ЗАКОН за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Обн., ДВ, бр. 21 от 9.03.2018 г., в сила от 9.03.2018 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани със:

1. разполагането, ползването, поддържането и развитието на електронните съобщителни мрежи;

2. осигуряването на достъп до и ползването на съществуваща физическа инфраструктура, включително такава инфраструктура, обслужваща други видове мрежи;

3. съвместното планиране и ползване на физическата инфраструктура;

4. правата и задълженията на мрежовите оператори, свързани с дейностите по т. 1 – 3;

5. правата и задълженията на възложителите на строежи, собствениците на недвижими имоти, носителите на ограничени вещни права, лицата, които управляват или ползват недвижими имоти, и наемателите, свързани с осигуряването на достъп до недвижимите имоти, с цел да се гарантират условия за предоставяне на електронни съобщителни услуги.

(2) Този закон се прилага за електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура – публична и частна собственост.

(3) Прилагането на този закон не може да ограничава задължения, наложени с актове, приети по прилагането на Закона за електронните съобщения, във връзка с достъп до и съвместно ползване на електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура по смисъла на Закона за електронните съобщения.

(4) Този закон не се прилага при изграждане, разполагане, поддържане, използване и развитие на електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура от Министерството на вътрешните работи, от Министерството на отбраната и от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия.

Глава втора
ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

Чл. 2. Целите на закона са:

1. улесняване и стимулиране на разполагането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи чрез насърчаване на съвместното използване на съществуващата физическа инфраструктура;

2. създаване на условия за по-ефикасно и с по-ниски разходи изграждане на нова физическа инфраструктура;

3. определяне на специфични изисквания по отношение на планирането и координирането на изграждането на физическа инфраструктура за разполагане, ползване, поддържане и подобряване на електронни съобщителни мрежи съгласно изискванията за безопасната експлоатация на физическата инфраструктура и осигуряване на непрекъсваемост на предоставяните чрез нея услуги;

4. намаляване на административната тежест и създаване на условия за улесняване на процедурите чрез установяване на Единна информационна точка и осигуряване на възможност за координиране, включително по електронен път, на планирането, изграждането и поддържането на физическа инфраструктура и разполагането на електронни съобщителни мрежи;

5. подобряване на междусекторната координация по отношение на съвместното планиране, изграждане, ползване и поддържане на физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи;

6. осигуряване на достъп до минимална информация за съществуващата физическа инфраструктура чрез Единната информационна точка;

7. насърчаването на инвестициите в разполагането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи и изграждането на прилежащата им физическа инфраструктура.

Чл. 3. (1) За постигането на целите по чл. 2 при прилагането на този закон държавните органи, органите на местно самоуправление и мрежовите оператори спазват принципите на публичност, прозрачност, равнопоставеност и пропорционалност.

(2) При осъществяването на правомощия във връзка с проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и поддържане на физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи, съответно при разполагане, поддържане, подобряване и развитие на електронни съобщителни мрежи, държавните органи и органите на местното самоуправление не могат да поставят допълнителни изисквания от определените в този закон, в специални закони или в актовете по прилагането им.

(3) Размерът на местните такси за административни услуги, свързани с осъществяването на дейностите по този закон, не могат да надвишават размера на съответната държавна такса за същата услуга, определена със закон или с акт на Министерския съвет.

(4) Цените, които мрежовите оператори могат да определят за предоставяне на достъп до и за съвместно ползване, право на преминаване, за координиране, съгласуване или за други дейности по този закон, отразяват всички разходи, които са свързани със съответната дейност.

(5) Мрежовите оператори на физическа инфраструктура определят цени за предоставяне на достъп до и за съвместно ползване и на право на преминаване съгласно методика, определена с наредба, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(6) Методиката по ал. 5 определя начина за разпределянето на разходите към определената услуга, като разпределението трябва да е представено по начин, който гарантира спазването на принципите на прозрачност, равнопоставеност и липса на антиконкурентно крос-субсидиране.

(7) Лицето, което събира таксите по ал. 3 или получава цените по ал. 4, публикува на интернет страницата си:

1. размера на таксите по ал. 3, съответно цените по ал. 4;

2. основата, на която се изчисляват;

3. взетите предвид фактори при изчисляването на цените по ал. 4;

4. всички допълнителни условия, свързани с таксите по ал. 3, съответно цените по ал. 4.

(8) При поискване от оператор на електронна съобщителна мрежа във връзка с конкретна услуга или от Комисията за регулиране на съобщенията, наричана по-нататък "Комисията", лицето посочва и начина, по който са изчислени цените по ал. 4.

Глава трета
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Раздел I
Единна информационна точка

Чл. 4. (1) Функциите на Единна информационна точка се изпълняват от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от оправомощени от него лица.

(2) Единната информационна точка осигурява достъп на мрежовите оператори до информация за:

1. процедури и нормативни актове, регламентиращи разполагането и поддържането на електронни съобщителни мрежи и изграждането и ползването на физическа инфраструктура, включително за органите, компетентни да издават съответните актове, и таксите за издаването им;

2. съществуваща физическа инфраструктура за разполагане на мрежи, включително високоскоростни електронни съобщителни мрежи;

3. планирани или текущи дейности по строителство, разполагане и монтаж съгласно чл. 39, ал. 2;

4. образци на документи, необходими за получаване на разрешения или други актове, свързани с изграждането на физическа инфраструктура, образци на документи за уведомления за разполагането на мрежи и образци на заявления за получаване на права по чл. 20;

5. критерии и срокове, при които достъпът до информацията по т. 2 и 3 може да бъде предоставен, ограничен или отказан, включително мотивите за налагане на ограничения или отказ;

6. данни за контакт с компетентните органи по т. 1 и мрежовите оператори, която информация да позволява установяването на директна връзка с тях, включително информация за конкретните правомощия на органите, свързани с планирането, проектирането, разполагането и поддържането на електронни съобщителни мрежи и изграждането на физическа инфраструктура;

7. данни, включително графични, за съществуващите електронни съобщителни мрежи;

8. обявления по чл. 20, ал. 4.

(3) (В сила от 10.03.2020 г. - ДВ, бр. 21 от 2018 г.) Единната информационна точка осигурява възможност за попълване и подаване по електронен път на заявления и всички други документи към тях, необходими за издаването на съответното разрешение за изграждане на физическа инфраструктура и за разполагането, поддържането и подобряването на електронни съобщителни мрежи, както и за получаването на информация за хода на процедурата по разглеждането им от компетентните органи.

(4) Информацията по ал. 2 се предоставя на Единната информационна точка и се поддържа актуална от държавните органи съгласно тяхната компетентност и от мрежовите оператори, както следва:

1. компетентните държавни органи по ал. 2, т. 1 – информацията по т. 1, 4 и 6;

2. Агенцията по геодезия, картография и кадастър, общинските и областните администрации – информацията по ал. 2, т. 1 – 6;

3. мрежовите оператори – отнасящата се за тях информация по:

а) ал. 2, т. 2 съгласно чл. 7, ал. 2 и чл. 11;

б) ал. 2, т. 3 съгласно глава пета, раздел I;

в) ал. 2, т. 6 и 7;

4. органите на Дирекцията за национален строителен контрол – информацията по ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6, съгласно функциите им по Закона за устройство на територията.

(5) Органите на изпълнителната власт, държавните предприятия, а в случаите по чл. 20, ал. 3, т. 2 – мрежовите оператори, публикуват чрез Единната информационна точка обявления за предоставянето на права по чл. 15, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 върху съответната физическа инфраструктура по реда на чл. 20, ал. 4.

Чл. 5. (1) Достъпът до информацията по чл. 4, ал. 2 се осъществява по електронен път чрез информационен портал на Единната информационна точка при предварително оповестени пропорционални, недискриминационни и прозрачни условия.

(2) Информационният портал се изгражда и поддържа от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от определени от него лица.

(3) Порталът по ал. 1 осигурява достъп и до пространствени данни, метаданни и услуги за пространствените данни по чл. 4, ал. 2, т. 2 и 3 по смисъла на Закона за достъп до пространствени данни.

(4) Условията и редът за предоставянето на достъп до информацията по чл. 4, ал. 2, както и форматите на данните се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Чл. 6. (1) Информацията по чл. 4, ал. 2, т. 2 се предоставя след заплащането на такса, определена съгласно чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност с тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(2) За целите на осъществяване на функциите по контрол и решаване на спорове на Комисията се предоставя безплатен достъп до информацията по чл. 4, ал. 2.

Раздел II
Достъп до минимална информация за съществуваща физическа инфраструктура

Чл. 7. (1) За целите на заявяване на достъп до физическа инфраструктура по чл. 15 и 17 мрежовите оператори имат право на минимална информация относно съществуващата физическа инфраструктура, намираща се в района, в който планират разполагане на елементи на електронни съобщителни мрежи.

(2) Минималната информация по ал. 1 включва:

1. местоположение и/или трасе на съществуващата физическа инфраструктура;

2. вид на физическата инфраструктура и начин на ползване;

3. наименование, адрес, адрес на електронната поща и телефон за контакт с мрежовия оператор, който стопанисва (управлява) физическата инфраструктура.

(3) Достъпът до минималната информация по ал. 2 се осигурява чрез Единната информационна точка по електронен път.

Чл. 8. При заявяване на достъп до минималната информация операторите на електронни съобщителни мрежи посочват района, в който планират разполагане на елементи на високоскоростни електронни съобщителни мрежи.

Чл. 9. Органите от обществения сектор, които в изпълнение на своите задължения разполагат с данни за планирана за изграждане физическа инфраструктура, както и с данни в електронен формат от информацията по чл. 7, ал. 2, предоставят достъп до тези данни по електронен път чрез Единната информационна точка.

Чл. 10. При промяна на данните по чл. 7, ал. 2 органите от обществения сектор предоставят на Единната информационна точка актуализираната информация в срок до един месец от:

1. издаването на разрешенията за изработване на подробни устройствени планове, както и влизането в сила на заповеди за одобряване на подробни устройствени планове за физическа инфраструктура;

2. въвеждането в експлоатация на физическата инфраструктура, а за елементите по чл. 51, ал. 1, т. 1, които не подлежат на въвеждане в експлоатация, както и за разположените електронни съобщителни мрежи – от получаването на уведомление за изграждането или разполагането от съответните мрежови оператори;

3. промяната на информацията по чл. 7, ал. 2, т. 3.

Чл. 11. (1) Когато минималната информация по чл. 7, ал. 2 не е предоставена в Единната информационна точка по реда на чл. 9 и 10, мрежовите оператори я предоставят по писмено заявление на друг мрежов оператор, подадено чрез точката.

(2) В заявлението по ал. 1 мрежовите оператори посочват района, в който планират разполагане на елементи на мрежата.

(3) Информацията по ал. 1 се предоставя от мрежовия оператор чрез Единната информационна точка в срок до един месец от датата на получаване на писменото искане. Информацията се предоставя от мрежовия оператор възмездно, при справедливи, недискриминационни, пропорционални, прозрачни и предварително оповестени условия, като цената не може да надвишава преките разходи за предоставянето на информацията. Цената се заплаща от мрежовия оператор, подал заявлението по ал. 1.

(4) Единната информационна точка предоставя на оператора на електронна съобщителна мрежа достъп до информация по ред, определен с наредбата по чл. 5, ал. 4.

(5) При промяна на данните по ал. 1 мрежовият оператор е длъжен да предостави актуализирана информация по реда и в сроковете по чл. 10.

Чл. 12. Достъпът до минималната информация по чл. 7, ал. 2 не може да бъде ограничаван, освен ако това е необходимо с оглед на сигурността на мрежите и тяхната цялост, националната сигурност, общественото здраве или безопасност. Мрежовият оператор излага подробни мотиви за всяко ограничение съгласно чл. 4, ал. 2, т. 5, които се публикуват от Единната информационна точка.

Чл. 13. Мрежовите оператори, които са получили достъп до минималната информация по чл. 7, ал. 2, предприемат подходящи мерки за осигуряване на зачитането на поверителността и опазването на производствените и търговските тайни.

Чл. 14. (1) Държавните органи, които изграждат, използват, поддържат и развиват електронни съобщителни мрежи за нуждите на националната сигурност, се освобождават от задълженията по чл. 9, 10 и 11 по отношение на тези мрежи.

(2) Държавните органи по ал. 1 изпълняват задълженията по чл. 9, 10 и 11, когато посредством обособени електронни съобщителни мрежи се осъществява и дейност, която не е свързана с националната сигурност.

Глава четвърта
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО И СЪВМЕСТНО ПОЛЗВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Раздел I
Общи правила за разполагане на електронни съобщителни мрежи и изграждане на свързаната с тях физическа инфраструктура

Чл. 15. (1) Мрежовите оператори предоставят на операторите на електронни съобщителни мрежи достъп до и/или съвместно ползване на физическата си инфраструктура, включително до нейните елементи и/или съоръжения, с оглед на разполагане и използване на електронни съобщителни мрежи, при наличие на обосновано искане и при условията на този раздел и актовете по прилагането на закона.

(2) Мрежовите оператори предоставят достъп до и/или съвместно ползване на физическата си инфраструктура с писмен договор при предварително оповестени на интернет страницата си прозрачни, пропорционални и справедливи общи условия, включително цена.

