Какво трябва да знаем за регистрацията на автомобили пред нотариус след 27.12.2017 г.?

Какво трябва да знаем за регистрацията на автомобили пред нотариус след 27.12.2017 г.?

На специален форум, организиран от Нотариалната камара (НК), бе представена новата система за обмен на информация между нотариусите и Пътната полиция. Според председателя на Нотариалната камара Димитър Танев, с използването на новата система ще се елиминират възможностите за измами и препродажби на коли и други превозни средства, а гражданите ще бъдат улеснени. Въвеждането на информационния портал за свързаност между ресурсите на МВР и НК е съгласно разпоредбите на изменения и допълнен Закон за движение по пътищата, които влизат в сила на 27.12.2017 г.

В настоящата статия "Правен свят" представя особеностите на новата система за електронен обем на информация:

Какво представлява новата система?

Новата система способства извършването на електронната административна услуга "Промяна на собственост на регистрирано пътно превозно средство" (ЕАУ ПСРППС). Както става ясно от наименованието, тя ще се използва само при сделки с вече регистрирани в България пътни превозни средства (ППС). Първоначалната регистрация на ППС ще става по сега действащия ред, определен с Наредба № I-45. Предвижда се и възможност нотариусът да заяви електронно отпечатване на Свидетелство за регистрация на МПС, но само при наличие на следните кумулативни изисквания: адресните регистрации на страните по сделката са в един и същ регион, т.е. не се налага смяна на регистрационния номер, има сключена застраховка "Гражданско отговорност" и преминат периодичен технически преглед.

На 14.09.2017 г. Народното събрание прие промени в ЗДвП, с които бяха добавени ал. 4 и ал. 5 към чл. 144 ЗДвП. Те предвиждат извършването на електронен обмен на информация между Министерството на вътрешните работи (МВР) и Нотариалната камара (НК) във връзка с договорите за сделки с пътни превозни средства.

Чл. 144 (4) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 27.12.2017 г.) Министерството на вътрешните работи и Нотариалната камара обменят по електронен път информация за регистрираните в страната превозни средства и сключените договори.

(5) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 27.12.2017 г.) При сделка с пътно превозно средство приобретателят може да заяви предварително изготвяне на свидетелството за регистрация, в случай че не се извършва подмяна на регистрационни табели, като информацията се подава към Министерството на вътрешните работи заедно с информацията за сключения договор.

Новата системата се изгражда от "Информационно обслужване" АД и следва да заработи на 27.12.2017 г. Чрез нея служителите на МВР ще получават информация за всички сделки с превозни средства, които се извършват на територията на Република България. Според сега действащото законодателство, след прехвърляне на собствеността на превозно средство, в двуседмичен срок праводателят (продавачът) предоставя на службата, издала регистрационния номер, копие от договора за прехвърляне на собствеността с данните на приобретателя (купувача). Това задължение ще отпадне. Според началника на "Пътна полиция" комисар Бойко Рановски от облекчението ще се възползват около 350 000 граждани всяка година.

Остава задължението на купувача, който след промените в ЗДвП ще има срок от един месец, за да пререгистрира автомобила си. Ако прехвърлянето на автомобила е в рамките на един регион и не се налага смяна на регистрационния номер, новият собственик ще може да заяви предварително пред нотариуса отпечатване на свидетелство за регистрация. Ако купувачът не изпълни задължението си в едномесечен срок да пререгистрира автомобила, през втория месец, при проверка от органите на Пътна полиция, ще бъде глобяван, а след изтичане на втория месец - регистрацията на автомобила ще бъде прекратена служебно. През 2016 г. подобна мярка беше приета с новия кодекс на застраховането, съгласно който, ако собственикът не сключи застраховка "Гражданска отговорност", регистрацията на автомобила се прекратява служебно.

Комисар Бойко Рановски съобщи още, че от влизане в сила на промените в Кодекса на застраховането, Пътната полиция е прекратила регистрацията на над 900 000 автомобила, от които 733 000 за първите десет месеца на 2017 г.

Какви ще са ползите?

Очаква се ползите от въвеждането на новата система да бъдат:

- Намаляване на възможностите за фалшифициране на договори за прехвърляне на собствеността на ППС;

- Намаляване на измамите чрез проверка на верността документите, които гражданите предоставят пред нотариусите в момента на извършване на сделката;

- Подпомагане на нотариусите в процеса на удостоверяване на обстоятелства;

- Намаляване на административната тежест за гражданите.

За нотариусите остава задължението да преценят дали една сделка може да бъде извършена или не. Те ще са заявители на новата услуга от името на гражданите.

Как ще функционира?

