Концепциите на Таня Райковска и Павлина Панова със сходни идеи и проблеми

Концепциите на Таня Райковска и Павлина Панова със сходни идеи и проблеми

Много близки като акценти, цели и виждания са концепциите на двете претендентки за поста председател на Върховния касационен съд (ВКС) – заместник-председателките на ВКС Таня Райковска (ръководител на Търговската колегия) и Павлина Панова (ръководител на Наказателната колегия). Двете спазиха срока за депозиране на концепциите, който изтече вчера. Представените от тях материали са публикувани на сайта на Висшия съдебен съвет.

Всъщност, приликата между вижданията на двете кандидатки за проблемите и постиженията на съда е логична, като заместник-председалки на ВКС Таня Райковска и Павлина Панова имат еднаква позиция на наблюдение.

И двете акцентират на няколко основни момента – натовареност, тълкувателна дейност, практиката по ЕСПЧ, медиация, съдебни помощници, битови проблеми. И двете, логично, използват за основа Доклада за дейността на ВКС за 2013 година.

Както Райковска, така и Панова отделят сериозно място в концепцията си на голямата натовареност на съдиите във ВКС.

Таня Райковска пише, че този проблем може да бъде решен като се увеличи щатът, но това решение не е популярно, то е било прилагано в миналото, но резултатите са били скромни. По-приемливият, според нея, вариант е съдиите от ВКС да бъдат "разтоварени" от част от делата, които в момента са подсъдни на върховната инстанция. "Наред с това, ако този съд следва да се превърне в еталон на качество, в стандарт на убедителност и обоснованост на постановяваните съдебни актове, то той следва да бъде натоварен с толкова дела, колкото да може да решава при така очертаните изходни критерии и то в рамките на един разумен срок", смята съдия Райковска.

Предлага да бъдат разработени и конкретни критерии за натовареност, които да се основават не само на броя на разпределените дела, но и на тяхната сложност. Тя изтъква, че подобен подход вече се прилага в Наказателната колегия, трябва да бъде въведен и в другите две – Гражданската и Търговската, като общите им събрания да определят критериите за сложност на делата и организацията по определяне на съответните коефициенти за сложност.

Според съдия Райковска приложението на коефициентите за правна и фактическа сложност ще се отразят положително за по-равномерното натоварване на съдиите.

Таня Райковска предлага още критериите за натовареност да отчитат и други фактори – допълнителна дейност на магистрата по атестиране на колеги, участие в конкурсни комисии, в работни групи по промени в законодателството, участие в държавни изпити в различни правни факултети из страната и други.

Според нея предвидимата кадрова политика изисква и своевременно и редовно организиране и провеждане на конкурси, защото това е от полза както на съдиите, така и за оптимизиране на ежедневната правораздавателна дейност и преодоляване на проблема със свръхнатовареността.

Съдия Панова има сходни виждания за преодоляване на проблема с натовареността. Но тя отделя внимание и на това, че този проблем се отнася до цялата система. "Неравномерната натовареност не само създава усещането у магистратите от различните органи на съдебната власт за несправедливост на разпределение на тежестта на правораздаването, но и е реална предпоставка за забавянето на производствата по делата и понижаване на качеството на правосъдието, което не следва да се допуска", пише съдия Панова. Според нея председателят на ВКС трябва да има много добро взаимодействие с ВСС и неговата Комисия по натовареност. Добавя, че трябва да се настоява и лично да се съдейства за разработване на критерии и методика по оценка и планиране на натовареността на съдилищата.

Съдия Панова изтъква още, че проблемите с натоварерността поставят остро въпроса и за нова съдебна георграфия – необходимостта от извършване на промени в границите на някои съдебни райони с решение на ВСС.

От друга страна, посочва съдия Панова, кадровото израстване трябва да бъде по достойнство, с оглед на квалификацията, почтеността, способностите и ефикасността на съдиите. В тази връзка председателят на ВКС трябва да взаимодейства с Комисията по предложения и атестиране за срочно обявяване на конкурсите, но същевременно трябва да се подкрепят и усилията на КПА в инициативата ѝ за допитване до магистрати за слабостите на правилата за провеждане на конкурсите.