(3) Общите условия по ал. 2 за физическа инфраструктура включват най-малко:

1. условия за достъп до и/или съвместно ползване, като:

а) описание на начина на разполагане, технически изисквания, изисквания за качество и безопасност;

б) ограничения за съоръженията, които могат да бъда разполагани;

в) мерки за сигурност;

г) условия за допускане на служители на операторите на електронни съобщителни мрежи;

д) правила за разпределяне на пространството, когато то е ограничено;

е) условия и ред за даване на указания при констатирано техническо несъответствие на електронните съобщителни мрежи, разположени въз основа на предоставено право на достъп до и/или за съвместно ползване;

ж) процедури за премахване на електронна съобщителна мрежа и за възстановяване на достъпа до и/или за съвместно ползване;

з) друга относима информация, необходима за достъпа до и/или за съвместното ползване на физическата инфраструктура;

2. срокове за:

а) отговор на заявките за предоставяне на достъп и/или съвместно ползване;

б) предоставяне на достъп;

в) отстраняване на повреди;

3. стандартни условия на договора, включително обезщетения при неизпълнение на договора;

4. цени и механизъм за ценообразуване.

(4) Общите условия по ал. 2 и договорите не могат да противоречат на Закона за електронните съобщения и да ограничават задължения, наложени с актове, приети по неговото прилагане във връзка с регулиран достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура и на електронни съобщителни мрежи по смисъла на Закона за електронните съобщения, на други специални закони и правила, приложими по отношение на физическата инфраструктура по ал. 1. Индивидуалните договори с операторите на електронни съобщителни мрежи не могат да противоречат на общите условия по ал. 2.

(5) Предоставянето на достъп до физическа инфраструктура не създава съсобственост на операторите върху инфраструктурата, мрежите или върху имотите, в които те са изградени, освен ако страните се договорят за друго.

(6) Собствениците на имотите не придобиват право на собственост върху разположените в имота физическа инфраструктура и/или мрежи, освен ако страните се договорят за друго.

(7) Собствениците на физическа инфраструктура не придобиват право на собственост върху разположените в тази инфраструктура мрежи на друг оператор, освен ако страните се договорят за друго.

Чл. 16. (1) При наличие на техническа и физическа възможност и обосновано искане операторите на електронни съобщителни мрежи могат да предоставят на мрежовите оператори достъп до и/или съвместно ползване на физическата си инфраструктура за целите на изграждане на мрежи, различни от електронни съобщителни мрежи.

(2) Операторите на електронни съобщителни мрежи предоставят с писмен договор достъп до и/или съвместно ползване на физическата си инфраструктура при прозрачни, пропорционални и справедливи условия, включително цена.

Чл. 17. (1) Операторите на електронни съобщителни мрежи могат да искат от мрежовите оператори да им бъде предоставено право на преминаване и право на специално ползване по Закона за пътищата на елементи и/или съоръжения на физическа инфраструктура на други мрежови оператори, включително по отношение на сервитутните зони на тези елементи и/или съоръжения и на естествени водни басейни.

(2) Правата по ал. 1 се предоставят за:

1. изграждане, поддържане и ползване на физическа инфраструктура за електронни съобщителни мрежи в съответствие с подробните устройствени планове;

2. разполагане, поддържане и използване на електронни съобщителни мрежи и монтиране на съоръжения във физическата инфраструктура.

(3) Предоставянето на права по ал. 1 се осъществява при спазване на:

1. правилата и нормативите за устройство и безопасна експлоатация на съответните мрежи, чиято физическа инфраструктура се използва;

2. изискванията за сигурността и непрекъсваемостта на доставките на други услуги;

3. изискванията за опазване на околната среда.

(4) Правата по ал. 1 се предоставят въз основа на писмен договор между оператора на електронна съобщителна мрежа и мрежовия оператор, който стопанисва съответната физическа инфраструктура, или разрешение за специално ползване на пътища.

(5) При прехвърляне на собствеността върху електронни съобщителни мрежи и свързаната с тях физическа инфраструктура, които са изградени, съответно разположени, поддържани, подобрявани и експлоатирани на основание на право, предоставено по ал. 1, това право се прехвърля автоматично в полза на новия собственик – приобретател.

(6) Операторите на електронни съобщителни мрежи, в полза на които са учредени права по ал. 1, имат право да предоставят на други мрежови оператори достъп до и съвместно ползване на физическата инфраструктура, изградена въз основа на тези права, при условията по чл. 15 и 16.

Чл. 18. (1) За предоставените права по чл. 17, ал. 1 операторът на електронни съобщителни мрежи дължи на мрежовия оператор еднократно обезщетение, с изключение на случаите по ал. 3.

(2) При прехвърляне на правата по чл. 17, ал. 1 приобретателят не дължи възнаграждение или такса за тези права.

(3) Правата по чл. 17, ал. 1 върху мостове, пътища, улици, тротоари и други имоти – публична държавна или публична общинска собственост, се предоставят безвъзмездно в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи.

Чл. 19. (1) Правата по чл. 15, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 върху елементи от физическа инфраструктура, държавна или общинска собственост, се предоставят за срок до 10 години без провеждането на търг или конкурс. В случаите по чл. 20, ал. 3, т. 2 се прилага чл. 20, ал. 4 - 9.

(2) Когато физическата инфраструктура по ал. 1 е предоставена на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, правото по чл. 17, ал. 1 се предоставя възмездно от ръководителя на държавното предприятие след решение на колективния орган на управление и разрешение от съответния министър или ръководител на ведомството, упражняващ правата на собственост на държавата в предприятието.

(3) В случаите по ал. 2 приходите от предоставеното право по чл. 15, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 заедно с режийните разноски постъпват по разплащателната сметка на държавното предприятие.

Чл. 20. (1) Правата по чл. 15, aл. 1 и чл. 17, ал. 1 се предоставят въз основа на писмено заявление от оператор на електронна съобщителна мрежа до съответния мрежов оператор, в което се посочват районът, елементите и/или съоръженията на физическата инфраструктура – обект на исканите права, както и срокът за ползването им. Образецът на заявление се определя с наредбата по чл. 5, ал. 4.

(2) Мрежовият оператор уведомява заявителя за констатираните непълноти в заявлението по ал. 1 в 14-дневен срок от получаването му.

(3) Мрежовият оператор сключва договор по чл. 15, ал. 2 или по чл. 17, ал. 4 със заявителя в срок от един месец, считано от датата на получаване на писменото заявление по ал. 1 или от отстраняването на нередовностите по ал. 2, освен ако:

1. е налице основание за отказ по чл. 21, или

2. възможностите за ползването на съответната физическа инфраструктура – обект на искането по ал. 1, са ограничени.

(4) В случаите по ал. 3, т. 2 в 14-дневен срок от получаване на искането по ал. 1 мрежовият оператор обявява намерението си да предостави права по чл. 15, ал. 1 или по чл. 17, ал. 1 върху съответната физическа инфраструктура на страницата си в интернет и по друг подходящ начин, като определя 14-дневен срок за подаване на заявления от заинтересовани лица. Мрежовият оператор изпраща информацията на Единната информационна точка едновременно с публикуването й на своята интернет страница. Четиринадесетдневният срок за подаване на заявления започва от датата, на която обявлението на мрежовия оператор е публикувано в Единната информационна точка.

(5) Когато в срока по ал. 4 не са постъпили заявления от други оператори на електронни съобщителни мрежи, мрежовият оператор и операторът на електронна съобщителна мрежа, подател на искането по ал. 1, сключват договор по чл. 15, ал. 2 или по чл. 17, ал. 4 не по-късно от един месец след изтичането на този срок.

(6) Когато в срока по ал. 4 са постъпили заявления от други оператори на електронни съобщителни мрежи и не е възможно да се удовлетворят всички искания, мрежовият оператор сезира Комисията.

(7) В случаите по ал. 6 Комисията приема решение при спазване на следния низходящ ред на предимство:

1. високоскоростна обществена електронна съобщителна мрежа;

2. обществена електронна съобщителна мрежа за предоставянето на услуги с национален обхват или мрежа на оператор на електронна съобщителна мрежа за нуждите на държавното управление;

3. обществена електронна съобщителна мрежа за предоставянето на услуги с регионален обхват;

4. обществена електронна съобщителна мрежа за предоставянето на услуги с обхват едно населено място;

5. електронна съобщителна мрежа за собствени нужди.

(8) В случай на заявления от един и същ ред, които не могат да бъдат изцяло удовлетворени, Комисията оказва съдействие на заявителите за постигане на споразумение за съвместно разполагане и ползване. При липса на споразумение заявителите могат да сезират Комисията, която с решение дава задължителни указания за съвместно разполагане и ползване.

(9) Договорът по чл. 15, ал. 2 или по чл. 17, ал. 4 се сключва не по-късно от един месец след влизането в сила на решението на Комисията по ал. 7 и 8, съответно след постигането на споразумението по ал. 8.

Чл. 21. (1) Мрежов оператор, получил искане по чл. 20, ал. 1, има право да откаже мотивирано права по чл. 15, ал. 1 или по чл. 17, ал. 1 въз основа на обективни, прозрачни и пропорционални критерии, когато е налице някое от следните условия:

1. липса на техническа възможност физическата инфраструктура да приеме елементите на физическа инфраструктура и/или електронни съобщителни мрежи;

2. липса на физическа възможност за разполагане на елементите на физическа инфраструктура и/или електронни съобщителни мрежи, във връзка с които се иска предоставяне на правата по чл. 15, ал. 1 или по чл. 17, ал. 1;

3. необходимост от резервиране на капацитет за собствени нужди на мрежовия оператор; критериите за резервираност се посочват в общите условия по чл. 15, ал. 2;

4. съображения за безопасност или обществено здраве;

5. заплаха за нарушаване на целостта и сигурността на всяка мрежа, включително на критичната инфраструктура, определена съгласно наредбата по чл. 8а от Закона за защита при бедствия;

6. риск от възникване на сериозни смущения в работата на електронни съобщителни услуги или на други услуги от оператора на физическата инфраструктура в резултат от планираните нови услуги чрез същата физическа инфраструктура;

7. наличие на икономически изгодни алтернативни средства за достъп до физическа инфраструктура, предоставяна от мрежовия оператор и подходяща за разполагането на електронни съобщителни мрежи, при условие че достъпът се предлага при условията на чл. 15, ал. 2.

(2) Мрежовият оператор е длъжен да мотивира отказа по ал. 1 и да го изпрати до заявителя в едномесечен срок, считано от датата на получаване на искането по чл. 20, ал. 1.

(3) Мрежовият оператор може да прекрати достъпа до и съвместното ползване на физическата си инфраструктура въз основа на обективни и прозрачни критерии, определени с наредбата по чл. 63, ал. 5.

Чл. 22. Заявителят по чл. 20, ал. 1 или мрежовият оператор има право да отнесе въпроса до Комисията, в случай че в сроковете по чл. 20 и 21:

1. липсва произнасяне на мрежовия оператор по заявление, направено в съответствие с чл. 20, ал. 1, или

2. не е сключен договор по чл. 15, ал. 2 или по чл. 17, ал. 4, включително поради липса на съгласие по отношение на условията на достъпа и/или съвместното ползване, в т. ч. по отношение на цената, или

3. е сключен договор по чл. 15, ал. 2 или по чл. 17, ал. 4 в нарушение на изискванията на:

а) чл. 20, ал. 1 – 6, или

б) влязло в сила решение на Комисията по чл. 20, ал. 7 или 8, или

4. не е сключен договор в срока по чл. 20, ал. 9, или

5. е направен отказ по реда на чл. 21.

Чл. 23. (1) Операторите на електронни съобщителни мрежи или упълномощени от тях лица, получили право по чл. 15, ал. 1 или по чл. 17, ал. 1, имат право на достъп и преминаване в имоти за извършване на дейностите по разполагане, поддръжка и използване на електронните съобщителни мрежи.

(2) Операторът на електронна съобщителна мрежа или лицата, извършващи дейностите по ал. 1, са длъжни да уведомяват собствениците или ползвателите на имотите, съответно на физическата инфраструктура, най-късно 7 дни преди започването на съответните дейности, освен ако в специален закон не е предвидено друго.

(3) В случай на прекъсване в работата на електронните съобщителни мрежи или в съоръженията към тези мрежи, причинено от непредвидими или непреодолими събития, когато се налага предприемане на незабавни действия и срокът по ал. 2 не може да бъде спазен, уведомяването се извършва във възможно най-кратък срок преди или веднага след отстраняването на аварията или на прекъсването.

(4) Операторът на електронна съобщителна мрежа по ал. 1 обезщетява собственика или ползвателя на имот, съответно на физическата инфраструктура, или възстановява имота, съответно физическата инфраструктура, в първоначалния му вид след извършване на дейностите по ал. 1.

Чл. 24. (1) Мрежов оператор, в чиято физическа инфраструктура е разположена електронна съобщителна мрежа на оператор на електронна съобщителна мрежа, не отговаря за вреди, причинени на трети лица при или по повод на разполагането и/или използването на електронната съобщителна мрежа, освен ако мрежовият оператор с поведението си е допринесъл за настъпването им.

(2) Оператор на електронна съобщителна мрежа, собственик на електронна съобщителна мрежа, разположена във физическа инфраструктура на друг мрежов оператор, е отговорен за вредите, причинени на мрежовия оператор в резултат на разполагане и/или използване на неговата електронна съобщителна мрежа в нарушение на:

1. този закон или наредбата по чл. 63, ал. 5;

2. специалните закони, регламентиращи изграждането на физическата инфраструктура и/или нейната експлоатация, освен в случаите, при които електронната съобщителна мрежа е разположена и експлоатирана при наличие на предварително съгласуване по чл. 52, ал. 2.

