ЗАКОН за ратифициране на Договора за правна помощ по граждански дела между Република България и Република Македония

Обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2001 г., попр., бр. 10 от 2.02.2001 г.

Член единствен. (Попр. - ДВ, бр. 10 от 2001 г.) Ратифицира Договора за правна помощ по граждански дела между Република България и Република Македония, подписан на 15 май 2000 г. в Скопие.