Адвокати без стикери или граждани без защита

Адвокати без стикери или граждани без защита

Професията адвокат е регулирана и в известен смисъл свободна, защото за да може да я практикува, всеки желаещ правоспособен юрист трябва да отговори и на изискванията и ограниченията, посочени в Закона за адвокатурата, да притежава необходимите нравствени и професионални качества, да положи изпит и да бъде приет за член на адвокатска колегия. Вече като такъв, той е длъжен ежемесечно да заплаща членски внос към съответния адвокатски съвет и към Висшия адвокатски съвет (ВАдвС).

През 2018 г. беше прието да се увеличи частта от вноската, която отива за ВАдвС от 10 на 20 лв. Целта – модернизиране на адвокатурата, в т.ч. чрез: финансиране на дейности, свързани с възможността Висшият адвокатски съвет да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите; работа по внасяне и приемане от Народното събрание (НС) на нов Закон за адвокатурата; повишаване квалификацията на адвокатите; въвеждане на „е-адвокатура“; разширяване на обхвата на международната дейност на ВАдвС и др.

На Общото събрание на адвокатите в страната (ОСАС), проведено през месец февруари 2020 г. ВАдвС беше критикуван за недобро изпълнение на поставените цели и за това, как се управляват парите, събрани от членския внос. След бурни разисквания, ОСАС гласува членският внос към ВАдвС да бъде намален от 20 лв. на 10 лв. То прие, че ако Висшият адвокатски съвет не намали вноските до март месец, адвокатските съвети от страната ще спрат да му превеждат 50% от събрания членски внос.

ВАдвС обсъди приетите от ОСАС решения и гласува вноските да останат 20 лв.

Формално законът дава такова право на ВАдвС. От друга страна не е логично изпълнителният орган, какъвто е ВАдвС, сам да определя бюджета си и размера на вноските. Все едно правителството само да определя размера на данъците, без участие на НС. Това би трябвало да прави висшият представителен орган, който е Общото събрание на адвокатите в страната, но който според Закона за адвокатурата има доста ограничени правомощия за такъв орган. Може да направим аналогия със Сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, със съсловните организации на лекари, зъболекари, фармацевти и медицински сестри и акушерки. При всички тях минималният размер на членския внос и размера на отчисленията към органите на национално и регионално равнище се определя от висшия представителен орган (общо събрание, конгрес и т.н.).

С основание много адвокати се бунтуват срещу начина, по който беше наложено това увеличение от страна на ВАдвС и смятат, че поставените цели не го оправдават. Също така, представения от ВАдвС финансов отчет за 2019 г. показва, че поставените задачи не са изпълнени и по сметките на ВАдвС се е образувал “излишък” от над 800 000 лв. За две години, общо към 1 600 000 лв. Много адвокати се съмняват дали той ще се използва за нуждите на адвокатурата или за излишни административни разходи. Това създава напрежение между редовите адвокати и “номенклатурата”.

В отговор на отказа на ВАдвС да се съобрази с решението на Общото събрание на адвокатите, няколко колегии – в Хасково, Смолян и Благоевград, започнаха да превеждат на ВАдвС по 10 лв. членски внос. ВАдвС пък образува дисциплинарни производства срещу председателите на трите колегии, чиято единствена вина е, че са изпълнили решенията на общите събрания на колегиите си. Съответно колегиите започнаха подписка за образуване на дисциплинарно производство срещу председателя на ВАдвС, адвокат Ралица Негенцова. На 9 октомври 2020 г. последва нов отговор от страна на ВАдвС, който на свое заседание взе решение, че адвокати, които не са си платили членския внос за тази година няма да получат стикери за 2021 г. за адвокатските си карти. Така, адвокатите биват “наказани” за изпълнение на решение на адвокатската колегия, в която членуват. Още повече, когато самите те са платили вноските си в пълен размер, но колегията не ги е превела в пълен размер към ВАдвС. Т.е. те са “наказани” за нещо, което не са извършили, с наказание, което не е предвидено в закона. Единствената санкция за неплащане на членски внос е предвидена в чл. 49, ал. 2 ЗА “Адвокат или адвокат от Европейския съюз, който не е изпълнил задълженията си по ал. 1 за месеца, предхождащ изборите за органи на адвокатурата, не може да участва в тези избори и да бъде избиран в тези органи.

На практика това означава, че адвокатът, който не е получил стикер, няма да може да се легитимира като действащ адвокат. По този начин, той ще бъде сериозно затруднен да упражнява професията си. Може да му бъде отказван достъп до дела и информация за делата, до арестите, до местата за изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода" и др. Така освен, адвокатите от “бунтовните колегии” ще пострадат и клиентите им, които ще останат без защита. Тя е конституционно право на гражданите, а в определени случаи се явява и задължителна по закон. Така би се възпрепятствало правосъдието в цели райони от страната. А най-потърпевши ще бъдат редовите адвокати и гражданите, които нямат никаква вина за създалата се ситуация. И едните и другите стават неволни, косвени жертви на конфликта между органите на адвокатурата.

Още по темата

Боян Магдалинчев е под карантина

Предишна новина

Нови крачки към електронното правосъдие с проект за промени в ГПК

Следваща новина

Коментари

2 Коментара

 1. 2
  Umer Khan | нерегистриран
  0
  0

  Hi,

  I hope you are doing well. I am reaching to invite you for an expert roundup on the topic, "hidden cams". I genuinely want you to contribute your valuable opinion on this.

  The question of interest is, " Security Experts' Advice On How To Find Wireless Hidden Cams In Private Places". I understand your busy schedule that is why it would be great if you can contribute only 100 words.

  I'll add your website and Twitter profile link in the post for sure.

  Looking forward to hearing from you.

  Best,

  Umer khan

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.