Александър Николов, председател на сдружение на администрацията в органите на съдебната власт:

Именно сега е точният момент отложената през лятото съдебна ваканция да бъде осъществена

Именно сега е точният момент отложената през лятото съдебна ваканция да бъде осъществена
Александър Николов, председател на САОСВ

Ситуацията с епидемията от COVID-19 става все по-притеснителна, не само в национален, а в световен мащаб. Броят на новозаразените в България продължава да нараства, за огромно съжаление и този на жертвите - също. В тази усложнена и комплицирана епидемична обстановка съдилищата продължават да работят, а съдебните служители да бъдат, заедно с магистратите, част от най застрашените групи.

''Правен свят'' потърси Александър Николов, председател на най-голямата съсловна организация, представляваща съдебните служители – Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт (САОСВ), за коментар, дали се спазват мерките за безопасност, как се чувстват служителите в системата и има ли какво според него да се подобри с цел опазването на здравето им.

Г-н Николов, като председател на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт, имате ли поглед на това дали се спазват противоепидемичните мерки от органите на съдебната власт?

Моите лични наблюдения като адвокат от една страна и от разговорите, които ежедневно провеждам с членовете на САОСВ, оставам с впечатление, че въведените общи задължителни противоепидемични мерки се спазват, както от магистратите, така и от съдебните служители. В този смисъл във всички органи на съдебната власт се спазва изискването за носене на предпазни маски и/или предпазни шлемове, честа дезинфекция на ръцете, ежедневно проветряване и почистване на помещенията. Проблемът, който обаче остава нерешен, е невъзможността да бъде ограничено струпването на много хора на едно място и съответно спазването на препоръчителната дистанция от 2 метра. Особено ярък пример за това са високонатоварените съдилища, в които ежедневно се разглеждат в открито съдебно заседание стотици дела. Като добавим към това и факта, че в една сграда най-често се помещават повече от един орган на съдебната власт, ясно се вижда, че струпването на много хора е неизбежно. А това от своя страна намирам, че е факторът, който влияе най - съществено за разпространението на заразата.

Знаете ли дали има ли много заболели от корона вирус служители в системата?

Броят на заболелите магистрати и съдебни служители расте лавинообразно. Не бих могъл да се ангажирам с конкретни данни за цялата съдебна система, но статистиката представена за административните съдилища е силно притеснителна - близо 5% от съдиите и съдебните служители са заразени с COVID-19 или са контактни на лице, заразено с COVID-19. Ако приемем, че тези стойности са представителна извадка за цялата съдебна система, то струва ми се, че системата е поставена под сериозен риск.

Според Вас нужни ли са още мерки и ако да - какви?

Определено съществуващите задължителни противоепидемични мерки не могат да ограничат или забавят разпространението на COVID-19 в органите на съдебната власт. Основната причина, както вече посочих, е, че при сегашните мерки не може да бъде ограничено струпването на много хора на едно място. Това от своя страна води като последица и до експоненциално нарастване на броя на заразените. Мисля си, че сега е настъпил критичният момент, в който да бъде даден отговор на следния въпрос:

Tрябва ли да бъдат взети необходимите мерки за ограничаване на струпването на граждани в органите на съдебната власт, като основен фактор за разпространението на COVID-19 или заразяването трябва да бъде оставено на естествените процеси в обществото?

Трябва ли да бъдат взети необходимите мерки за ограничаване на струпването на граждани в органите на съдебната власт, като основен фактор за разпространението на COVID-19 или заразяването трябва да бъде оставено на естествените процеси в обществото?