И двете съдийки отбелязват активизирането на тълкувателната дейност на ВКС. Съдия Райковска, обаче, отчита сериозен проблем, свързан с гражданското и търговското правораздаване. С влизането в сила на новия ГПК тълкувателната дейност на ВКС значително е нарастнала, тази тенденция, според нея, ще продължи и в бъдеще. С тези бързи темпове и при средно годишно около 10-20 приключили тълкувателни дела (за гражданското и търговското правораздаване), според съдия Райковска картината става сложна и тревожна. "В обозрим период напред от около 10 години това означава около 100-200, а може и повече тълкувателни решения. Ако приемем, че част от тях, поради сложност на материята, са твърде обемни като съдържание, прибавим и действащите такива, на практика, самото използване и позоваване на тълкувателните решения в хода на правоприлагането става проблемно не само за съдиите, но и за всички практикуващи юристи", изтъква съдия Райковска. Според нея този проблем може да бъде решен с подобряване на качеството на законодателството с оглед частично преодоляване на необходимостта от тълкувателна дейност. Съдия Райковска отбелязва, че това е извън възможностите на ВКС. И едно техническо предложение – преди публикуването на тълкувателните решения те да минават през правен редактор.

Съдия Панова изтъква, че тълкувателната дейност на ВКС през последните години търпи критики от професионалната общност и понякога не без основание. Някои от тълкувателните решения се взимат с крехко мнозинство, което намалява тяхната убедителност и категоричност. А това, според нея, противоречи на смисъла на тълкувателната дейност – да преодолява различията в правоприлагането и да тълкува еднозначно законите.

Този проблем трябва да бъде преодолян като се положат усилия за по-голяма консолидация. "Следва да се проведат дебати в самия съд относно смисъла и ролята на тълкуването, осъществявано от ВКС, да се заложи на повече експертност, аналитичност и стремеж за излизане от конкретиката при взимането на решенията[...] Необходимата професионална експертиза, която да подпомага ВКС при изпълнение на посочените му правомощия би могла да се постигне чрез създаване на експертен консултативен съвет към председателя на ВКС, включващ утвърдени специалисти в различии отрасли на правото - университетски преподаватели, бивши върховни и конституционни съдии, други изявени юристи, които да подготвят проекти на предложения за приемане на тълкувателни решения, становища по тълкувателните дела, предложения до КС и становища по образуваните пред него дела, предложения за промени в законодателството и подзаконовата нормативна база. Този съвет не трябва да се превръща в тромав и многочислен орган, което да затруднява неговата работа. Необходимо е да е съставен от ядро от специалисти, които да бъдат допълвани за всеки конкретен случай с гъвкав и оперативен състав, който да подпомага дейността на съда с експертни познания в зависимост от спецификата на проблема", предлага съдия Панова.

Тя споделя и друго наблюдение - че тълкувателни дела се образуват най-вече по инициатива на председателя на ВКС, главният прокурор също е активен, но останалите субекти остават все така пасивни.

Макар да посочват различни проблеми, от концепциите на Райковска и Панова личи удовлетворение от активизирането на тълкувателната дейност на ВКС, дори и от мястото, което са отделили на темата. А съдия Райковска даже прави и историческа препратка: "В тълкувателната дейност на ВКС в исторически аспект има момент от изключително значение и той следва да се отбележи специално. В началото на утвърждаване на българската съдебна система след Освобождението, ВКС издава на 04.10.1880 г. първото си тьлкувателно постановление - определение № 1/04.10.1880 г. по въпроса "кой и кога става на крака при правораздавателната дейност на съдилищата". То е постановено във връзка с това, че някои консулски служители отказвали да стават на крака, когато българският съд обявявал решението или присъдата си, демонстрирайки по този начин пренебрежението си. Чрез тогавашното Министерство на външните работа и вероизповеданията те поискали в противоречие с правилата на съдебния процес да присъстват на закритите заседания, в които съдът постановява решението или присъдата си. С този съдебен акт, ВКС слага край на това посегателство върху правосъдието на младата държава."

И двете акцентират на по-пълноценното използване на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове.

"Чрез медиацията се постига бързина на производството и разтоварване на съдебната система, а страните в нея са пряко ангажирани с постигането на краен резултат", казва Таня Райковска.

"По този показател (медиацията – б.а.) България все още прави бавни и неуверени стъпки. Като че ли с приемането на Закона за медиацията от 2004 г. ангажиментът на българската държава да подпомогне този способ за решаване на спорове е изчерпан", пише Павлина Панова. И казва, че трябва да се активизира използването на този способ.

Съдебните помощници също са отбелязани в концепциите.

Съдия Райковска отбелязва, че те са изключително полезни при извършването на определени технически функции, но ВКС има нужда от научно-консултативен съвет, който да се състои от "изтъкнати правници от практиката и науката". А подобно звено, според нея, е необходимо, защото законодателството е изпъстрено понякога от една страна, с противоречия и празноти.

Съдия Панова пък смята, че един "съвременен, работещ и отговарящ на европейските стандарти върховен съд е неразривно свързан с обезпечаването му с мотивирани, знаещи и стремящи се към развитие съдебни помощници". Според нея трябва да се увеличи броят на съдебните помощници във ВКС, завишени трябва да бъдат и изискванията към тях при провеждането на конкурси – познания по правото на ЕС и по ЕКПЧ, както и владеенето на чужди езици.

Двете съдийки отбелязват, че с командироването на магистрати, временно и частично проблемите с натовареността се решават. Смятат, че командироването трябва да става при пълна прозрачност, с подробни мотиви за необходимостта и при преценка на професионалните и лични качества на кандидатите.

Както Таня Райковска, така и Павлина Панова, изтъкват, че трябва да се развие тенденцията за засилено прилагане от всички колегии на Европейската конвенция за правата на човека. Съдия Райковска добавя, че е необходимо и съобразяване на практиката на Съда на ЕС и обучение на съдиите за преюдициални запитвания. "Това специфично направление в дейността в последните години заема основно място при усъвършенстване на правораздавателната дейност и следва да се подкрепи и организира периодично в удачна форма с НИП (председателят на ВКС е председател на УС на НИП) и в диалог с националните съдии в Люксембург", смята Райковска.

Логично съдия Панова отделя повече място за прилагането на ЕКПЧ. Вече доста години тя е съдия ad hoc в Съда в Страсбург. Тя отбелязва, че въпреки вече 22-годишното прилагане на ЕКПЧ у нас, осъдителните решения на Съда в Страсбург срещу България продължават. "Съдиите все още не познават добре Конвенцията и практиката по нейното прилагане, въздържат се от директната приложимост на нормите й и понякога я възприемат като "чуждо" право. Твърде често национални съдебни процеси стават причина за осъждания от Европейския съд за правата па човека. Не е допустимо след толкова години да се допускат повтарящи се нарушения на Конвенцията[...] Преодоляването на причините за осъжданията от ЕСПЧ не може да е отговорност само на една от властите в България. Всяка от тях трябва да поеме своите отговорности[...] Съдилищата в страната и най-вече ВКС следва да намери своето място като национален орган, който би могъл да налага в практиката си генерални мерки за избягване на нарушенията на Конвенцията чрез промяна в съдебната практика. Фактът, че все по-често ВКС в тълкувателната си дейност се позовава пряко на ЕКПЧ и на практиката на Съда в Страсбург, не следва да се приема за достатъчен и удовлетворяващ изискванията за съобразяване със стандартите на Конвенцията. Съдиите следва да полагат усилия за повишаване на познанията си както по правото на ЕС, така и по това на Съвета на Европа. Удачен и успешен ресурс са програмите на Националния институт на правосъдието, но всеки магистрат следва сам да търси и намира начин за продължаващо самообучение", смята съдия Панова.

