Гергана Мутафова, член на ВСС:

В момента ЕИСС работи три пъти по-бързо от първоначалната версия*

В момента ЕИСС работи три пъти по-бързо от първоначалната версия*
Гергана Мутафова, член на ВСС

Г-жо Мутафова, съдии се оплакват от Единната информационна система на съдилищата (EИСС), която се внедрява от лятото. Вие сте координатор на проекта. Как тя ще подобри работата на магистратите?

Това е вътрешна система за управление на електронни дела, интегрирана с информационните системи на държавната администрация и се използва от съдии и съдебни служители. Тя съдържа цялата информация с данни по дела, въз основа на която се предоставят електронни услуги на граждани и адвокати чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). Системата създава предпоставките за унифициране на работните процеси и прилагане на единни правила за работа при управление на делата. Унифицираните процеси предоставят по-голяма гъвкавост и намаляват времето и ресурсите при тяхната промяна поради организационни или законодателни изменения. Основна полза от ЕИСС освен унифицирането на процесите е и уеднаквяване на структурата и съдържанието на въведената информация по делата - единна база с еднаква структура на обекти и данни в нея, унифицирани полета, единни номенклатури, съобразени с инстанцията на съдилищата. Системата дава възможност делата да се проследяват в реално време, още преди хартиените дела да са получени в съответния съд. Чрез нея в реално време се проследява движението на всяко дело при обжалване, изпращането му по подсъдност и компетентност и т.н. Така се създават условия за редуциране на работата на всяка следваща инстанция, тъй като електронната папка на делото, създадена и поддържана на предходната инстанция, се използва и на следващата. А това ще намали значително изпълнението на едни и същи дейности в различни съдилища по едно и също дело, дублиране и разхищение на човешки ресурси. Системата осигурява проследимост на делата, пълна хронология на събитията по движението им на всяка една инстанция. Повишава се и ефективността на работата на магистрати и съдебни служители чрез спестяване на време и оптимизиране на работния процес.

Все пак какво представлява системата?

Тя има възможност в различен времеви период (6 месеца, годишно) да предоставя реални данни за натовареност за нуждите на статистиката за вземане на кадрови и бюджетни решения. В дългосрочен план (при изтичане на преходния период) ЕИСС ще генерира автоматично цялата статистика, с което ще се оптимизира използването на висококвалифицирания ресурс на съдебните служители за извършване на други дейности по правораздаването. ЕИСС освен деловодна е и информационна система за управление на съдебните дела. Тя обединява цялостния процес по управление на делата от регистриране на иницииращите документи, през образуване на делото, случайното разпределение, управление на заседанията, постановяване и обезличаване на актовете, съдебната статистика, натовареността на съдиите и финансовото управление на делата, управление на дейността по призоваване, включително чрез наличното мобилно приложение за призовкари. Системата гарантира необходимата сигурност. ЕИСС функционира в защитен APN комуникационен канал. Тя е изградена при спазване на всички съвременни изисквания за оперативна съвместимост с външни системи.

Обяснете какви действия в системата извършват магистратите, така че да разберем основния упрек на съдите от Софийския районен съд, че е бавна и затруднява работата им.

Действията включват създаване на съдебен акт чрез вграден текстов редактор вътре в системата и подписване на съдебния акт с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Основният упрек е необходимостта от електронно подписване чрез КЕП и изпълнението на много действия за качване на съдебните актове. Искането на магистратите е за оптимизирането чрез намаляване на кликовете за всяка операция. В актуалната версия (66-а версия) от 16 септември са направени подобрения. Премахната е необходимостта от многократно въвеждане на ПИН код на КЕП при подписване. Най-съществената промяна е намаляването на броя на кликовете за операциите, свързани със създаването на актовете. В момента качването на съдебните актове се извършва с 3 “клика”, което е три пъти по-бързо от предишната версия.

ВСС спря внедряването ѝ до 10 декември, за да се отстранят недостатъците. Времето достатъчно ли е?

ЕИСС е уеб-базирана система и спиране в буквалния смисъл не може да се осъществи. Взетото решение означава, че извън пилотните съдилища (17 броя), и тези изразили изрично желание да работят с нея и след 18 септември 2020 г. (23 броя), няма да се образуват нови дела в ЕИСС. Тя е внедрена в 152 съдилища (от предвидени 153) и всички образувани електронни дела продължават да се обработват и след 17 септември. 41 съдилища продължават работата си с ЕИСС, като образуват новопостъпилите дела в нея. Към 18 септември, тоест за 61 работни дни регистрираните документи са 95 186, образуваните съдебни дела са 43 896, отразените проведени и насрочени заседания са 59 764 броя, изготвените съдебни актове са 67 731 броя, а електронно подписаните са 55 925 акта, което представлява 91% от всички изготвени в системата актове. Пленумът на ВСС реши да се създаде работна група, която да изготви предложение за всички необходими промени, които да бъдат възложени на “Информационно обслужване” АД. В нея участват членовете на ВСС, съдии и съдебни служители. Тя трябва да ги депозира до 15 октомври 2020 г. Без да са ясни предложенията, не смятам, че някой може да се наеме да каже дали срокът до 10 декември е достатъчен. Въвеждането на централизирана информационна система винаги е съпроводено от предложения за доработка и подобряване на функционалностите ѝ. Нямам очаквания, че след като бъдат отразени предложенията, няма да има необходимост от извършване на нови доработки и подобрения.

Защо трябва да се използва електронен подпис при всяко действие?

Използването му е регламентирано в Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Съгласно него електронните документи са признати за равностойни на хартиените и могат да бъдат подписани с електронен подпис, който има правното значение на саморъчен подпис. Използването на КЕП е способът за реализиране на електронно правосъдие - управление на съдебните дела по електронен път и упражняване на процесуални права в електронна форма. Съдиите, държавните съдебни изпълнители, прокурорите и следователите използват КЕП. Документи в ЕИСС имат правно значение само ако са подписани с електронен подпис. КЕП има значение на собственоръчен подпис и чрез полагането му се идентифицира авторът. По категоричен начин се установява датата и часът на полагането му и се препятстват изменения на подписания документ без знанието на автора. И ще ви дам един пример - достъпът в ЕПЕП до заповедните производства е чрез използване на КЕП и няма логика да има по-високи изисквания за достъп до електронни услуги за граждани и адвокати, а съставителите на документи в ЕИСС да не ги подписват електронно. Постановяването на съдебните актове чрез подписване с КЕП дава възможност страните чрез достъп до електронните папки на делата в ЕПЕП да получават реална информация за хода на делата си.

Ще може ли съдиите да влизат в системата от дома си например?

От гледна точка на информационната сигурност, както и вземайки предвид чувствителността на наличната информация и нейния голям обем, ЕИСС е разработена така, че достъпът с КЕП да е единствено от сградите на съдилищата. Технически е възможно да има достъп за работа дистанционно, но това е въпрос на управленско решение на ВСС, който следва да разработи високи нива на сигурност, като вложи и допълнителни финансови ресурси, за да гарантира сигурността на данните.

Друг упрек е, че се бърза с внедряването й. Така ли е?

Категорично не може да се говори за бързане. Разработването и внедряването е осигурено по Оперативна програма Добро управление, за което на 26 август 2016 г. е сключен договор с първоначален срок за приключване на дейността 31 декември 2018 г. Договорът с "Информационно обслужване" АД беше сключен на 16 януари 2019 г. като в последствие е изменен срокът за изпълнение на проекта до 31 декември 2020 г. Пилотното внедряване на системата от Информационно обслужване АД започна по одобрен график през юли 2020 г. и приключи в сроковете по графика на 17 септември 2020 г.

Имаше и упреци, че не може ръководител на проект, който засяга съдилищата, да е прокурор. Защо точно вие бяхте определена?

Разработването и внедряването на ЕИСС е само част от многото дейности по обширен проект на ВСС, който включва 7 дейности. Те засягат както съдиите, така и прокурорите. До октомври 2017 г. ръководител на проекта е бил член на ВСС от Прокурорска колегия, а координатор член на ВСС от Съдийска колегия (СК). От ноември 2017 г. до настоящия момент ръководител на проекта също е член на ВСС от Прокурорската колегия, но се подпомага от трима координатори - членове на ВСС от Съдийска колегия. Вземайки предвид, че ръководителят на проекта администрира, координира и отговаря за навременното изпълнение на дейностите, няма никакво значение неговата принадлежност към дадена колегия. Още повече, че в случая са избрани 3-ма членове на СК - г-жа Боряна Димитрова и г-н Красимир Шекерджиев, които са координатори по дейността за оптимизация на съдебната карта и г-жа Вероника Имова, която е координатор по дейността за разработване и внедряване на ЕИСС. Изхождайки именно от това какви функции и задължения изпълнява ръководителя на проекта, е увеличен броя на координаторите от един при предходния ВСС, на 6 след встъпването на новия ВСС - трима членове от Съдийска колегия и трима съдебни служители.

Как системата ще подобри достъпа на гражданите до правосъдие?

ЕИСС е вътрешна информационна система за управление на електронни дела в съдилищата, но тя е базата данни, до която чрез ЕПЕП всички потребители на правосъдни услуги - граждани и адвокати, ще имат достъп. ЕИСС предоставя възможност чрез ЕПЕП да се подават документи за иницииране на съдебни дела, съпровождащи документ по вече образувани дела и други процесуални действия, което създава предпоставките за достъпност, бързина и прозрачност при управлението на дела. Постановяването на съдебните актове чрез електронно подписване дава възможност страните чрез достъп до папките в ЕПЕП да получават реална информация за хода на делата си.

*Ана Михова, в-к "24 часа"

Още по темата

Съдийската колегия пак отложи дебата за реформата в съдебната карта

Предишна новина

Иво Прокопиев прехвърля свой финансов бизнес на вицепремиер при царя

Следваща новина

Коментари

30 Коментара

 1. 15
  До 11 | нерегистриран
  4
  -1

  БГ е хранилка за доста хора, които в нормална държава ще носят раирани пижами.

 2. 14
  До ю пи еса | нерегистриран
  11
  0

  ЕИСС е базирана на съвсем различен принцип от централно поддържаните държавни системи, които се поддържат централизирано и имат огромен ресурс, обезпечаващ тяхното непрекъснато функциониране от всяка една гледна точка- техническа, софтуерна , администраторна и т.н.Въпреки това и при тях има сривове, които блокират работата им с дни и седмици. Но те не са част от трите власти в Държавата, каквато е правосъдието. В случая с ЕИСС работата е - правим совалка с дървен материал - нещо подобно, или да кажем, че ЕИСС е нещо като циганин с костюм. Примерно. Каквото и да кажем - тази система не става. Тя пречи на правосъдието, не го подобрява и е зависима от фактори, от които една от трите власти, каквато е съдебната власт по КРБ, ако не я изменят Главоците, не може да зависи, за да функционира непрекъснато, дори и по време на военен конфликт. Системата е в разрез с националната сигурност на страната и я подрива. Кой е платил за това? Надали е платил точно за това. Съмнявам се.Така или иначе, е въпрос на време като нарушаваща националната сигурност, да бъде премахната.

 3. 13
  | нерегистриран
  1
  -4
  До коментар #9 от "Е Бати Бойкото манипулиране | нерегистриран":
  Госпожо, тази програма е вредна за Държавата. Тя не работи, при липса на ток, интернет или при просто скапване на връзката по мрежата и отпуска на администратора. това е стратегически проблем. Той засяга пряко държавната сигурност, защото с ЕИСС ако няма ток, интернет, връзка по мрежата, или администратор, който през час да оправя бъкиите на програмата, тя не работи. Държавата не може да функционира в област съдебна власт в тези проблемни случаи. Това е пряк проблем с нейната национална сигурност. Но това надали Ви интересува. Виждам, че Ви интересуват единствено цифрите.Програмата е просто начин да ги увеличите във ваша полза. държавата кучета я яли. Като свърши държавната цицка, цицаме от Европейската.Резил.

