ПРАВИЛНИК за лоцманската служба при българските черноморски пристанища

Издаден от министъра на транспорта, обн., Изв., бр. 76 от 20.09.1955 г.

I. ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Провеждането на корабите по подходните пътища към морските търговски пристанища на НР България и в районите на тези пристанища се извършва само от държавни морски лоцмани.

Районите за задължителното и незадължителното провеждане на корабите от държавните лоцмани се установяват от Министерството на транспорта и се обявяват в "Известия до корабоплавателите".

2. Държавен морски лоцман може да бъде всяко морско лице български гражданин, което притежава звание най-малко капитан от близко плаване и е издържало лоцмански изпит пред държавна комисия по специална програма, одобрена от министъра на транспорта.

3. Всяко морско лице, издържало изпит за лоцман, се снабдява със свидетелство за правоспособност.

4. Държавните морски лоцмани са подчинени на началника на Инспекцията на портовия надзор - капитана на порта.

5. Разходите за издръжката на лоцманската служба се включват в бюджета на Инспекцията на портовия надзор при съответното пристанище. Приходите от лоцманските такси се внасят в приход на държавния бюджет.

6. Вътрешният ред на държавната морска лоцманска служба се установява от капитана на порта.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ МОРСКИ ЛОЦМАНИ

7. Морските лоцмани при черноморските пристанища извършват:

а) външно провеждане - външен пилотаж - на корабите по подходите от точките, където те биват посрещани, до пристанищата или обратно и между отделните черноморски пристанища;

б) вътрешен пилотаж - въвеждане и извеждане от рейдовете в пристанищата и обратно, разместване от един кей на друг, провеждане през Варненския канал в езерото и обратно.

8. Морските лоцмани са длъжни:

а) да познават дълбочините на басейните и подходните пътища към пристанищата;

б) да следят за състоянието на плавателните пътища и правилното им ограждане, като своевременно известяват за всички промени в навигационната и пристанищната обстановка;

в) да следят през време на провеждане на корабите да не се извършват никакви фотографски снимки по местата, покрай които минават, и да се извършват промери само когато обстоятелствата налагат това, и то с ръчен лот, когато пътуването се извършва по фарватера;

г) да следят, щото провежданият кораб да не изхвърля мусур по фарватера, рейдовете и акваторията;

д) да упражняват контрол над корабите, които се намират в пристанищата на НР България, по отношение съблюдаването на правилата и разпорежданията на портовия надзор и пристанищните управления;

е) да оказват възможната помощ на аварирани кораби в наши териториални води;

ж) да изпълняват правилата и законоположенията за охрана на държавните граници, пристанищните съоръжения, фарватера;

з) да се намират неотлъчно на обслужваните от тях кораби до окончателното им установяване на кей, на шамандура, на котва, на рейд и т.н. или при извеждането им в море до пункта, установен за това;

и) когато провеждат кораби през фарватера, каналите и при влизане и излизане от пристанището, да се намират неотлъчно на мостика;

к) да се явяват незабавно в определения час на кораба при повикване;

л) при явяване на кораба да попълват своята лоцманска бележка с необходимите данни;

м) да водят прокладка на кораба и да вписват в своя бележник всички важни моменти при провеждане на кораба: снемане от котва, промяна на курса, заставане на котва, измерени дълбочини, определяне мястото на корабите, липса на навигационни знаци, среща с кораби и др.;

н) да посочват на капитана мястото, на което трябва да застане корабът на кей или на котва, да му дават всички необходими указания и помощ за сигурност и успешно водене и маневриране с кораба;

о) преди започване маневрата с кораба за въвеждане да се уверяват лично за величината на газенето на кораба;

п) да не говорят с лица от екипажа по въпроси, които представляват държавна или военна тайна;

р) за авария с кораб, на който се е намирал на служба държавен лоцман, последният носи дисциплинарна отговорност;

с) да извършват провеждане на корабите през всяко време на денонощието освен в случаите, когато вследствие мъгла, снежни виелици, бури или други опасности считат, че воденето на кораба представлява опасност за същия;

т) да донасят незабавно на капитана на порта за всички нарушения на Международните правила за предотвратяване сблъскванията по море от 1948 г. и за всички случаи на аварии с провежданите кораби;

у) при изпълнение на служебните си задължения да бъдат облечени според установената от правилника униформа;

ф) когато изпълняват своите служебни обязаности, да носят със себе си свидетелство за лоцманска правоспособност.

9. Лоцманите могат да се качват на корабите преди последните да са получили свободна практика.

10. При провеждане на корабите да следят за спазването на Указа за териториалните води.

11. Забранява се на лоцманите без знанието на митническите и граничните (КПП) органи да превозват с корабите товари, багажи, всякакви други предмети или хора.

12. Забранено е на лоцманите да съобщават на лицата от корабния екипаж на чуждестранни кораби сведения относно навигационната обстановка и други особености на фарватера, които не са обявени в "Известия до корабоплавателите".

13. Лоцманите са длъжни да бъдат вежливи и внимателни при изпълнение на службата си и да не влизат в спорове с капитаните на корабите, а за всяко недоразумение да донасят веднага до капитана на порта.

III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ МОРСКИ ЛОЦМАНИ
И КАПИТАНИТЕ НА КОРАБИТЕ

14. Лоцманът е длъжен да се яви веднага при повикването му от капитана на кораба. Последният е длъжен да вземе всички необходими мерки за най-бързото и безопасно приемане на лоцмана и предпазване на лоцманския кораб.

