КС прекрати делото срещу Закона за банковата несъстоятелност

КС прекрати делото срещу Закона за банковата несъстоятелност

Конституционният съд (КС) прекрати делото, образувано по искане на Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на Върховния касационен съд (ОСТК на ВКС) за установяване на противоконституционност на § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност.

Според ВКС, разпоредбата на § 8 в частта "чл. 59, ал 5 и 6 се прилагат от 20 юни 2014 г." противоречи на чл. 4, ал. 1; чл. 6, ал. 2; чл. 17, ал. 1 и чл. 121, ал. 1 от Конституцията на Република България.

В искането се сочи, че с приемането на атакуваната част на § 8 ПЗР на ЗИДЗБН (обн. ДВ, бр. 22 от 13 март 2018 г.) са преуредени приключени към момента на приемане на закона правоотношения, което е в противоречие с принципа на чл. 4, ал. 1 от Конституцията на Република България, тъй като, според вносителя, нарушава правната сигурност, погасява придобити права и руши доверието в правната система. Твърди се също така, че това изменение на закона не е обусловено от значим обществен интерес, а обслужва интересите на ограничен кръг субекти чрез игнориране интересите на друг кръг правни субекти, осъществили разпореждане със свое вземане, чрез прихващането му с насрещно вземане на банката.

В искането си Общото събрание на съдиите от ТК на ВКС излага аргументи и за противоречие на оспорената част на § 8 ПЗР на ЗИДЗБН с чл. 121, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 2, предложение първо от Конституцията. Преуреждането на завареното материално правоотношение влошава правното положение на едната от страните по него и създава права за другата, което е в противоречие с конституционния принцип за равенството на страните в съдебния процес.

Според ВКС също така, с разпоредбата на § 8 ПЗР на ЗИДЗБН се накърняват имуществени права на едната страна по материалното правоотношение, тъй като за тази страна – за разлика от насрещната, се преклудира възможността за реализация на вземaнето не само в производството по несъстоятелност.

КС обаче отклони искането на върховните съдии и прекрати делото с аргумента, че със Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, приет от 44-то Народно събрание на 5 април 2019 година (обн., ДВ, бр. 33 от 19 април 2019 г.), разпоредбата на § 8 (обн. ДВ, бр. 22 от 13 март 2018 г.), чието обявяване за противоконституционна се иска, е изменена, като в края й е добавено: "като кредиторите се вписват служебно в списъка по чл. 64, ал. 1". "Конституционният съд намира, че промяната на § 8 ПЗР на ЗИДЗБН (обн. ДВ, бр. 22 от 13 март 2018 г.) изисква производството по к.д. № 11/2018 година да бъде прекратено. Съдът е бил сезиран с разпоредба, която вече не съществува. Разглеждането на така изменената разпоредба означава съдът да се самосезира, което е недопустимо", пише в определението на КС.

Искането е върнато на Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на ВКС.

Още по темата

ВСС иска отделна сграда за Административен съд София – област

Предишна новина

На кого се е обаждал Местан след катастрофата?

Следваща новина

Коментари

1 Коментара

 1. 1
  Марко | нерегистриран
  4
  -2

  Да,амъ не!  Към сезирането на КС за противоконституционността на разпоредбата,същата е съществувала и нейното последващо изменение не пречи той да се произнесе относно това дали тази норма по това време и в този й вид е противоконституционна.  По тази логика след всяко сезиране на КС и последващо изменение на законова норма ,за която е сезиран той ще прекратява производствата и ще се играе "правен тенис"...  Ако се налага нещо да бъде обявено за противоконституционно ,то ще се изменя или отменя и така никога няма да има норма обявена за противоконституционна.  Възниква и още един логичен въпрос,когато една норма от закон е обект на конституционна проверка по образувано конституционно дело допустимо ли е преди КС да се произнесе по нея да бъде изменявана,отменяна или допълвана?  Според мен НС няма право да променя законова норма,която е обект на проверка за конституционосъбразност пред КС по образувано пред КС дело.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.