Чл. 25. (1) При спазване на приложимото действащо законодателство мрежовите оператори на физическа инфраструктура или упълномощени от тях лица имат право да извършват дейности по ремонт, поддръжка, разширяване, подмяна на физическата им инфраструктура, след като съобщят за това на операторите на електронни съобщителни мрежи, които са разположили елементи на електронни съобщителни мрежи в тази физическа инфраструктура.

(2) Съобщението по ал. 1 може да бъде направено по електронна поща, телефон или по друг подходящ начин. Съобщението трябва да е отправено в разумен срок преди започване на съответните дейности.

(3) Мрежовият оператор носи отговорност за вредите, причинени на оператора на електронна съобщителна мрежа, в случай че не е изпълнил задължението си по ал. 1 и 2.

Чл. 26. (1) При аварийна ситуация, чието отстраняване налага увреждане на електронна съобщителна мрежа, мрежовият оператор, в чиято физическа инфраструктура е разположена електронна съобщителна мрежа, има право да пристъпи към отстраняване на аварията, след като уведоми предварително оператора на електронната съобщителна мрежа в срок, определен в общите условия за достъп до физическата инфраструктура, в който да бъде изпратен представител на оператора.

(2) Съобщението за аварийната ситуация по ал. 1 може да се направи по електронна поща, телефон или по друг подходящ начин, посочен в договора.

(3) При неявяване на представител по ал. 1 в посочения срок или при отказ на представителя да окаже необходимото съдействие мрежовият оператор има право при отстраняването на аварията временно да отстрани или да прекъсне електронната съобщителна мрежа, в случай че е невъзможно отстраняването на аварията да бъде извършено по друг начин, при полагане на дължимата грижа.

(4) За отстраняването по ал. 3 се съставя констативен протокол, който се връчва на оператора на електронната съобщителна мрежа в срок три дни след отстраняването на аварията.

(5) При неотложни случаи по ал. 1, при които е необходимо да се предприемат незабавни действия с оглед на осигуряването на безопасността и общественото здраве или за опазване на човешки живот, съобщаването се извършва във възможно най-кратък срок след отстраняването на аварията.

(6) Мрежовите оператори на физическа инфраструктура не дължат обезщетение на операторите на електронни съобщителни мрежи за нанесените вреди при или по повод дейностите по ал. 1 или 5, освен ако:

1. при отстраняването на аварията е било възможно вредите да бъдат избегнати при полагане на дължимата грижа, или

2. мрежовият оператор не е уведомил предварително оператора на електронна съобщителна мрежа или е пристъпил към отстраняване на аварията преди изтичането на срока за явяване на представител на оператора на електронна съобщителна мрежа – в случаите по ал. 1.

(7) В случаите на отстраняване или прекъсване на електронна съобщителна мрежа по ал. 1 или 5 възстановяването на тази мрежа в първоначалното й функционално състояние се извършва от оператора на електронната съобщителна мрежа при условията по ал. 6.

Чл. 27. (1) При писмено мотивирано заявление от страна на оператор на електронна съобщителна мрежа мрежовите оператори осигуряват огледи на място на конкретно определена част от тяхната физическа инфраструктура.

(2) Огледи на място на посочената в заявлението част на физическата инфраструктура се допускат при пропорционални, недискриминационни и прозрачни условия в срок до 14 дни от датата на получаване на писменото искане.

(3) Оглед на място не може да бъде ограничаван или отказван, освен от съображения за нарушаване на сигурността на мрежите и тяхната цялост, националната сигурност, общественото здраве или безопасност. Мрежовият оператор е длъжен да мотивира писмено отказа в срока по ал. 2.

(4) Операторът е длъжен да предприема мерки по чл. 13 по отношение на информацията, получена при и по повод на огледа по ал. 1.

Чл. 28. (1) Без да се засягат правата по чл. 15, Комисията може да наложи на операторите на електронни съобщителни мрежи съвместно разполагане и/или ползване на елементи от физическата инфраструктура, включително в сгради, общи помещения в сгради или входни точки за достъп до сгради, и до първата точка на концентрация или до разпределителна точка, в случай че тя е разположена извън сградата, мачти, антенни съоръжения, кули и други елементи или носещи конструкции, канали, кутии, кабелни разпределителни шкафове върху, над или под имотите по чл. 30, ал. 1.

(2) Задължението по ал. 1 може да се налага от съображения, свързани със защита на околната среда, защита на общественото здраве и сигурност или за изпълнение на целите на териториалното устройство.

(3) Преди да приеме решение за налагане на задължение за съвместно разполагане и/или ползване на физическа инфраструктура, Комисията уведомява заинтересованите лица, като им дава подходящ срок, но не по-дълъг от един месец, да изразят становище.

(4) При налагане на задълженията по ал. 1 Комисията може да даде указания за пропорционално разпределение на разходите за съвместното използване.

(5) При налагане на задължение по ал. 1 Комисията се ръководи от принципите на обективност, пропорционалност, равнопоставеност и прозрачност.

Чл. 29. Комисията може да изисква от операторите на електронни съобщителни мрежи да предоставят необходимата информация за изготвяне на подробен опис на естеството, наличността и географското разположение на тяхната електронна съобщителна инфраструктура, когато не може да я събере служебно.

Чл. 30. (1) Освен в случаите по чл. 15 и 17 операторите на електронни съобщителни мрежи имат право да разполагат електронни съобщителни мрежи и да изграждат свързаната с тях физическа инфраструктура въз основа на писмен договор, включително на договор за наем, договор или административен акт, върху, над или под имоти:

1. публична или частна държавна или общинска собственост;

2. частна собственост на физически или юридически лица.

(2) За физическа инфраструктура на прием- но-предавателни станции на безжични електронни съобщителни мрежи се изисква сключването на писмен договор за наем или на друг вид договор, предоставящ временно право на ползване на оператора за определен срок.

(3) В случаите на етажна собственост договорите по ал. 1 и 2 се сключват въз основа на решение на общото събрание на собствениците по реда на чл. 17, ал. 3 от Закона за управление на етажната собственост.

(4) В случаите на съсобственост договорите по ал. 1 и 2 се сключват с лицата, притежаващи повече от половината от собствеността.

(5) Когато имотът е държавна или общинска собственост, правата по ал. 1 и 2 се предоставят за срок до 10 години по реда на чл. 19.

Раздел II
Сервитути

Чл. 31. (1) При изграждане на нова и/или разширение на съществуваща линейна физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи възникват сервитути. Сервитутите по този закон се отразяват в кадастъра и се вписват при условията и по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.

(2) Сервитутите по ал. 1 възникват въз основа на договор и/или административен акт за всички имоти – публична и частна собственост, когато:

1. има влязъл в сила подробен устройствен план, с който се определя местоположението на съответните имоти, и

2. на собственика на имота е изплатено от титуляря на сервитута еднократно обезщетение само за имоти – частна собственост.

(3) Определянето на размера на обезщетенията по ал. 2, т. 2 се извършва по взаимно съгласие на страните или въз основа на оценка от лицензиран оценител, а при имоти – публична собственост, обезщетения не се дължат.

(4) Размерът на обезщетението по ал. 2, т. 2 се определя при прилагане на следните критерии:

1. площ на служещия поземлен имот, включена в границите на сервитута;

2. видове ограничения на ползването на служещия имот;

3. срок на ограничението;

4. пазарна оценка на имота или на частта от него, която попада в границите на сервитута.

(5) Начинът на плащане на обезщетението по ал. 2, т. 2 се договаря между страните.

(6) При предоставяне на права по чл. 15, ал. 1 или по чл. 17, ал. 1 в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи не възникват сервитути по този раздел.

(7) Учредяването на сервитут по този закон върху поземлени имоти в горски територии се осъществява и при спазване на Закона за горите.

(8) В случаите по чл. 50, ал. 3, т. 3 сервитутите по ал. 1 възникват по право.

Чл. 32. Сервитутите по този закон са:

1. право на преминаване и прокарване на елементи на физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи в полза на оператори на електронни съобщителни мрежи, включително на отклонения от тези мрежи до сгради и до други поземлени имоти;

2. ограничаване в ползването на служещите поземлени имоти, определено с наредба, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на земеделието и храните.

Чл. 33. (1) Сервитутите по този закон са неделими права. Те могат да се упражняват изцяло в полза на всяка част от физическата инфраструктура – господстващ имот, и тежат изцяло върху всяка част от служещия имот, включително и в случаите, когато този имот е обект на разпореждане по всякакъв законен начин след възникване на сервитута.

(2) Промяната на собствеността върху физическата инфраструктура и/или върху елементите на електронни съобщителни мрежи, разположени върху, по или във нея, не прекратява и/или не променя действието на сервитутите спрямо служещия имот.

(3) Сервитутът се използва само за нуждите на физическата инфраструктура, както и на елементите на електронни съобщителни мрежи, разположени върху, по или в нея.

(4) Собственикът на служещия имот няма право да премества физическата инфраструктура – обект на сервитута, освен ако лицата са договорили друго или в специален закон е предвидено друго.

Чл. 34. (1) При упражняване на сервитутите:

1. операторът на електронна съобщителна мрежа придобива право негови представители да влизат и да преминават през служещите имоти и да извършват в тях дейности, свързани с поддръжката и експлоатацията на физическа инфраструктура, за разполагане на електронната съобщителна мрежа, съответно, свързани с разполагане, поддържане, подобряване и експлоатация на електронна съобщителна мрежа, включително право на преминаване на техника през служещите поземлени имоти във връзка с изграждането и обслужването на мрежата в съществуващата физическа инфраструктура;

2. в служещите поземлени имоти не се допуска:

а) извършване на застрояване или трайни насаждения в сервитутната ивица, освен ако собственикът и титулярят на сервитута договорят друго;

б) прокарване на проводи на други мрежи на техническата инфраструктура с изключение на случаите, когато това е допуснато с нормативен акт, при спазване на съответните технически изисквания и след писмено съгласуване с титуляря на сервитута.

(2) Упражняването на правата по ал. 1, т. 1 се извършва по реда на чл. 23 при спазване на правилата за обществения ред.

(3) Титулярят на сервитута е длъжен да осигурява съвместно ползване на сервитутната ивица при обосновано искане от оператор на електронна съобщителна мрежа, когато е налице техническа и физическа възможност, и срещу възнаграждение, без да се увеличава размерът на сервитута.

(4) Възнаграждението по ал. 3 не може да превишава общата стойност на обезщетението по чл. 31, ал. 2, т. 2.

(5) Техническите изисквания при упражняването на сервитута и сервитутната ивица по ал. 1, т. 2, буква "а" се определят с наредбата по чл. 32, т. 2.

Чл. 35. (1) Упражняването на сервитута се извършва от титуляря на сервитута в съответствие с този закон и техническите изисквания, определени с наредбата по чл. 32, т. 2.

(2) В случай че сервитутната ивица попада в имот, за който се учредява право на строеж, сервитутът върху имота се посочва в акта за учредяване на право на строеж.

Чл. 36. Размерите, разположението и специалният режим за упражняване на сервитутите са индивидуални за различните видове линейна физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи и се определят с наредбата по чл. 32, т. 2.

Чл. 37. Независимо от обезщетението по чл. 31, ал. 2, т. 2 титулярят на сервитута дължи на собственика на поземления имот по споразумение възстановяване на всички причинени вреди в имота или съответно парично обезщетение.

Чл. 38. Когато собственикът, ползвателят или наемателят на служещия имот извърши неразрешено застрояване, заграждение, засаждане или друго нарушение на режима за упражняване на сервитута, титулярят на сервитута има право да сезира компетентните органи с искане за премахване на незаконните строежи за сметка на собственика, ползвателя или наемателя, ако той не ги отстрани в срока, даден му от титуляря на сервитута.

Глава пета
КООРДИНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ

Раздел I
Достъп до информация относно планирани дейности

Чл. 39. (1) При подадено писмено заявление от оператор на електронна съобщителна мрежа или по инициатива на мрежов оператор за целите на договарянето на споразумения за координиране на дейности по разполагане, поддържане или подобряване на елементи от електронни съобщителни мрежи или изграждане на физическа инфраструктура всеки мрежов оператор предоставя на Единната информационна точка следната минимална информация относно текущи или планирани дейности по строителство, разполагане или монтаж, свързани с неговата физическа инфраструктура:

1. място и вид на дейностите;

2. физическа инфраструктура – в обхвата на или засегната от текущите или планирани дейности по строителство, разполагане или монтаж;

3. планирана дата на започване на дейностите и тяхната продължителност, и

4. информация за контакт с мрежовия оператор.

(2) Информация по ал. 1 се предоставя за дейности по строителство, разполагане или монтаж:

1. за които е подадено искане за разрешение за изработване на подробен устройствен план или план-схема по чл. 124а от Закона за устройство на територията;

2. които са предвидени в парцеларен план или в план-схема по Закона за устройство на територията, разрешен за изработване по чл. 124а от Закона за устройство на територията и/или одобрен съгласно чл. 129 от Закона за устройство на територията, доколкото за извършването на тези дейности е необходимо одобряването на парцеларен план или на план-схема;

3. които мрежовият оператор планира да бъдат започнати в срок 6 месеца или които са започнати, но не са довършени, доколкото за извършването на тези дейности не е необходимо одобряване на парцеларен план или план-схема и не подлежат на разрешаване в съответствие с този закон.

(3) Мрежовият оператор предоставя информацията по ал. 2 на Единната информационна точка и определя срок, в който операторите на електронни съобщителни мрежи могат да договорят споразумение по ал. 1.

(4) Срокът за подаване на заявленията за договаряне на споразумение по ал. 1 не може да бъде по-кратък от 30 дни от обявяването на информацията по ал. 2 от Единната информационна точка.

Чл. 40. Със заявлението по чл. 39, ал. 1 се посочва районът, в който се планира разполагане на елементи на електронни съобщителни мрежи и свързаната с тях физическа инфраструктура, придружено с описание на инвестиционното намерение на оператора на електронни съобщителни мрежи.

Чл. 41. В срок до 14 дни от датата на получаване на заявлението по чл. 39, aл. 1 мрежовите оператори предоставят исканата информация при пропорционални, недискриминационни и прозрачни условия.

Чл. 42. Мрежовият оператор може да ограничи мотивирано достъпа до минималната информация по чл. 39, ал. 1 само от съображения за сигурността на мрежите и тяхната цялост, националната сигурност, общественото здраве или безопасност, поверителността или опазването на производствени и търговски тайни.

Чл. 43. Мрежовите оператори могат да отхвърлят искането по чл. 39, в случай че:

1. е предоставен публичен достъп до исканата информация в електронен формат, или

2. достъпът до тази информация вече е осигурен чрез Единната информационна точка.

Раздел II
Споразумение за координиране на дейности

Чл. 44. (1) Мрежовите оператори могат да договарят споразумения с операторите на електронни съобщителни мрежи за координиране на дейности с оглед на разполагане на елементи на електронни съобщителни мрежи или съвместно изграждане или поддържане на физическа инфраструктура.

(2) Операторите на електронни съобщителни мрежи могат да договарят споразумения с мрежови оператори на други мрежи за координиране на дейности за съвместно изграждане или поддържане на физическа инфраструктура.

(3) При сключване на споразумение по ал. 1 или по ал. 2 сроковете за издаването на административни актове, определени със закон, се намаляват с една трета, но не може да са по-кратки от 7 дни.

Чл. 45. (1) Мрежовите оператори – възложители на строежи и дейности за разполагане, изцяло или частично финансирани с публични средства, изпълняват всяко мотивирано искане за координиране на дейностите, подадено от операторите на електронни съобщителни мрежи за:

1. изграждането или поддържането на физическа инфраструктура, или

2. разполагането на елементи на електронни съобщителни мрежи.

(2) Предимство имат дейностите по ал. 1, които са свързани с високоскоростни електронни съобщителни мрежи.

(3) Искането по ал. 1 се изпълнява от мрежовия оператор при следните условия:

1. не води до допълнителни разходи, както и до забавяне, за първоначално планираните дейности по ал. 1;

2. не възпрепятства контрола върху координирането на дейностите по ал. 1, и

3. е подадено в едномесечен срок от обявяването на инвестиционното намерение в Единната информационна точка, но не по-малко от един месец преди:

а) подаването на заявление за разрешение за разработване на подробен устройствен план, включително парцеларен план, или план-схема – в случаите на съвместно изграждане на физическа инфраструктура;

б) подаването на заявление за одобряване на окончателно разработения проект от компетентния орган – в случаите на дейности по физическата инфраструктура, за които не е необходимо изработването на подробен устройствен план или план-схема;

в) подаването на заявление за издаване на разрешение за строеж от компетентния орган – в случаите, в които не се изисква одобряване на инвестиционен проект;

г) обявеното от мрежовия оператор начало на дейностите – в случаите, в които не се изисква издаването на разрешение за строеж.

(4) Мрежовите оператори по ал. 1 обявяват инвестиционните си намерения в Единната информационна точка.

(5) Разходите, свързани с координирането и осъществяването на дейностите по ал. 1, могат да бъдат пропорционално разпределени между страните по споразумение между тях.

Чл. 46. Когато в срок от един месец от датата на получаване на искане по чл. 45 не бъде постигнато споразумение за координиране на дейностите, всяка от страните има право да отнесе въпроса до Комисията.

Глава шеста
РАЗПОЛАГАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩАТА ИМ ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Раздел I
Дейности по изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи

Чл. 47. (1) Дейностите по инвестиционно проектиране, съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти, по издаване на разрешение за строеж и въвеждане в експлоатация на физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи и приемно-предавателни станции се извършват при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

(2) При проектирането, изграждането или разширението и експлоатацията на подводни линейни обекти на физическата инфраструктура, необходима за осъществяването на електронните съобщения, разположени върху морското дъно или в неговите недра в границите на вътрешните морски води, териториалното море, българския участък и в крайбрежната заливаема ивица на река Дунав, се прилагат и разпоредбите на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

(3) Строежите по ал. 1 са с категория съгласно Закона за устройство на територията.

(4) Проектирането и полагането на кабелите, включително на тъмните оптични влакна, не представляват дейности по ал. 1 и същите се разполагат при спазване на изискванията на този закон.

Чл. 48. (1) Кметът на общината е длъжен да внесе доклада и проекта на подробен устройствен план по чл. 129 от Закона за устройство на територията за изграждането на физическа инфраструктура за разполагането на електронни съобщителни мрежи по чл. 47, ал. 1 – 3 в 14-дневен срок от приемането на проекта за подробен устройствен план от експертния съвет на общината.

(2) Сроковете за одобряване на инвестиционния проект и за издаване на разрешение за строеж на физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи се определят съгласно Закона за устройство на територията.

(3) Инвестиционният проект за изграждане на линейна физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи се съгласува от възложителя с мрежовите оператори, стопанисващи физическа инфраструктура в имотите, включени в обхвата на инвестиционния проект, в срок до 30 дни от получаването на искането за съгласуване. Всеки отказ трябва да е обоснован, като се посочват конкретните мотиви въз основа на обективни, прозрачни, недискриминационни и пропорционални критерии за постановяването му.

(4) Одобрените инвестиционни проекти и/или издадените разрешения по ал. 2 се изпращат на заявителя в срок до 7 дни от влизането им в сила, а мотивираните откази – в 7-дневен срок от постановяването.

(5) В случаите, в които в специален закон не е предвиден срок за издаване на акт и/или съгласуване на действие или документ, свързани с осъществяването на дейности по този закон, компетентният орган или мрежовият оператор са длъжни да издадат акта или да съгласуват действието или документа, или да постановят мотивиран отказ в 14-дневен срок от постъпването на искането.

Раздел II
Общи правила за дейностите по разполагане на електронна съобщителна мрежа и изграждането на прилежащата й физическа инфраструктура

Чл. 49. Разполагането и монтажът на електронна съобщителна мрежа, която не представлява физическа инфраструктура, се извършва по реда на този закон.

Чл. 50. (1) Трасето на линейната физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи се определя с подробния устройствен план, одобрен при условията и по реда на Закона за устройство на територията. При избора на трасе се използват данните от кадастралната карта и кадастралните регистри и от специализираните карти и регистри и информационни системи, както и от наличните планове по § 6, ал. 7 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

(2) Когато трасето на физическата инфраструктура за електронни съобщителни мрежи е извън обхвата на пътя, се изготвя подробен устройствен план – парцеларен план.

(3) Не се изисква изработване на подробен устройствен план:

1. когато трасето на физическата инфраструктура за кабелна електронна съобщителна мрежа е в обхвата на съществуващ път, както и на отредените сервитути на електропроводи, газопроводи, водопроводни и канализационни мрежи, жп линия и други линейни обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията;

2. когато оператор на електронна съобщителна мрежа – титуляр на сервитут, разполага нова електронна съобщителна мрежа и/или изгражда физическа инфраструктура, чийто сервитут изцяло попада в сервитута на съществуваща мрежа;

3. при изграждане на елементи от инфраструктурата за разполагане на електронна съобщителна мрежа от регулационната линия на имота, в който се изгражда, до входната точка за достъп до сграда.

(4) Не се изисква одобряване на план-схема към подробен устройствен план за:

1. съществуваща физическа инфраструктура, отразена в кадастралната карта или в кадастрален план;

2. приемно-предавателни станции на безжични електронни съобщителни мрежи, инсталирани във, върху или по сгради, постройки или съществуваща физическа инфраструктура.

(5) Алинеи 3 и 4 се прилагат и за ведомствата по чл. 1, ал. 4.

Чл. 51. (1) Дейностите, свързани с разполагането на електронна съобщителна мрежа, които се извършват по реда на този закон, са:

1. изтегляне и/или окачване на съобщителни кабели, и/или монтаж на други елементи от електронни съобщителни мрежи в съществуваща заварена или търпима физическа инфраструктура по смисъла на § 21 от заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията, съответно § 127 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 101 от 2015 г.);

2. поддръжка на елементи и оборудване на електронни съобщителни мрежи.

(2) При изпълнението на дейностите по ал. 1, в случай че се променят техническите характеристики на елементите на електронната съобщителна мрежа, се спазват изискванията за пожарна безопасност, опазване на здравето и живота на хората и безопасната експлоатация.

Чл. 52. (1) Дейностите по разполагане на електронни съобщителни мрежи по чл. 51, ал. 1, т. 1 се извършват въз основа на:

1. проект, изработен от лице, притежаващо необходимата проектантска правоспособност, и

2. становище на инженер-конструктор и инженер с професионална квалификация в областта на съобщенията с указания за извършване на инсталационните работи.

(2) Операторите на електронни съобщителни мрежи съгласуват предварително проектите, изработени в съответствие с ал. 1, т. 1, с мрежовите оператори, стопанисващи съответната физическа инфраструктура, с оглед на спазването на изискванията на специалните закони, регламентиращи нейното изграждане и/или експлоатация.

Чл. 53. (1) След приключване на дейностите по разполагане на електронни съобщителни мрежи по чл. 51, ал. 1, т. 1 във, върху или по физическа инфраструктура, чрез която се предоставят услуги по Закона за енергетиката, се съставя протокол, в който се описват извършените инсталационни работи и се удостоверява, че са спазени:

1. разпоредбите от договора за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура във връзка с инсталационните работи;

2. предвижданията на проекта по чл. 52, ал. 1, т. 1 и условията, при които мрежовият оператор е съгласувал по чл. 52, ал. 2;

3. указанията за извършване на инсталационните работи, предвидени в становището по чл. 52, ал. 1, т. 2.

(2) Протоколът по ал. 1 се подписва от:

1. оператора на електронна съобщителна мрежа;

2. мрежовия оператор;

3. лицето, изработило проекта по чл. 52, ал. 1, т. 1;

4. лицето, изготвило становището по чл. 52, ал. 1, т. 2;

5. лицата, извършили инсталационните работи, освен ако инсталацията е била извършена от оператора на електронна съобщителна мрежа.

(3) С подписването на протокола по ал. 1 без забележки от:

1. мрежовия оператор се удостоверява, че дейностите по разполагане на електронни съобщителни мрежи по чл. 51, ал. 1, т. 1 са извършени в съответствие с условията за тях в договора и с условията, при които е дадено съгласуване по чл. 52, ал. 2;

2. лицето, изработило проекта по чл. 52, ал. 1, т. 1, се удостоверява, че дейностите по разполагане на електронни съобщителни мрежи по чл. 51, ал. 1, т. 1 са извършени в съответствие с предвижданията на проекта;

3. лицето, изготвило становището по чл. 52, ал. 1, т. 2, се удостоверява, че дейностите по разполагане на електронни съобщителни мрежи по чл. 52, ал. 1, т. 1 са извършени в съответствие с условията на становището;

4. лицата по ал. 2, т. 1 и 5 се удостоверява, че дейностите по разполагане на електронни съобщителни мрежи по чл. 51, ал. 1, т. 1 са извършени в съответствие с изискванията на този закон и на наредбата по чл. 63, ал. 5.

Чл. 54. (1) Операторът на електронна съобщителна мрежа изпраща до Единната информационна точка заявление за регистрация на мрежата, придружено с информация за изпълнението на дейностите по разполагане на електронни съобщителни мрежи по чл. 51, ал. 1, т. 1, в едномесечен срок от изпълнението им. Информацията се изпраща и до кмета на общината, на чиято територия се разполага мрежата.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага и копие от протокола, подписан от лицата по чл. 53, ал. 2.

(3) Процедурата по извършване на дейностите по разполагане на електронни съобщителни мрежи приключва с регистрация на протокола по чл. 53, ал. 1 в Единната информационна точка.

(4) Единната информационна точка регистрира електронните съобщителни мрежи в срок до 7 дни от получаване на заявлението по ал. 1.

(5) Когато в срока по ал. 4 Единната информационна точка не регистрира или не издаде изричен отказ, електронната съобщителна мрежа се смята за регистрирана.

Чл. 55. (1) Единната информационна точка не извършва регистрацията по чл. 54, ал. 4 и уведомява кмета на съответната община, когато:

1. към заявлението по чл. 54, ал. 1 не е приложен протокол по чл. 53, ал. 1;

2. протоколът по чл. 53, ал. 1, приложен към заявлението по чл. 54, ал. 1, не е подписан от всички лица по чл. 53, ал. 2;

3. протоколът по чл. 53, ал. 1, приложен към заявлението по чл. 54, ал. 1, е подписан със забележки от някое от лицата по чл. 53, ал. 2.

(2) В случаите по ал. 1 кметът или оправомощено от него длъжностно лице разпорежда извършването на проверка на електронната съобщителна мрежа.

