ПРАВИЛНИК за митнишкия надзор по река Дунав

Приет с РзМС № 22 от 12.03.1954, обн., ДВ, бр. 23 от 19.03.1954 г.

I. Общи разпоредби

1. Митнишкият надзор по река Дунав се осъществява от митнишките органи на Народна република България в участъка на реката, който съставлява граница на нашата страна.

2. Корабите, саловете и пътниците, пътуващи по река Дунав, гдето тя е граница между Румънската народна република и Народна република България, както и транзитните стоки се освобождават от митнишки формалности, ако не спират на наши пристанища.

3. Митнишките органи непрекъснато следят за пристигането на корабите от задгранично плаване и извършват приемането и прегледа им по реда на тяхното пристигане през всяко време на денонощието.

Пътнишките кораби от задгранично плаване се приемат и преглеждат, без да чакат ред.

4. Ветеринарният контрол и контролът върху превозваните растения се извършва, когато това е необходимо, едновременно с митнишкия контрол.

5. Чуждестранните кораби могат да се снабдяват в българските пристанища с необходимите количества гориво и хранителни продукти под контрола на митнишките органи, без митни сборове и без разрешение за износ.

6. Пропускат се без митни сборове, както и без вносни или износни разрешения:

а) плаващите съдове от всякакъв вид и тяхната обикновена екипировка, както и намиращите се на борда запасни съставни части и оборудвания при условие, че те не се внасят или изнасят завинаги;

б) горивните и смазочните материали, намиращи се на плаващите съдове, посочени в буква "а", в количества, които съответствуват на нуждите на превозващия ги плавателен съд или се внасят и придобиват за нуждите на тези плаващи съдове;

в) хранителните припаси, лекарствата и всички лични вещи на членовете от корабния екипаж и техните семейства, намиращи се заедно с тях на корабите.

7. Разрешава се на лицата от корабния екипаж на чуждестранните кораби да купуват предмети за лично и на техните семейства потребление при митнишкия контрол без заплащане на митни сборове и без разрешение за износ в размер на заплатата им в български лева.

8. Забранено е на чуждестранните кораби, пътуващи по Дунава, да имат връзка с брега в местата, гдето няма митнишки органи, през време на нощуването или пътуването, освен когато е принуден да спре поради неблагоприятни метеорологически условия, мъгла, снеговалежи, замръзване, силна буря и др., повреди на корабните механизми, липса на пътева обстановка, авария на кораба или други непредвидени случаи на бедствия. При тези случаи капитанът на кораба е длъжен да съобщи за връзката си с брега на митнишките или административните органи, ако такива органи има в мястото на принудителното спиране на кораба.

9. Спирането на кораби от задгранично плаване се разрешава само в тези пунктове на Народна република България, в които има митнишки органи.

II. Митнишки надзор на границата

10. Корабите, пътуващи по р. Дунав, са задължени да спират в граничните митнишки пунктове за извършване на митнишки преглед освен в случаите, указани в чл. 2 . Като гранични митнишки пунктове се определят пристанищата във Видин и Русе, в чиито митници се извършват митнишките прегледи на корабите, които посещават дунавските пристанища на Народната република България.

11. Прегледът на пристигналите от чужбина кораби се извършва от митнишките органи веднага след завършване на санитарния преглед. За извършване на митнишкия преглед капитанът на пристигналия от чужбина кораб подава писмена декларация по приложения образец № 1.

Заедно с писмената декларация капитанът на кораба представя и следните документи:

а) корабни документи (свидетелство за право на плаване под флага на държавата, който той носи - корабно свидетелство);

б) списък на екипажа на кораба (екипажен списък);

в) списък на намиращите се на борда пътници и техния багаж (име, бащино име и фамилия, наименование и номер на документа на пътника, гражданство, откъде пътува, брой на пакетите ръчен багаж);

г) списък на корабните хранителни запаси, намиращи на кораба.

12. След представяне на документите от капитана и подаване на писмената декларация митнишките органи в присъствието на капитана на кораба или на неговия помощник извършват преглед на кораба, за което капитанът е длъжен да отвори всички помещения на кораба.

Прегледът на кораба и превозваните стоки, както и свързаните с това митнишки формалности следва да се извършват във възможния най-кратък срок.

13. След завършване на прегледа митнишките органи имат право да запечатат помещенията и хамбарите със стоки, предназначени за разтоварване в пристанищата на назначението, както и предметите, които не подлежат да бъдат изнесени на брега.

Поставените митнишки печати или пломби трябва да бъдат здрави и запазени при пристигането на кораба в пристанището на назначението или погранично-митнишкия пункт, ако стоката е транзитна.

За поставените печати или пломби митнишките органи съставят люкова записка по приложения образец № 2, която се подписва от капитана на кораба и му се връчва за предаване в пристанището на назначението.

При заминаване на кораба зад граница люковата записка се връща на митнишките органи в пристанището на заминаването.

14. Помещението, в което се намира радиостанцията, и помещенията, в които се намират предметите от корабното снабдяване, съоръженията, продуктите, предадени на капитана за хранене на екипажа и други лица, намиращи се на кораба, и корабните аптечки не подлежат на запечатване, но след пристигането на кораба в пристанището се намират под наблюдение на митнишките органи. Радиоуредбата през време на престоя на кораба в пристанището се пломбирва.