Аз съм категоричен, че трябва да бъдат взети решителни мерки за намаляване на заболеваемостта, изразяващи се в ограничаване провеждането на открити съдебни заседания за определен период. Това би могло да се случи, като съдилищата излязат в съдебна ваканция от 15 ноември до 31 декември 2020 г., каквато идея вече беше медийно представена и подкрепена от Съдийска колегия на ВСС или да се даде правомощие на административните ръководители сами да преценяват какви мерки да предприемат с оглед ситуацията и заболеваемостта на съдии и служители  в съответния орган на съдебна власт. Следва да се има предвид, че съдебната ваканция е период през годината, в който се ограничава броят на откритите съдебни заседания, което по никакъв начин не означава, че работата в органите на съдебната власт спира. В този период продължават да се провеждат закрити и разпоредителни заседания по делата, продължават да се постановяват съдебни актове, продължават да се извършват процесуални действия по делата и т.н. Предвид факта, че през 2020 година съдебната ваканция беше отложена и през целия летен период бяха провеждани открити съдебни заседания, считам, че именно сега е точният момент отложената съдебна ваканция да бъде осъществена. По този начин чрез намаляване обема на откритите съдебни заседания в този тежък момент, ще се намали значително рискът  от заразяване с вируса, респ. разпространението му в обществото. Моето мнение е, че трябва да намери и осигури разумният баланс от една страна да се ограничи физическото присъствие на хора в съдилищата, а от друга – да се гарантира реално участие на страните и процесуалните им представители по делата, които баланс е труден. Превес трябва да дадем на това да запазим здравето и живота на магистрати ,служители и страни в процеса. От друга страна обаче считам, че в настоящата ситуация в страната и усилията на всички институции следва да бъдат насочени към търсене на разумен баланс и намиране на адекватни решения за осигуряване на достъп до правосъдие и справедлив съдебен процес в разумни срокове за българските граждани от една страна и опазване на здравето и живота им от друга. В този смисъл акцентът следва да се постави върху спешното приемане на необходимите за това промени в процесуалните закони, които да регулират правилата за упражняване на процесуални права в електронна форма.

Във времена на епидемия от COVID -19, когато електронното правосъдие е повече от необходимо, как ще коментирате реакцията на съдии и служители срещу Единната информационна система на съдилищата (EИСС)?

Въпросът има много страни. От една страна съдии и служители бяха съвършено прави да протестират и да не искат да работят с новата система в първоначалния и вид. Напълно ги разбирам и подкрепям. От друга страна според мен ЕИСС е качествено нов скок в развитието на информационните системи, чрез която ще функционира в бъдеще съдебната система. Разбира се, като при всяко ново нещо, недостатъците преобладават в момента. Отричането на ЕИСС като изключим проблемите свързани с техническите функционалности, който съм убеден че ще бъдат отстранени , най-много се дължи на нейното непознаване и нежеланието да се приеме новото. Също така негласно съществува  и един страх при съдебните служители една част от тях да не загубят работата си  при внедряването и в съдилищата с оглед електронизирането на процесите. Искам да ги уверя, че това няма да се случи. Системата ще даде единствено възможност да се повиши ефективността на работата на магистрати и съдебни служители чрез спестяване на време и оптимизиране на работния процес.

В тази връзка като професионална организация, какви стъпки предприехте за модернизация на съдебната администрация?

Имаме яcнa ĸoнцeпция за това какви промени са необходими да се направят в съдебната администрация. В момента сме в процес на изготвяне на Стратегия за съдебната администрация, но сме обвързани с  въпросът за прекрояването на съдебната карта по отношение на обсъжданите модели за съдилищата, както и за ефективното въвеждане на ЕИСС. Необходимо е Съдийската колегия да направи избор на конкретен модел за брой съдебни райони и съдилища и едва след това да се синхронизира и промяната на нормативната уредба за съдебната администрация. Време е за единен подход и да направим така, че да можем да използваме ресурсите на цялата система. Ще ви дам конкретен пример за това. Предвид факта, че всеки административен ръководител е утвърдил различни вътрешни правила за работа в ръководения от него съд, към настоящия момент съществуват множество различни правила и процедури, касаещи една и съща по своя характер дейност, поради което администрациите в отделните съдилища процедират по различен начин в идентични ситуации. Това е предпоставка за създаване не само на различна административна практика, но много често и на противоречива такава, което, от своя страна, води до усещането за разделност, а не за единство на съдебната система и понижава общественото доверие в институцията на съда. Нашето желание е да бъде осигурено създаването на ясни, ефективни и ефикасни процедури и правила за работата на съдилища, като по този начин ще се осигури предвидимост и последователност в работата на съдилищата. Това е предпоставка за подобряване на организацията на работните процеси и повишаване на общественото доверие. Разнородната практика на съдилищата по отношение на дори елементарни процеси като например достъп до делата, възможности за дистанционни справки по делата, възможност за заплащане на такси и др. подобни, създават усещането за хаос в съдебната система, където всеки съд се възприема от обществеността като напълно отделна институция. Лицата, които упражняват правни професии и чието ежедневие е свързано с работа с различни съдебни администрации са принудени да изучават различните практиките на отделните съдилища и да реорганизират собствените си работни процеси спрямо тези различни практики. Още по-затормозяващо е това за гражданите и бизнеса, които не ползват правни услуги, а самостоятелно контактуват със съдилищата. С оглед всичко казано до тук в момента сме си насочили усилията си върху документи независещи от други процеси. Такива са  Методика за атестиране, правила за назначаване, механизъм за кариерно израстване и много други. Всичко това е дълга тема и предмет на друг разговор.

