ПРАВИЛНИК за работата на полските пазачи

Издаден от министъра на земеделието и хранителната промишленост, председателя на ЦКС и началника на отдел Народни съвети при Президиума на Народното събрание, обн., ДВ, бр. 78 от 7.10.1969 г.

1. Полските пазачи са служители при общинските народни съвети. Те се назначават за постоянно или за определено време и се освобождават от изпълнителните комитети на общинските народни съвети, след като се вземе мнението на УС на ТКЗС или на ДС на ДЗС (ДГЗС).

2. За полски пазачи се назначават лица, които са отбили редовната си военна служба, отговарят на изискуемите качества по щатните таблици и не притежават недъзи, които пречат за изпълнение на служебните им задължения.

3. Средствата за издръжката на полските пазачи - заплати, облекло и др., се набират от такси, които общинските народни съвети събират от ТКЗС, ДЗС, държавни селскостопански организации и от граждани, които имат лични стопанства, и др.

Размерът на таксите се определя от Министерството на финансите съгласувано с Министерството на земеделието и хранителната промишленост и Централния кооперативен съюз.

4. Събирането, съхранението и изразходването на средствата за тази цел се извършва въз основа на Наредбата за събиране, изразходване и отчитане на извънбюджетните средства и на указанията, давани от Министерството на финансите, Министерството на земеделието и хранителната промишленост и Централния кооперативен съюз.

5. Броят на полските пазачи се определя от изпълнителните комитети на общинските народни съвети, след като се вземе мнението на УС на ТКЗС или ДС на ДЗС (ДГЗС).

Размерът на площта за опазване от един полски пазач е най-малко 10 000 дка, а в районите, където преобладават трайни насаждения и зеленчукови градини - най-малко 5000 дка. За планинските и силно пресечени райони нормативът е съответно 5000 и 3000 дка.

6. Полските пазачи носят униформа и са въоръжени по начин, определен от МВР. Наредбите и инструкциите на МВР за лицата от въоръжената охрана на учрежденията, предприятията и др. са задължителни и за полските пазачи.

7. При изпълнение на служебните си задължения полските пазачи трябва да бъдат в униформа и да носят със себе си паспорт, служебна карта и разрешително за право за носене на оръжие, ако им е зачислено оръжие.

8. Полските пазачи опазват селскостопанските култури и плодовете от тях, включително черничевите дървета и листата от тях, торовете, сламата, сеното, пчелните кошери, хидромелиоративните съоръжения, селскостопанските постройки и амбалажа по полето от повреждане, разпиляване и унищожаване от животни, хора и машини и от кражби.

9. Полските пазачи поддържат връзка с органите на пожарната охрана и с местните противопожарни команди и вземат мерки да не се допускат пожари в полските имоти.

10. На полските пазачи се възлага да обхождат определени райони от землището на общината или на цялото землище. Организацията на работата им се определя от изпълнителния комитет на общинския народен съвет съвместно с УС на ТК3С или с ДС на ДЗС (ДГЗС).

11. На нарушителите полските пазачи съставят актове:

а) на пазача на добитъка, а ако той е неизвестен, на собственика му - когато щетите са причинени от добитък;

б) на непосредствения извършител или извършители или на лицето, което е наредило да се извърши нарушението - когато същото е извършено от лице или лица, изпълняващи служебно задължение, ако за това има писмено нареждане;

в) на водачите на машините - когато щетите са причинени от машини или от лица, намиращи се на тях. В случаите, когато не може да се установи самоличността на водачите на машините, полските пазачи записват държавните контролни знаци и отличителните белези на машините, след което представят данните в изпълнителния комитет на народния съвет за издирване и налагане наказание на нарушителя;

г) на родителите или законните им представители - когато щетите са причинени от малолетни, непълнолетни или поставени под попечителство.

12. Полските пазачи съставят актове на заловените лица в момент на кражба и ги заставят да предадат откраднатите селскостопански произведения и други предмети на техния собственик.

13. Въз основа на съставените актове от полските пазачи председателят на изпълнителния комитет на общинския народен съвет издава наказателни постановления.

Съставянето на актовете, издаването на наказателните постановления и тяхното обжалване става по реда на Указа за опазването на селското стопанство.

Когато се констатира, че има извършено престъпление, председателят на изпълнителния комитет на народния съвет, без да издава наказателно постановление, изпраща акта на съответната прокуратура.

14. Когато, бъде заловен в нарушение добитък, който не е придружен от пазач или последният избяга, полският пазач е длъжен да отведе добитъка в определения за целта обор, а по отношение на собственика му се постъпва съгласно Указа за опазване на селското стопанство.

Заловеният в нарушение добитък и докаран от полските пазачи може да се задържа само в обори, определени от изпълнителния комитет на общинския народен съвет.

15. На полските пазачи не могат да се възлагат несвойствени на службата им задачи.

16. Изпълнителните комитети на окръжните народни съвети провеждат курсове с полските пазачи за повишаване на квалификацията им.

17. Настоящият правилник се издава въз основа на т. 10 от 20-то постановление на Министерския съвет от 1969 г.