ПРАВИЛНИК за образуване на цени на медицинските дейности, извършвани от медицински специалисти с висше образование на частна практика и частни и кооперативни здравни заведения

Издаден от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 80 от 27.09.1991 г., изм., бр. 42 от 18.05.1993 г., бр. 57 от 2.07.1993 г., попр., бр. 63 от 23.07.1993 г.

Чл. 1. Цените на различните видове медицински дейности включват следните разходи по икономически елементи:

1. разходи за труд на съответния медицински специалист и за социалното му осигуряване;

2. разходи за вложените медикаменти и материали;

3. непреки разходи;

4. разходи за изплащане на работни заплати и за социално осигуряване на медицинския и друг персонал, нает на работа в заведението или кабинета;

5. други разходи съгласно Националния сметкоплан, утвърден с ПМС № 27 от 1991 г. за приемане на Национален сметкоплан (ДВ, бр. 26 от 1991 г.).

Чл. 2. Отразяването на разходите на медицинските дейности става съгласно примерна схема - калкулация (приложение № 1).

Чл. 3. Медицинските дейности, за които се образуват цени по реда на този правилник, се групират по начин, посочен в приложение № 2. Всяка дейност има трицифрен код и коефициент на тежест на медицинския труд.

Чл. 4. При оказване на медицинска помощ при необичайни условия (по място, време, спешност) коефициентът за тежест на първичен медицински преглед при обичайни условия се коригира с коефициент за необичайни условия съгласно приложение № 3.

Чл. 5. (1) Коефициентите за квалификация на лекаря са следните:

1. коефициент 1 - за лекари с трудов стаж до 3 години;

2. коефициент от 1,3 до 1,9 - за лекари с трудов стаж над 3 години, придобита специалност и без квалификационен курс;

3. коефициент от 2 до 2,9 - за лекари с придобита специалност или завършили квалификационен курс при определени от Българския лекарски съюз (БЛС) специалисти;

4. коефициент от 3 до 3,9 - за лекари с много висока професионална квалификация, с две или повече придобити специалности или преминали серия от квалификационни курсове и хабилитирани лица, притежаващи съответен лиценз за това.

(2) Лекарите могат да ползват и по-нисък коефициент от посочените в ал. 1 коефициенти, но не по-малък от 1.

(3) Лиценз за ползване на коефициенти по ал. 1, т. 4 се издава от специална комисия на БЛС. Статутът на тази комисия се приема от БЛС.

(4) Ползването на коефициенти по ал. 1, точки 3 и 4 се допуска само при извършване на медицински дейности, пряко свързани с придобитите специалности или със завършените квалификационни курсове.

Чл. 6. Коефициентите за квалификация на методистите по лечебна физкултура се определят от тяхната професионално-съсловна организация и не могат да бъдат по-високи от 3,9.

Чл. 7. (1) Крайният коефициент на медицински труд се получава като произведение от коефициента за тежест, коефициента за необичайни условия и коефициента за квалификация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 1993 г., бр. 57 от 1993 г.) Полученият коефициент по ал. 1, умножен с коригиращия индекс, представлява стойността на вложения медицински труд в левове.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 1993 г., попр., бр. 63 от 1993 г.) Коригиращият индекс се определя от БЛС съобразно инфлацията в страната.

Чл. 8. Медикаментите, консумативите и другите материали, вложени в съответната медицинска дейност, се остойностяват по фактическите им покупни цени.

Чл. 9. Разходите за работна заплата и за социално осигуряване се разпределят по отделните медицински дейности.

Чл. 10. Стойността на непреките разходи (наем, гориво, електрически ток, обзавеждане, текущи ремонти, поддържане и др.) се разпределя по отделните медицински дейности и не може да надвишава 40% от крайните им цени.

Чл. 11. Определянето на стойността на амортизационните отчисления (изхабяването) и разпределението им по отделни медицински дейности се извършват по начин и ред, установени в Закона за счетоводството.

Чл. 12. Цените, които пациентите заплащат на практикуващите частна практика медицински специалисти, се обявяват предварително съгласно чл. 12 от Наредба № 5 на Министерството на здравеопазването от 1991 г. за условията и реда за упражняване на частна медицинска практика (ДВ, бр. 37 от 1991 г.).

Чл. 13. Всеки медицински специалист, упражняващ частна практика, и всяко частно (кооперативно) заведение изготвят ценник-каталог на извършваните медицински дейности.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. При поискване от страна на пациента медицинският специалист представя документ (разписка, квитанция и др.), в който са посочени датата на посещението, имената на пациента, наименованието и стойността на заплатената медицинска услуга.

§ 2. Копие от документа по § 1 се представя, когато медицинският специалист декларира доходите си в съответния общински народен съвет.

§ 3. Медицинският специалист е длъжен да пази документацията по цените по реда за съхраняване на счетоводните документи.

§ 4. По смисъла на този правилник медицински специалисти са и методистите по лечебна физкултура.

§ 5. Този правилник се издава на основание § 2 от заключителните разпоредби във връзка с чл. 25д от Закона за народното здраве.