И двете кандидатки логично отделят място в концепцията си на битовите проблеми на съдебните органи, които се намират в софийската Съдебна палата. Председателят на ВКС стопанисва палатата, от бюджета на ВКС се плащат режийните.

Съдия Райковска предлага създаването на Комитет за разпределение и стопанисване на сградата, в който да участват представители на всички съдебни органи, които се помещават в Съдебната палата. Така всички ще имат възможност да участват в стопанисването на сградата и по-ефективното разпределяне на помещенията.

Тя отбелязва, че немалко съдебни сгради в страната имат помещения или възможност за осъществяване на стопанска дейност – поставяне на кафе машини, бюфети, банкови офиси, книжарници.

"Проблемът обаче произтича от самата специфика на съдебната сграда. Същата е с по-особен достъп, а и не може да бъде отворена и функционира в часови интервал, който да гарантира достатьчно приходи за евентуални наематели. По тази причина, помещението за кафене в столичната съдебна палата стои затворено от дълго време. А нуждата от подобно кафене, заведение за полуготова храна или друго от този вид, е повече от очевидна. Или решението следва да се търси на друга плоскост, така че да се намери начин подобен обект съе социално назначение, както за работещите в нея, така и за посещаващите сградата, да бъде разкрит. В случая, изискването обектът да носи непременно изгода на собственика на съдебната сграда следва да отстъпи на заден план", отбелязва съдия Райковска.

По отношение на стопанисването на палата, съдия Панова има сходно виждане. Вместо комитет, тя предлага създаването на работна група, в която да влизат представители на всички органи, обитаващи Съдебната палата. Тази работна група може да взима решения за рационално използване на помещенията.

Панова и Райковска отбелязват, че Съдебната палата е може би една от малкото в страната, в която няма книжарница за юридическа литература. А палатата всекидневно се посещава от граждани, адвокати, юристи от страната и трябва да има книжарница, смятат съдийките.

Съдия Панова прави нестандартно предложение - понеже Съдебната палата е най-посещаваната съдебна сграда в страната, то тя може да се превърне в по-приветлива за гостите и домакините. Съдия Панова изтъква, че в съдебната система работят магистрати и служители, които притежават творчески заложби. Техните произведения биха могли да бъдат излагани в коридорите на палатата, като по този начин ще се популяризира техният талант, като същевременно ще се създаде разнообразна естетична среда, без това да накърнява археологическото, художествено и историческо достойнство на Софийската съдебна палата, предлага съдия Панова.

И двете кандидатки изтъкват, че трябва да има засилване на контактите и комуникацията със съдилищата на всички нива в страната. Това трябва да става с лични срещи не само с председателите по места, но и със самите съдии. Този контакт трябва да бъде оперативен, непрекъснат, защото председателят на ВКС трябва да бъде "живата връзка на правосъдието по места с това, осъществявано от Върховния касационен съд". Той трябва да бъде в течение с проблемите в правораздаването по места, с битовите, техническите, за да може да съдейства за тяхното разрешаване като член по право на ВСС.

Пълният текст на концепциите на съдийките Таня Райковска и Павлина Панова може да прочетете в прикачените файлове.

Личната мотивация на двете кандидатки

 

И двете кандидатки за поста председател на ВКС обещават да работят за върховенството на закона.

Съдия Таня Райковска изтъква, че с цялостното осъзнаване на отговорността за длъжността, за която се кандидатира, е готова да защитава еднаквото и точно прилагане на закона от всички съдилища, с което да се отговори на адекватните очаквания и нагласите не само на гилдията, но и на цялото българско общество.

Извървяла съм стъпка по стьпка отделните звена от кариерната стълбица. Не съм се придвижвала нито прекалено бързо, нито прекалено бавно по нея. Не съжалявам за изживяните професионални трудности, обиди и огорчения - кой от системата не ги е имал? Удовлетворена съм и от постигнатите професионални успехи, най-вече, когато са резултат и от съвместните усилия на мойте колеги.