III. Митнишки надзор в пристанището

15. Не подлежат на митнишки преглед корабите от задгранично плаване, пристигнали в пристанището на назначението, ако им е бил извършен митнишки преглед при преминаването на гранично-митнишките пунктове във Видин или Русе.

При наличието на данни за контрабанда митнишките органи имат право да извършват втори преглед на кораба в границите на пристанищните води по време на престоя на кораба в пристанището.

Когато не е извършен преглед на кораба в гранично-митнишкия пункт, той се извършва в пристанището на назначението по реда, предвиден в § 11 , 12 , 13 и 14 .

16. Товарните операции на корабите от задгранично плаване се извършват само с разрешение на митнишките органи и под тяхно непосредствено наблюдение.

17. Митнишките органи разрешават да се разтовари корабът от задгранично плаване в пристанището, писмено посочено от капитана на кораба, макар и стоката да е предназначена по коносаменти, товарителници и други документи за друго пристанище.

18. През време на престоя на кораба от задгранично плаване в пристанището се забранява предаването на каквито и да било предмети на брега или на друг кораб и обратно без разрешение на митнишките органи.

Тази забрана не се отнася за изнасянето или предаването на приспособления за извършване на обичайните в пристанището маневри или операции, предизвикани от стихийни или аварийни обстоятелства.

19. Ако се открият повредени, измокрени или със следи на ограбване стоки, както и стоки, пристигнали без документи или непосочени в декларацията на капитана, те се подлагат на място на митнишки преглед в присъствието на корабната и пристанищната администрация, за което се съставя съответен акт, подписан от всички присъствуващи лица.

20. Чуждестранните кораби, които идват в пристанището за непродължително време и не извършват товарни операции или идват за гориво, провизии и др., не се подлагат на митнишки преглед, но се поставят под наблюдение на митнишките органи до тяхното заминаване.

21. Разрешение за заминаване на кораба от пристанището за чужбина след товарните операции се издава само след завършване на митнишките формалности. Допуска се и извършването на проверочен преглед на кораба от митнишките органи.

22. При заминаването на кораба за чужбина митнишките органи могат да изискват от капитана на кораба копията от всички коносаменти или от заместващите ги документи в два екземпляра за натоварената стока в това пристанище.

23. Чуждестранните кораби, останали да зимуват в наши пристанища или в специалните зимни пристанища, се намират под наблюдението на съответните митнишки органи.

IV. Наказателни и преходни разпоредби

24. За нарушаване на митнишките закони и правилници в територията на Народна република България на виновните лица се налагат наказания, предвидени в българските закони.

25. Нарушаването на настоящия правилник от страна на екипажа на чуждестранни кораби не може да бъде причина за задържане движението на кораба.

В случай че капитанът на кораба не е в състояние да заплати митнишките такси и глоби, той е длъжен да представи на митнишките органи гаранционно писмо.

Настоящият правилник влиза в сила след обнародването му в "Известия на Президиума на Народното събрание" и отменя всички други разпоредби, които му противоречат.

Приложение № 1 ДЕКЛАРАЦИЯ на капитана (шкипера) при пристигане на кораба в пристанище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Рейс № . . . . . . Дата на пристигането . . . . . . . . . . 19 . . . г. Наименование на кораба . . . . . . . . . . . . . . . . знаме . . . . . Име, бащино име и фамилия на капитана (шкипера) . . . . . . . . . . . . Брой на членовете на екипажа . . . . . . Брой на пътниците . . . . . . Брой на пътнишките багажни пакети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Отправно пристанище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Предявена валута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Наименование и количество на стоките . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Представени коносаменти . . . . . . . . . . . Манифести . . . . . . . Наименование и количество на стоките за други пристанища . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Стоки без документи - наименование и количество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Започване на митнишкия преглед . . . . . . часа . . . . . . минути. Завършване на митнишкия преглед . . . . . . часа . . . . . . минути. На капитана (шкипера) са обяснени митнишките правила при престоя на кораба в пристанището. Капитан (шкипер) на кораба: Гр. . . . . . . 19. . . г. Приложение № 2 . . . . . . митница ЛЮКОВА ЗАПИСКА Наименование на п/х, м/к . . . . . . . . . . . знаме Пристигане Заминаване Време на пристигането . . . . . . Време на заминаването . . . . . . . Започване на пътнишкия Направление . . . . . . . . . . . . преглед . . . . . . . . . . . . . . (пристанище, държава) Свършване на прегледа . . . . . . Наименование и количество на стоката. Име, бащино име и фамилия на капитана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Фамилни имена на лицата, Фамилни имена на лицата, които приемат кораба . . . . . . . които разрешават заминаването на кораба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . СПИСЪК и количество на предметите, които са били пломбирани Оръжие, револвери, патрони, барут, фотоапарати, велосипеди, мотоциклети, валута, хранителни продукти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Всички поставени пломби или печати върху помещения и хамбари . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Предявена валута при Предявена валута при пристигането . . . . . . . . . . заминаването . . . . . . . . . . . Наличие на пътници и багажи при Наличие на пътници и багажи при пристигането . . . . . . . . . . заминаването . . . . . . . . . . . Бележки за даване на продукти, за сваляне на пломби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Митнишки служител: