ЗАКОН за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Тайланд за избягване на двойното данъчно облагане на доходите

Обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2001 г.

Член единствен. Ратифицира Спогодбата между Република България и Кралство Тайланд за избягване на двойното данъчно облагане на доходите, подписана на 16 юни 2000 г. в София.