Г-н Николов говорите за единствено за съдилища, а къде остава прокуратурата в случая?

Знаете, че прокуратурата е единна и централизирана и този въпрос с унификацията до голямата степен е разрешен и се менажира от администрацията на главния прокурор. Предполагам,че и там има върху какво да се работи, но до момента с много малки изключения сме били сезирани за проблеми от наши членове работещи в държавното обвинение въпреки реформата която се провежда там.

Още по темата

Столичните адвокати: Съдебна ваканция ще ограничи непропорционално правата на гражданите

Предишна новина

Сводници пращат пари от Италия, кълнат се в съда, че брали броколи

Следваща новина

Коментари

49 Коментара

 1. 49
  Нерегистриран | нерегистриран
  1
  -1

  Не е вярно,че през лятото се гледаха масово дела - всички съдии ползваха отпуски през лятото.А сега,въпреки че няма обявена ваканция,делата от ноември се отлагат за февруари.

 2. 48
  Не говорете безмислени неща | нерегистриран
  4
  0
  До коментар #47 от "питам | нерегистриран":
  Спирането на работата на съдебната система било заради пандемия, било заради ваканция, представлява отказ от правосъдие. Съдебната система трябва да работи, за да се спазва законноста в държавата. Конфликтите не спират през време на почивката на съдиите - хората и бизнесът могат и следва да си защитават правата пред държавната система на правозащита - съдът. Ако съдебната система спре - ще се даде път на силовото право!!!! Макар и отменена - ваканцията през лятото си я имаше - делата и без ваканция се отлагат за през 6 до 12 месеца (като в СГС). Ако съдиите не желаят да работят - може да напуснат или да излезат в неплатен отпуск. Пари не се дават за стоене вкъщи!!!

  Преди да питате седнете да прочетете малко.Къде се говори за спиране?Както се казва в интервюто съдебната ваканция е период през годината, в който се ограничава броят на откритите съдебни заседания, което по никакъв начин не означава, че работата в органите на съдебната власт спира. В този период продължават да се провеждат закрити и разпоредителни заседания по делата, продължават да се постановяват съдебни актове, продължават да се извършват процесуални действия по делата и т.н.Или това сте го пропуснали?Не пишете глупостти.Цяло лято съдебната система не е спирала да работи.И пак не можете да разберете,че става въпрос за здравето на съдии и служители,а не кой колко е работил и почивал.

 3. 47
  питам | нерегистриран
  3
  -5

  Спирането на работата на съдебната система било заради пандемия, било заради ваканция, представлява отказ от правосъдие. Съдебната система трябва да работи, за да се спазва законноста в държавата. Конфликтите не спират през време на почивката на съдиите - хората и бизнесът могат и следва да си защитават правата пред държавната система на правозащита - съдът. Ако съдебната система спре - ще се даде път на силовото право!!!! Макар и отменена - ваканцията през лятото си я имаше - делата и без ваканция се отлагат за през 6 до 12 месеца (като в СГС). Ако съдиите не желаят да работят - може да напуснат или да излезат в неплатен отпуск. Пари не се дават за стоене вкъщи!!!

 4. 46
  Ваканция | нерегистриран
  3
  0

  След отказа на Народното събрание да обяви съдебна ваканция, както първоначално беше замислено, в сряда почти едновременно се появиха два призива да се отлагат дела и по възможност да се затворят съдилищата за поне две-три седмици.Съюзът на съдиите в България (ССБ) разпространи писмо до всички съдии в страната и до председателите на всички съдилища, в което отправят апел към колегите си да ограничат откритите съдебни заседания, чието отлагане няма да причини последици, непропорционални на защитата на човешкия живот.

  Едновременно с това 25-има от най-известните адвокати в страната, повечето от които наказателни, разпространиха отворено писмо до Висшия съдебен съвет и до председателите на всички съдилища, с което призовават за временно преустановяване на откритите съдебни заседания с изключение на делата, за които по закон няма съдебна ваканция и които осигуряват защита на правата на живот и свобода, най-добрия интерес на децата и съдебния контрол върху административните актове, свързани с извънредната епидемична ситуация. Парадоксът е, че именно заради адвокатурата управляващите се отказаха от идеята си за въвеждане на съдебна ваканция с последните промени в закона за извънредното положение, гласувани в края на миналата седмица. Вместо това окончателно с промените в закона се прехвърли отговорността на председателите на съдилищата - те трябва да създадат организация за отсрочване на делата, ако се налага, като могат само "еднократно за определен период от време, но не по-дълъг от 14 дни, да разпоредят да не се провеждат открити съдебни заседания".

