ЗАКОН за ратифициране на Международната конвенция за подготовка, противодействие и сътрудничество при замърсяване с нефт

Обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2001 г.

Член единствен. Ратифицира Международната конвенция за подготовка, противодействие и сътрудничество при замърсяване с нефт, приета на 30 ноември 1990 г. в Лондон.