Мерките на Швеция и Франция в подкрепа на авиокомпаниите заради COVID-19 са в съответствие с правото на ЕС

Мерките на Швеция и Франция в подкрепа на авиокомпаниите заради COVID-19 са в съответствие с правото на ЕС

Схемата за гарантиране на заеми, въведена от Швеция в рамките на пандемията от Covid-19 в подкрепа на авиокомпаниите, титуляри на шведски оперативен лиценз, и предназначена за преодоляване на сериозните затруднения в икономиката на тази държава членка, е в съответствие с правото на Съюза. Това реши Общият съд на Европейския съюз. Междувременно, органът излезе и с още едно решение в тази посока, като заявява, че  - мораториумът върху плащането на такси, въведен от Франция в подкрепа на авиокомпаниите, титуляри на френски лиценз, в рамките на пандемията от Covid-19, също е в съответствие с правото на Съюза.

Казусът в Швеция

През април 2020 г. Швеция уведомява Европейската комисия за мярка за помощ под формата на схема за гарантиране на заеми, която цели да подпомогне авиокомпаниите, титуляри на шведски оперативен лиценз, в рамките на пандемията от Covid-19 (наричана по-нататък „схемата за гарантиране на заеми). Тази схема засяга по-специално авиокомпаниите, които към 1 януари 2020г. притежават лиценз за упражняване на търговски дейности в областта на въздухоплаването, с изключение на авиокомпаниите, осъществяващи нерегулярни полети. Максималният размер на гарантираните по разглежданата схема заеми е 5 милиарда шведски крони (SEK) и гаранцията се предоставя до 31 декември 2020 г. за срок най-много от шест години. Като приема, че схемата, за която е уведомена, съставлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 ДФЕС, Комисията преценява съвместимостта ѝ с вътрешния пазар в светлината на своето Съобщение от 19 март 2020 г., озаглавено „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“. С решение от 11 април 2020г. Комисиятаобявява схемата, за която е уведомена, за съвместима с вътрешния пазар съгласно член 107, параграф 3, буква б) ДФЕС. По силата на посочената разпоредба за съвместими с вътрешния пазар се приемат помощите, предназначени за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка. Авиокомпанията Ryanair подава жалба за отмяна на това решение, която обаче се отхвърля от десети разширен състав на Общия съд на Европейския съюз. В този контекст посоченият съд разглежда за първи път законосъобразността от гледна точка на член 107, параграф 3, буква б) ДФЕС на схема за държавна помощ, приета с цел справяне с последиците от пандемията от Covid-19. Освен това Общият съд уточнява съотношението между разпоредбите относно държавните помощи и установения в член 18, параграф 1, ДФЕС принципна недопускане на дискриминация, основана на гражданство, от една страна, и от друга страна, между посочените разпоредби и принципа за свободно предоставяне на услуги.

Съображенията на Общия съд

На първо място Общият съд упражнява контрол върху решението на Комисията от гледна точка на член18, параграф1,ДФЕС, който забранява всякаква дискриминация на основание гражданство в обхвата на приложение на Договорите, без да се засягат специалните разпоредби, съдържащи се в тях. Тъй като Общият съд счита, че член 107, параграф 3, буква б) ДФЕС фигурира сред тези специални разпоредби, той проверява дали схемата за гарантиране на заеми може да бъде обявена за съвместима с вътрешния пазарна основание на посочената разпоредба. В това отношение Общият съд потвърждава, от една страна, че целта на схемата за гарантиране на заеми отговаря на условията, предвидени в член 107, параграф3, буква б) ДФЕС, доколкото действително е насочена към преодоляване на сериозни затруднения в шведската икономика, причинени от пандемията от Covid-19, по-специално на сериозните отрицателни последици на последната за сектора на въздухоплаването в Швеция и съответно за въздушното обслужване на територията на тази държава членка. От друга страна Общият съд констатира, че схемата, чието действие е ограничено до авиокомпаниите, притежаващи шведски лиценз, е годна да постигне целта за преодоляване на сериозните затруднения в икономиката на Швеция. В това отношение Общият съд подчертава, че по силата на Регламент No 1008/2008 притежаването на шведски лиценз фактически се изразява в наличието на основно място на стопанска дейност на авиокомпаниите на шведската територия и в подлагането им на финансов контрол и на контрол за добра репутация, упражняван от шведските органи. Според Общия съд разпоредбите на посочения регламент установяват взаимни задължения между авиокомпаниите, притежаващи шведски лиценз, и шведските органи, и по този начин създават специфична и стабилна връзка между тях, надлежно отговаряща на условията, предвидени в член 107, параграф 3, буква б) ДФЕС. Що се отнася до пропорционалния характер на схемата за гарантиране на заеми, Общият съд подчертава също така, че авиокомпаниите, които отговарят на условията да се ползват от схемата за помощ, допринасят главно за редовното обслужване на Швеция, както от гледна точка на превоза на товари, така и на превоза на пътници, което съответства на целта за осигуряване на свързаността на Швеция. В замяна на това разширяването на обхвата на разглежданата схема за помощ по отношение на компании, които не са установени в Швеция, не би позволило да се постигне целта на разглежданата схема. С оглед на многообразието на разглежданите ситуации, Общият съд потвърждава освен това, че Комисията не е допуснала грешка в преценката, като е приела, че разглежданата схема за помощ не надхвърля необходимото за постигане на определената цел от шведските органи, която е била от огромно значение, като се има предвид, че в края на март 2020 г. тази държава е установила намаляване с 93 % на въздушния трафик на пътници на трите основни шведски летища. В резултат от тези констатации Общият съд подчертава, че целта на схема таза гарантиране на заеми удовлетворява изискванията на предвидената в член 107, параграф 3, буква б) ДФЕС дерогация и че условията за предоставяне на посочената помощ не надхвърлят необходимото за постигането на тази цел. Следователно разглежданата схема не съставлява и дискриминация, забранена на основание член 18, първа алинея ДФЕС.

