ЗАКОН за ратифициране на Международната конвенция за арест на кораби

Обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2001 г.

Член единствен. Ратифицира Международната конвенция за арест на кораби от 12 март 1999 г., подписана на 27 юли 2000 г. в Ню Йорк.