ПРАВИЛНИК за съгласуване на работата в пристанищата

Утвърден с ПМС № 687 от 18.12.1954 г., обн., Изв., бр. 1 от 4.01.1955 г., изм., бр. 60 от 28.07.1959 г., бр. 97 от 2.12.1960 г., ДВ, бр. 94 от 5.12.1980 г.

I. ЦЕЛ НА ПРАВИЛНИКА

1. Настоящият правилник има за цел да съгласува дейността на предприятията и учрежденията, свързана с експлоатацията на пристанищата.

II. ЗАДАЧИ НА ПРИСТАНИЩАТА

2. Пристанищата имат следните задачи: осигуряват изпълнението на държавния план по претоварването на товарите от сухопътен на воден транспорт и обратно - приемат и съхраняват обработваните в пристанищата товари и извършват експедирането им.

III. ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩАТА

А. Договаряне на пристанищни услуги

(Изм. - ДВ, бр. 94 от 1980 г.)

3. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 1980 г.) Приемането, обработката, съхраняването и експедицията на товарите, преминаващи през пристанищата, се извършват съгласно сключен годишен договор за пристанищни услуги.

За обработка на транзитни и реекспортни товари се сключват отделни договори.

4. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 1980 г.) Товародателите подават на пристанищата месечни заявки за обработка на товарите по договорите в рамките на 1/3 от тримесечното разпределение освен ако не е договорено друго.

5. (Изм. - Изв., бр. 60 от 1959 г., бр. 97 от 1960 г., ДВ, бр. 94 от 1980 г.) Не се изпращат към пристанищата товари, чийто превоз не е съгласуван от товародателя със съответното пристанище. Товародателят вписва в превозните документи забележка "Съгласуван с пристанището". Ако бъдат изпратени несъгласувани товари, те се приемат за обработка от пристанището при възможност, като не се включват в нормите за обработка на транспортните средства. Всички неустойки, денгуби и други щети, произлезли от изпращането на такива товари, се понасят от виновната страна.

Транспортните средства с недоговорени, но предварително съгласувани и приети от пристанищата товари се обработват по условията за обработка на транспортни средства с договорени товари.

Неусвоени превозни средства от товародателите във вътрешността за износ през пристанищата поради несъгласуване превоза на товарите с пристанището, поради липса на кораб, склад или други са за сметка на товародателите.

Б. Приемане на товарите за обработка

6. В пристанищата се приемат за обработка само товари, които пристигат по воден път или ще бъдат извозени по воден път.

(Ал. 2, изм. - ДВ, бр. 94 от 1980 г.) Когато се наложи някои товари, намиращи се в района на пристанищата и предназначени за износ по вода, да се изнесат с друг вид транспорт или върнат за вътрешността на страната, натоварването им във вагони или други превозни средства се извършва от пристанищата при отделно договаряне.

7. Клиентите на пристанището са длъжни да осигуряват в предвидените срокове необходимите кораби, вагони, камиони, коли и други превозни средства за извозването на товарите от и за пристанищата.

(Ал. 2, изм. - ДВ, бр. 94 от 1980 г.) Всички контрасталии, денгуби на вагони, престои на работници и механични средства, магазинаж и други щети, причинени поради недоставяне или късно доставяне на превозни средства, се заплащат от неизправната по договора страна.

8. Износните товари се приемат от пристанищата в готов за износ вид и качество, в изправна стандартна опаковка, надлежно маркирани. Когато няма определена стандартна опаковка, тя трябва да бъде пригодена за воден транспорт.

Пристанищата могат да откажат приемането на износни товари, които са в явно негодно за износ състояние.

Негодността на товара за износ се установява с протокол от комисия в състав: представители на пристанището, митницата, превозвача и клиента на пристанището.

Леки повреди на вносните и износните товари се поправят от пристанището за сметка и с материали на клиента.

9. Когато обработката на товарите не се извършва в определените срокове поради това, че са пристигнали в променено състояние (замразени, разтопени и пр.), произлезлите денгуби, контрасталии и други щети остават за сметка на клиентите.

Промененото състояние на товарите се установява с протокол от комисия в състав: представители на пристанището, превозвача и клиента на пристанището.

10. (Ал. 1, доп. - Изв., бр. 60 от 1959 г.) Масовите товари, предназначени за износ през пристанищата, се изпращат към тях с уточнено в отправните пунктове тегло и придружени със сертификат за качество, което задължително трябва да бъде отбелязано върху товарителницата. Пристигналите вагони без сертификат не се приемат от пристанището за обработка. Произлезлите от това денгуби и други щети остават за сметка на товародателя.

(Ал. 2, изм. - ДВ, бр. 94 от 1980 г.) При приемането и обработването на тези товари пристанищата са длъжни да теглят транспортните средства с товари преди разтоварването им, а по искане на клиента - и след разтоварването им - на пристанищните вагонни кантари.

