Как да оттеглим пълномощно по начин противопоставим на трети лица


Използването на пълномощник за извършване на определени правни действия е ежедневие както за физически лица, така и в бизнес средите. Да се издаде едно пълномощно не представлява трудност. По-интересен е моментът, в който упълномощителят желае да оттегли предоставената представителна власт. Причините могат да са различни, но най-неприятният сценарий е влошаване на отношенията и липса на доверие към пълномощника, защото всяко недобросъвестно действие от страна на представителя може да има сериозни последици за упълномощителя.

Общото правило е, че оттеглянето на пълномощното следва да бъде извършено в същата форма, в която е и самото пълномощно. За да има действие оттеглянето спрямо пълномощника, последният трябва да бъде уведомен, че вече не разполага с представителна власт. Възможните варианти за информиране на представителя са или лично, или чрез нотариална покана.

Въпреки това, ако пълномощникът въз основа на вече оттегленото пълномощно сключи сделка с трето лице, което не е знаело за липсата на представителна власт, оттеглянето няма действие спрямо третото лице. От това правило има едно интересно изключение. В случай че прекратяването на пълномощието е подлежало на вписване и същото е било извършено, това прекратяване е противопоставимо на трети лица. Такива лица, договаряли с пълномощника след оттеглянето, нямат право да се позовават на своята добросъвестност и направените уговорки няма да породят действие в правната сфера на упълномощителя.

Именно поради това е важно оттеглянето на пълномощното да бъде вписано, особено при пълномощни, свързани с действия относно недвижими имоти, или действия, имащи значително материално отражение.

Важен е въпросът какво визира законът под подлежащо на вписване оттегляне. Единствената относима разпоредба се съдържа в Наредба 32 относно служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори. В наредбата е предвидено, че всеки нотариус е длъжен да въвежда в информационна система, поддържана от Нотариалната камара, извлечение от нотариално удостоверените документи, с които се оттеглят пълномощни.

Тук може да се спори доколко това отразяване в информационната система се счита за вписване, което може да се противопостави на трети лица. Съдебната практика не изобилства от решения по тази тема, но едно решение на Софийския градски съд от 2016 г. (Решение №2173 от 16.03.2016 г. на СГС по гр. дело №14010/2015 г., влязло в сила) разглежда именно този проблем.

Съдебният състав споделя мнението, че отбелязването в информационната система на Нотариалната камара представлява вписване по смисъла на Закона за задълженията и договорите. С цитираното решение са отхвърлени възраженията, че тази информационна система не е публично достъпна. Тези възражения са неоснователни, тъй като всяка страна по сделка, по която насрещната страна е представлявана от пълномощник, има право да поиска от нотариуса по сделката да провери в информационната система за извършено отбелязване по отношение на представителната власт на пълномощника.

Следователно, за да може да бъде вписано и да бъде противопоставимо на трети лица, без да им се съобщава изрично, изявлението за прекратяване на пълномощно следва да бъде нотариално заверено и отразено в информационната система към Нотариалната камара. Стриктният прочит на Наредба 32 налага извода, че оттеглянето може да бъде вписано в регистъра само по отношение на пълномощни, които са нотариално заверени, тъй като за извършване на отбелязването е необходимо да се посочат номерът на заверка на оттегляното пълномощно, както и името и номерът на нотариуса, който го е заверил.

Предвид горното и с оглед максималната защита на упълномощителя могат да се направят две основни заключения. На първо място, би било разумно всякакви пълномощни, касаещи значителен материален интерес, да бъдат нотариално заверени. По този начин, ако в един бъдещ момент се наложи оттегляне, това ще може да се отрази в съответната информационна система и всички трети лица ще се считат за уведомени, което ще доведе до противопоставимост на оттеглянето спрямо тях. Важно в случая е нотариусът, извършващ заверката, да предостави на упълномощителя удостоверение за извършеното отбелязването в информационната система към Нотариалната камара. В противен случай няма да е възможно по-късно да бъде отбелязано оттеглянето на съответното пълномощно. За съжаление това задължение на нотариусите все още не се спазва стриктно от всички, вероятно защото се налага да извършват допълнителна техническа работа без увеличение на събираните такси.

На следващо място, съгласно Наредбата за служебните архиви на нотариусите електронни справки в информационната система към Нотариалната камара могат да бъдат извършвани чрез нотариус или чрез Нотариалната камара. Така дори и да не се касае за сделка, изискваща нотариална форма, на практика този електронен регистър е публичен. Всеки субект има право на достъп, който не е пряк, а се извършва посредством Нотариалната камара или нотариус.
Следователно, когато се договаря с пълномощник с нотариално заверено пълномощно, следва винаги непосредствено преди сделката да се изиска от нотариус, без значение от района на действие, да извърши справка в информационната система към Нотариалната камара и да удостовери дали не е отбелязано оттегляне на представеното пълномощно.

След момента на уведомяване на пълномощника и на заинтересованите лица (посредством отбелязването) относно оттеглянето на представителната власт всяко действие, което представителят извърши от името на упълномощителя, се счита за висящо недействително.
Всяко упълномощаване се базира на определено доверие между оправомощител и пълномощник. В момента на учредяване на представителната власт рядко се мисли за възможността в даден момент взаимоотношенията да придобият негативен характер. Пълномощник, който вече не желаете да ви представлява, би могъл да извърши правни действия от ваше име. Струва си да се помисли за предпазните мерки, чрез които тази ситуация може да се избегне.

Бомбаджията от Лондон задържан и пуснат 14 дни по-рано

Предишна новина

Четири американски туристки бяха нападнати с киселина в Марсилия

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.