Бойко Атанасов се кандидатира за европейски делегиран прокурор с нулево ниво на език и с тройки в дипломата

Бойко Атанасов се кандидатира за европейски делегиран прокурор с нулево ниво на език и с тройки в дипломата
Бойко Атанасов, снимка:БГНЕС/архив

Районният прокурор на Сливница също се яви в процедурата

Пламен Петков - административен ръководител на Районна прокуратура - Сливница, също се яви като кандидат за европейски делегиран прокурор. Според документите, депозирани от него, той е бил първо следовател в Ямбол, след което от 2006 г. става прокурор в Софийската районна прокуратура, а от октомври 2018 г. е административен ръководител на Районна прокуратура-Сливница.

"Целите на Европейската прокуратура са борба с измами със средства на ЕС в размер над 10 000 евро или трансгранични измами с ДДС, включващи щети в размер над 10 млн. евро, предвид притежаваните от мен познания и опит в борбата с такъв вид престъпление, считам, че бих бил изключително полезен като делегиран европейски прокурор“, пише в мотивационното си писмо кандидатът.

Следователят Бойко Атанасов, който е известен с амбициите си да заема всеки овакантен пост в българското държавно обвинение, се насочи и към новата Европейска прокуратура. Новината, че е подал документи като претендент в процедурата за подбор на европейски делегирани прокурори съобщи самият той в социалните мрежи, но по-късно това се потвърди и от документите, публикувани в сайта на Висшия съдебен съвет (ВСС). Както „Правен свят“ писа, другият публично обявен от ВСС кандидат за делегиран европейски прокурор се казва Димитър Младенов.

Оказва се обаче, че за разлика от Младенов, който е доктор по наказателен процес и автор на поредица научни публикации, Бойко Атанасов се явява в процедурата със Среден 3 в дипломата си по Наказателноправни науки и с ниво на английски език под санитарния минимум. Данните за това, че Атанасов не притежава необходимия ценз, за да се явява в подобна процедура, са публично достъпни и „Правен свят“ вече е имал възможност да представи информация за това. През лятото на 2019 година следователят дори бе изявил желание да стане главен прокурор на България, въпреки крайно незадоволителните резултати, които е показал по време на изпитите си преди изобщо да стане юрист. От дипломата на Атанасов стана ясно още, че освен Среден 3 по Нaказателноправни науки, той е постигнал същата оценка и по Гражданскоправни науки, както и по основополагащи предмети от специалността "Право" в българските университети, като "Римско право" и "Общо учение за държавата". Общодостъпният документ, с който Бойко Атанасов доказва, че е юрист, сочи още че той има среден успех от курса на обучение – "Добър" 4,30, а от държавните изпити – "Добър" 4. Подобни резултати определено предизвикват сериозно недоумение относно самоувереността на кандидата Атанасов, че ще успее да се справи с отговорностите на поста, за който кандидатства.

Липсата на дори минимално владее на английски език пък Атанасов демонстрира съвсем недвусмислено по време на процедурата за избор на европейски прокурор, в която – разбира се – той отново беше претендент. По време на изслушването на кандидатите, проведено през февруари 2019 година, Атанасов пропусна да спомени предварително, че не владее никакви езици, но това се прояви мигновено в момента, в който конкурсната комисия му зададе задача, в рамките на подбора, да прочете текст от английски език. Резултатът, видимо от приложеното видео, се оказа плачевен. Липсата на умение у Атанасов да комуникира на един от работните за Европейския съюз езици буди учудването как той би могъл да се разбира с колегите си в Европейската прокуратура, при това по теми като злоупотреба с европейски средства. Въпреки очевидния неуспех на Атанасов да се справя с английския език, в документите си към процедурата като кандидат за европейски делегиран прокурор той е приложил сертификат от Център за професионално обучение"Хармония", според който владее езика на ниво C1.