15. При качването си на кораба лоцманът представя на капитана лоцманската бележка за попълване и подписване от капитана или негов заместник. Същата следва да бъде подпечатана с корабния печат.

На тази лоцманска бележка капитанът вписва името на кораба, знамето, чистата вместимост, газенето, състоянието на компаса, това на главните двигатели и това на механизмите за управление, а така също точното време и място, където е приет лоцманът.

Преди лоцманът да напусне кораба, капитанът вписва в лоцманската бележка времето и мястото на слизането, потвърждава с подписа си успешното провеждане на кораба от лоцмана, а също така вписва, ако намери за необходимо, своите забележки по обстоятелствата, отнасящи се до провеждането на кораба.

16. На лоцмана се забранява без съгласието на капитана да напуска кораба, преди да бъде закотвен или завързан на безопасно място, изведен в морето или преди да бъде сменен от друг лоцман.

17. Присъствието на лоцмана не снема отговорността на капитана по управлението на кораба.

18. Когато капитанът напуска командния мостик, той е длъжен да посочи на лоцмана лице, отговорно за управлението на кораба през време на отсъствието му.

19. В случаите, когато капитанът иска да изведе кораба в открито море, въпреки заявлението на лоцмана за опасността да се извърши това, спорът се разрешава от капитана на порта.

20. В случаите, когато капитанът, приел на кораба си лоцман, не следва неговите указания или изисквания при воденето на кораба, лоцманът има право в присъствието на трето лице да снеме от себе си отговорността за последствията.

21. Когато лоцманът констатира, че капитанът на кораба възнамерява да наруши някое от правилата за плаване в района на провеждането, той е длъжен да го предупреди за неправилността на действията му.

Когато капитанът нарушава правилата за плаване, лоцманът при първа възможност е длъжен да съобщи за това в Инспекцията на портовия надзор.

22. Капитанът е длъжен да снабдява безплатно лоцмана и придружаващия го ученик с храна наравно с командния корабен състав и да им даде отделно помещение.

23. Капитан, който е обявил невярно газенето на кораба или чистата му вместимост, се глобява в размер на двойната лоцманска такса, независимо от съществуващата по закона отговорност за последиците, произлезли от неговите невярно дадени данни.

24. Капитан на пристигащ кораб, който е извикал лоцман и след неговото пристигане се е отказал от услугите му, е длъжен да заплати напълно сумата, определена по лоцманската такса, която се полага за провеждането, което лоцманът е трябвало да извърши.

25. Капитан на кораб, натоварен с избухливи, лесно запалителни и отровни вещества, е длъжен да заяви за това на лоцмана веднага с неговото пристигане на палубата на кораба.

26. Капитанът на кораба плаща и допълнителни такси, определени по установения ред, в следните случаи:

а) когато лоцман бъде извикан от капитан на кораб, стоящ в пристанището, и същият не се снеме от котва или вързала в определеното време, и

б) когато лоцман бъде задържан през време на провеждането повече от 2 часа вследствие необходимостта от завършване на товаро-разтоварните операции, неизправност на корабните механизми и други подобни обстоятелства, нямащи характер на непреодолима сила.

27. В случаите, когато лоцман бъде отдалечен извън пределите на неговия район, капитанът е длъжен да му заплати разноските за връщане и дневни пари за всяко денонощие до връщането му в пристанището, където служи.

28. Ако лоцманът по независещи от него причини е длъжен да остане по-дълго време на кораба, капитанът на същия е длъжен да го продоволствува безплатно с храна и самостоятелно помещение за спане. Същото се отнася и за случаите, когато корабът бъде задържан под карантина.

29. Капитаните на корабите, посещаващи нашите пристанища, допускат да пътуват безплатно между тях лоцманите, когато не изпълняват лоцмански услуги на кораба, без обаче да ги продоволствуват с храна.

IV. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОРАБИТЕ

30. Провеждане на корабите от определените точки по проходите до пристанищата (външно провеждане) и обратно не е задължително.

Въвеждането от рейда и извеждането от пристанището, както и преместването от едно корабно място на друго чрез отделяне от кея се извършва задължително с участието на държавен лоцман.

31. Въвеждането и извеждането от българските пристанища е задължително за корабите над 100 бр. р. тона. Българските кораби, извършващи крайбрежно (местно) плаване, се освобождават от въвеждане и извеждане с държавен лоцман.

32. Всеки кораб, пристигнал без лоцман и желаещ да влезе в някое наше черноморско пристанище, следва да застане в аванпорта или рейда и да вдигне на мачтата си флага или да подава установения сигнал за това.

33. Корабите, желаещи лоцманско провеждане през специалните фарватери, биват посрещани в морето на определените от Министерството на транспорта и Министерството на вътрешните работи точки, които се обявяват в "Известия до корабоплавателите".

При бурно време и голямо вълнение лоцманът може да бъде приеман или оставян на определените котвени стоянки.

34. Провеждането на корабите по фарватерите, въвеждането и извеждането от пристанищата става от изгрев до залез слънце. През другото време на денонощието - по специално писмено искане.

35. Настоящият правилник се издава на основание чл. 91 от Указа за търговското корабоплаване на НР България .