На второ място Общият съд разглежда решението на Комисията от гледна точка на свободното предоставяне на услуги, установено в член56ДФЕС. В това отношение Общият съд напомня, че тази основна свобода не се прилага сама по себе си в областта на транспорта, подложена на особен правен режим, към който спада цитираният регламент, установяващ общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността. Този регламент има конкретно за цел да определи условията за прилагане на принципа на свободно предоставяне на услуги в сектора на въздушния превоз. Ryanair обаче не е изтъкнала каквото и да е нарушение на посочения регламент. На трето място Общият съд отхвърля основанието, съгласно което Комисията е нарушила своето задължение за съпоставяне на положителния ефект на помощта с отрицателните ѝ последици за условията на търговия и за поддържане на не нарушена конкуренция. В това отношение Общият съд  посочва, че член107, параграф3, буква б) ДФЕС не изисква подобно съпоставяне, доколкото се презумира, че мерките за помощ, приети за преодоляване на сериозните затруднения в икономиката на държава членка, каквато е разглежданата схема за гарантиране на заеми, са приети в интерес на Съюза, когато са необходими, подходящи и пропорционални. Накрая, основанието за нарушение на задължението за мотивиране се отхвърля от Общия съд като необосновано и той установява, че основанието за нарушение на процесуалните права, произтичащи от член108, параграф2ДФЕС, не е необходимо да се разглежда по същество.

Казусът във Франция

През март 2020г.Франция уведомява европейската Комисия за мярка за помощ под формата на мораториум върху плащането на таксата за гражданска авиация и на таксата „солидарност“ върху самолетните билети, дължими на месечен принцип в периода от март до декември 2020 г. (наричан по-нататък „мораториумът върху плащането на таксите“). Този мораториум, от който се ползват авиокомпаниите, титуляри на френски лиценз1, се състои в отлагане на плащането на тези такси за1 януари 2021 г. и в разпределянето му от посочената дата нататък върху период от 24 месеца, т.е. до 31 декември 2022 г. Точният размер на таксите се определя в зависимост от броя превозени пътници и от броя осъществени полети от френски летища. С решение от 31 март 2020г. Комисията квалифицира мораториума върху плащането на таксите като държавна помощ, която е съвместима с вътрешния пазар съгласно член107, параграф2, буква б) ДФЕС. По силата на тази разпоредба са съвместими с вътрешния пазар помощи теза отстраняване на вреди, причинени от природни бедствия или други извънредни събития. Авиокомпанията Ryanair подава жалба за отмяна на това решение, която се отхвърля от Общия съд на Европейския съюз с постановеното днес решение. Общият съд за първи път разглежда законосъобразността от гледна точка начлен107, параграф2, буква б) ДФЕС на схема за държавна помощ, приета с цел да се посрещнат последиците от пандемията от Covid-19. Освен това Общият съд уточнява съотношението между разпоредбите относно държавните помощи и установения в член 18, параграф 1 ДФЕС принцип на недопускане на дискриминация, основана на гражданство, от една страна, и от друга страна, между посочените разпоредби и принципа за свободно предоставяне на услуги.

