Припомнете си какъв беше казусът в конкурса за външно назначаване в административните съдилища от 2009 г.

Припомнете си какъв беше казусът в конкурса за външно назначаване в административните съдилища от 2009 г.

Във вторник Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) обяви конкурс за заемане на 31 свободни длъжности чрез първоначално назначаване в административните съдилища, след като това не беше правено от близо 6 години насам. Какви обаче са били казусите, които са се паднали на кандидатите във външните конкурси през 2015 г., 2011 г. и 2009 г.? „Правен свят“ ще ви ги представи на 15, 16 и 19 април.

Казусът във външния конкурс през 2009 година

Работникът X е обжалвал заповед за уволнение от 01.01.2006 година, която е отменена със влязло в сила съдебно решение и е възстановен на работа па 01.07.2008 година.

Поради навършване на 57 г. възраст по негово желание трудовото правоотношение с предприятието е прекратено на 31.10.2008 г. и същият е подал молба от 01.02.2000 г. до ТП на НОИ за отпускане на лична пенсия за осигурителен етаж и възраст по § 4, ал.1 от ПЗР на КСО при условията на втора категория труд.

С административен акт от 15.02.2009 г. (връчен на лицето па 18.02.2009 г.), издаден от длъжностното лице но пенсионно осигуряване, е постановен отказ по направеното искане за отпускане на ЛПОСВ. Ма 20.04.2009 г. лицето е подало жалба до директора на ТП на НОИ срещу постановения отказ, който е потвърден с решение от 20.05.2009 г. Като основания за направения отказ са посочени следните обстоятелства:

-              лицето не отговаря на изискването за сбор от осигурителен етаж и възраст по чл.68 от КСО, тъй като за периода от 01.01.2006 г. до 01.07.2008 г. (2 г. и 6 м. - времето на незаконното уволнение до възстановяване на работа) не му е признато за осигурителен стаж;

-              лицето не е придобило 15 години осигурителен стаж от втора категория, тъй като за част от периода (от 01.01. 1994 г. до 01.01. 1997 г., равняващи се на 3 г.) не му е признат трудовия стаж като шофьор на камион 20 тона от втора категория, тъй като предприятието е удостоверило, че разчетно-платежните ведомости за този период са унищожени при пожар.

Отказът на пенсионния орган е оспорен по съдебен ред и в производството по делото е представена пенсионната преписка, в която е приложена трудовата книжка на лицето. Трудовата книжка е била надлежно заверена и е направено записване, че през времето от 01.01.1985 г. до 31.12.1999 г. лицето е работило в предприятието като шофьор на тежкотоварен автомобил с вместимост 20 тона. В трудовата книжка е вписано обстоятелството, че за времето 01.01. 1994 г. до 01.01. 1997 г. през което лицето е останало без работа поради уволнението до възстановяването му на работа са внесени осигурителни вноски за сметка па работодателя върху последното брутно трудово възнаграждение преди уволнението.

Съдът постановява решение, с което е отменен отказът по направеното искане за отпускане на ЛПОСВ.

Въпроси:

1. С какъв акт се отпускат пенсиите и какъв е неговият характер?

2. Задължително ли е обжалването по административен ред на акта, с който се отказва отпускане на пенсия, в какъв срок и пред кой орган? Производство пред по-горестоящия административен орган - срок за произнасяне, с какъв акт, правомощия.

3. Съдебно оспорване - родово и местно компетентен съд, предмет на съдебно оспорване, срок за оспорване, страни и участници в съдебното производство, доказване и доказателствени средства за установяване на осигурителния стаж и категорията труд. Инстанционност на съдебното производство.

4. На какви изисквания следва да отговаря лицето, за да му бъде отпусната ЛПОСВ при условията на втора категория труд по § 4, ал. I от КСО?

5. От кой момент лицето е придобило право за отпускане на пенсия и от коя дата следва да му бъде отпусната исканата пенсия за ОСВ?

6. Следва ли да се зачете за осигурителен стаж времето на незаконното уволнение?