Освен, че придобилият шеговития прякор „вечният кандидат“ Атанасов не притежава необходимите качества, за да заеме едно от 10-те места за европейски делегиран прокурор, самият той у нас е обект и на няколко дисциплинарни производства. Не само това, но професионалната биография на Атанасов показва, че той е и сред един от най-често отстранявани от разследвания магистрат заради бездействието си или рискът от техния провал.  Така например през 2011 година Бойко Атанасов и още двама следователи са отстранени от разследване за пране на пари, тъй като "не могат да осигурят законосъобразното провеждане на разследването и приключването му в определения срок". За период от повече от една година не са извършени всички необходими огледи на иззетите по делото веществени доказателства, пише прокурорът. Оказва се, че екипът от следователи, в който влиза и Атанасов, са поискали от ръководещия разследването информация за това дали има привлечени обвиняеми лица и кои са те. Това се случва половин година след като следователите са уведомени за същото с изрично Постановление на прокурор от СГП. Това говори "най-малко за непознаване на материалите по досъдебното производство", констатира прокурорът. По друго производство, свързано с финансово престъпление, извършено през 2004 г., разпределено за разследване на Бойко Атанасов, през 2012 г. друг прокурор от СГП констатира, че следователят не може "да осигури правилното и срочно провеждане на разследването". Обвинителят дори заключава, че наложилата се в случаи като този незаконосъобразна практика (по приключване на досъдебни производства по формален от разследващите органи начин) "не следва да бъде толерирана и допускана". Конкретните слабости по работата на следователя са описани на две страници, като дори се оказва, че "делото не е докладвано по какъвто и да е начин на наблюдаващ прокурор в период, надхвърлящ 7 месеца, през който делото фактически се е намирало при сл. Б. Атанасов".

Трети прокурор от СГП през 2011 г. отстранява Бойко Атанасов от разследване по чл. 260, ал.1 от НК, тъй като е констатирано "едногодишно бездействие" от страна на следователя. Прокурорът се чуди защо, въпреки указанията, Атанасов не е възложил провеждането на експертизи.  Четвърти прокурор от СГП, този път още през 2010 г., т.е. година след като Атанасов постъпва в Следствения отдел на градското обвинение, го отстранява от разследване за данъчни престъпления. "Разследването по делото не е приключено и не са изпълнени указанията дадени в постановленията на СГП от 2010г. и 2009г. Не са проведени повторни разпити на свидетелите З., В. и П. Извършените по този начин поправки от следователя не водят до отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, тъй като не са извършени след датата на установяване на нарушенията. За втори път следовател Б. Атанасов е допуснал нарушение на закона и не е изпълнил служебните си задължения по чл. 203 ал. 1 и ал. 2 от НПК. Предвид изложените съображения може да се направи обоснован извод, че Б. Атанасов не е в състояние да приключи разследването по делото за период около една година... Фактическата обстановка по делото не е изяснена в изискуемата от закона степен. На Б. Атанасов е указвано два пъти да вземе всички необходими мерки за успешно и срочно приключване на разследването, съответно с писма от 28.12.2009г. и 05.05.2010г. Срокът на разследване е бил продължаван два пъти. Предвид гореизложените съображения считам, че следовател Б. Атанасов не може да осигури правилно провеждане на разследването, следва да бъде отстранен от делото и да му бъде наложено административно наказание", посочва прокурорът.

През 2015 г. пети прокурор от СГП отстранява Бойко Атанасов, този път от разследване срещу организирана престъпна група, тъй като следователят "не е извършил нито едно процесуално-следствено действие или каквато и да била друга дейност, насочена към провеждане и приключване на разследването по делото". Особено интересен се оказва казус от 2013-та година, при който шести прокурор от СГП отстранява от разследване Бойко Атанасов. Постановлението на държавния обвинител се простира на цели шест страници, вероятно защото преди това следователят е решил, че е по-добре да пише директно на главния прокурор, очаквайки, че така ще "прескочи" наблюдаващия прокурор. Действието си Атанасов обяснил с желанието да осигури "качествено приключване на досъдебното производство".