 5. 45
  Съдия | нерегистриран
  4
  0

  Това е здрав разум.Трябва да се вземат спешно мерки в системата.Става много опасно за нас.Особенно за съдебните служители.Повечето са над 50 годишни.Ако ги няма тях и ние няма как да си свършим работата.

 6. 44
  Хасан К. | нерегистриран
  2
  0

  Браво!Страхотно интервю!Много адекватни и смислени отговори!Успех

 7. 43
  Хдбббдндн | нерегистриран
  5
  0

  Абе философите нали бяхте против съдебна ваканция.Шубе ли ви хвана?Сега всички искате да излезете във ваканция.Иначе оплюхте момчето,че си е позволило да изрази мнение.Най важното е здравето на всички.

 8. 42
  https://defakto.bg/2020/11/11/%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%8a/?fbclid=IwAR2CNe15 | нерегистриран
  1
  0

  https://defakto.bg/2020/11/11/%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%8a/?fbclid=IwAR2CNe15qJtWA27r4ZT37yUpblVvpi7WGQ_wzbR5jkIyYXfgO83MzktNdhQ

 9. 41
  Христо | нерегистриран
  2
  0

  Браво!Страхотно интервю!Много адекватни и смислени отговори!Успех

 10. 40
  | нерегистриран
  3
  0

  Абе хора.ако не знаете Правен свят има и Форум!Там може да зададете ТЕМА и да си говорите глупости или да разисквате кой какво работи.Аз не видях едни коментар свързан с темата и интервюто.Повечето от вас сте чели само заглавието и се втурвате да коментирате.Внимание ли ви липсва.

 11. 39
  Цветелина | нерегистриран
  4
  0

  Прочетох интервюто на съдията и на служителя.Ами да ви кажа честно,че отговорите на служителя повече ми харесат.

 12. 38
  Константин | нерегистриран
  3
  0
  До коментар #35 от "Съдия Димитров | нерегистриран":
  Вие двамата с тази жена трябва да си раазмените контакти и да се разберете,а не да занимавате и останалите с вашите комплекси и мъки.Явно не сте прочели интервюто и какво пише в него.Иначе не си обяснявам вашите плиткоумни коментари.
  Цитирам извадки"
  Следва да се има предвид, че съдебната ваканция е период през годината, в който се ограничава броят на откритите съдебни заседания, което по никакъв начин не означава, че работата в органите на съдебната власт спира. В този период продължават да се провеждат закрити и разпоредителни заседания по делата, продължават да се постановяват съдебни актове, продължават да се извършват процесуални действия по делата и т.н. Предвид факта, че през 2020 година съдебната ваканция беше отложена и през целия летен период бяха провеждани открити съдебни заседания, считам, че именно сега е точният момент отложената съдебна ваканция да бъде осъществена. По този начин чрез намаляване обема на откритите съдебни заседания в този тежък момент, ще се намали значително рискът от заразяване с вируса, респ. разпространението му в обществото. Моето мнение е, че трябва да намери и осигури разумният баланс от една страна да се ограничи физическото присъствие на хора в съдилищата, а от друга – да се гарантира реално участие на страните и процесуалните им представители по делата, които баланс е труден. Превес трябва да дадем на това да запазим здравето и живота на магистрати ,служители и страни в процеса.
  Какво не разбрахте и с кое не сте съгласни с човека,като го е обяснил на елементарен език?Или четете само заглавието......
  Според мен заглавието е подвеждащо и цели да провокира такива лумпени като вас,който ще прочетат само него.Цитирам"
  Това би могло да се случи, като съдилищата излязат в съдебна ваканция от 15 ноември до 31 декември 2020 г., каквато идея вече беше медийно представена и подкрепена от Съдийска колегия на ВСС или да се даде правомощие на административните ръководители сами да преценяват какви мерки да предприемат с оглед ситуацията и заболеваемостта на съдии и служители в съответния орган на съдебна власт.
  Парламента не взе ли именно такова решение.

  Браво!Един смеслен коментар да видя!
  Не иска да чете,но пък коментира.