Подчертавам това, за да заявя, че мога да издържам на натоварванията, които работата ми поставя”, смята съдия Райковска.

И още: „Знам какво значи прекомерна натовареност - да наследиш затлачен състав от стотина и повече наказателни дела в началото на съдийския си път в СРС и да ги сведеш до около десет в рамките на годишен срок. Знам и какво значи да работиш на пишеща машина, да носиш дела вкъщи за в събота и неделя, без компютър и Интернет, без възможност за бърз достъп до законодателство и съдебна практика, в екстремални условия - трима и повече съдии в един кабинет, в съдебни зали без отопление или под фокуса на прожекторите и под засилено медийно внимание. Затова смея да твърдя, че се отнасям с нужното разбиране и отговорно към всички проблеми на съдиите. Те са важен елемент от моята лична мотивация, поради което Ви уверявам, че ще заделя немалка част от времето си за тяхното решаване”, обещава заместник-председателят на ВКС и ръководител на Търговската колегия.

 

Съдия Павлина Панова акцентира върху независимостта на съда. „Съдът във всяка демокрация трябва да е гарант за правовата държава. Върховната съдебна институция е тази, която създава облика на правораздаването, залагайки стандартите за неговото осъществяване. Основните от тях са защита на основните права на гражданите и върховенството на закона. През целия си професионален опит до момента в работата ми на всички нива на съдебната система съм се стремяла да отстоявам тези принципи както в конкретните си съдебни актове, така и в дейността ми като административен ръководител на наказателната колегия на ВКС”, изтъква съдия Панова.

Добавя, че ВКС е тази инстанция, чиято дейност в най-висша степен трябва да символизира независимостта на правосъдието - независимо от влиянието и контрола на каквито и да било политически, финансови или социални интереси, необременено с пристрастия, предразсъдъци и субективизъм. „Висшата съдебна инстанция трябва да бъде гарант за истината, свободата, спазването на човешките права и безпристрастно правосъдие, защитено от външно влияние. Независимостта на съдиите не е изключително право или привилегия, дадени им за техен личен интерес, а е в интерес на законността и на всеки, който търси и очаква правосъдие. Затова независимостта като условие за безпристрастността на съдиите дава гаранция за равенство на гражданите пред съда. Върховният касационен съд трябва да е гарант, че идеалът за независимостта на съда няма да бъде нарушен. Независимото правосъдие трябва да стои еднакво отдалечено от законодателната и изпълнителната власт”, казва съдия Панова.

Още по темата

Алексей Зелов отива на съд за подкуп от 4000 лв.

Предишна новина

Прокуратурата отказа дело срещу полицая със скъсания ръкав

Следваща новина

Коментари

33 Коментара

 1. 33
  нерегистриран | нерегистриран
  5
  -10

  След прочит и на двете концепции може определено да се каже коя е по добрата, т.с с управленчески опит и визия.За съжаление това не е Панова, лансирана от проф.Груев.Успех на Райковска.А двете концепции и подробните автобиографии и всички останали документи са на сайта на ВСС -избор на председател на ВКС. Всеки може да ги прочете и да си направи преценка,та дори и какво са написали предложителите.

 2. 32
  | нерегистриран
  0
  0

  Защо концепциите не са на сайта на ВСС? Интересно е с какво образование предлагате да е човекът от вън? Състоянието на съдилищата е такова, каквото е на адвокатурата и на прокуратурата. Те са скачени съдове. От съда обаче се очаква да е окончателен арбитър, т.е. да даде справедливото разрешение на спорът и поради това и очакванията към него са най-големи. Той обаче няма как да надскочи степента на развитие на самото общество. Като една консервативна система, дори в някаква степен се развива по-бавно. Не оправдавам никого, по-скоро имате да преодолявате скритите си правила, които в една голяма степен ви пречат.

