КАК и КПЕ ще излъчат публично докладите си за професионалните и нравствени качества на Иван Гешев

КАК и КПЕ ще излъчат публично докладите си за професионалните и нравствени качества на Иван Гешев

Двете ресорни комисии - Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) и Комисия "Професионална етика" към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще излъчат публично докладите си относно професионалните и нравствени качества на кандидата за главен прокурор Иван Гешев. Заседанията на двете комисии ще се излъчват директно онлайн чрез интернет страницата на ВСС и могат да бъдат наблюдавани от журналистите в зала "Пресцентър" на ВСС. На медиите ще бъде осигурена възможност за протоколни снимки в началото на заседанията, съобщиха от кадровия орган.

КАК ще преведе заседанието си на 16 септември от 11:00 часа, а Комисия "Професионална етика" - на 17 септември 2019 г., от 15.00 ч. Заместник-главният прокурор Иван Гешев е поканен да присъства на заседанията на комисиите при обсъжданията.

В съответствие с Хронограмата за провеждане на процедурата за избор на главен прокурор докладите на КАК и КПЕ, изготвени на основание чл. 173, ал. 7 от ЗСВ, ще бъдат публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел "Процедура за избор на главен прокурор", до края на работния ден на 17 септември 2019 г.

На 9 октомври Прокурорската колегия ще обсъди докладите на КАК и КПЕ за професионалните и нравствени качества на кандидата и ще проведе гласуване за допустимостта на предложената кандидатурата за главен прокурор.

След заседанието на Прокурорската колегия ще бъде даден брифинг за медиите.

ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И ГЛАВЕН ПРОКУРОР

 

(приети с Решение на ВСС по Протокол № 48/ 08.11.2012 г.; изм. и доп. с решение на ВСС по Протокол № 32/10.07.2014 г., Протокол № 10/16.03.2017 г. и Протокол № 15/11.07.2019 г.)

 

II. ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА

 

КАНДИДАТИТЕ

 

3. Юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, професионалните организации на съдиите, прокурорите и следователите, висши училища и научни организации не по-късно от 7 дни преди изслушването, могат да представят на Висшия съдебен съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Представените становища и въпроси се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в срок до три дни след представянето им при спазване на Закона за защита на личните данни.

 

4. Въпроси, както и становища за нравствените и професионални качества на кандидатите, в сроковете по т.3, могат да представят и техни колеги, както и органи и институции, с които е работил.

 

5.1. Поставените и получени въпроси и становища до ВСС се обобщават от Комисията по правни и институционални въпроси, която уведомява кандидатите за тях. Комисията изпраща становищата, отнасящи се до нравствените качества на кандидатите на комисиите по професионална етика на съответните колегии, а тези, отнасящи се до професионалните им качества - на комисиите по атестирането и конкурсите на съответните колегии. Комисията по правни и институционални въпроси осигурява възможност на кандидата да отговори и да представи доказателства преди изслушването, ако това се налага за изясняване на факти и обстоятелства.

 

5.2. (приета с решение по Протокол № 32/10.07.2014 г.) Комисията по професионална етика към съответната колегия събира и анализира данните, съдържащи се в публичните регистри и други достоверни източници на информация. Комисията може да изисква допълнителни документи от други държавни органи и отговори на въпроси от кандидатите. Кандидатите имат право да присъстват в заседания на комисията, когато се обсъждат свързани с тях обстоятелства. За заседанията на комисията се води протокол, който се публикува на сайта на ВСС при спазване на изискванията на ЗЗЛД и ЗЗКИ.

 

5.3. (приета с решение по Протокол № 32/10.07.2014 г.) Магистрати и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза могат да изразяват становища за притежаваните нравствени качества от кандидатите, в сроковете по тези правила, и в тази връзка да правят искания за събиране на материали и за проверка на определени обстоятелства. Становищата и резултатите от проверките се включват в окончателния доклад на комисията по професионална етика на съответната колегия по чл. 173, ал. 9 от Закона за съдебната власт.

 

6. Поставените и получени въпроси и становища до ВСС и постъпилите отговори се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в срок до 3 (три) работни дни след постъпването им. Не се публикуват анонимни сигнали конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на кандидатите. 7.1. Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия извършва проверка на документите и дава заключение за съответствие на кандидатите с изискванията по чл. 170, ал. 4 и 5 от Закона за съдебната власт за заемане на длъжността.

 

7.2. (приета с решение по Протокол № 32/10.07.2014 г.) Комисията по атестирането и конкурсите на съответната колегия събира и анализира данните, съдържащи се във всички достъпни и достоверни публични източници на информация относно притежаваните от кандидатите професионални качества. Кандидатите имат право да присъстват в заседания на комисията, когато се обсъждат свързани с тях обстоятелства. За заседанията на комисията се води протокол, който се публикува на сайта на ВСС при спазване на изискванията на ЗЗЛД и ЗЗКИ.

Обвиненият за инициирането на атаката срещу НАП остава в ареста

Предишна новина

Противопоставяме се на опитите изборът на главен прокурор да се превърне в политически фарс

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.