Първи контролен казус

Съветът за електронни медии (СЕМ) е обявил конкурс за осъществяване на радиодейност чрез използуване на налични и/или изграждане, поддържане и използуване на нови далекосъобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване на територията на гр. М. Търговските дружества „А”, „В", „С” и „X" са подали в срок заявления за участие в конкурса. До участие са допуснати кандидатите „А” ООД, „В" АД и „С” ООД.

СЕМ е постановил решение, с което не е допуснал до участие кандидатът „Х“АД поради това, че не отговаря на изисквания на закона. Дружеството е оспорило това решение за отказ пред съда.

Заявленията на останалите трима кандидати са разгледани от Експертна комисия, изготвена е индивидуална оценка на всяко от предложенията съобразно утвърдената от СЕМ Методика за оценяване на кандидатите и Комисията е направила предложение за класиране на кандидатите, както следва: 1/ „А" ООД, 2/ В" АД и 3/ „С” ООД.

В постановеното решение за класиране на кандидатите в обявения конкурс, Съветът за електронни медии е поставил на първо място „В” АД, на второ място „А” ООД и на трето място „С51 ООД. Постановил е лицензия за осъществяване на радиодейност на територията на гр. М да бъде издадена на дружеството, класирано на първо място - „В” АД. В решението на СЕМ са изложени подробни съображения, като са коментирани и въведените с Методиката критерии за всеки един от участниците в конкурса. В акта не е указано пред кой орган и в какъв срок може да подаде жалба.

Кандидатът „А" ООД оспорва решението за класиране на кандидатите с мотив, че отговаря на обявените критерии и СЕМ е следвало да съобрази предложението на Експертната комисия.

Въпроси:

1. Подлежи ли на самостоятелен съдебен контрол решението на Съвета за електронни медии за недопускане на кандидатът „X" АД до участие в обявения конкурс ? Обосновете отговора си.

2. В какъв срок и пред кой съд дружеството „А” може да оспорва решението за класиране на кандидатите?

3. Кои са страните, които следва да бъдат конституирани в съдебното производство?

4. По жалбата на кандидатът „А” ООД какъв е предметът на съдебен контрол?

5. Съветът за електронни медии обвързан ли е с предложението на Експертната комисия? Коментирайте възражението на жалбоподателя.

Втори контролен казус

Петър Николов Михов от е. Шипково е подал жалба пред Габровски административен съд срещу заповед № 541 / 08.08.2008 г. на Кмета на Община Габрово, с която е определено лицето спечелило конкурс, проведен на 30.07.2008 г. за продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ V-общ. в кв. 13 по плана на селото, с площ от 690 кв. метра, за цена 10000 лева, по реда на Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове, конкурси и преговори за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет Габрово на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОС. Жалбоподатедят е твърдял, че имота не е общинска собственост, а негов собствен, придобит с нотариален акт №. 181, том III, нот. дело М> 215/18.05.1996 г., поради което не може да бъде предмет на продажба, а освен това е развил конкретни оплаквания за допуснати нарушения на Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове, конкурси и преговори за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост. Подробни съображения е изложил и в писмена защита, която е била представена по делото 7-дни след постановяване на съдебното решение. Съдът е отхвърлил жалбата му. Решението е съобщено на жалбоподателя на 09.02.2009 година. На 06.03,2009 г. Петър Николов Митов е изпратил по пощата касационна жалба срещу така постановеното решение, в която е имало и възражение, че по делото не е бил конституиран като заинтересована страна купувача на продавания имот Николай Желев.

Въпроси:

1. Може ли Габровският административен съд да обсъжда довода, че е обявен за продажба имот, който не е собственост на общината, а на друго лице ?

2. Длъжен ли е Габровският административен съд да обсъжда доводите в писмената защита на жалбоподателя ?

3. Допустима ли е за разглеждане по същество касационната жалба ма Петър Николов Митов ?

4. Следва ли касационната инстанция да обсъди възражението в касационната жалба за неучастие в процеса на лицето, което е спечелило конкурса и е обявено за купувач на имота?

5. Какви са правомощията на касационния съд по конкретния казус ?

6. Какви са правомощията на прокурора в двете производства - в първоинстанционното и в касационното?

Още по темата

Майка хваната зад волана с 2,16 промила, докато вози децата си на задната седалка

Предишна новина

Консултации без бъдеще: Никой не иска да управлява България

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.