 3. 31
  с една дума | нерегистриран
  3
  -5

  Фльорци.  Като онези двете псевокандидатки за поста "Главен съдебен инспектор". Даже не се усещат, че по отношение на тях е в сила израза "Мене, текел, фарес".  Но надеждата умира последна. Учили във време когато правото беше отмираща дисциплина. Но уви.  Нищо не убива повече от липсата на справедливост, са казали римляните. Тези само кат ги скивам, последното което ми иде на акъл е справедливост.

 4. 30
  Ми така де | нерегистриран
  3
  -5

  До коментар [#28] от "ТОЧНО ТАКА!":  И двете са рожба /обективно/ на едно висше юридическо образование по соцправо /най-вече като аксиологически стил/.  Този стил винаги подсъзнателно ще формира антиюридическо мислене в цялата им управленска дейност и юриспруденция. Колкото и да го отричат и да бягат от тази изключително предопределяща бъдещето ни все още проблематика. Те дори несъзнателно продължават тази линия. Не че са виновни за нея, просто за жертви, а посредством подобни безумия - жертва става правосъдието, а през него и цялото ни общество, което по последно преброяване и под 7 млн., като се има предвид, че през 1989 г., т.е. преди 25 години беше над 9 млн.  Когато цифрите говорят, и тези клети и сакати за справедливостта висши магистратки - ТРЯБВА ДА ЗАМЪЛЧАТ ПРЕД ИСТИНАТА.  НО НЕ, СУЕТА, ДОСТОЙНИ СМЕ.  Там е работата, че достойнството не се оценя в пари като исковете. То или съществува, или не. И при двете е второто.  Искат ли да се на наредят на редичката след корифеите Иван Григоров и Лазар Груев ? Я по-скромно другарки тьотки. Има и по достойни от вас, ако не ви стиска да признаете истината.  При това извън т.нар. съдебна власт.

 5. 29
  Концепцията на Райковска е с 50% по-дълга от тази на Панова. | нерегистриран
  4
  -8

  Това доста красноречиво говори кой е по-отговорен и детайлен.

 6. 28
  ТОЧНО ТАКА! | нерегистриран
  3
  -4

  До коментар [#27] от "И двете абсолютно НЕ СТАВАТ!":  ТЕРАФИМИ, КАТО КУЛИТЕ-БЛИЗНАЦИ НА СВЕТОВНИЯ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР.  А както пише в дебелите книги - не трябва да се кланим на идоли и терафими!  Като финикийски близначки са, а какво направи Исус на Лазаровден, влизайки в Йерусалим а, търговското отделение, а ... 7. 27
  И двете абсолютно НЕ СТАВАТ! | нерегистриран
  5
  -4

  Те са негов образ и подобие (на Сатанаил)!  И двете са като близначки част от системата и статуквото. А по-лошо статукво няма и не може да има.  ВКС е съд сам за себе си. Той е извън времето и пространството, но повече от останалите, и даже и от ВСС. Самодостатъчен си. С високите заплатки, с Талмудата, с рушватчетата и с корифея на юриспруденцията Тиквозелков!  Пълни кокошчици. Само кудкудякат, ни никога не знаят че това отпред В ИМЕТО НА НАРОДА, не е само куха фраза.  ВКС е най-уродливото изчадие на корумпираната и никому ненужна и даже много вредна трета власт в България. Това са Авгиеви обори, които за съжаление няма кой да изчисти и всичко е като местене на гробища - ПОМОЩ ОТ ВЪТРЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОЧАКВА!  АМИН  ТРЯБВА КРЪВОПРЕЛИВАНЕ, А ОТКЪДЕ ЩЕ ДОЙДЕ СВЕЖАТА КРЪВ Е ВЪПРОС С ПОВИШЕНА ТРУДНОСТ, НО ИМА НЕЩО НА ДЪНОТО НА КУТИЯТА НА ПАНДОРА.