В постановлението си, с което го отстранява, държавният обвинител от СГП изнася кратка лекция на Бойко Атанасов за основополагащите принципи в НПК. Припомня му, че според чл. 203, ал. 4 от НПК задължение на разследващия орган е системно да докладва на прокурора за хода на разследването, "като обсъжда с него възможните версии и всички други въпроси от значение за законосъобразното и успешно приключване на разследването. За сведение на следовател Бойко Атанасов изрично следва да се подчертае, че посоченото задължение на разследващия орган е към прокурора, който упражнява ръководство и надзор върху разследването, а не към Главния прокурор на Република България". Според прокурора от СГП, действието на Бойко Атанасов да изпрати материалите по досъдебното производство директно до "обвинител №1" е "в грубо нарушение на процесуалните норми - чл.203, ал.4 НПК, чл.219 НПК, и разкрива непознаването на съдържанието на разпоредбата на чл.196 НПК за правомощията на прокурора, упражняващ ръководство и надзор върху разследването, както и на разпоредбата на чл.46, ал.4 НПК за функциите на Главния прокурор". По конкретния казус е констатирано още, че за периода февруари - юли 2013 г., единствената информация за хода на разследването, която Атанасов е подал, е искане за удължаване на разследването, но нито веднъж не е докладвал хода на самото досъдебно производство. "От оскъдната фактология в писмото на следовател Бойко Атанасов до Главния прокурор на Република България, съдържаща се в едно единствено изречение, както и в лаконичното материално-правно становище за действията на ...(разследваното лице-бел.ред), също съдържащо се в едно единствено изречение, се извежда по категоричен начин, че следовател Бойко Атанасов не разграничава и смесва обективните признаци на съставите на чл.219 НК и на чл.282 НК", пише още прокурорът от СГП, като допълнително и подробно мотивира това си твърдение.

Констатациите на шестимата прокурори от СГП за професионалните качества на Бойко Атанасов са повече от красноречиви, още повече, че са направени в период от шест години, което изключва каквото и да е единодействие между тях.

И понеже, Бойко Атанасов много иска да участва в поредната открита процедура за някой пост, при това вече и извън пределите на страната, считаме за важно да представим и начина, по който следователят представя резултатите от своята работа в писмена форма. Документът, факсимиле от който публикуваме, е изготвен от следовател Б. Атанасов на 30 септември 2015 г. и представлява мнение за спиране на наказателно производство. В червено са отбелязани правописните, пунктуационните и други грешки, които са допуснати.

Още по темата

Проф. Пламен Киров: Съдии да разследват главния прокурор е абсурд

Предишна новина

10-годишно дете зад волана, шофира по улиците на Пещера

Следваща новина

Коментари

30 Коментара

 1. 30
  Пик | нерегистриран
  15
  0

  Качете нещо написано като следовател от Делян Пеевски, нали правен свят има пълен достъп до документите в прокуратурата. Може да публикувате споразуменията на Иван ГЕШЕВ с организираната престъпност, както и постановленията му за прекратяване на дела... Убавци

 2. 29
  | нерегистриран
  4
  -1
  До коментар #28 от "Наблюдател | нерегистриран":
  Сигурно, адм.ръководител на СГП е с диплома от Симеоново, или на СРП, или на Апелативна, е какво ще ти помогне примерно магистратура от Симеоново - нац сигурност или публична администрация, не мисля, че е е вярно.

  Това са позиции за подставени хора на Пепи Еврото. Ти виж Главният прокурор, Директорът на НСлС и половината членове на прокурорската колегия.

 3. 28
  Наблюдател | нерегистриран
  1
  0
  До коментар #27 от " | нерегистриран":
  Не е така. За прокурорската колегия на ВСС и началнически постове в прокуратурата се търсят хора с дипломи от Симеоново. Завършилите други университети трудно се добират до такива позиции. Познавам действащи прокурори, които записаха магистратури и докторантури в Симеоново, за да могат да станат началници.

  Сигурно, адм.ръководител на СГП е с диплома от Симеоново, или на СРП, или на Апелативна, е какво ще ти помогне примерно магистратура от Симеоново - нац сигурност или публична администрация, не мисля, че е е вярно.

 4. 27
  | нерегистриран
  3
  0
  До коментар #26 от "Наблюдател | нерегистриран":
  Гледате дипломата от кой факултет е, но дали това е важното, мисля че не, важно е самия човек колко е отговорен, трудолюбив, сериозен, с амбиция за знания. На магистратските конкурси се вижда, че дипломата не играе, играят знания и уменията, какво като си завършил примерно РУ или СУ, може вашите да са нямали възможност да те пратят в София или да е имало други причини, но това не значи, че знания няма да придобиеш, за мен всичко е с оглед на човека, а не това от къде ти е дипломата.