  Интересно как тогава работи електронният Търговски регистър, ако няма ток и Интернет. За ю пи ес-и чувал ли си

 4. 12
  | нерегистриран
  4
  -8
  До коментар #11 от "До Гост | нерегистриран":
  ЕИСС показва пенсионно мислене на интелектуално сакати хора. Така електронно правосъдие не се прави. Така се усвояват пари на гърба на хората. цялостната концепция за ЕИСС е тотално неадекватна и сбъркана. Явно това е капацитета на нейните "родители". Няма как да е иначе. Аман от аматьори в тази Държава!

  Аман и от аматьорски изказвания от хорат които ги мързи да си включат компа. А може и да си от страхливите чиновници, чиито места ще станат излишни с ЕИСС и за това бълват огън и жупел. Не бой се - в Бюрото по труда ще ти плащат обезщетения, а частният сектор ще те научи как се изкарва заплата с пот на челото.

 5. 11
  До Гост | нерегистриран
  9
  -2

  ЕИСС показва пенсионно мислене на интелектуално сакати хора. Така електронно правосъдие не се прави. Така се усвояват пари на гърба на хората. цялостната концепция за ЕИСС е тотално неадекватна и сбъркана. Явно това е капацитета на нейните "родители". Няма как да е иначе. Аман от аматьори в тази Държава!

 6. 10
  Гост | нерегистриран
  3
  -8

  Даа, баба ми също не иска да ползва модерен телефон с "тач скрин", не иска и пенсията да се превежда по банка, а да си се нареди на опашка в пощата и да пипне паричките с ръка. Ами да се върнат пишещите машини, даже не, да се пише с перо и мастилник, че да не се усложнява животеца на работохолиците.

 7. 9
  Е Бати Бойкото манипулиране | нерегистриран
  9
  -1

  Госпожо, тази програма е вредна за Държавата. Тя не работи, при липса на ток, интернет или при просто скапване на връзката по мрежата и отпуска на администратора. това е стратегически проблем. Той засяга пряко държавната сигурност, защото с ЕИСС ако няма ток, интернет, връзка по мрежата, или администратор, който през час да оправя бъкиите на програмата, тя не работи. Държавата не може да функционира в област съдебна власт в тези проблемни случаи. Това е пряк проблем с нейната национална сигурност. Но това надали Ви интересува. Виждам, че Ви интересуват единствено цифрите.Програмата е просто начин да ги увеличите във ваша полза. държавата кучета я яли. Като свърши държавната цицка, цицаме от Европейската.Резил.

 8. 8
  | нерегистриран
  6
  -13
  До коментар #7 от "Обективен | нерегистриран":
  Госпожо , достатъчен е един ГОЛЯМ БРАТ, не ни трябва и ГОЛЯМА СЕСТРА ! Кого заблуждавате ,че ЕИСС подобрявала работата на съдилищата ? Затормозява правосъдието , докато един ден ще го заличи напълно, ако не се вразумите ! Как ще следиш в реално време по електронен начин правосъдието ,изпреварвайки хартиения носител , който от гледна точка на документалната сигурност е най-сигурният ? Законът за ел.документ и ел. удостовитерни услуги да не би да е по-важен от процесуалните кодекси , които изискват време за подготовка на протокол от едно СЗ ? Вие знаете ли ,че тази ЕИСС не допуска изобщо поправка в Протокол от СЗ, като по този начин "унищожава" цели раздели от кодифицирана и отдавна утвърдена нормативна материя ? Пътят към ада е покрит с добри намерения.Това е накратко ЕИСС.

  Не се изказвай неподготвен.
  Хартиеният вариант е най-малко сигурния, тъй като се съхранява само на едно физическо място - хартията, чието унищожаване е най-лесното /питай баба си - може даже мишка да изяде делото/. Унищожили се или изгуби хартията, цялото дело отива в канала, възстановяването му е трудна работа, а понякога и невъзможно. Електронният файл има тази особеност, че може да се съхранява на няколко места едновременно. Ако беше отворил Наредба № 5 за ел. дела /приета от предишния ВСС още през 2017 г./ и беше прочел нейната глава 5 щеше да видиш, че са предвидени нормативни гаранции за сигурността - предвижда се базите данни с ел дела да бъдат дублирани на сървъри на поне две различни географски места, което гарантира абсолютна сигурност, или поне - несъразмерно по-голяма от тази при съхраняването на хартиените дела /сравнението е като между трабант и съвременен автомобил/. На този принцип са изградени всички съвременни инф. системи и бази данни в публичния или частен сектор. Че нали вече 12 години така работи електронния Търговски регистър. Хартията при него отдавна е изчезнала, ако не си разбрал. Да, имаше проблеми през 2018 г., но дори и те не доведоха до унищожаване на информация, тъй като резервно копие винаги има, а тази година и системите им и сървърите бяха обновени до ново ниво на сигурност. Така че стига с тоци смешен и архаичен плач за хартията. Време е да влезеш в 21-ви век - ако не си разбрал 1/5 от него вече е изминала.
  И само за сведение - ЕИСС допуска поправка на съдебен протокол, само трябва да научиш как. Искам само да си спокоен/а, а собственият ти мързел не те извинява.
  И да - системата не е направена за индианци, но в този живот лесно няма.

 9. 7
  Обективен | нерегистриран
  18
  -1

  Госпожо , достатъчен е един ГОЛЯМ БРАТ, не ни трябва и ГОЛЯМА СЕСТРА ! Кого заблуждавате ,че ЕИСС подобрявала работата на съдилищата ? Затормозява правосъдието , докато един ден ще го заличи напълно, ако не се вразумите ! Как ще следиш в реално време по електронен начин правосъдието ,изпреварвайки хартиения носител , който от гледна точка на документалната сигурност е най-сигурният ? Законът за ел.документ и ел. удостовитерни услуги да не би да е по-важен от процесуалните кодекси , които изискват време за подготовка на протокол от едно СЗ ? Вие знаете ли ,че тази ЕИСС не допуска изобщо поправка в Протокол от СЗ, като по този начин "унищожава" цели раздели от кодифицирана и отдавна утвърдена нормативна материя ? Пътят към ада е покрит с добри намерения.Това е накратко ЕИСС.

 10. 6
  | нерегистриран
  1
  -12
  До коментар #4 от "RRR | нерегистриран":
  Някой да поясни, кому изобщо са нужни и съдийската, и прокурорската система.Ако успее, Нобел да вземе.Щото се помни време, когато работата вървеше много по-бързо дори без никакви компютри.

  Ти явно още не си се научил да работиш с компютър! Ама за жалост не си само ти. Да са живи и здрави съдебните и прокурорските помощници!

 11. 5
  | нерегистриран
  30
  -1

  За 4 месеца не можаха да измислят как да се направи цялостна и пълна справка по дело, защото програмата изначално е сбъркана и няма как по заложената й "логика" да генерира всички действия в една справка. Така, че е ясно до 10.12. какво ще направят, каквото и до сега-НИЩО! Тежко ни...

 12. 4
  RRR | нерегистриран
  32
  0

  Някой да поясни, кому изобщо са нужни и съдийската, и прокурорската система.Ако успее, Нобел да вземе.Щото се помни време, когато работата вървеше много по-бързо дори без никакви компютри.

 13. 1
  един дето не бърза | нерегистриран
  31
  -10

  Хех, сега ако я подобрят и да работи три пъти по-логично и последователно ... може да си помечтае човек че след още три години доработки може и да стане годна за употреба.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.