Приложение № 1 към чл. 2 Примерна схема на калкулация за разходите по диагностично-лечебната дейност при упражняване на частна медицинска практика 1. Базов индекс (приложение № 2). 2. Коефициент за квалификация (общи положения, чл. 5). 3. Коефициент за необичайни условия (приложение № 3). 4. Коригиращ индекс (общи положения, чл. 9). 5. Разходи за заплати на помощния персонал. 6. Разходи за социални осигуровки и надбавки. 7. Разходи за медикаменти и консумативи. 8. Амортизационни отчисления. 9. Други разходи съгласно Националния сметкоплан. Начин на образуване на крайната цена за пациента (КЦП) КЦП = (т.1 x т.2 x т.3 x т.4) + (т.5 + т.6 + т.7 + т.8 + т.9) Приложение № 2към чл. 3

Дейности

Коефициент по дейности

1

2

3

101.

Първичен преглед (общ соматичен статус), диагноза предписване на лечение, оформяне на документация

320

102.

Първичен преглед (специален и локален статус), диагноза, предписване на лечение, оформяне на документация

200

103.

Консултация. Съвет (вкл. по телефона). Издаване на документ (епикриза, удостоверение и др.)

80

104.

Определяне на перспективен план и стойност на лечението при хронични заболявания (по искане на пациента)

180

105.

Издаване на болничен лист за нетрудоспособност

35

106.

Епикриза

90

107.

Посещение при хоспитализиран болен

100

108.

Посещение в дома на пациент (без калкулация на останалите дейности)

80

109.

Профилактика на рака у жената (обем по инструкция на Министерството на здравеопазването)

310

110.

Профилактика на рака у мъжа (обем по инструкция на Министерството на здравеопазването)

260

111.

Цитологично изследване (профилактика) при жената - порцио, цервикс

110

112.

Генетичен съвет при семейно планиране

200

113.

За и против прекъсването на бременността (със снемане на гинекологичен статус)

220

114.

Вземане на венозна кръв (с нова венепункция)

50

115.

Мускулна инжекция

40

116.

Венозна инжекция

80

117.

Венозна инфузия (до 30 мин.)

140

118.

Венозна инфузия (над 30 мин.)

220

119.

Изкуствено дишане с издишан въздух или самонадуващ се балон

150

120.

Изкуствено дишане и сърдечен масаж

350

121.

Интубация по спешност (не при интубац. анестезия)

200

122.

Спешна електрокардиограма

100

123.

Дефибрилация по спешност

500

124.

Стомашна промивка

220

125.

Ехография, комплексно на горната част на корема

490

126.

Ехография, женски таз

470

127.

Ехография на един орган

200

128.

Повърхностна анестезия на носоглътката: тъпанчева мембрана и/или кухина; уретра и/или пикочен мехур

50

129.

Локална анестезия за лечение на болката

110

130.

Спинална или епидурална анестезия

630

131.

Спинален или епидурален катетър

100

132.

Обща анестезия - венозна, мускулна, ректална (до 50 мин.)

250

133.

Обща анестезия (вж. 132) за всеки следващи 10 мин.

140

134.

ЕКГ - мониториране на анестезия

120

135.

ЕКГ с по-малко от 12 отвеждания

150

136.

ЕКГ с най-малко 12 отвеждания

250

137.

Бронхоскопия

1300

138.

Постоянна стомашна сонда

120

139.

Гастроскопия

1200

140.

Ректоскопия

300

141.

Лапароскопия/Пелвископия

1250

142.

ЕЕГ

450

143.

Неврологичен статус - пълен

380

144.

Психиатричен статус - пълен

320

145.

Словесна психиатрична интервенция дете/подрастващ

650

146.

Психосоматика - упражнителни методи, индивидуално лечение

350

147.

Психосоматика - упражнителни методи, групово лечение

90

148.

Колпоскопия

90

149.

Коагулация, порцио

250

150.

Интраутеринен песар, поставяне/смяна

150

151.

Абразио

750

152.

Определяне на рефракцията

50

153.

Определяне на рефракцията, астигматизъм

90

154.

Периметрия

150

155.

Контрол на цветовете (таблици)

30

156.

Контрол на цветовете (аномалоскоп)

200

157.

Тонометрия (импресионна)

50

158.

Гоноскопия

130

159.

Ортоптично лечение

170

160.

Анализ на движение (око), 36 посоки на погледа

550

161.

Контактни лещи - първоначално напасване за 1 око

200

162.

Контактни лещи - първоначално напасване за 2 очи

360

163.

Контактни лещи - контрол за 1 око

140

164.

Контактни лещи - контрол за 2 очи

230

165.

Офталмодинамометрия

250

166.

Биометрия (очи) ултразвукова

180

167.

Ехография (око)

170

168.

Ехография (очна ябълка)

600

169.

Конюнктива (чуждо тяло, мигли - епилация)

30

170.

Очни дъна

160

171.

Преглед на ларинкс

180

172.

Гласово-аудиометричен преглед

140

173.

Предна носна тампонада

50

174.

Предна и задна носна тампонада

150

175.