  Не е така. За прокурорската колегия на ВСС и началнически постове в прокуратурата се търсят хора с дипломи от Симеоново. Завършилите други университети трудно се добират до такива позиции. Познавам действащи прокурори, които записаха магистратури и докторантури в Симеоново, за да могат да станат началници.

 5. 26
  Наблюдател | нерегистриран
  2
  -2

  Гледате дипломата от кой факултет е, но дали това е важното, мисля че не, важно е самия човек колко е отговорен, трудолюбив, сериозен, с амбиция за знания. На магистратските конкурси се вижда, че дипломата не играе, играят знания и уменията, какво като си завършил примерно РУ или СУ, може вашите да са нямали възможност да те пратят в София или да е имало други причини, но това не значи, че знания няма да придобиеш, за мен всичко е с оглед на човека, а не това от къде ти е дипломата.

 6. 25
  Цеката | нерегистриран
  7
  -1

  Юридическото образование за съжаление е такова независимо в кой факултет. А вие какъв кандидат предпочитате- такъв, който има 4, но е наясно с материята или такъв, който има 6, но знанията са му такива като на човек никога нямал досег с право? Оценката за съжаление не е показателна за никакви нива на познания: 1-во защото не е ясно кой е преписвал и кой си е плащал за изпитите ; 2-ро мисля, че всички тук, които са минали през един или друг факултет знаете как се оценява. Аз лично имам такъв случай в който имам 4 по основополагащ предмет, а година по-късно, сутрин след сватба, прибирайки се правя изпит на приятел по телефона , и накрая той има 6. Това значи ли, че той има повече знания от мен. Не, значи че оценяването е просто формално и като гарант, че си покрил някакви минимлни изисквания по предмета. А това, че се правят изпити чрез телефони, преписване и т.н. всеки го знае. Затова според мен оценяването в юридическите факултети трябва да става с "да" и "не". За "да" да си покрил 80% от изискуемия материал, а за основополагащи дисциплини (Римско право, ОТП, Конституционно, Административно, Наказателно и процес, гражданско и процес и т.н.) да е 90%. Така всяка една диплома ще има повече тежест дори от отличните и всеки ще е наясно, че този човек е полагал усилия и действително е учил, а не съответния преподавател бил ли е на кеф, на "купчинки" ли е проверявал, колежката срещу него с деколте и пола ли е била и т.н., защото оценката, за съжаление между 2 и 6 не се определя само от знанията, и вие всички ,завършили който и да е ЮФ в България го знаете.

 7. 24
  куку | нерегистриран
  3
  0

  К,во пък толкова ? "Главния" да не е с по-високи оценки в дипломата или да знае повече езици........!