(Ал. 3, отм. - ДВ, бр. 94 от 1980 г.).

11. Специалните грижи за запазване на товарите в пристанищните складове, като превяване, вентилиране, разместване, претакане, поливане и други подобни, се извършват под надзора на митницата от клиентите на пристанището с техни работници и средства.

Ако клиентът не представи специалисти, работници и средства, пристанището ги наема за негова сметка.

12. Приемането на износните товари за обработка се извършва в района на пристанищата. Когато пристанищата не разполагат със свободни площи, износните товари могат да бъдат разтоварени и извън района на пристанищата с писменото съгласие на клиентите.

13. (Ал. 1, доп. - ДВ, бр. 94 от 1980 г.) Не се допуска складиране в района на пристанищата на: взривни материали, опасни товари, товари, които лесно се развалят, и товари, за чието складиране и съхраняване са необходими нарочно обзаведени помещения.

Обработката на тези товари се извършва само директно. Ако претоварването не може да стане директно, товарите се складират на специални места.

Мястото, където ще се товарят или разтоварват взривните материали, и мерките за охрана и безопасност се определят за всеки отделен случай от комисия с представители на народната милиция, противопожарната защита и пристанището.

Не се допускат в пристанищата кораби, носещи взривни вещества или боеприпаси, за които не е определено място за разтоварването им.

Взривните вещества и боеприпасите се обработват само след като клиентът представи разрешително от органите на Министерството на вътрешните работи за транспортирането им.

14. При приемането на лесно запалителни товари противопожарната им охрана се осигурява от пристанището за сметка на клиента, когато товарите са складирани на открити площи.

14а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 1980 г.) Приемането и обработката на опасни товари, посочени в списък, утвърден от министъра на транспорта, стават при отделно договаряне за всеки конкретен случай.

В. Претоварна дейност на пристанищата

15. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 1980 г.) Товарно-разтоварните операции в пристанищата, разкрити за товарно-разтоварна дейност, се извършват по договаряне срещу заплащане на установени цени. Товарно-разтоварните операции извън пристанищата и където няма разкрита товарно-разтоварна дейност, се извършват от товародателите.

Цените и условията за претоварване и съхраняване на вносни, износни, транзитни и реекспортни товари, както и за претоварване на крайбрежно превозвани товари, се определят с тарифа.

16. (Изм. - Изв., бр. 60 от 1959 г., бр. 97 от 1960 г., ДВ, бр. 94 от 1980 г.) Редът и нормите за обработка на корабите в пристанищата се определят от министъра на транспорта съгласувано с министъра на външната търговия.

17. Всеки кораб с товар за обработка над 300 тона се претоварва по предварително съставен оперативен план.

(Ал. 2, изм. - ДВ, бр. 94 от 1980 г.) Оперативният план се изработва от комисия в състав от: заместник-началника по експлоатацията или старшия диспечер - председател на комисията, и членове: технолога на пристанището, началника на складово-експедиционната служба, представител на карантинната служба по растителна защита, представители на клиентите, корабния агент, а така също представители на транспортните организации, извършващи вътрешни превози.

Началникът на пристанището може да свика комисията в ограничен състав и при обработката на кораби с товари под 300 тона.

18. Във връзка с изработването и изпълнението на оперативния план участвуващите в комисията са длъжни:

а) корабният агент - да съобщи деня и часа на пристигането на кораба, газенето и дължината на кораба, товарния план, вида, броя и подемността на корабните претоварни съоръжения;

б) (изм. - Изв., бр. 60 от 1959 г.) клиентът да даде нареждане за товарене на наличните в пристанището товари и разпределяне на товарите, които ще се обработват по директния вариант;

в) (изм. - ДВ, бр. 94 от 1980 г.) транспортните организации да осигуряват необходимите превозни средства;

г) (отм. - ДВ, бр. 94 от 1980 г.).

19. Товаренето на корабите в пристанищата се извършва по товарни планове (каргопланове), уточнени преди започването на обработката на кораба. В тях се посочва как да се разположат товарите в корабните помещения. Уточнените товарни планове се подписват от капитана на кораба, представител на пристанището и клиента.

20. Изменение в уточнения товарен план се допуска само в изключителни случаи с писмено искане до началника на пристанището от заинтересуваната страна, която заплаща всички контрасталии, денгуби на вагони, престои на работници и механични средства и други щети и разходи, произлезли от изменението.

21. (Отм. - Изв., бр. 60 от 1959 г.).

22. Лицата, ръководещи товаренето на корабите, са длъжни да съблюдават указанията на корабната администрация и нарежданията на Държавната инспекция по корабоплаване относно сигурността на корабите.

Г. Договаряне и отпускане на превозни средства за вътрешен

транспорт

(Изм. - ДВ, бр. 94 от 1980 г.)

23. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 1980 г.) Превозът на износните, вносните, транзитните и крайбрежните товари от и за пристанищата се договаря между клиента и съответната превозна организация. Договорите за превоз на вносните и крайбрежните товари за вътрешността на страната, сключени между клиентите и превозните организации, се изпълняват чрез пристанището.

Броят на вагоните, които пристанището ще разтоварва и натоварва през денонощието (среден дневен норматив), се определя ежемесечно съобразно заявените и приети с месечната заявка товари за превоз и обработка.

24. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 1980 г.).

25. Пристанищата са длъжни при наличност на вносни товари и когато е дадено разпределение кой следва да получи тези товари да правят ежедневни искания за празни вагони пред железопътните гари. Броят на исканите вагони не може да бъде по-малък от броя на вагоните по нормата за средното дневно натоварване.

Железопътните гари отпускат на пристанищата исканите вагони с предимство пред другите клиенти.

(Ал. 3, изм. - ДВ, бр. 94 от 1980 г.) Пристанището носи отговорност за отпуснатите и ненатоварени превозни средства по приетата дневна заявка.

26. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 1980 г.) Редът за обработка на вагоните и взаимоотношенията между пристанищата и обслужващите ги гари се уреждат с договор.

IV. ПРИСТАВАНЕ И ОТПЛАВАНЕ НА КОРАБИ ОТ ЗАДГРАНИЧНО ПЛАВАНЕ

27. (Ал. 1, изм. - ДВ, бр. 94 от 1980 г.) Всеки кораб, идващ от чужбина, подлежи на санитарен, митнически, граничен и растително-карантинен преглед.

(Ал. 2, изм. - ДВ, бр. 94 от 1980 г.) Прегледът се извършва от комисия с представители на граничния контролно-пропускателен пункт, митницата, "Инфлот", карантинния лекар и карантинната служба по растителна защита.

Когато корабът носи животни или товари от животински произход, в комисията се включват и органи на ветеринарно-санитарния надзор.

(Ал. 4, нова - ДВ, бр. 94 от 1980 г.) На всеки кораб се извършва контрол от Държавната инспекция по корабоплаване.

28. Корабите, които пристигат от чужбина, при наближаване района на пристанището са длъжни да спазват всички правила, произтичащи от международните санитарни конвенции, както и Правилника за санитарната охрана на границите на НР България.

29. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 1980 г.) Обработката на кораба не може да започне преди извършване на контролните прегледи.

30. Разрешения за отплаване на корабите от пристанищата се дават от Държавната инспекция по корабоплаване, след като бъдат изпълнени всички пристанищни, митнически, контролно-пропускателни, санитарни и други формалности.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧРЕЖДЕНИЯТА И ПРЕДПРИЯТИЯТА

А. Пристанищен санитарен надзор

31. Пристанищният санитарен надзор се осъществява от органите на изолационно-пропускателните пунктове или карантинните станции, а там, където няма такива пунктове и станции - от местните санитарни власти, съгласно Правилника за санитарната охрана на границите на НР България.

Б. Граничен надзор

32. Граничният надзор на корабите в пристанищата се извършва от органите на граничните контролно-пропускателни пунктове.

В. Ветеринарно-санитарен надзор

33. Ветеринарно-санитарният надзор върху животните и стоките от животински произход, пристигащи или заминаващи от и за странство, се изпълнява от пограничната, околийската или местната ветеринарна служба съгласно Правилника за организация на ветеринарното дело в НР България.

Г. Растително-карантинен надзор

34. Растително-карантинният надзор в пристанищата се извършва съгласно Закона за опазване страната от внасяне и разпространение на опасни неприятели и болести по растенията и издадените въз основа на него правилници.

35. Пристанищата се съобразяват само с писмените нареждания на органите по растително-карантинния надзор. Ако вследствие на тези нареждания произлязат контрасталии, денгуби на вагони, престои на работници и механични средства и други щети, те се понасят от клиентите. Клиентите имат право да търсят отговорност на общо основание.

Д. Надзор от Държавната инспекция по корабоплаване

36. Държавната инспекция по корабоплаване в пристанището следи да се спазват конвенциите, законите и разпорежданията за режима на корабоплаването и правното положение на корабите и морските лица.

37. Държавната инспекция по корабоплаване определя дали даден кораб може да бъде допуснат в пристанището с оглед правилното му натоварване и избягване на опасността от засядане и потъване.

Когато Държавната инспекция по корабоплаване реши, че даден кораб не трябва да се допусне в пристанището, определя мястото, където корабът трябва да бъде обработен.

38. Държавната инспекция по корабоплаване следи и не допуска да се натоварват корабите по-високо от линията на товарната марка, както и да се получават опасни кренове и диференти.