Съображения на Общия съд

На първо място Общият съд упражнява контрол върху решението на Комисията от гледна точка на член 18, параграф 1, ДФЕС, който забранява всякаква дискриминация на основание гражданство в обхвата на приложение на Договорите, без да се засягат специалните разпоредби, съдържащи се в тях. Тъй като Общият съд счита, че член 107, параграф 2, буква б) ДФЕС фигурира сред тези специални разпоредби, той проверява дали мораториум върху плащането на таксите може да бъде обявен за съвместим с вътрешния пазар на основание на посочената разпоредба. В това отношение Общият съд потвърждава, от една страна, че пандемията от Covid-19имерките за ограничаване на транспорта и за изолация в домашни условия, приети от Францияс цел справяне с тази пандемия, като цяло съставляват извънредно събитиепо смисъла начлен107, параграф2, букваб) ДФЕС, което е причинило икономически вреди на авиокомпаниите, упражняващидейност във Франция. Според Общия съд е безспорно също така, че целта на мораториума върху плащането на таксите действително е отстраняването на посочените вреди. Отдруга страна Общият съд установява, че мораториумът върху плащането на таксите, чието действие е ограничено до притежаващите френски лиценз авиокомпании, е подходящ да постигне целта за отстраняване на вредите, причинени от посоченото извънредно събитие. В това отношение Общият съд подчертава, че по силата на Регламент No 1008/2008 притежаването на френски лиценз фактически се изразява в наличието на основно място на стопанска дейност на авиокомпаниите на френска територия и в подлагането им на финансов контрол и на контрол за добра репутация, упражняван от френските органи. Според Общия съд разпоредбите на посочения регламент установяват взаимни задължения между авиокомпаниите, притежаващи френски лиценз, и френските органи, и по този начин създават специфична и стабилна връзка между тях, надлежно отговаряща на условията, предвидени в член 107, параграф 2, буква б) ДФЕС. Що се отнася до пропорционалния характер на мораториума върху плащането на таксите, Общият съд подчертава също така, че авиокомпаниите, които отговарят на условията да се ползват от схемата за помощ, са най-тежко засегнатите от мерките за ограничаване на транспорта и за изолация в домашни условия, приети от Франция. В замяна на това разширяването на обхвата на разглеждания мораториум по отношение на компании, които не са установени във Франция, не би позволило да се постигне толкова точно и без риск от свръхкомпенсиране целта да се отстранят икономическите вреди, претърпени от авиокомпаниите, упражняващи дейност във Франция. В резултат от тези констатации Общият съд потвърждава, че целта на мораториума върху плащането на таксите удовлетворява изискванията на предвидената в член 107, параграф 2, буква б) ДФЕС дерогация и че условията за предоставяне на посочената помощ не надхвърлят необходимото за постигането на тази цел. Следователно разглежданата схема не съставлява и дискриминация, забранена на основание член 18, първа алинея ДФЕС. На второ място Общият съд разглежда решението на Комисията от гледна точка на свободното предоставяне на услуги, установено в член 56ДФЕС. В това отношение Общият съд напомня, че разглежданата основна свобода не се прилага сама по себе си в областта на транспорта, подложена на особен правен режим, към който спада Регламент No1008/2008. Този регламент има конкретно за цел да определи условията за прилагане на принципа на свободно предоставяне на услуги в сектора на въздушния превоз. Ryanair обаче не е изтъкнала каквото и да е нарушение на посочения регламент. На трето място Общият съд отхвърля основанието, съгласно което Комисията е допуснала явна грешка в преценката на стойността на предоставеното предимство на авиокомпаниите, които се ползват от мораториума върху плащането на таксите. Общият съд установява, че размерът на претърпените вреди от компаниите, които се ползват от мораториума върху плащането на таксите, най-вероятно е по-висок по номинална стойност от общия размер по номинална стойност на мораториума, поради което идеята за евентуална свръх компенсация трябва решително да се отхвърли. Освен това Общият съд подчертава, че Комисията е взела предвид ангажиментите на Франция да ѝ предостави подробна методология, относно начина, по който тази държава членка възнамерява впоследствие да определи за всеки получател размера на вредите, свързани с кризата, причинена от пандемията, което представлява допълнителна гаранция за избягване на всякакъв риск от свръхкомпенсиране. Накрая, основанието за нарушение на задължението за мотивиране се отхвърля от Общия съд като необосновано и той установява, че основанието за нарушение на процесуалните права, произтичащи от член 108, параграф 2 ДФЕС, не е необходимо да се разглежда по същество.

Още по темата

Домашен арест за унгарец, издирван за измама

Предишна новина

Първа доброволна оставка след токовия удар, убил момчето в София

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.