 8. 23
  АНОНИМЕН | нерегистриран
  3
  0

  на власт е мафията мутрите

 9. 22
  прокурор | нерегистриран
  2
  0

  Оставете правописните и технически грешки, те не са същински проблем на публикуваното писмено мнение по чл.235 НПК. По-същественото е, че в чл.244 НПК има изрично посочени основания за спиране на производството, а от мотивите на мнението на мен не ми стана ясно кое би могло да е основанието - без съмнение не е по т.3, защото не се сочи невъзможност свидетел да бъде разпитан.
  Притеснително е освен това, че към 2015 г. са изминали 10 години от образуване на производството през 2005 г. - което предполага, че деянието е от преди 2005 г., а относителната давност за престъпления по чл.256 и чл.257 НПК е 10-годишна и няма привлечен обвиняем. Т.е. или давността по чл.80,ал.1,т.3 НК за деянието е изтекла, или предстои да изтече в рамките на няколко месеца. Което обаче е сред основанията за прекратяване на производството, а не за спиране. Ако давността все още не е изтекла и са налице доказателства за данъчно престъпление, то спешно следва да се предприемат действия от следователя по привличане на обвиняем, а не да се изпраща делото с мнение за спиране - разследващият трябва да извърши доклад по чл.219 НПК и да състави постановление за привличане. Притеснителна е липсата на удължаване на срока, което е ангажимент на прокурора, но ако разследващият е загрижен за делото, и ако има комуникация с прокурора, е нормално да му напомни за изтеклия срок и двамата заедно да разрешат проблема, вместо следователят да изпраща на прокурора делото за спиране.
  В публикуваното мнение се съдържа много критика към наблюдаващите прокурори - възможно е да е основателна, не зная. Но пък като чета чл.235 НПК, никъде не виждам изискване писменото мнение да съдържа анализ на действията на наблюдаващите прокурори или на предишните следователи.
  Друго, което ме притеснява в публикуваното писмено мнение, е че се твърди, че не са събирани нови доказателства в подкрепа на тезата за извършено престъпление и за авторството на деянието (във втория абзац). А чл.203 НПК е действал и към 2015 г., нали?! Разследващите независимо от прокурора имат задължение за събиране на доказателства, т.е. ако прокурорът не дава адекватни указания или изобщо не дава указания, то разследващият не е ограничен и разполага със самостоятелност и със задължение по чл.203 НПК. Притеснява ме и това, че се цитира един свидетел, който разказал за "механизма на извършеното и участниците в престъплението". А след като следовател Атанасов е бил определен с протокол за избор от 03.06.2015 г., то до 30.09.2015 г. - след която дата срокът за разследване не е бил удължен, е имал на разположение 3 месеца (оставям му м.юни за запознаване с материалите по делото), в които е можел да извърши предписаното в чл.219 НПК - доклад на прокурора и съставяне на постановление за привличане (ако давността не е изтекла преди това).
  Притеснително е и споменаването на "паралелно" досъдебно производство (терминът не е прецизен - виж чл.481 и сл. НПК), което отново дало повод за критика на следовател Атанасов към прокурорите по делото. А всъщност ако е налице такова производство с идентичен предмет - което се намеква в публикуваното писмено мнение, то отново е налице основание за прекратяване на делото, а не за спирането му.
  Според мен основния проблем на следовател Атанасов е, че съзнанието му е обсебено от поведението и действията на прокурорите, което измества фокуса му от задължението по чл.203 НПК. И това е давало повод за отстраняването му (аз вероятно съм с отстраняването от 2013 г.). Може пък, ако стане делегиран прокурор, и ако се освободи от фиксацията си върху прокурорите и прокуратурата като цяло, да разкрие професионални качества, които засега е оставил дълбоко скрити.

 10. 21
  ай стига бре | нерегистриран
  1
  -1

  Хора какво се джавкате по сайта, кой от где има диплома!Ако този кандидат има ниво на владеене на майчин език на такова ниво ?Значи работата е вкисната и трябва да се сложи пепел.Ма той за никаква длъжност не става на родно ниво(освен да реди
  тухли), нерде за странство.

 11. 20
  | нерегистриран
  13
  -1
  До коментар #18 от "Е | нерегистриран":
  Едва ли. Такова падение в медия до момента не бях виждал. Ударихте дъното, правен свят!

  Грешите, този сайт отдавна не е медия. Ако беше, щеше да обсъди документите, представени и от останалите кандидати. И щеше да е посочен авторът на статията.

 12. 18
  Е | нерегистриран
  22
  -1
  До коментар #11 от "До 10 | нерегистриран":
  Не искаш. Ще те засрами.

  Едва ли. Такова падение в медия до момента не бях виждал. Ударихте дъното, правен свят!

 13. 17
  Горноджумайски | нерегистриран
  23
  -3
  До коментар #16 от " | нерегистриран":
  4 и то от ЮЗУ. Ехаааааа

  Сашо Воденичаров- Бог да го прости!- беше много добър, рядко добър човек . Даваше дипломи на всеки, който не е поискал, само на него не е дал, докато бе декан;. Нали знаете един виц за този "университет"? Защо влакът спира само за пет минути на гара Благоевград? Отговор: Защото, ако стои повече, всички пътници от влака ще получат дипломи от ЮЗУ-то.

 14. 16
  | нерегистриран
  12
  -4

  4 и то от ЮЗУ. Ехаааааа

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.