 13. 37
  Тихомир | нерегистриран
  3
  0
  До коментар #34 от "31, | нерегистриран":
  Наистина сте смешна.
  Какъв живот сте си "дала"? Ходите на работа, като всички останали в тая държава, и взимате заплата. Нищо горница не правите. Дори напротив - подсигурени са ви доста добри условия на труд, в сравнение с останалите жени на Вашата възраст. Обаче сте неблагодарна, че и горница от това.
  Не се изживявайте като герой, само защото ходите на работа при едни не лоши условия, в сравнение с останалите хора в държавата, че наистина само карате населението да продължи да ви недолюбва заради глупостите, които пишете.
  Айде, стига толкоз по темата. Няма да лежите повече по къщите и да получавате пари за това, когато всички са на работа, за да си заработят заплатите. Наистина прекалявате. Как не се усещате? Ама то нахалството наистина граници няма!

  Трябва да си сдържате повече нервите и емоцията ..........................Колега!
  Ще са ви нужни.Безочието ви е видимо.Потърсете себе си някъде другаде,а не като нападате жена.

 14. 36
  Надя | нерегистриран
  2
  0
  До коментар #33 от "32, | нерегистриран":
  Ти наистгина нищо не схващаш - дали е извънредно положението, военно и както там си решите да се нарича е все едно - ваканцията се изяде без смисъл превантивно пролетта.
  Делата са дела и трябва да се гледат. Затова системата пари получава от данъкоплатците.
  На който не му се работи - да напуска системата и да си търси безопасна работа под кревата. Стига да намери и кой да муплаща. Понеже аз много кандидати за платци на лежачи по диваните не виждам.
  Няма да има "съдебна ваканция" сега, нито ще се отлагат дела без смисъл.
  Айде - по местата или навън!

  Четете колега!Не философствайте излишно.Говорите празни приказки и ставате за смях.

 15. 35
  Съдия Димитров | нерегистриран
  4
  0
  До коментар #34 от "31, | нерегистриран":
  Наистина сте смешна.
  Какъв живот сте си "дала"? Ходите на работа, като всички останали в тая държава, и взимате заплата. Нищо горница не правите. Дори напротив - подсигурени са ви доста добри условия на труд, в сравнение с останалите жени на Вашата възраст. Обаче сте неблагодарна, че и горница от това.
  Не се изживявайте като герой, само защото ходите на работа при едни не лоши условия, в сравнение с останалите хора в държавата, че наистина само карате населението да продължи да ви недолюбва заради глупостите, които пишете.
  Айде, стига толкоз по темата. Няма да лежите повече по къщите и да получавате пари за това, когато всички са на работа, за да си заработят заплатите. Наистина прекалявате. Как не се усещате? Ама то нахалството наистина граници няма!

  Вие двамата с тази жена трябва да си раазмените контакти и да се разберете,а не да занимавате и останалите с вашите комплекси и мъки.Явно не сте прочели интервюто и какво пише в него.Иначе не си обяснявам вашите плиткоумни коментари.
  Цитирам извадки"
  Следва да се има предвид, че съдебната ваканция е период през годината, в който се ограничава броят на откритите съдебни заседания, което по никакъв начин не означава, че работата в органите на съдебната власт спира. В този период продължават да се провеждат закрити и разпоредителни заседания по делата, продължават да се постановяват съдебни актове, продължават да се извършват процесуални действия по делата и т.н. Предвид факта, че през 2020 година съдебната ваканция беше отложена и през целия летен период бяха провеждани открити съдебни заседания, считам, че именно сега е точният момент отложената съдебна ваканция да бъде осъществена. По този начин чрез намаляване обема на откритите съдебни заседания в този тежък момент, ще се намали значително рискът от заразяване с вируса, респ. разпространението му в обществото. Моето мнение е, че трябва да намери и осигури разумният баланс от една страна да се ограничи физическото присъствие на хора в съдилищата, а от друга – да се гарантира реално участие на страните и процесуалните им представители по делата, които баланс е труден. Превес трябва да дадем на това да запазим здравето и живота на магистрати ,служители и страни в процеса.
  Какво не разбрахте и с кое не сте съгласни с човека,като го е обяснил на елементарен език?Или четете само заглавието......
  Според мен заглавието е подвеждащо и цели да провокира такива лумпени като вас,който ще прочетат само него.Цитирам"
  Това би могло да се случи, като съдилищата излязат в съдебна ваканция от 15 ноември до 31 декември 2020 г., каквато идея вече беше медийно представена и подкрепена от Съдийска колегия на ВСС или да се даде правомощие на административните ръководители сами да преценяват какви мерки да предприемат с оглед ситуацията и заболеваемостта на съдии и служители в съответния орган на съдебна власт.
  Парламента не взе ли именно такова решение.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.