ПРАВИЛНИК за организацията и вътрешния ред на работа на Държавния фонд за реконструкция и развитие

Приложение към чл. 3 от ПМС 147 от 1991 г., обн., ДВ, бр. 64 от 6.08.1991 г., изм. и доп., бр. 50 от 19.06.1992 г., изм., бр. 97 от 16.11.1993 г., доп., бр. 105 от 23.12.1994 г., бр. 106 от 13.12.1996 г.

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 1992 г.) Ръководен орган на Държавния фонд за реконструкция и развитие е управителният съвет. Той се състои от председател - министърът на финансите, и членове - министърът или зам.-министър на търговията и министри или зам.-министри на отрасловите стопански министерства.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 1993 г.) При съгласие на Българската народна банка в работата на управителния съвет и с право на съвещателен глас участва нейният управител или друг определен от нея представител.

(3) Управителният съвет създава специализирани комисии, които подпомагат неговата работа.

Чл. 2. Управителният съвет:

1. разработва принципи и критерии за предоставяне на кредити от фонда, като се съобразява и с постигнатите споразумения с лицата, предоставили средствата. След съгласуване с управителя на Българската народна банка и министъра на финансите внася разработките за разглеждане от Министерския съвет;

2. определя лихвения процент, по който ще се отпускат кредитите в левове;

3. определя търговските банки, които ще отпускат кредити със средства по фонда;

4. (доп. - ДВ, бр. 106 от 1996 г.) разглежда и взема решение по заявленията за отпускане на кредити или за гарантиране на кредити;

5. изпълнява и други задачи, възложени му от Министерския съвет;

6. (нова - ДВ, бр. 105 от 1994 г., доп., бр. 106 от 1996 г.) по решение на Управителния съвет на Държавния фонд за реконструкция и развитие сключва договори за финансиране с кредитополучателите без посредничеството на обслужващата търговска банка чрез агентството на Българската народна банка или избрани от Управителния съвет на ДФРР търговски банки.

Чл. 3. (1) Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство от списъчния състав на своите членове.

(2) При несъгласие на председателя с решението на управителния съвет председателят има право да наложи вето върху решението.

(3) Председателят на управителния съвет в срок до 7 дни след заседанието е длъжен да внесе спора за разглеждане в Министерския съвет.

(4) Окончателното решение се взема от Министерския съвет.

Чл. 4. (Нов - ДВ, бр. 50 от 1992 г.) Управителният съвет:

1. назначава секретар и до 6 души администрация на фонда;

2. възлага оценка на инвестиционни и финансови проекти на специализирани фирми;

3. гласува разходите, свързани с т. 1 и 2, както и други разходи, свързани с дейността на фонда.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Този правилник се приема на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 7 от Закона за нормативните актове.