39. След натоварването на даден кораб органите на Държавната инспекция по корабоплаване преглеждат дали корабът е правилно натоварен.

Кораб, който поради неправилно натоварване или претоварване не трябва да продължи своя път, се задържа от Държавната инспекция по корабоплаване до отстраняване на недостатъците.

40. По писмено искане от заинтересуваните страни Държавната инспекция по корабоплаване задържа всеки кораб, който не е уредил своите сметки с пристанището, клиентите, "Инфлот" и другите ведомства, имащи отношение към обработката на кораба и престоя му в пристанището.

Е. Митнически надзор

41. Митническият надзор в пристанищата се извършва съгласно Закона за митниците и издадените въз основа на него правилници.

Ж. Милиционерска охрана на пристанището

42. Милиционерската охрана на пристанището се извършва от органите на транспортната милиция съгласно Правилника за транспортната милиция.

43. Транспортната милиция в пристанището оказва пълно съдействие на органите на пристанището и Държавната инспекция по корабоплаване по изпълнение на законите, постановленията, правилниците и заповедите по транспорта в района на пристанището.

44. Транспортната милиция охранява района на пристанището, товарите в него, корабите, вагоните, складовете, техническите съоръжения, сградите и следи за внасянето и изнасянето на предмети, товар и багажи в и от пристанищния район.

45. Командирът на съответното поделение на транспортната милиция поддържа тясна връзка с началника на пристанището, уведомява го устно или писмено за нередностите, нарушенията и престъпленията, извършени в района на пристанището, и прави предложения за вземане на мерки.

46. Контролно-пропускателният режим в района на пристанището се организира и осъществява от Управлението на пристанището.

Началникът на пристанището, съгласувано с органите на Министерството на вътрешните работи, издава наредба, с която определя контролно-пропускателния режим в пристанището.

З. Противопожарна охрана на пристанището

47. Противопожарната охрана на пристанището се осигурява от началника на пристанището и началника на противопожарната охрана съгласно Закона за противопожарната защита и издадените въз основа на него правилници.

48. Всички разпореждания относно противопожарния ред и охраната в пристанищата са задължителни за всички лица, учреждения, предприятия и кораби, намиращи се в района на пристанището.

49. В случай на пожар в пристанището или на кораб всички кораби, намиращи се в пристанището, се подчиняват на разпорежданията на отговорните лица, натоварени с гасенето на пожара, като им предоставят всички налични пожароспасителни и други средства и работна ръка.

50. При товаренето или разтоварването на лесно възпламеняващи се и лесно горящи товари клиентът е длъжен да осигури постове за противопожарна охрана от започването до завършването на претоварните работи.

51. На корабите, които посещават българските пристанища, се забранява да изхвърлят зад борд смазочни и други лесно запалващи се остатъци, когато се намират в района на пристанището.

И. Корабни агенти

52. Агентирането на чуждестранните и българските кораби, извършващи международни превози, се извършва от корабните агенции на ДСП "Инфлот" съгласно Правилника за агентирането на корабите.

53. Два дена преди всяка десетдневка корабният агент е длъжен да съобщава на началника на пристанището писмено графика за пристигането на корабите от задгранично плаване, както и да информира пристанището, Държавната инспекция по корабоплаване и граничния контролно-пропускателен пункт за пристигането на всеки кораб.

54. Всички предназначени за капитаните на корабите искания и нареждания на пристанището, клиентите и другите заинтересувани страни и на съответните власти се предават на капитаните от корабния агент.

Корабният агент е длъжен незабавно да предаде на капитаните на корабите тези искания и нареждания.

К. Задължения на строителните организации

55. Строителните организации преди извършването на промени, снимки, строителни работи и други мероприятия в територията и водния район на пристанището са длъжни да поискат разрешение от началника на пристанището и от щаба на граничните войски.

VI. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

56. Общ ръководител и пряк отговорник за координиране съвместната дейност на всички служби и предприятия в района на пристанището е началникът на пристанището.

57. Органите на учрежденията, предприятията и службите, действуващи в района на пристанището, са длъжни да се отзовават през всяко време на денонощието, когато бъдат повикани в пристанището по служба.

VII. НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

58. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 1980 г.) За нарушаване разпорежданията на § 17, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55 и 57 от настоящия правилник нарушителите се наказват съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания.

Актовете се съставят от съответните контролни органи на Министерството на транспорта, а наказателните постановления се издават от министъра на транспорта или от определени от него длъжностни лица.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 на Министерския съвет от 4 ноември 1980 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на транспорта

(ДВ, бр. 94 от 1980 г.)

Приложение към § 1, т. 3

Изменение и допълнение на Правилника за съгласуване на работата в пристанищата

§ 1. Навсякъде в правилника думите "пристанищни управления" се заменят с "пристанища", а думите "портови надзор" - с "Държавна инспекция по корабоплаване".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .