ЗАКОН за ратифициране на Протокола от 1972 г., изменящ Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г.

Обн., ДВ, бр. 53 от 21.06.1996 г.

Член единствен. Ратифицира Протокола от от 1972 г., изменящ Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г.