(3) В случай че при извършване на проверката по ал. 2 кметът на общината установи, че е налице основание за премахване по чл. 64, ал. 1 или по чл. 66, ал. 1, издава заповед за премахването на елементите на електронната съобщителна мрежа, по отношение на които е налице основание за премахването.

Чл. 56. (1) При повреди на подземна физическа инфраструктура за електронни съобщителни мрежи, които трябва да бъдат отстранени незабавно, операторът на електронна съобщителна мрежа, стопанисващ съответната физическа инфраструктура, може да започне необходимите ремонтни работи веднага, като уведоми за това съответната общинска администрация и собствениците на засегнатите поземлени имоти.

(2) В случаите по ал. 1 операторът на електронна съобщителна мрежа, стопанисващ инфраструктурата, уведомява мрежовите оператори в случай на съвместно ползване на физическата инфраструктура.

Чл. 57. (1) Операторите на електронни съобщителни мрежи създават и поддържат, включително в електронен вид, за разположените от тях електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура специализирани карти, регистри, информационни системи по смисъла на Закона за кадастъра и имотния регистър.

(2) Съдържанието на специализираните карти и регистри по ал. 1, както и условията и редът за създаването и поддържането им и форматите на поддържане в електронен вид се определят с наредба, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(3) За изработване на специализираните карти и регистри на електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура на оператора на електронна съобщителна мрежа се предоставят:

1. кадастрални данни – от Агенцията по геодезия, картография и кадастър;

2. специализирани данни – от операторите на електронни съобщителни мрежи, от мрежовите оператори или от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, в случай че са предоставени на агенцията от мрежови оператор;

3. копия от кадастралните планове на подземните проводи и съоръжения – от общинската администрация и/или от ведомства и юридически лица, които съхраняват такива;

4. копия от одобрените инвестиционни проекти и екзекутивни документации за изградените обекти на физическата инфраструктура на операторите на електронни съобщителни мрежи – от техническия архив на съответната община.

(4) Държавните органи и органите на общинската администрация по ал. 3 предоставят информацията по ал. 3 безвъзмездно.

Чл. 58. (1) Операторите на електронни съобщителни мрежи са собственици на разположените, съответно на изградените от тях и включени като активи в счетоводния им баланс и/или придобити по закон или правна сделка електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура.

(2) Сделките на разпореждане с електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура, с изключение на сгради, се извършват в писмена форма с нотариална заверка на подписите и не подлежат на вписване. Електронни съобщителни мрежи и свързаната с тях физическа инфраструктура, с изключение на сгради, могат да бъдат предмет на особен залог по смисъла на Закона за особените залози.

(3) При разпореждане с електронни съобщителни мрежи и/или с физическа инфраструктура за електронни съобщителни мрежи, които са разположени, съответно са изградени във или върху физическа инфраструктура на друг мрежов оператор, приобретателят е длъжен да уведоми мрежовия оператор в тридневен срок от сключването на договора по ал. 2.

Чл. 59. Операторите на електронни съобщителни мрежи са възложители на строителство на физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи, в това число на приемно-предавателни станции, по смисъла на чл. 161 от Закона за устройство на територията, както и заинтересовани лица по смисъла на чл. 124а, ал. 5 от Закона за устройство на територията.

Чл. 60. (1) Възложителят на строителни и монтажни работи измества за своя сметка електронни съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, в която са разположени, по реда на чл. 64, ал. 5 от Закона за устройство на територията, освен ако страните са договорили друго или в специален закон е предвидено друго.

(2) При необходимост от допълнителна защита на електронни съобщителни мрежи разходите са за сметка на собственика им, освен ако страните са договорили друго или в специален закон е предвидено друго.

Чл. 61. (1) Съвместното ползване по този закон не ограничава правото на мрежовите оператори на физическа инфраструктура да осъществяват свободно инвестиционни инициативи и намерения, свързани с притежаваната от тях инфраструктура по предвидения със закона ред и водещи до нейното премахване или преместване.

(2) Мрежовият оператор уведомява оператора на електронни съобщителни мрежи, с който е сключил договор за достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура, предварително за своите инвестиционни намерения, свързани с тази инфраструктура, в подходящ срок преди началото на изпълнение на строителните и монтажните работи.

(3) Срокът по ал. 2 не може да бъде по-кратък от 6 месеца освен в изключителни случаи, изрично определени в общите условия за достъп до и съвместно ползване на физическата инфраструктура на съответния мрежов оператор.

(4) С уведомлението по ал. 2 мрежовият оператор предлага на операторите на електронни съобщителни мрежи разполагането на електронните съобщителни мрежи в друга налична или бъдеща физическа инфраструктура в района, ако такава съществува или предстои да бъде изградена.

(5) В случай че операторът на електронна съобщителна мрежа е съгласен с предложението за преместване, разходите по преместване на електронната съобщителна мрежа или по нейното разполагане в друга физическа инфраструктура на мрежовия оператор се поемат от оператора на електронна съобщителна мрежа с изключение на тези за съгласуване на проект по чл. 52.

(6) Когато операторът на електронна съобщителна мрежа не е съгласен с предложението по ал. 4 и не е уговорено друго, операторът може да продължи да ползва физическата инфраструктура до нейното фактическо премахване или преместване.

(7) Договорът за разполагане се прекратява по право в частта му относно премахнатата или преместена инфраструктура от премахването й, без да се дължи обезщетение за прекратяването.

Чл. 62. Централните органи на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление, упражняващи правата на държавата или на общината в оператор на електронна съобщителна мрежа, разделят правомощията си по управление и контрол върху тези оператори на електронни съобщителни мрежи от правомощията, свързани с одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж и дейности по предоставяне на права по този закон, в отделни структурни звена.

Чл. 63. (1) Кабелните електронни съобщителни мрежи се разполагат подземно. Разполагането може да се осъществи във физическа инфраструктура при условията на съвместно ползване по реда на този закон.

(2) Кабелни електронни съобщителни мрежи могат да се разполагат въздушно само:

1. извън границите на урбанизираните територии;

2. в урбанизирани територии с население до 10 000 жители;

3. в квартали, части от квартали, попадащи в устройствени жилищни зони с преобладаващо ниско застрояване на урбанизирани територии с население над 10 000 жители, в които не е налице или не е достъпна подземна физическа инфраструктура на мрежов оператор и е налична стълбовна физическа инфраструктура на мрежов оператор.

(3) Въздушно разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи не се допуска в селищни образувания с национално значение, както и в населени места или части от тях, обявени за резервати с историческо, археологическо, етнографско или архитектурно значение.

(4) Наличието на условията по ал. 2 и липсата на пречките по ал. 3 се удостоверяват пред мрежовия оператор с декларация от оператора на електронна съобщителна мрежа в заявлението за достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура с оглед на въздушно разполагане на електронна съобщителна мрежа, като мрежовият оператор не е длъжен да извършва самостоятелна проверка.

(5) Министерският съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на енергетиката приема наредба, с която определя:

1. правилата и нормите за разполагане, проектиране и демонтаж на електронни съобщителни мрежи;

2. правилата за поддържане, експлоатация и премахване на електронни съобщителни мрежи върху или във физическа инфраструктура на енергийни предприятия, използвана за предоставяне на услуги от обществен интерес по Закона за енергетиката.

Чл. 64. (1) Подлежат на премахване:

1. електронни съобщителни мрежи, разположени в нарушение на разпоредбите на този закон или на наредбата по чл. 63, ал. 5;

2. елементи на електронни съобщителни мрежи, разположени при извършването на дейности по разполагане на електронни съобщителни мрежи, за които:

а) не е изработен проект по чл. 52, ал. 1, т. 1 или не съответстват на проекта;

б) не е изготвено становище по чл. 52, ал. 1, т. 2 или не съответстват на становището;

в) не е дадено предварително съгласуване по чл. 52, ал. 2 или не съответстват на даденото съгласуване;

3. електронни съобщителни мрежи, разположени във, върху или по физическа инфраструктура на друг мрежов оператор без сключен договор или въз основа на прекратен или развален договор:

а) които не са премахнати по реда на чл. 66 и 67 в 6-месечен срок от настъпване на някое от условията по чл. 67, ал. 1, или

б) за които мрежовият оператор разполага с информация, ако не е изпратил или публикувал покана по чл. 66, ал. 2 или 3 в срок от 6 месеца, считано от датата, на която мрежовият оператор е узнал за мрежата.

(2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и 2 се установяват с констативен акт, съставен от длъжностно лице, определено от кмета на общината, в 7-дневен срок от констатиране на нарушението.

(3) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 констативният акт се връчва на собственика на електронната съобщителна мрежа по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) Когато собственикът не е известен, констативният акт се поставя на видно място на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, в присъствието на двама свидетели, и едновременно с това се публикува на интернет страницата на съответната община и се изпраща за публикуване в Единната информационна точка от длъжностно лице, определено от кмета на общината.

(5) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3 се установяват чрез споразумение между операторите или решение на Комисията, ако между тях не може да бъде постигнато споразумение.

(6) Собственикът на електронната съобщителна мрежа, съответно мрежовият оператор, стопанисващ физическа инфраструктура, може да направи възражение в 7-дневен срок от датата, на която констативният акт е връчен или публикуван в Единната информационна точка.

Чл. 65. (1) Кметът на общината издава заповед за премахване на съответната електронна съобщителна мрежа в 14-дневен срок от връчването по реда на чл. 64, ал. 3 или поставянето на констативния акт на видно място съгласно чл. 64, ал. 4.

(2) Когато констативният акт е съобщен при условията на чл. 64, ал. 4 и в срока по чл. 64, ал. 6 не е постъпило възражение, задължено лице в заповедта за премахване е собственикът на имота или на физическата инфраструктура, в която е разположена електронната съобщителна мрежа.

(3) Заповедите за премахване на електронни съобщителни мрежи се издават, съобщават, обжалват и изпълняват при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 66. (1) Премахват се електронни съобщителни мрежи, разположени във, върху или по физическа инфраструктура на други мрежови оператори без сключен договор или въз основа на прекратен или развален договор.

(2) В случай че мрежов оператор открие елементи от електронна съобщителна мрежа, разположени в стопанисваната от него физическа инфраструктура от трето лице – оператор на електронна съобщителна мрежа, без сключен договор, както и в случаите на прекратен или развален договор мрежовият оператор изпраща писмена покана до оператора на електронната съобщителна мрежа с искане да премахне за своя сметка електронната съобщителна мрежа в рамките на определен в поканата разумен срок, който не може да бъде по-кратък от два месеца, считано от получаването й.

(3) Когато операторът на електронна съобщителна мрежа не е известен, мрежовият оператор публикува поканата на интернет страницата си и в Единната информационна точка.

(4) Операторът на електронна съобщителна мрежа може да оспори обстоятелствата по ал. 1 пред Комисията в 14-дневен срок от получаването на поканата по ал. 2 или от нейното публикуване в Единната информационна точка.

Чл. 67. (1) Мрежовият оператор може да премахне електронната съобщителна мрежа за сметка на собственика й по чл. 66 при настъпване на следните условия:

1. в срока по чл. 66, ал. 4 операторът на електронна съобщителна мрежа не е подал искане до Комисията и не е премахнал мрежата доброволно в срока, определен в поканата по чл. 66, ал. 2, или

2. наличие на подлежащо на изпълнение решение, с което Комисията е дала задължително указание електронната съобщителна мрежа да бъде премахната.

(2) Редът и процедурата за премахване по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 63, ал. 5.

(3) Не подлежат на премахване електронни съобщителни мрежи, разположени в чужда физическа инфраструктура без сключен договор или въз основа на прекратен или развален договор, ако са налице следните условия:

1. не е налице основание за премахване по чл. 64, ал. 1, т. 1;

2. електронните съобщителни мрежи отговарят на изискванията на специалните закони, регламентиращи изграждането и експлоатацията на физическата инфраструктура, в която са разположени;

3. до изтичане на срока по чл. 66, ал. 2 е сключен договор за разполагане между мрежовия оператор, стопанисващ физическата инфраструктура, и собственика на електронната съобщителна мрежа;

4. собственикът на електронната съобщителна мрежа е обезщетил мрежовия оператор, стопанисващ физическата инфраструктура, за периода, през който е ползвал физическата инфраструктура без правно основание, но не за повече от 6 месеца.

Чл. 68. Мрежовият оператор няма задължение и не носи отговорност за съхранение или опазване на демонтираните елементи на електронни съобщителни мрежи, когато ги премахва въз основа на заповед по чл. 65, ал. 1, споразумение или решение по чл. 64, ал. 5 или при условията и по реда на чл. 66 и 67.

Глава седма
ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФРАСТРУКТУРА В СГРАДИ

Раздел I
Физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи в сгради

Чл. 69. (1) Изграждането на физическа инфраструктура за разполагане на елементи на електронни съобщителни мрежи в съсобствена сграда или в общи части в сграда – етажна собственост, се извършва въз основа на договор в писмена форма със съгласие на собствениците, притежаващи най-малко една втора от собствеността в сградата, а в случаите на етажна собственост – въз основа на решение на общото събрание на собствениците по реда на чл. 17, ал. 3 от Закона за управление на етажната собственост.

(2) Разполагането на елементи на електронни съобщителни мрежи за предоставянето на електронни съобщения за включване на потребител в сграда – етажна собственост, към съществуваща кабелна електронна съобщителна мрежа в сградата се извършва по заявление на потребителя до оператора на електронна съобщителна мрежа, без да е необходимо сключването на договор по ал. 1.

(3) Отстраняването на елементи на електронни съобщителни мрежи при заявление за отказ на потребителя се извършва от и за сметка на оператора на електронни съобщителни мрежи в срок един месец от прекратяването на договора по ал. 2.

Чл. 70. (1) В нови сгради в режим на съсобственост, както и в съществуващи сгради, в които се предвижда извършване на основен ремонт, се изгражда вътресградна физическа инфраструктура за разполагането на високоскоростни мрежи, включително до крайните точки на мрежата.

(2) В проектите на нови сгради – етажна собственост, както и при извършване на основен ремонт на съществуващи сгради, се предвиждат една или повече точки за достъп.

Чл. 71. (1) Сградите с физическа инфраструктура за разполагането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, включително до крайните точки на мрежата, както и с точка за достъп могат да получат доброволна маркировка "подготвен за високоскоростен достъп".

(2) Размерите, формата и полагането на маркировката по ал. 1 се определят със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Чл. 72. Изграждането на физическа инфраструктура за разполагането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи в нови сгради не е задължително за:

1. еднофамилни жилища и вили;

2. военни сгради или в други сгради, използвани за целите на националната сигурност.

Чл. 73. Условията за разполагане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи и изграждане на точка за достъп в сгради се определят с наредбата по чл. 63, ал. 5.

Раздел II
Предоставяне на достъп до изградена физическа инфраструктура в сграда

Чл. 74. Оператор на електронна съобщителна мрежа има право да:

1. разположи собствена електронна съобщителна мрежа до точката за достъп;

2. разположи при условията на чл. 69, ал. 1 собствена електронна съобщителна мрежа в съществуваща физическа инфраструктура в сграда;

3. изгради нова физическа инфраструктура в сграда за разполагане на елементи на електронни съобщителни мрежи при техническа невъзможност да се използва съществуващата.

Чл. 75. (1) Мрежовият оператор на съществуваща физическа инфраструктура в сградата и/или друго лице – собственик на точката за достъп за разполагане на високоскоростна електронна съобщителна мрежа в сградата, изпълнява обосновани искания за достъп, подадени от доставчици на обществени съобщителни мрежи, при справедливи и недискриминационни условия, включително цена.

(2) Искането по ал. 1 се изпълнява в срок до 7 дни от датата на получаването му.

(3) В случай че в срока по ал. 2 не бъде постигнато споразумение за предоставяне на достъп до съществуваща физическа инфраструктура в сграда и до точката за достъп, всяка страна има право да отнесе въпроса до Комисията.

Чл. 76. Всеки оператор на електронни съобщителни мрежи има право на достъп до съществуваща физическа инфраструктура в сграда, подходяща за разполагане на високоскоростна мрежа, в случаите, когато изграждането на отделна физическа инфраструктура е технически невъзможно или икономически неефективно.

Чл. 77. Когато в сградата има изградена електронна съобщителна мрежа с крайна точка в помещението на крайния потребител, подходяща за предоставяне на високоскоростни електронни съобщителни услуги, операторите на електронни съобщителни мрежи имат право на достъп до мрежата при подадено заявление от потребител за осигуряване на електронни съобщителни услуги чрез нея. Условията за достъп трябва да са обективни, публично установени и обосновани, пропорционални и недискриминационни, включително ако се определят от мрежов оператор.

Чл. 78. Когато в сградата няма физическа инфраструктура за високоскоростни съобщителни мрежи, операторите на електронни съобщителни мрежи имат право да поставят крайна точка на своята мрежа в помещение на абоната при минимално въздействие върху имоти – собственост на трети лица, включително чрез повторно използване на съществуваща физическа инфраструктура в сградата или чрез осигуряване на пълното възстановяване на имота в състоянието преди разполагането на мрежата.

Чл. 79. Предоставянето на достъп до съществуваща физическа инфраструктура не води до съсобственост на точката за достъп на първоначално изградената физическа инфраструктура или на имота, в който са изградени.

Чл. 80. Обезщетенията за претърпени вреди от предоставянето и осъществяването на достъп и упражняването на правата по този раздел се определят съгласно действащото законодателство.

Глава осма
РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 81. (1) Комисията решава спорове по този закон във връзка с предоставяне на достъп до и/или съвместно ползване на физическа инфраструктура, включително:

1. прилагането на условия и цени за достъп в съответствие с този закон и подзаконовите актове по неговото прилагане;

2. разполагане на електронни съобщителни мрежи;

3. координиране на дейности по глава пета, раздел II;

4. предоставяне на информация относно съществуваща физическа инфраструктура и планирани строежи;

5. огледи на място на конкретно определена част от физическа инфраструктура и предоставяне на достъп до физическа инфраструктура в сграда.

(2) При решаване на спор, свързан с прилагането на условия и цени за достъп до физическа инфраструктура, които не са предварително определени с акт на компетентен орган, Комисията проверява дали условията и/или цените за достъп, определени от мрежовия оператор, съответстват на изискванията на този закон или на подзаконовите актове по неговото прилагане.

(3) При решаване на спор, свързан с физическа инфраструктура, разположена или изградена за нуждите на електронни съобщителни мрежи, Комисията приема самостоятелно решение в съответствие с целите по чл. 4 от Закона за електронните съобщения.

(4) При решаване на спор, свързан с физическа инфраструктура, изградена за нуждите на мрежи, различни от електронни съобщителни мрежи, Комисията приема решение в съответствие с обвързващо за нея становище на компетентните органи, които имат правомощия по регулиране и контрол на основната дейност на мрежовите оператори, свързана с обществено ползване и/или доставка на услугите, съгласно § 1, т. 3, букви "а" и "б" от допълнителните разпоредби.

(5) При определяне на съответствието на цените за достъп с методиката по чл. 3, ал. 5 се отчита възможността на мрежовия оператор да възстанови разходите си и се взема предвид въздействието на искания достъп върху бизнес плана му, включително инвестициите, направени от него.

(6) При решаване на спор за достъп до физическа инфраструктура на оператори на електронни съобщителни мрежи при изследване на инвестициите се отчитат в пълна степен икономическата жизнеспособност на тези инвестиции, предвид техния рисков профил, сроковете за възвръщаемост на инвестициите, въздействието на предоставения достъп върху конкуренцията и съответно – върху цените и възвръщаемостта на инвестициите, всички видове амортизации на активите на мрежата в деня на подаване на заявлението, икономическите аргументи в подкрепа на инвестициите, по-специално във физическите инфраструктури, използвани за предоставяне на високоскоростни електронни съобщителни услуги, и възможностите за съвместно разполагане, предложени на искащия достъп.

(7) При решаване на спорове във връзка с координиране на дейности по глава пета Комисията определя справедливи и недискриминационни условия при спазването на принципа на пропорционалност.

(8) За разглеждането на спорове по този закон Комисията събира такси. Размерът на таксите, сроковете и начинът на плащането им се определят с тарифа за таксите, приета от Министерския съвет по предложение на Комисията.

(9) Таксата за разглеждане на спора се заплаща от страната, подала искането за решаването му.

(10) Заплатената такса и разноски се поемат от ответната страна по спора в съответствие с уважената част от искането.

Чл. 82. (1) Комисията решава спорове по този закон по искане на мрежов оператор, като дава задължителни указания по искане на някоя от засегнатите страни.

(2) Искането по ал. 1 се подава в писмена форма и съдържа обстоятелствата, на които то се основава. Към искането се прилагат доказателства за изложените обстоятелства и документ за платена такса.

(3) В 7-дневен срок от постъпване на искането Комисията определя специализирана комисия, в която се включва поне един правоспособен юрист. Към работата на специализираната комисия могат да бъдат привличани като членове независими консултанти и външни експерти.

(4) Специализираната комисия разглежда искането и приложените към него документи в 5-дневен срок от определянето й.

(5) При установяване на непълноти или нередовности на документите по ал. 2 специализираната комисия писмено уведомява лицето, подало искането, като му дава 7-дневен срок от получаване на уведомлението да отстрани непълнотите или нередовностите.

(6) В случай че непълнотите или нередовностите не бъдат отстранени в срока по ал. 5, Комисията оставя искането без разглеждане.

Чл. 83. (1) В срока по чл. 82, ал. 4 или в тридневен срок от отстраняването на непълнотите или нередовностите специализираната комисия изпраща копие от искането до заинтересованите страни, като дава 7-дневен срок от получаването да предоставят становище и доказателства.

(2) Специализираната комисия има право да поиска от оператор на електронна съобщителна мрежа информацията, необходима за уреждането на спора в определен от нея разумен срок.

(3) В случаите по чл. 81, ал. 4 специализираната комисия изпраща копие от искането и всички събрани доказателства до съответния компетентен орган за становище, което има задължителна сила за Комисията.

(4) Компетентният орган по ал. 3 е задължен да предостави обвързващо становище за изпълнението на чл. 81, ал. 5:

1. в срок до 14 дни, считано от получаване на искането по ал. 2, в случаите по чл. 85, ал. 2, т. 1;

2. в двумесечен срок, считано от получаване на искането по ал. 2, в случаите по чл. 85, ал. 2, т. 2.

(5) В случай че в срока по ал. 4 не постъпи становище от съответния компетентен орган, Комисията решава спора самостоятелно въз основа на възложена от нея експертиза по реда на чл. 49 от Административнопроцесуалния кодекс.

(6) Разходите за експертизата по ал. 5 са за сметка на съответния орган по ал. 3.

Чл. 84. (1) Специализираната комисия проучва направеното искане и становищата на заинтересованите страни, всички приложени към тях доказателства и при необходимост изисква допълнителни доказателства, в това число извършването на проверки от оправомощени служители на Комисията.

(2) След събиране на всички доказателства специализираната комисия обсъжда искането и събраните доказателства по случая на заседание със страните или с техни упълномощени представители.

(3) Заинтересованите страни се уведомяват писмено за датата, часа и мястото на провеждане на заседанието най-късно 5 дни преди провеждането му, като в уведомлението се уточнява, че при неявяване на техни представители искането ще се разгледа в тяхно отсъствие. В уведомлението се посочва редът, по който страните могат да се запознаят с доказателствата по ал. 2.

(4) Специализираната комисия съставя протокол за заседанието, който съдържа:

1. състав на специализираната комисия и списък на присъствалите лица;

2. изложение на становищата на страните;

3. констатации на специализираната комисия;

4. дата на съставяне на протокола.

(5) В срок до 45 дни от постъпване на искането по чл. 82, ал. 1, съответно от отстраняването на непълнотите или нередовностите, специализираната комисия изготвя и внася в Комисията доклад, към който прилага събраната в хода на процедурата документация, становището на органите по чл. 83, ал. 3 и проект на решение на Комисията относно искането.

Чл. 85. (1) Комисията разглежда доклада по чл. 84, ал. 5 на първото си заседание след внасянето му, като може:

1. да приеме резултатите от работата на специализираната комисия и да вземе мотивирано решение по постъпилото искане по чл. 82, ал. 1;

2. да разпореди извършването на допълнителни действия по проверка на фактическата обстановка, анализирането й от специализираната комисия и изготвяне нов проект на решение, като определя срок.

(2) Комисията приема мотивирано решение, с което дава задължителни указания по направеното искане или го отхвърля, в срок:

1. до два месеца от постъпване на искането по чл. 82, ал. 1, съответно от отстраняване на непълнотите или нередовностите – за случаите по:

а) координиране на дейности по глава пета;

б) предоставяне на информация относно съществуваща физическа инфраструктура и планирани строежи;

в) огледи на място на конкретно определена част от физическа инфраструктура;

г) достъп до физическата инфраструктура в сграда;

2. до 4 месеца от постъпване на искането по чл. 82, ал. 1, съответно от отстраняване на непълнотите или нередовностите – извън случаите по т. 1.

(3) При приемане на решение в случаите по чл. 81, ал. 4 Комисията се съобразява с обвързващото становище по чл. 83, ал. 3.

(4) Сроковете по ал. 2 могат да бъдат удължени до два месеца само при наличието на изключителни обстоятелства.

(5) Решението по ал. 1, т. 1 се изпраща на заинтересованите лица в тридневен срок от приемането му и се публикува на страницата на Комисията в интернет с изключение на информацията, определена от страните за търговска тайна.

(6) Решението по ал. 1, т. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(7) За неуредените положения в тази глава се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 86. (1) Комисията може да съдейства за доброволно решаване на спорове по този закон при писмено искане на една от страните по спора.

(2) Когато засегнатата страна е отправила искане за съдействие за доброволно решаване на спор, Комисията с решение определя специализирана комисия в 7-дневен срок от постъпване на искането.

(3) Специализираната комисия изслушва становищата на страните, изяснява причините, поради които е направено искането, разяснява неблагоприятните последици от липсата на съгласие, както и оказва съдействие за разрешаване на спора.

(4) При непостигане на съгласие между страните в 30-дневен срок от постъпване на искането всяка от засегнатите страни по ал. 1 в 14-дневен срок може да поиска даване на задължителни указания от Комисията.

(5) Процедурата по оказване на съдействие за постигане на съгласие е безплатна.

Чл. 87. (1) За независими консултанти и външни експерти по чл. 82, ал. 3 се определят на случаен принцип лица, включени в публичен списък, утвърден с решение на Комисията.

(2) Предложения за включване на специалисти в списъка по ал. 1 правят министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти.

(3) В предложенията по ал. 2 се вписват трите имена на независимия консултант и външен експерт, адрес за кореспонденция и телефон за връзка и данни за неговото образование, специалност, месторабота, заеманата длъжност, продължителността на трудовия му стаж, опитът му в изготвянето на експертни становища.

