Апелативен съд – Велико Търново изкарал с 1/3 незает щат за съдии миналата година

Апелативен съд – Велико Търново изкарал с 1/3 незает щат за съдии миналата година
Съдебната палата във Велико Търново, в която се помещава Апелативният съд

Общо 1591 дела е разгледал Апелативен съд – Велико Търново през 2019 година, по които са проведени 696 съдебни заседания, решени са 1354 дела, като с акт по същество съдиите са се произнесли по 1278 дела и са прекратили 76 дела. Това сочат данните от изготвения годишен отчет - анализ на Апелативен съд – Велико Търново за изминалата година.

83% от всички дела са били решени в тримесечен срок. В края на годината са останали несвършени 237 дела, които съставляват едва 14,89% от всички дела за разглеждане. Приблизително същият брой несвършени дела е отчетен и за предходната 2018 г. – 234 броя.

Към края на отчетния период едва 11 бройки за съдии от 17 утвърдени като щатна численост са били заети, т.е. съдът е работил с 1/3 незает щат за съдии. Независимо, че са предприети своевременни действия за командироване на съдии от окръжните съдилища в Габрово и Велико Търново, запазващият се почти без промяна спрямо преходната година брой на разглежданите на дела е довело до една сравнително висока (спрямо останалите апелативни съдилища) действителна натовареност – 9.88 дела на месец за съдия спрямо разглежданите дела и 8.41 дела на месец по отношение на свършените дела. Тези стойности са били съответно 10.04 и 8.59 през 2018 и 9.32 и 8.34 през 2017 г.

През 2019 г. се отчита известно намаление на броя на новопостъпилите за разглеждане дела спрямо предходните години – 1 357 броя при 1441 през 2018 г. и 1532 през 2017. Докато при гражданските и търговските дела този брой е намалял незначително, то при наказателните е налице една тенденция за намаляване на броя на делата – 412 постъпили през 2019 при 568 постъпили през 2017 г. Следва да се отбележи, че това намаление касае основно въззивните наказателни дела от частен характер (производства по мерки за неотклонение; по молби за условно предсрочно освобождаване, по ЗЕЕЗА и др.). За сметка на това броят на въззивните наказателни дела от общ характер се е запазил практически без промяна – 101 броя през 2019 при 102 броя през предходната година.  

По отношение на видовете наказателни дела от общ характер, най-значителни изменения по отношение на преходните години се наблюдават при делата по глава II от НК "Престъпления срещу личността" и глава XI от НК – "Общоопасни престъпления". Броят на постъпилите дела от първата група се е увеличил значително – 37 броя при 28 през 2018 г., като увеличението е най-сериозно при производствата по чл. 115/116 от НК ("Убийство") – през отчетния период са постъпили 19 броя такива дела при 9 за 2018 г. и 13 през 2017 г. Обратно, значително намаление на делата се отчита при производствата за общоопасни престъпления – 27 броя при 36 дела за 2018 г. и 47 дела за 2017 г. При делата по останалите видове престъпления (извън посочените две глави от НК) не се наблюдават значителни изменения спрямо предходната година.

Трайна тенденция за намаляване на постъпващите бройки се наблюдава и при делата за възобновяване на наказателни дела – общо 69 такива са постъпили през 2019 г. при 81 през 2018 г. и 99 през 2017 г.

По отношение на качеството на постановените актове, се отчитат много добри резултати от касационната проверка през годината. От общо 144 върнати от ВКС граждански и търговски дела през годината, 121 решения на Апелативен съд – Велико Търново са потвърдени изцяло или недопуснати до касация от върховната инстанция, като този брой съставлява 84,02% спрямо общия. През 2018 г. той е бил 78,67, а през 2017 г. – 74%, следователно се наблюдава една тенденция на повишаване на качеството на актовете по тези дела.

По отношение на наказателните дела, потвърдените изцяло съдебни актове от ВКС са 45 от общо 76 върнати от върховната инстанция, което съставлява 60% от общия брой. Този показател се запазва без значителна промяна спрямо предходните години.

"От направения анализ на годишния доклад, може да се направи извод за много добрата работа на магистратите и служителите, които са изпълнявали своите задължения професионално и с чувство за отговорност. Съдът като цяло е подобрил значително работата си. Съдиите са започвали своевременно съдебните заседания, влагайки необходимото старание при подготовката си. Запазва се тенденцията за значително малък брой несвършени дела към края на годината. Наблюдава се трайна тенденция на устойчивост относно броя на делата, решени в тримесечния инструктивен срок. Увеличен е и процентът на делата, потвръдени при инстанционния контрол", пише в изводите от доклада.               

Без описи и запори на сметки за два месеца след края на извънредното положение за граждани

Предишна новина

Съдия от СРС-народен певец прибира бакшиш на сватба

Следваща новина

Коментари

4 Коментара

 1. 4
  *** | нерегистриран
  1
  0

  Жалко... Изпуснаха възможността да вземат Елена Андреева иначе щяха да са на 100% в срок

 2. 3
  | нерегистриран
  7
  -3

  И това ако не е неравенство и не еднакво третиране по линия количество труд - възнаграждение, при сравнение районни - въззивни съдии, здраве му кажи !

  Апелативните съдии са ни повече, ни по-малко, въззивни - второинстанционни, съдии, а възнагражденията им са неадекватно по-високи от тези на съдия в ОС.

  Да не говорим за това, че не се представя статистика за % обжалвани първоинстанционни актове.

  Мисля да не спорим за това, че обективно ниските %-ти пряко ще свидетелстват за качествена работа на първоинстанционните съдии, успели да осигурят приемливо за страните правораздаване.

  Е, тогава къде е резона техните възнаграждения да са толкова много по-ниски като размер от тези на въззивните съдии ?

  От ВСС отговор не чакам, защото явно не притежава капацитет - всякакъв, за да го даде .

  Хайде, хубав ден и на работа, че да има какво да работят горните инстанции !

 3. 2
  ВСС - сладка почивка | нерегистриран
  18
  0

  Доста ниска натовареност на Апелативен съд-Велико Търново . Нямат и 10 дела на месец , половината са частни жалби . ПЪЛЕН КУРОРТ .

 4. 1
  | нерегистриран
  26
  -3

  Значи няма нужда да се запълва щата, щом може и така!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.