Внесоха в парламента промените в ГПК за електронното правосъдие

Внесоха в парламента промените в ГПК за електронното правосъдие
снимка:БГНЕС

Новите промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) с цел продължаване на съдебната реформа и последващи стъпки към въвеждането на изцяло електронно правосъдие, вече са внесени от Министерството на правосъдието в парламента.

„Необходимостта от законодателни промени в процесуалните закони в тази насока се обуславя и от факта, че предстои въвеждането на единната информационна система на съдилищата, както и функционалностите на eдинния портал за електронно правосъдие. Единният портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) предоставя възможност да се извършват процесуални действия в електронна форма и  да се изготвят електронни съдебни дела. Електронните съдебни дела позволяват на страните и да преглеждат електронните копия на техните съдебни дела, както и да копират като незаверени преписи отделни документи, съдържащи се в делото. Порталът е достъпен за лица, които имат личен потребителски профил, създаден след първоначална регистрация. Единният портал за електронно правосъдие предоставя възможност на участниците в съдебното производство да получават електронни съобщения, призовки и книжа, включително да бъдат уведомявани за определени процесуални действия“, мотивират се вносителите.

Предложената уредба предвижда, че връчването на актове на съда може да се извършва на избран от страната електронен адрес за връчване чрез единния портал за електронно правосъдие; чрез квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща. В случай че страната няма регистрация в ЕПЕП или не е избрала квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща, а е посочила адрес на електронна поща, връчването се осъществява на посочения адрес. При невъзможност връчването да се осъществи по посочените начини, се преминава към връчване на настоящия адрес на страната, а при липса на такъв - на постоянния. С промените в ГПК е предвидено, че връчването на кредитни и финансови институции, включително тези, извършващи събиране на вземания срещу потребители, застрахователни и презастрахователни дружества и търговци, които извършват доставка на енергия, газ, или предоставяне на пощенски, електронни съобщителни или водоснабдителни и канализационни услуги, нотариуси и частни съдебни изпълнители, държавни учреждения и общини се извършва само на електронен адрес.

Връчването на адвокат се извършва чрез единния портал за електронно правосъдие. За да се гарантира връчването чрез ЕПЕП е предвидено и задължение за адвоката да се регистрира и да поддържа профил в Единния портал за електронно правосъдие по чл. 360в от Закона за съдебната власт и в информационна система за сигурно електронно връчване. Предлага се да се въведе задължение за ищеца да посочва в исковата молба и електронен адрес, както и задължение за ответника в отговора на исковата молба да посочва електронен адрес, в случай че имат такива. Уточнено е как текат сроковете при връчването по електронен път. Гражданите могат да упражняват процесуалните си права до края на двадесет и четвъртия час на съответния ден, а не до края на работния ден на съда.

Всички адвокати ще имат 6 месеца, за да се регистрират в ЕПЕП и в информационна система за сигурно електронно връчване.

15% отстъпка от таксата при електронно подаден иск

В случай че искането за защита и съдействие е извършено в електронна форма съгласно чл. 102е в ЕПЕП, дължимата държавна такса се намалява с 15 на сто. При оттегляне на съгласието за връчване по този начин разликата до пълния размер на дължимата държавна такса се довнася от ищеца в едноседмичен срок. „Намаляването на дължимата държавна такса би мотивирало страните да изберат този начин на извършване на процесуални действия в електронна форма, което значително би ускорило въвеждането на електронното правосъдие“, смятат вносителите.

Съдилищата трябва да осигурят възможност на лицата да извършват процесуални действия в електронна форма по достъпен начин и доколкото е технологично възможно – в удобен диалогов режим, включително за лица с увреждания. Създадено е и задължение за предоставяне на информация по електронен път за текущото състояние на съответното производство, за да могат гражданите да следят на каква фаза е производството.

Промени и в НПК, през ГПК

Предвидено е съдебните актове да се изготвят като електронен документ в единната информационна система на съдилищата и да се подписват с квалифициран електронен подпис. Предвижда се пострадалият, частният обвинител, частният тъжител, гражданският ищец, гражданският ответник, както и защитникът да могат да правят искания, бележки и възражения, както и да могат да обжалват актовете на съда по електронен път. Правилата за провеждане на видеоконферентни съдебни заседания при вземане на мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство се създават с оглед необходимостта от осигуряване на физическа и социална изолация на обвиняемия и неговия защитник, съдебния състав и прокурора в отговор на новите реалности за предпазване и преодоляване на пандемията, както и в случаите на обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия или други форсмажорни обстоятелства, при изразено писмено съгласие на обвиняемия и неговия защитник, като в тези случаи самоличността на обвиняемия се удостоверява от началника на затвора, началника на ареста или определен от тях служител. Видеоконференцията се осъществява в електронна среда, при спазване на технологичните изисквания, установени в Закона за съдебната власт и подзаконовите нормативни актове. Създадена е възможност за органа, който образува досъдебното производство, да уведомява пострадалия за това, ако той е посочил освен адрес за призоваване в страната и електронен адрес.

„Съгласно § 229, т. 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 62 от 2016 г.) единният портал за електронно правосъдие ще започне да функционира от 1 януари 2021 г., което означава, че от тази дата чрез единния портал за електронно правосъдие ще могат да се извършват всички процесуални действия в електронна форма. Това налага приемането в спешен порядък на промените в процесуалното законодателство, които ще обезпечат възможност за прилагането на електронното правосъдие както от органите на съдебната власт, така и от другите участници в съдебното производство“, пишат още вносителите.

Още по темата

"Правен свят" - Видео обзор (05.12.2020)

Предишна новина

Брекзит преговорите в Лондон бяха прекратени без резултат

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.