(4) Обстоятелствата по ал. 3 се удостоверяват със съответните документи, които се прилагат към предложението.

(5) Предложения за изменение и допълнение на утвърдения списък по ал. 1 могат да се правят до края на септември на съответната календарна година, като до края на октомври Комисията актуализира списъка.

(6) Списъкът по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува на интернет страницата на Комисията.

Глава девета
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел I
Контрол

Чл. 88. (1) Контролът върху осъществяването на дейностите по този закон се извършва за дейностите по:

1. предоставяне на информация по глава трета, глава пета, раздел I и глава шеста – от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

2. осигуряване на достъп по глава четвърта и глава седма, раздел II – от Комисията;

3. глава шеста, извън случаите по т. 1 – от кметовете на общини.

(2) При осъществяване на контрола по ал. 1, т. 2 Комисията взаимодейства с Комисията за енергийно и водно регулиране и с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Условията и редът за взаимодействието се уреждат със съвместна инструкция по предложение на Комисията.

Чл. 89. (1) За осъществяване на контрола по чл. 88, ал. 1 министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, председателят на Комисията, съответно кметовете на общини оправомощават със заповед служители от администрацията.

(2) В изпълнение на своите функции оправомощените по ал. 1 служители имат право:

1. да извършват проверки и при констатиране на нарушения да съставят актове по реда на Закона за административните нарушения и наказания;

2. на свободен достъп в подлежащите на контрол обекти, в които се намират електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура;

3. да получават достъп до оригинални документи, данни, сведения, справки и други носители на информация, свързани с осъществяването на контрола, от проверяваните лица, както и да изземват заверени копия от документи във връзка с осъществяването на контролираната дейност и/или с установяването на административни нарушения по този закон;

4. да проверяват технически документи и носители на информация, както и други документи, свързани с осъществяването на контролираната дейност и/или с установяването на административни нарушения по този закон;

5. да изискват от трети лица сведения, извлечения и други документи, необходими за извършване на насрещни проверки във връзка с осъществяването на контрол по този закон и/или с установяването на административни нарушения по този закон;

6. да дават предписания на мрежовите оператори за отстраняване в определен от тях срок на несъответствия по този закон.

(3) При изпълнение на служебните си задължения оправомощените по ал. 1 служители са длъжни да:

1. се легитимират чрез служебна карта;

2. не разгласяват обстоятелствата и фактите, които са им станали известни при или по повод изпълнение на служебните им задължения.

Чл. 90. (1) Органите по чл. 89, ал. 1 ежегодно изготвят план за контрол на съответната контролирана дейност по този закон.

(2) Органите по чл. 89, ал. 1 извършват проверки по писмени сигнали за нарушения на закона и подзаконовите нормативни актове.

Раздел II
Административнонаказателни разпоредби

Чл. 91. (1) Орган от обществения сектор или мрежов оператор, който:

1. в нарушение на чл. 9, 10 и 11 не предостави на Единната информационна точка информацията по чл. 4, ал. 2, или

2. не оповести прозрачни, пропорционални и справедливи условия по чл. 15, ал. 2, или

3. при подадено заявление на оператор на електронна съобщителна мрежа не предостави информацията по чл. 39 за текущи или планирани дейности по строителство или разполагане, или монтаж на свързани с неговата физическа инфраструктура, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 500 до 2500 лв.

(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на мрежов оператор, който не осигури на оператор на електронна съобщителна мрежа оглед на място на физическата инфраструктура и не са налице основанията по чл. 27, ал. 3.

(3) За нарушения по ал. 1 и 2, извършени повторно, глобата или имуществената санкция е в размер от 1000 до 3000 лв.

Чл. 92. (1) Мрежов оператор, който не предостави достъп до и/или съвместно ползване на физическата си инфраструктура или право по чл. 17, ал. 1 при обосновано искане на оператор на електронна съобщителна мрежа за разполагане и експлоатация на елементи на електронни съобщителни мрежи, когато е налице техническата и физическата възможност и не са налице основанията по чл. 21, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.

(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на мрежов оператор или на друго лице – собственик на точката за достъп за разполагане на високоскоростна електронна съобщителна мрежа, който неоснователно не удовлетвори искане по чл. 75, ал. 1.

(3) Наказанието по ал. 1 се налага и на мрежов оператор, който сключи споразумение при нарушение на изискванията на чл. 20, ал. 4 – 9.

(4) За нарушения по ал. 1 – 3, извършени повторно, глобата или имуществената санкция е в размер от 1500 до 5000 лв.

Чл. 93. Оператор на електронна съобщителна мрежа, който не изпълни наложени от Комисията задължения за съвместно разполагане и/или ползване на елементи от физическата инфраструктура по чл. 28, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.

Чл. 94. Мрежов оператор, който неоснователно откаже да договори споразумение за координиране на дейности по чл. 44, ал. 1 или по чл. 45 с оператор на електронни съобщителни мрежи, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.

Чл. 95. Оператор на електронна съобщителна мрежа, който наруши чл. 57, ал. 1, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.

Чл. 96. Който не изпълни влязло в сила решение на Комисията по чл. 85, ал. 2, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв.

Чл. 97. Оператор на електронна съобщителна мрежа, който не изпълни задължение по чл. 23, ал. 2 или 3, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.

Чл. 98. Собственик на служещ имот, който премести физическа инфраструктура – обект на сервитут, в която е разположена електронна съобщителна мрежа, без да уведоми оператора на електронна съобщителна мрежа, в нарушение на задължението по чл. 33, ал. 4, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 500 до 2500 лв.

Чл. 99. (1) Възложител на строеж, който не изпълни задължение по чл. 60, ал. 1, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 500 до 2500 лв.

(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на мрежов оператор, който не изпълни задължение по чл. 61, ал. 3, 4 и 5.

Чл. 100. Оператор на електронна съобщителна мрежа, който разположи кабелни електронни съобщителни мрежи в нарушение на изискванията на чл. 63, ал. 1 и 2, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв.

Чл. 101. (1) Оператор на електронна съобщителна мрежа, който не изпълни влязла в сила заповед по чл. 65, ал. 1, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.

(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на мрежов оператор, който премахне елементи на електронна съобщителна мрежа в нарушение на реда и условията по чл. 64, 65, 66 или 67.

Чл. 102. Оператор на електронна съобщителна мрежа, който разположи елементи на електронната съобщителна мрежа или изгради физическа инфраструктура в сграда в нарушение на чл. 69, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.

Чл. 103. Възложител на строеж, който не изпълни задължение по чл. 70, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.

Чл. 104. (1) Който препятства осъществяването на контрола по чл. 88 или не изпълни задължително предписание по чл. 89, ал. 2, т. 6, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.

(2) За нарушения по ал. 1, извършени повторно, глобата или имуществената санкция е в размер от 3000 до 8000 лв.

Чл. 105. (1) При установяване на нарушенията по чл. 91 – 104 оправомощените по чл. 89, ал. 1 служители съставят актове по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(2) Въз основа на актовете по ал. 1 се издават наказателни постановления или мотивирани резолюции за прекратяване на административнонаказателното производство, както следва, от:

1. министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или изрично оправомощено от него длъжностно лице – за нарушенията по чл. 91;

2. председателя на Комисията или изрично оправомощено от него длъжностно лице – за нарушенията по чл. 92 – 96;

3. кмета на общината или изрично оправомощено от него длъжностно лице – за нарушенията по чл. 97 – 103.

(3) Компетентният орган по ал. 2 или изрично оправомощеното от него длъжностно лице издава наказателни постановления или мотивирани резолюции за прекратяване на административнонаказателното производство за нарушения по чл. 104 по отношение на осъществявания от него контрол.

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Високоскоростна електронна съобщителна мрежа" е електронната съобщителна мрежа, която позволява пренос на данни със скорост най-малко 30 Mbps, независимо от технологията, по която се изгражда (фиксирана или безжична).

2. "Електронна съобщителна мрежа" е съвкупност от преносни съоръжения и при необходимост съоръжения за комутация и/или маршрутизация и други ресурси, включително неактивни мрежови елементи, които позволяват пренос на сигнали посредством проводник, радио, оптични или други електромагнитни способи, включително спътникови мрежи, фиксирани (с комутация на канали или с пакетна комутация, включително интернет) и мобилни наземни мрежи, електроразпределителни мрежи, доколкото се използват за пренос на сигнали, мрежи, използвани за радио- и телевизионно разпръскване, и кабелни електронни съобщителни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни програми, независимо от вида на пренасяната информация.

За целите на този закон "електронни съобщителни мрежи" са както обществени, така и мрежи за собствени нужди (включително мрежи за нуждите на държавното управление, технологични електронни съобщителни мрежи, например тези на преносните газопроводи и линии за осигурителна техника и телекомуникации).

3. "Мрежов оператор" е лице, което предоставя или което има право да предоставя обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, както и лице, разполагащо със или предоставящо техническа, в това число физическа инфраструктура, предназначена да осигурява:

а) услуга за производство, пренос или разпределение на:

аа) природен газ;

бб) електрическа енергия, включително външно обществено осветление;

вв) топлинна енергия;

гг) вода, включително отвеждане или пречистване на отпадъчни води и канализация, и дренажни системи;

б) транспортни услуги, включително железопътни линии, метрополитен, пътища, пристанища и летища.

За целите на този закон "мрежов оператор" е администрацията, управляваща пътя, както и възложителят на нов строеж или на основен ремонт на съществуващи пътища в урбанизираните територии или улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и вътрешнокварталните пространства, включително общини.

4. "Оператор на електронна съобщителна мрежа" е:

а) предприятие, предоставящо или което има право да предоставя обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и

б) оператор на електронна съобщителна мрежа за нуждите на държавното управление.

Операторите на електронни съобщителни мрежи са мрежови оператори по смисъла на т. 3.

5. "Орган от обществения сектор" е орган на държавна власт, включително териториалните му поделения, орган на местното самоуправление, публичноправна организация, както и техни обединения.

6. "Повторно нарушение" е нарушението, извършено в срок до една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

7. "Публичноправни организации" са организации, които имат всички изброени по-долу характеристики:

а) създадени са с конкретната цел да задоволяват нужди от обществен интерес, които нямат промишлен или търговски характер;

б) имат правосубектност;

в) финансирани са изцяло или в по-голямата си част от държавата, от регионални или местни органи или от други публичноправни организации; или са обект на управленски контрол от страна на тези органи или организации; или имат административен, управителен или надзорен орган, в който повече от половината от членовете са назначени от държавата, от регионални или местни органи или от други публичноправни организации.

8. "Разрешение" е решение на компетентния орган в рамките на всяка процедура, при която от дадено предприятие се изисква да предприеме определени стъпки, за да може да извършва законно строителни или инженерни дейности.

9. "Точка за достъп" е физическа точка, разположена във или извън сградата, до която имат достъп предприятията, които предоставят или които имат право да предоставят обществени съобщителни мрежи, и чрез която се осигурява връзка с физическата инфраструктура в сградата, подготвена за разполагането на електронни съобщителни мрежи.

10. "Физическа инфраструктура" е всеки елемент от мрежа на мрежови оператор по т. 3, който е предназначен за разполагане на други елементи от мрежа, без самият той да се превръща в активен елемент от мрежата, като тръбопроводи, мачти, канали, инспекционни шахти, шахти, разпределителни кутии, сгради или подстъпи към сгради, антенни съоръжения, кули и стълбове.

Кабелите, включително тъмните оптични влакна, както и елементите от мрежи, използвани за снабдяване с питейна вода, не съставляват физическа инфраструктура по смисъла на този закон.

11. "Физическа инфраструктура в сграда" е физическа инфраструктура в сградата на потребител, включително в режим на съсобственост и етажна собственост, предназначена за разполагане на електронни съобщителни мрежи, която свързва точката за достъп в сградата с крайната точка на мрежата в помещение на потребителя.

12. "Физическа инфраструктура в сграда, предназначена за разполагането на високоскоростни мрежи" е физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи или нейни елементи (инсталации и съоръжения) и изградена едновременно със сградата и другите вътрешни инсталации.

13. "Електронна съобщителна инфраструктура" е електронна съобщителна инфраструктура по § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за електронните съобщения.

14. "Нова сграда" е сграда, за която производството по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж е започнало след влизането в сила на този закон. За започнато производство се смята внасянето на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган.

§ 2. Този закон въвежда изискванията на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи (OB, L 155/1 от 23 май 2014 г.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. (1) В срок до 7 месеца от влизането в сила на закона мрежовите оператори оповестяват публично условията за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическата им инфраструктура в съответствие с този закон.

(2) В срок до 7 месеца от публичното оповестяване на условията по ал. 1 мрежовите оператори и операторите на електронни съобщителни мрежи привеждат действащите договори за достъп до и/или съвместно ползване на физическа инфраструктура в съответствие с този закон, актовете по прилагането му и условията за предоставянето на достъп на съответния оператор.

(3) Операторите на електронни съобщителни мрежи заявяват пред мрежовите оператори волята си да приведат действащите договори в съответствие с приложимите условия за достъп до съвместно ползване на физическата инфраструктура на съответния мрежов оператор по ал. 2.

(4) В случай на спор между оператор на електронна съобщителна мрежа и мрежов оператор по отношение на изпълнението на ал. 2 всеки от тях може да отнесе въпроса за решаване пред Комисията.

(5) Подаването на заявление по ал. 3 се счита за предоставяне на информация по § 4, ал. 1, в случай че към същото е предоставена информацията по § 4, ал. 2.