Нотариусите ще имат достъп до Портала за административни електронни услуги на МВР, откъдето ще се извършва заявяването на услугата. Система за предоставяне на платени типови електронни административни услуги на МВР (СППТЕАУ) е същинската back-office система, която се намира в структурата на МВР. През Портала на МВР нотариусите влизат в СППТЕАУ, след предоставяне на квалифициран електронен подпис. СППТЕАУ ще е постоянно свързана и ще обменя информация с първичните регистри, така че нотариусите ще могат да проверят данните за ППС и за страните по сделката. Първичните регистри са:

- Търговски регистър

- Регистър "БУЛСТАТ"

- Информационна система за местни данъци такси

- Регистър на застраховки "Гражданска отговорност"

- Регистър "Периодични технически прегледи"

Представителят на фирмата, изградила системата - "Информационно обслужване" АД, Кремена Кънчева-Симеонова обясни, че нотариусите ще могат да проверяват данни в тези регистри само и единствено във връзка с конкретна сделка, т.е. на лицата, които са се явили пред нотариуса.

Вече проверените данни ще се подават към системата "Единство", както и към система за плащане с банкови карти и микросметки през Интернет epay.bg, където ще се извършва плащането на услугата.

СППТЕАУ ще има връзка и със системите на МВР:

- Национален автоматизиран информационен фонд "Национален регистър на българските лични документи" (НАИФ "НРБЛД");

- Автоматизирана информационна система "Регистрация на МПС и собствениците им" (АИС "РМПСС").

Чрез тях ще се извършват проверки по отношение на лицата, страни по сделката, и по отношение на превозното средство.

Какви са условията за предоставяне на услугата "Промяна на собственост на регистрирано ППС"?

Новата услуга ще може да бъде извършвана единствено от нотариус, който притежава квалифициран електронен подпис. Всяка нотариална кантора ще може да използва само един квалифициран електронен подпис за достъп до системата.

Услугата ще се предоставя на лица (физически и юридически) с постоянна адресна регистрация в Република България или физически лица, които притежават български документи за самоличност.

Услугата ще се извършва в две направления:

- С електронно заявяване за отпечатване на Свидетелство за регистрация на МПС и заплащане по електронен път на услугата.

 • За регистрирани ППС и собственици (настоящ и нов) с постоянна адресна регистрация на територията на един и същ регион, когато не се налага смяна на регистрационния номер
 • Има застраховка "Гражданска отговорност
 • Преминат е периодичен технически преглед

Стъпките, по които ще става това, са показани на Фиг. 1

Фиг. 1

Без електронно заявяване за отпечатване на Свидетелство за регистрация на МПС

 • За регистрирани ППС и собственици (настоящ и нов) с постоянна адресна регистрация на територията на различни региони и се налага смяна на регистрационния номер
 • Няма застраховка "Гражданска отговорност"
 • Не е преминат периодичен технически преглед
 • Собственикът е инвалид, който се е възползвал от правото в рамките на 5 години да не заплаща мито при внос на автомобил. Ако е решил да продава автомобила в рамките на този 5-годишен срок, е длъжен да плати мито и следва да се яви на гише.
 • Свидетелството за регистрация на МПС е от стар образец, който не се поддържа в регистъра на ППС и/или данните не са достатъчни, за да бъдат обработени електронно.
 • Номерата на регистрационните табели не съответстват на Българския държавен стандарт

Стъпките, по които ще става това, са показани на Фиг. 2

Фиг. 2

В кой случай не се извършва промяна на собствеността на ППС?

Промяна на собствеността не може да се извърши, когато:

- Данните от заявлението, което нотариусът подава от името на лицата, явили се пред него, не съвпадат с данните в АИС "РМПСС". Тази хипотеза възниква, когато документите, които гражданите представят по отношение на дадено превозно средство, не са идентични с данните, които вече се съдържат в АИС "РМПСС".

- Има данни за наличен запор за ППС в АИС "РМПСС". Чрез системата нотариусите ще получават информация дали превозното средство има наложен запор и, ако се установи, че има, не следва да извършват промяна на собствеността.

- ППС е с транзитен регистрационен номер. Информацията за това отново се съдържа в АИС "РМПСС".

- За ППС не е платен годишен данък. Тук, в случай, че гражданите представят документ за платен в деня на изповядване на сделката годишен данък, системата ще позволява на нотариусите да отбележат това обстоятелство чрез поставяне на отметка в специално предвидено за това поле. Това е предвидено така, тъй като системата за местни данъци и такси се обновява на 24 часа, т.е. данните са актуални към края на предходния ден.

- Лицето представя документ за самоличност, който не отговаря на данните в НАИФ "НРБЛД"

- Смърт на лицето

- Отказ на нотариуса с други мотиви

Каква организация трябва да създадат нотариусите за използване на новата система?

До 27 декември т.г. нотариусите следва да осигурят необходимите технологични средства и организация за работа с новата система. От екипа на "Информационни системи" АД обещават, че ще съставят подробно ръководство за работа, което ще е на разположение на нотариусите, преди да започне да функционира новата система.

Още по темата

Адвокатът, заловен с наркотици, остава в ареста

Предишна новина

Главният прокурор ще се яви пред Комисията по правни въпроси

Следваща новина

Коментари

9 Коментара

 1. 9
  наблюдател | нерегистриран
  0
  0
  До коментар #5 от "Румен Бахов | нерегистриран":
  Абсолютно ненужно усложняване.

  Намаляване на административната тежест!?? Бля..бля.

