ЗАКОН за ратифициране на Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба с опустиняването в тези държави, които изпитват силна суша и/или опустиняване, особено в Африка

Обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2001 г.

Член единствен. Ратифицира Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба с опустиняването в тези държави, които изпитват силна суша и/или опустиняване, особено в Африка, приета на 17 юни 1994 г.