§ 4. (1) В срок до 6 месеца от публичното оповестяване на условията на съответния мрежов оператор за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическата инфраструктура в съответствие с изискванията на този закон операторите на електронни съобщителни мрежи предоставят на мрежовия оператор информация за електронните съобщителни мрежи, разположени до влизането в сила на закона върху, по или във физическата му инфраструктура, в случай че:

1. няма договор, или

2. са необозначени и немаркирани.

(2) Информацията по ал. 1 включва:

1. вид на електронната съобщителна мрежа;

2. местоположение и параметри на електронната съобщителна мрежа;

3. други относими данни, налични при оператора на електронна съобщителна мрежа.

(3) В срок до 7 месеца от публичното оповестяване на условията на съответния мрежов оператор за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на неговата физическа инфраструктура в съответствие с изискванията на този закон мрежовият оператор и/или операторът на електронна съобщителна мрежа могат да подадат искане за решаване на спор до Комисията, в случай че:

1. общият капацитет за разполагане на електронни съобщителни мрежи в неговата физическа инфраструктура, определен съгласно условията на мрежовия оператор за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическата му инфраструктура, е по-малък от капацитета, зает от електронни съобщителни мрежи, за които към деня на влизане в сила на закона има договор и:

а) е подадена информация по ал. 2, но са необозначени и немаркирани, или

б) са обозначени и маркирани;

2. свободният капацитет, оставащ, след като от общия капацитет за разполагане на електронни съобщителни мрежи във физическата инфраструктура, определен съгласно условията на мрежовия оператор за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическата инфраструктура, бъде изваден капацитетът, зает от електронни съобщителни мрежи по т. 1, букви "а" и "б", е по-малък от капацитета, зает от електронни съобщителни мрежи, за които е подадена информация по ал. 1 и 2 и за които към деня на влизане в сила на закона няма договор.

(4) При произнасяне по ал. 3 Комисията прилага чл. 20, ал. 7 и 8.

(5) В срок до 18 месеца от предоставянето на информацията по ал. 1 и 2 или от влизането в сила на решение, прието по спор по ал. 3, мрежовият оператор и операторът на електронна съобщителна мрежа, предоставил информация по реда на ал. 1 и 2, извършват съвместна проверка на съответната мрежа, с която се установява дали мрежата:

1. отговаря на изискванията, предвидени в приложимите нормативни актове;

2. е разположена в съответствие със сключения договор.

(6) Извършването на проверката по ал. 5 се удостоверява с двустранно подписан протокол.

(7) В случаите по ал. 1, т. 1 мрежовият оператор и операторът на електронна съобщителна мрежа предприемат действия по сключване на договор за разполагане на електронна съобщителна мрежа, като:

1. ако при проверката по ал. 5 са констатирани несъответствия с изискванията по ал. 5, т. 1, мрежовият оператор и операторът на електронна съобщителна мрежа в договора за разполагане освен условията по чл. 15, ал. 2 трябва да предвидят и условия, включително срок, при които операторът на електронна съобщителна мрежа следва да приведе електронната съобщителна мрежа в съответствие с изискванията по ал. 5, т. 1 и да маркира електронната съобщителна мрежа съгласно наредбата по чл. 63, ал. 5 – в случаите по ал. 1, т. 2;

2. преди сключването на договора за разполагане операторът на електронна съобщителна мрежа заплаща обезщетение на мрежовия оператор за периода, през който е ползвал физическата инфраструктура без валиден договор, но за не повече от 6 месеца; обезщетението е в размер на приложимата наемна цена за съответния период.

(8) Алинея 7 не се прилага, ако операторът на електронна съобщителна мрежа е уведомил мрежовия оператор, че ще премахне доброволно и за своя сметка електронната съобщителна мрежа. В този случай мрежовият оператор определя подходящ срок за премахването, който не може да бъде по-кратък от два месеца.

(9) В случаите по ал. 1, т. 2 в протокола по ал. 6 мрежовият оператор определя подходящ срок, в който операторът на електронна съобщителна мрежа трябва да:

1. приведе електронната съобщителна мрежа в съответствие с изискванията по ал. 5, т. 1 или 2, като срокът, определен от мрежовия оператор, не може да бъде по-кратък от 6 месеца, или

2. премахне доброволно и за своя сметка електронната съобщителна мрежа, като срокът, определен от мрежовия оператор, не може да бъде по-кратък от два месеца.

(10) Мрежовият оператор и операторът на електронна съобщителна мрежа могат да сезират Комисията, ако не е сключен договор по ал. 7 за разполагане на електронна съобщителна мрежа в срок два месеца от подписването на протокола по ал. 6.

(11) По реда на чл. 66, 67 и 68 се премахват електронни съобщителни мрежи, разположени до влизането в сила на закона, които:

1. отговарят на някое от условията по ал. 1, в случай че операторите на електронни съобщителни мрежи не са предоставили на мрежовите оператори информацията по ал. 2 в срок;

2. са определени като подлежащи на премахване съгласно влязло в сила решение на Комисията по ал. 3;

3. не са приведени в съответствие от оператора на електронна съобщителна мрежа в срока:

а) уговорен с мрежовия оператор съгласно ал. 7, т. 1, или

б) определен от мрежовия оператор по ал. 9, т. 1;

4. не са премахнати доброволно от оператора на електронна съобщителна мрежа в срока, определен от мрежовия оператор по ал. 8 или ал. 9, т. 2.

(12) По реда на чл. 66, 67 и 68 се премахват и електронни съобщителни мрежи, разположени до влизането в сила на закона от оператори на електронни съобщителни мрежи по, върху или във физическа инфраструктура на други мрежови оператори, в случай че договорите за тяхното разполагане са прекратени или развалени след влизането в сила на този закон, дори и да не е налице нито едно от условията по ал. 1, т. 1 и 2.

(13) Алинея 12 не се прилага при висящ спор по ал. 3, повдигнат пред Комисията, до влизането в сила на решението.

(14) Разпоредбите на ал. 1 – 13 не се прилагат при достъп до и съвместно ползване на мрежова инфраструктура, за която са налице наложени задължения по реда на Закона за електронните съобщения.

§ 5. (1) Подводни линейни обекти на физическата инфраструктура, необходима за осъществяване на електронните съобщения, разположени върху морското дъно или неговите недра в границите на вътрешните морски води, териториалното море, българския участък и крайбрежната заливаема ивица на р. Дунав, за които няма строителни книжа или не отговарят на изискванията за осъществяване на строителство, могат да се ползват законно, в случай че отговарят на следните изисквания:

1. изградени са до 19 март 2013 г., и

2. са включени като активи в счетоводните баланси или са придобити по закон или правна сделка от оператори на електронни съобщителни мрежи.

(2) Наличието на условията и липсата на пречките по ал. 1 се удостоверяват чрез всички доказателствени средства, допустими по Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Обектите на физическата инфраструктура по ал. 1 не подлежат на премахване и забрана за ползване и могат да бъдат предмет на сделки. Мрежите, съоръженията и инфраструктура по ал. 1 могат да се разширяват и пристрояват, по отношение на тях да се извършват ремонти, реконструкции и преустройства, включително с промяна на предназначението, както и всички допустими строителни и монтажни работи. Дейностите по предходното изречение могат да се извършват по общия ред на закона.

(4) Собствениците на обекти на физическата инфраструктура по ал. 1 са длъжни да ги нанесат в специализирани карти, регистри и информационни системи по реда на чл. 57 в срок до 31 декември 2018 г.

(5) Собствениците на обекти на физическата инфраструктура по ал. 1 и операторите на електронни съобщителни мрежи предоставят на Изпълнителна агенция "Морска администрация" координатите на своите трасета и зони на безопасност в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 6. В Закона за дейностите по предоставяне на услуги (обн., ДВ, бр. 15 от 2010 г.; изм., бр. 83 от 2013 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 97 от 2016 г.) в чл. 2, ал. 2, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя "и по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура".

§ 7. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52, 60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г. и бр. 13, 58 и 96 от 2017 г.) в § 1 от допълнителните разпоредби след думите "електронни съобщителни мрежи" се добавя "и физическата инфраструктура за разполагането им".

§ 8. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 101 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 17, ал. 1, т. 1 след думите "електронна съобщителна мрежа" се добавя "и физическа инфраструктура за разполагането й".

2. В чл. 20, ал. 1, т. 9 след думите "електронни съобщителни мрежи" се добавя "и физическа инфраструктура за разполагането им".

3. В чл. 30, т. 25 накрая се поставя запетая и се добавя "както и спорове по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура".

4. В чл. 73, ал. 3, т. 2 след думите "електронните съобщителни мрежи" се добавя "и физическа инфраструктура за разполагането им".

5. В чл. 74, ал. 1:

а) точка 2 се изменя така:

"2. да изгражда, разполага, използва и се разпорежда с електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за разполагането им, както и със съоръжения;"

б) в т. 3 след думите "разрешения за строеж за" се добавя "физическа инфраструктура за разполагането на", а думите "по реда и в сроковете по чл. 281, ал. 4" се заличават.

6. В чл. 109, ал. 1, т. 2 думата "новоизградени" се заменя с "нови".

7. Глава седемнадесета с чл. 281, 281а – 281г, 282 – 299 се отменя.

8. Член 323б се отменя.

9. Член 332 се отменя.

10. В чл. 336 думите "чл. 332, 334а" се заменят с "чл. 334а".

11. Член 341 се отменя.

§ 9. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г. и бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 64, ал. 1 т. 6 се изменя така:

"6. приемно-предавателни станции и останалата физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронни съобщителни мрежи;".

2. В част първа, глава четвърта наименованието на раздел VI се изменя така: "Физическа инфраструктура, предназначена за разполагането на електронни съобщителни мрежи".

3. В чл. 93:

а) в ал. 1 думите "подземните електронни съобщителни мрежи и съоръжения се изграждат и полагат" се заменят с "подземната физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронни съобщителни мрежи, се изгражда";

б) алинея 2 се изменя така:

"(2) В неурегулирани територии физическа инфраструктура, предназначена за разполагането на електронни съобщителни мрежи, се изгражда въз основа на план по чл. 110, ал. 1, т. 5.";

в) алинея 3 се изменя така:

"(3) При наличие на подробен устройствен план за територия, в която не е прокарана улична мрежа, физическата инфраструктура, предназначена за разполагането на електронна съобщителна мрежа, се изгражда в съответствие с предвижданията за улична регулация и с разпоредбите на чл. 210 за сметка на собственика на мрежата."

4. В чл. 94 думите "предвиждат електронни съобщителни инсталации и съоръжения, които се изграждат" се заменят с "предвижда физическа инфраструктура, предназначена за разполагането на електронни съобщителни мрежи, която се изгражда".

5. В чл. 137, ал. 1:

а) в т. 3 буква "з" се изменя така:

"з) приемно-предавателни станции и останалата физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи от магистрален тип на национално ниво или извън урбанизирани територии;"

б) в т. 4 буква "ж" се изменя така:

"ж) физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване;"

в) в т. 5 буква "д" се изменя така:

"д) физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване;".

6. В чл. 147:

а) в ал. 1 се създават т. 15 и 16:

"15. изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи в сгради, в т.ч. в режим на съсобственост или етажна собственост;

16. изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи от регулационната линия на имота, в който се изгражда, до входната точка на мрежата в сградата.";

б) създава се ал. 4:

"(4) За строежите по ал. 1, т. 15 и 16 се представят договор със собственика и становища на инженер-конструктор и на инженер с професионална квалификация в областта на съобщенията, с чертежи, схеми, записка с техническите характеристики на физическата инфраструктура и на електронната съобщителна мрежа, която се предвижда за разполагане в нея, и указания за тяхното изпълнение."

7. В чл. 205, т. 2 след думата "газификация" се добавя "физическа инфраструктура за разполагане на".

§ 10. В Закона за управление на етажната собственост (обн., ДВ, бр. 6 от 2009 г.; изм., бр. 15 от 2010 г., бр. 8 и 57 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 26 и 43 от 2016 г. и бр. 88 от 2017 г.) в чл. 8, ал. 2 се създава изречение второ: "Това управление обхваща и общите части на сградата, прилежащи към самостоятелните обекти на съответния вход."

§ 11. (1) Актовете по прилагането на този закон и списъкът по чл. 87 се приемат в 6-месечен срок от влизането му в сила.

(2) Подзаконовите актове, издадени на основание на отменената глава седемнадесета от Закона за електронните съобщения, се прилагат, доколкото не противоречат на този закон. До влизането в сила на методиката по чл. 3, ал. 5 мрежовите оператори формират цени при спазването на принципите по чл. 3, ал. 6.

(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в едномесечен срок от влизането в сила на закона предприема необходимите действия за създаването на Единната информационна точка.

(4) Органите от обществения сектор, които поради своите задължения разполагат в електронен формат с информация по чл. 4, ал. 2 и чл. 39 за физическа инфраструктура на мрежови оператори, я предоставят на Единната информационна точка в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

(5) Мрежовите оператори предоставят на Единната информационна точка минималната информация по чл. 7, ал. 2, с която разполагат в електронен формат, в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

(6) Информацията по чл. 4, ал. 4 се предоставя на Единната информационна точка в срок от 6 месеца от влизането в сила на този закон.

§ 12. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на чл. 4, ал. 3, която влиза в сила две години след обнародването на закона в "Държавен вестник".

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 22 февруари 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.