ЗАКОН за ратифициране на Спогодбата между Република България и Словашката република за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото

Обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2001 г.

Член единствен. Ратифицира Спогодбата между Република България и Словашката република за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, подписана на 12 ноември 1999 г. в Братислава.