ПРАВИЛНИК за вътрешния ред и експлоатация на хотелите на народните съвети

Издаден от началника на управление Народни съвети, местна промишленост и комунална дейност при МС, обн., ДВ, бр. 6 от 22.01.1965 г.

I. Общи положения

1. Хотелите са социалистически предприятия и служат за нощуване и почивка на отсядащите в тях граждани. Те не могат да служат за постоянни квартири.

Дневни почивки в тях могат да се правят от 9 до 16 часа.

2. Пребиваването в хотелите не може да бъде повече от един месец непрекъснато в годината освен за чужденци, командировани служители и работници и студенти от задочно обучение.

Хотелите не могат да бъдат ползувани от местни жители освен при особено важни случаи, с разрешение на директора на предприятието.

3. Хотелите са отворени денонощно за приемане на посетители.

4. Категорията на хотелите се определя със заповед на ИК на окръжния народен съвет. Те трябва да са обзаведени в съответствие с изискванията на съответната категория.

5. Таксата на леглата се определя от ИК на окръжния народен съвет по представена от предприятието калкулация, в която се включва и стойността на адресната карта, 12% данък върху оборота, разходите за отопление, градски телефони разговори, където има телефонна централа, както и баня, хавлия, кърпа за лице и сапун - за хотелите от екстра и първа категория.

За дневна почивка се заплаща 50% от таксата на леглото.

Ползуването на леглата в хотелите за нощуване или почивка става срещу предварително заплащане на таксата на леглата и таксата, определена в 64-то разпореждане на Министерския съвет от 2 март 1964 г.

6. За предплатени, но неизползувани легла таксата не се връща, освен ако това е станало не по вина на посетителите. В последния случай таксата се връща по нареждане на директора на предприятието или управителя на хотела, а ако посетителят е използувал леглото за почивка, се задържа такса за почивка.

В стая с повече от едно легло не се допуска запазването на всички легла само за един посетител.

7. Всякакви други услуги (пране на бельо, гладене и др.) се заплащат съгласно с действуващите ценоразписи.

8. Не се дават легла в хотелите на лица в нетрезво състояние или видимо страдащи от заразни болести.

9. Вещи, забравени от посетителите в хотела, се пазят един месец след уведомяване на лицето, ако е известен адресът му. След изтичането на срока вещите се считат безстопанствени и се постъпва с тях по установения от закона ред.

10. Всеки хотел трябва да има библиотека с художествена и обществено-политическа литература, както и вестници и списания.

Книгите се ползуват по всяко време на денонощието.

11. На пътниците се предоставят на разположение справочници, телефонни указатели, разписания на влакове, автобуси, параходи и самолети. Във всяка стая трябва да има ценоразпис за таксите на леглата, опис на инвентарните предмети и съответни извадки от настоящия правилник.

12. На определени места в хотелите се поставят противопожарна наредба и противопожарни уреди.

13. Бельото в хотелите се сменя след всеки пътник, а за пребиваващите за по-дълго време - веднъж на 4 дни.

14. В хотелите се водят следните книги: касова; за похвали, оплаквания и препоръки; кочани със сметки; санитарен журнал; за противопожарен контрол; за асансьори - там, където има; библиотечна; милиционерска; за забравени вещи.

Книгите, с изключение на санитарния журнал, се заверяват от директора на предприятието и от главния счетоводител.

15. Всеки хотел трябва да има фоайе за приемане на пътниците, в което се устройва ложата на касиерите и канцеларията на управителя, ако няма възможност за специална канцелария и стая за персонала.

16. Влизането на външни лица в работните помещения на служителите и в стаите на посетителите не се разрешава освен със съгласие на управителя на хотела. Посетителите могат да правят срещи с външни лица в хола на хотела.

17. С предимство при настаняване в хотелите се ползуват: майките с деца, чужденци, инвалиди, активни борци против фашизма, ударници, рационализатори, командировани длъжностни лица и организирани групи.

18. В хотелите се пазят стаи за бременни жени и майки с деца до 3-годишна възраст. При незаемането им най-рано един час след пристигане на последното превозно средство тези стаи се дават за ползуване по общия ред.

19. При необходимост от настаняване на делегации или отделни лица, гости на страната, може да се изваждат, разместват или сгъстяват някои пътници.