  То и до сега си беше загуба на време да си прехвърлиш колата, но сега вече ще е пълен абсурд (със или без Румен Бахов). Не съм чел измененията на ЗДвП, но може би предвижда и ДНК-анализ на страните. Имам и предложение за законодателна промяна, т.к. така или иначе ще се ходи при нотариус , то поне да ни вземат и отпечатъци (от който и да е крайник) и директо кам каква беше там система Единство ...АИС "РМПСС", МВР, Интерпол и подобни.

  Румен Бахов завърши политология, ожени се за пловдивчанка и заживя в Пловдив. След това се поразведе, но не зная кога стана репортер, но е повече от ясно, че тази работа не е за него. Момчето е заралийче.Показва ни ромските махали и се прави на палячо.

 2. 8
  | нерегистриран
  1
  -3

  Хе хе, лесно е и да се набута на някой балък фалшив часивник да, фалшификати всякакви, само от лицензиран магазин няма риск. А като купуваш скъпа картина не плащаш ли куп пари на специалист, за да си спокоен....не е ли същото...

 3. 7
  колекционер | нерегистриран
  2
  -3
  До коментар #6 от ". | нерегистриран":
  Изключително прости хора коментират тука...ако служителките на гишетата в КАТ решават кой трябва да подписва на продавач и да знаят какви документи се изискват, то те трябва да са юристи и освен това трябва много да им е ясно семейно и наследствено право! Нова длъжност - търси се юрист за гише на КАТ!!!

  Ама нали българина от всичко разбира и ако може всичко да му е без пари, ама ако може и да му е всичко сигурно и проверено...

  Не ставай смешен! Всички знаем, че има къде, къде по стойностни движими вещи, с които може да се разпоредиш без нотариуса да изследва и прилага семейно и наследствено право. Примери много - плазмения ми телевизор, "Ролекса" ми модел "Дайтона" (най-ниска цена от 15000 долара), картина на някой стар майстор, защо пък не и на съвременен,колекцията ми от марки....и т.н.

  Недоумявам защо с цената на някаква заблуда се държи тези обикновенни гражданско правни отношения да са под такъв рестриктивен режим.

  Прав е Румен Бахов.

 4. 6
  . | нерегистриран
  3
  -5

  Изключително прости хора коментират тука...ако служителките на гишетата в КАТ решават кой трябва да подписва на продавач и да знаят какви документи се изискват, то те трябва да са юристи и освен това трябва много да им е ясно семейно и наследствено право! Нова длъжност - търси се юрист за гише на КАТ!!!

  Ама нали българина от всичко разбира и ако може всичко да му е без пари, ама ако може и да му е всичко сигурно и проверено...

 5. 5
  Румен Бахов | нерегистриран
  3
  -3

  Абсолютно ненужно усложняване.

  Намаляване на административната тежест!?? Бля..бля.

  То и до сега си беше загуба на време да си прехвърлиш колата, но сега вече ще е пълен абсурд (със или без Румен Бахов). Не съм чел измененията на ЗДвП, но може би предвижда и ДНК-анализ на страните. Имам и предложение за законодателна промяна, т.к. така или иначе ще се ходи при нотариус , то поне да ни вземат и отпечатъци (от който и да е крайник) и директо кам каква беше там система Единство ...АИС "РМПСС", МВР, Интерпол и подобни.

 6. 4
  Нотариус | нерегистриран
  4
  -2

  Ще стане по сложно и вероятно много много по скъпо

 7. 3
  | нерегистриран
  15
  -11

  Е, то каквото трябва го знаем! Ще има драстичен скок на измамите при продажба на автомобили, както е с недвижимите имоти.

  Би трябвало продажбите да се правят пред КАТ и пак там да се вписват упълномощените лица, които могат да карат автомобила.

  Да не говорим, че в Германия и продажбата на недвижими имоти се извършва пред общинската регистрация, която води имотния регистър.  Но у нас идеята е да се хранят напълно ненужни междинни звена и да се дава широк простор за изява на измамниците!

  Важното е да се взимат повече такси от мизерните български заплати и разбира се повече такси от банките, защото всяка такса трябва да се внесе в банката, за което пък банката си слага своя такса, за което пък слага още една такса, че е обработила сметката. Но който си има Българо-руска инвестиционна банка явно се грижи тя да има голямо оборот и приходи!

 8. 2
  | нерегистриран
  16
  -9
  До коментар #1 от " | нерегистриран":
  Вместо да стане лесно, то още по-трудно става.  Просто премахнете щемпелмейкърите, и прехвърлянето на автомобил да става със сложен фактически съсктав-обикновен писен договор, и регистрация в КАТ.

  Къде по света кола се продава пред щемпелмайстор?  Никъде по света нотариусите нямат такова лоби. Министерството на правосъдието е тяхно - те си избират министър, после министърът им прекарва каквито искат закони. Важното е лапачката да няма край. Конкурси - най-рано 2025-2030г.

 9. 1
  | нерегистриран
  19
  -10

  Вместо да стане лесно, то още по-трудно става.  Просто премахнете щемпелмейкърите, и прехвърлянето на автомобил да става със сложен фактически съсктав-обикновен писен договор, и регистрация в КАТ.

  Къде по света кола се продава пред щемпелмайстор?

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.