,7

208,8

Xарманли

9 999,8

1 204,8

336,8

868,0

128,6

7 486,7

251,0

626,5

302,2

Xасково

41 720,9

2 784,7

547,4

2 237,3

262,1

32 668,6

1 575,8

2 682,0

1 747,7

ОБЛАСТ ШУМЕН

Велики Преслав

5 488,2

781,7

188,5

593,2

114,5

3 583,8

233,9

274,5

499,8

Bенец

3 416,7

770,9

209,1

561,8

84,1

2 293,9

49,6

85,3

132,9

Bърбица

5 053,2

830,6

251,4

579,2

105,2

3 936,2

95,8