 8. 26
  | нерегистриран
  3
  -2

  Панова и Райковска отбелязват, че Съдебната палата е може би една от малкото в страната, в която няма книжарница за юридическа литература. А палатата всекидневно се посещава от граждани, адвокати, юристи от страната и трябва да има книжарница, смятат съдийките.

  ------------------------------------------

  Изключително важен, бих казал възлов момент - за концепция на кандидат за председател на ВКС!!

 9. 25
  до предната | нерегистриран
  13
  -6

  Колкото и да ни повтаряте Г-жо и да се напъввате, подписите са си подписи и хората застанаха с имената си зад конкретна кандидатура, а втората бе издигната в 5 без 5 от инспекторки, само напук и да не е съдийското предложение на самият ВКС.Това е неуважение към тези висши магистрати и от страна на инспекторките предложили Райковска.Що се отнася до неприсъединилите се, това безразличие, страх или обичайна пасивност към всичко, което не е заплата и натовареност, е нещо толкова обичайно и характерно за поведението на българсикят магистрат и по-скоро е никаква позиция , отколкото такава за или против някого.Така че престанете да ни натрапвате виждането си Г-жо и ни оставете ние да защитаваме своята позиция и избор!

 10. 24
  Минувач | нерегистриран
  5
  -6

  До коментар [#20] от "До Минувач":

  Възможно е подписите да са били и повече, но това не са подписи "за Панова". А след като тази некоректна интерпретация се натрапва от инициаторите, следващото такова писмо може и да е само с 8-10 подписа. В началото аз също адмирирах инициативата за кандидати от средите на ВКС, който да се представят пред общото събрание, но като видях как се опорочи волята на подписалите и те биват представяни като поддръжници на Панова, силен скептицизъм ме обзема.

 11. 23
  Нерегистриран | нерегистриран
  8
  -4

  Дори и да са 50 подписите, а те не са, това не е и половината от състава на ВКС. Просто някои личности, подтиквани от "вечните кадровици" на съдибната система отново се опитват да доминират, но по безпрецедентно нагъл начин.Самият профил е подготовка за кандидата Панова, но номера на Л.Груев този път не мина. тичане по кабинети, звънене по телефони ... Това не наподобявал ли лобизъм за какъвто ВСС наказа Ситнилски????

 12. 22
  Сара | нерегистриран
  8
  -18

  До коментар [#21] от "при сравнението":  Нищо новаторско, "визионерско", оригинално няма в концепцията на Панова, което да я отличава от другата кандидатура.

  Много са ми смешни тези напъни да се измисли нещо, с което да се обоснове кандидатурата на Панова като по-добра. Не е, и всички го знаем. Клакьорските изказвания не променят този факт.  Спрете се, защото така наливате вода в мелницата на парашутиста, който готвят при провален избор! Нека поне веднъж да сме единни, като подкрепим при равни кандидатури тази, която има по-голям шанс да спечели. Надвийте егото си и тяснопартийните си интереси.

 13. 21
  | нерегистриран
  9
  -10

  До коментар [#11] от "при сравнението":  Пълни глупости. Подкрепяйте Панова щом Ви харесва, но все пак запазете добрия тон и не хвърляйте калта изпод ноктите си по другия кандидат.

 14. 20
  До Минувач | нерегистриран
  6
  -8

  Първо, бихте ли изложили възражения срещу профила и,второ, след като сеете разделение между подписали и "отказали да се присъединят" обяснете концептуалните различия в позициите им.Моето виждане е, че няма такива.Ако не бе началото на отпуските, подписите щяха да са 80-90!

 15. 19
  До 18 | нерегистриран
  4
  -6

  Призовавам за спокойствие и обективност.Подписите са на СЪДИИ ВЪВ ВКС- уважавайте ги!Те подкрепят ПРОФИЛ, който ще бъде търсен в концепциите и обяснениятd за лична мотивация на кандидатите.Какви са тези приказки - за натяквания и манипулации - става реч, повтарям, за ВКС !

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.