ЗАКОН за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Гърция за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и на протокола за нейното изменение и допълнение

Обн., ДВ, бр. 108 от 29.12.2000 г.

Член единствен. Ратифицира Спогодбата между Република България и Република Гърция за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, подписана на 15 февруари 1991 г. в Атина, и на протокола за нейното изменение и допълнение, подписан на 18 юли 2000 г. в Пловдив.