Нос, отстраняване на чужди тела

95

176.

Отстраняване на чужди тела от устната кухина/гърлото

100

177.

Ендоскопия носна кухина/гърло

250

178.

Тонзилектомия едностранна

600

179.

Тонзилектомия двустранна

950

180.

Оперативно спиране на кръвта след тонзилектомия

350

181.

Перитонзиларен абсцес, отваряне

150

182.

Ретротонзиларен абсцес, отваряне

250

183.

Аденотомия

500

184.

Ларинкс, отстраняване на чужди тела и полипи

600

185.

Статус на говорене

320

186.

Отстраняване на церумен

40

187.

Отстраняване на чужди тела от слухов канал, тъпанчева кухина

100

188.

Слухов канал, поставяне на лекарства

40

189.

Слухов канал, инцизия на фурункул

75

190.

Тимпаноскопия

200

191.

Изследване на равновесието

150

192.

Изследване на слуха

80

193.

Аудиометрия

170

194.

Катетеризиране с промивка, мъже

110

195.

Катетеризиране с промивка, жени

70

196.

Цистоскопия, мъже

600

197.

Цистоскопия, жени

350

198.

Дилатация на уретра

150

199.

Масаж на простатата

40

200.

Малки рани, първична обработка

100

201.

Малки рани, първичен шев

160

202.

Малки рани, изрязване и шев

260

203.

Големи рани, първична обработка

170

204.

Големи рани, първичен шев

300

205.

Големи рани, изрязване и шев

520

206.

Отстраняване на конци, малки рани

40

207.

Вадене на конци, голяма рана

60

208.

Трахеотомия

600

209.

Седимент на урината

40

210.

Броене на еритроцити

32

211.

Броене на левкоцити

32

212.

Хемоглобин

32

213.

Диференциална кръвна картина

120

214.

Глюкоза

40

215.

Урея

40

216.

Креатинин

40

217.

Билирубин

40

218.

СУЕ

30

219.

Хематокрит

32

220.

Доказване на бременност

45

221.

Хистологично изследване, просто

230

222.

Хистологично изследване, осем срези

300

223.

Обзорна снимка на таза

300

224.

Снимка на целия гръбначен стълб

500

225.

Гръдни органи, обзорна снимка

280

226.

Мамография, една равнина

300

227.

Мамография, две равнини

480

228.

Скопии

280

229.

Томограми, на всеки ход лъчи и всяка проекция

650

230.

Компютърна томография, глава

2350

231.

Компютърна томография, корем

3100

232.

Функционална диагностика на сърцето (99 М-ТС)

4000

233.

Сцинтиграфия на целия скелет

3200

234.

Психотерапевтичен сеанс или сеанс по поведенческа терапия (най-малко 50 мин. или 2 х 25 мин.)

900

235.

Инхалация, за 1 сеанс

30

236.

Дихателна гимнастика, за 1 сеанс

85

237.

Лечебна гимнастика, цялостно лечение, за 1 сеанс

120

238.

Лечебна гимнастика, частично лечение, за 1 сеанс

80

239.

Лечебна гимнастика, групово лечение, за 1 сеанс

40

240.

Двигателни упражнения, за 1 сеанс

50

241.

Екстензионно лечение с уред или масаж с апарат, за 1 сеанс

50

242.

Обикновен масаж, за 1 сеанс

60

243.

Специален масаж, за 1 сеанс

80

244.

Компресионна терапия, интермитираща, за 1 сеанс

45

245.

Частична баня, възходяща

50

246.

Цялостна баня, възходяща

100

247.

Торф/кал/фанго (пресни)

90

248.

Лечение с УЗ, за 1 сеанс

45

249.

Къси вълни и др., за 1 сеанс

40

250.

Йонофореза, за 1 сеанс

45

251.

Облъчване с УВ, за 1 сеанс

25

252.

УВ облъчване на кърмаче, на ден

250

253*.

Електростимулация при спастични или вяли парализи, за 1 сеанс

120

300.

Снемане на кинезиологичен статус и кинезиологични измервания, оформяне на документация

200

311.

Компреси

50

312.

Вендузи - на сеанс

60

313.

Акупресура

300

314.

Акупунктура

400

328.

Суспенсионна терапия, Пули терапия

100

329.

Екстензия

100

330.

Вани

100

331.

Сауна

100

332.

Душ

40 * За дейности, невключени в настоящото приложение, се използуват коефициенти на сходни дейности или се договарят между лекаря (стоматолога) и пациента. Забележка. Обемът на дейностите, включени в настоящото приложение, подлежи на разширяване по предложение на съсловните организации. Приложение № 3към чл. 4
Коефициент за необичайни условия

1. За дейност, извършвана от 20 до 22 ч. и от 6 до 8 ч.

1,5

2. За дейност, извършвана от 22 до 6 ч.

2,0

3. За дейност, извършвана в неприсъствени дни от 8 до 20 ч.

1,8

4. За домашно посещение с отдалеченост над 5 км

1,8

5. За медицинска помощ, оказвана по спешност в превозно средство (влак, кораб, самолет)

2,5