II. Задължения на посетителите

20. Всеки посетител (клиент) е длъжен:

при пристигането си в хотела да представи на дежурния касиер личния си паспорт или заверена адресна карта от органите на народната милиция;

да заяви до 12 часа на деня запазва ли леглото за предстоящата вечер и съответно да предплати. В противен случай леглото се счита свободно;

при всяко излизане от стаята да угаси лампите, да затвори прозорците и водопроводните кранове и след заключване на стаята да даде ключа на касиера.

21. Не се разрешава:

да се вдига шум в стаите, да се пее, да се пускат високоговорители и други; посетителят е длъжен след 22 часа да спазва пълна тишина;

да се държат в стаята кучета или други животни;

от съображения за безопасност да се оставят деца без възрастни в стаите, коридорите, стълбищата, асансьора и обществените места в хотела;

да се употребяват каквито и да било собствени електрически уреди с изключение на електрически самобръсначки;

да се готви в стаите;

да се забиват пирони по стените, мебелите и рамките на прозорците.

22. Посетителят има право да ползува оборудването на наетата стая и общите части на хотела. Нанесените щети се заплащат от причинителя или от организацията и учреждението, по чието искане е станало настаняването.

23. Посетителят може да бъде лишен от заетото от него легло: при извършване на спешен ремонт на стаята; при отказ да заплати направените услуги или нанесените щети; при повреди; при нарушение на правилника; при провеждане на правителствени и партийни мероприятия; при настаняване на майки с деца, когато определената за това стая е заета от друга майка с дете.

III. Задължения на служителите

24. Управителят на хотела е длъжен:

да снабдява с необходимите инвентарни предмети хотела според изискванията на категорията;

да познава добре дадения му план и щатно разписание, да ги доведе до знание на колектива и съвместно с него да набелязва мероприятия за изпълнение на плана по приходи и за намаляване на разходите;

да следи всекидневно стопанската сметка на хотела, като при неизпълнение на плана разкрива причините и взема мерки за отстраняването им;

да упражнява контрол върху касиерите (касиер-домакините) за правилната регистрация на посетителите и за постъпленията на сумите от ползуването на леглата, които своевременно да отчита в касата на предприятието;

да съдействува за организиране и разгаряне на съревнованието между отделните служители в хотела и между тях и служителите в други хотели;

да упражнява контрол по поддържане на чистотата в хотела.

25. Домакинът е пряко подчинен на управителя на хотела. Той е длъжен:

да се грижи за обзавеждане на хотела според категорията му и за опазване на сградата и инсталациите; да отговаря за имуществото;

да води инвентарната книга, да снабдява хотела с необходимите спомагателни материали, гориво и пр. и да се грижи за своевременното изпиране на хотелиерското бельо и раздаване бельото на посетителите;

да подпомага управителя във всекидневния контрол за поддържане на изрядна чистота и хигиена в хотела;

да следи за станалите повреди и да взема мерки за отстраняването им;

да замества управителя на хотела през време на неговото отсъствие.

В хотел, където няма домакин, задачите му се изпълняват от управителя.

26. Касиерът (касиер-домакинът) е длъжен:

да посреща посетителите и да се грижи за тяхното настаняване;

да води редовна, точна и пълна регистрация на посетителите, като завежда чисто и четливо книгата за всекидневния отчет, касовата книга, да издава документ на посетителите за събраната такса на леглата и да отчита събраните суми;

да познава разположението на стаите в хотела, изложението, броя и цените на леглата, с какви удобства разполага всяка стая, да знае по всяко време на дежурството колко легла са заети и докога, какви поръчения има да изпълнява от предишния дежурен и др.;

да се грижи за заетостта на хотела и за настаняване на посетителите, а при нужда да държи връзка с другите хотели за търсене на посетители или за насочването им към тях;

да приема на съхранение пари, ценности и багаж на посетителите, за което издава документ, както и документ за депозираните суми при ангажиране на легла;

да дава пълна информация на посетителите за пристигащите и заминаващите превозни средства, за културни и обществени мероприятия и др.;

да следи през време на дежурството си за спазване на вътрешния ред, чистотата и културните обноски към посетителите;

при отсъствие на телефонистката да обслужва телефонната централа;

да замества управителя, когато той не е в хотела;

да вписва имената на посетителите в милиционерската и касовата книга, да попълва адресни карти на чужденците и на неграмотните и слабо грамотните български граждани.

27. Портиерът е длъжен:

да не допуска влизането по етажите в хотела без разрешение на дежурния касиер, да следи какво се изнася от хотела, като не допуска изнасянето на инвентар без бележка с подпис на отговорника за инвентара;

да се разпорежда и помага за пренасяне на багажа на посетителите и да изпълнява указанията на дежурния касиер;

при отсъствие на чистачката да поддържа необходимата чистота във фоайето, входа на хотела и асансьора и да не допуска претоварване на последния;

да носи книгите в милицията;

в службата да бъде винаги униформен.

28. Камериерката е длъжна:

да поддържа чистотата и хигиената в поверените й стаи;

всекидневно да постила, прибира и оправя постелките на заетите легла, да сменя бельото в установените срокове, да избърсва всички мебели, прозорци, шкафове, куфари и картини, да проверява състоянието на телефонните апарати и жици на електрическите контакти и ключове, на крановете и звънците в стаите и др.

да проверява редовно състоянието на стаята след излизане на пътниците от нея (осветление, умивалници, бани, кранове и електрически уреди, ако има такива уреди);

да не допуска използуването на електродомакински уреди без разрешение и своевременно да докладва на управителя;

да осигурява щателно и своевременно почистване на леглата след освобождаването им; да проветрява стаите, да поддържа цветята, особено внимателно да проверява всички чекмеджета в стаите, за да види дали не са забравени вещи от пътниците. Унищожава оставените от пътниците книжа само с разрешение на управителя на хотела;

да съобщава незабавно на управителя или на дежурния касиер за отстраняване повредите на електрическата мрежа, санитарно-техническите съоръжения и др.;

да проверява прозорците в стаите и през време на силен вятър да ги затваря;

да получава зачисленото й бельо и постелни принадлежности и да отговаря за запазването на имуществото, намиращо се в стаите, а също така и за бельото в запас. Запасното бельо трябва да се пази заключено отделно от замърсеното;

да изкърпва малки скъсвания на чаршафите, калъфките и пердетата;

да изисква доставянето на недостигащото й имущество, а за даденото й под отчет при нужда да изисква заменяване на един предмет с друг;

незабавно да съобщава на управителя или дежурния касиер (касиер-домакин) за нередностите в поверените й стаи или за нарушения от посетителите на правилата за вътрешния ред; да предупреждава посетителите за извършените от тях нарушения на изискванията, предвидени в настоящия правилник;

няма право да дава на странични лица каквито и да е сведения за пребиваващите посетители в стаите. Такива сведения се дават само от дежурния касиер (касиер-домакин) при положение, че не се нарушава служебната тайна.

Камериерките, работещи след 16 часа, носят книгите в милицията.

29. Чистачът (чистачката) е длъжен:

да поддържа изрядна чистота и ред във входовете, холовете, коридорите, стълбището, етажните тоалетни и бани, терасите и избените помещения на хотела;

да се грижи за поддържането, поливането, почистването и пр. на цветята и другите декоративни растения;

да пали печките през зимния сезон в хотелите, в които няма парно отопление.

В хотелите, където няма чистачки, работата им се изпълнява от камериерките.

30. Пиколото е длъжен:

да пренася багажа на пристигащите посетители от улицата до стаята и обратно при заминаването;

да съпровожда гостите до стаите и да ги информира за особеностите на хотела;

при нужда да обслужва асансьорите;

да изпълнява всички нареждания на дежурния касиер;

през свободното си време да почиства пепелниците от масите и да излъсква месинговите части в холовете;

да бъде винаги униформен.

31. Паркетчиите почистват паркета и подпомагат камериерите в почистването на килимите.

32. Телефонистите обслужват телефонната централа и водят необходимите отчетни документи.

33. Огнярят пали парния котел и следи за поддържането на необходимата температура за отопление на хотела, изхвърля сгурията и прави дребни поправки по инсталацията.

З4. За задоволяване нуждите на посетителите от легла могат да се ползуват частни квартири съгласно с Наредбата за ползуване на частни квартири за нуждите на международния и вътрешния туризъм в НРБ, обнародвана в Държавен вестник, бр. 28/1964 г.

Настоящият правилник се издава въз основа на § 9, алинея последна от Правилника за устройството и задачите на управление Народни съвети, местна промишленост и комунална дейност при Министерския съвет и отменя Правилника за вътрешния ред в хотелите при народните съвети, обнародван в Известия, бр. 1/3.I.1956 г.