Прокурорите трябва да са внимателни при сигнали срещу кандидат депутати

Прокурорите трябва да са внимателни при сигнали срещу кандидат депутати

Често питат прокуратурата по повод на едно или друго производство за изборно престъпление – в полза на коя партия е извършено то. Ако се съди по осъдителните присъди и сключените спразумения с извършители на изборни престъпления, през последните години съставомерни деяния на купуване и продаване на гласове са извършвани в полза на всички водещи партии от политическия спектър.

Това сподели Емилия Пенева от Върховната касационна прокуратура (ВКП) в лекцията си пред прокурори и полицаи на семинар на тема "Избори 2014 - мобилизиране на институциите и гражданския капитал за честен и свободен изборен процес". Двудневната "Пролетна академия" е организирана от Института за развитие на публичната среда (ИРПС) в партньорство с Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) в пловдивския хотел "Империал" на 9 и 10 май т.г. и е посветена на предстоящите избори за Европейски парламент. Мероприятието беше открито с лекцията на Емилия Пенева, която е член на Националното междуведомствено звено (НМЗ) за взаимодействие на прокуратурата, МВР и ДАНС във връзка с изборите за членове на Европейския парламент 2014 г. На практика звеното, което е оглавявано от зам. главния прокурор Борислав Сарафов, е в ролята на ръководител на координацията между трите институции.

Пред прокурори от цялата страна, които ще бъдат дежурни в изборния ден на 25 май, и пред полицаи от Областна дирекция на полицията – Пловдив, Емилия Пенева говори за взаимодействието между правоохранителните институции срещу купуването на гласове и манипулиране на вота на база на опита от изборите за 2013 г. и организацията за изборите за Европейски парламент през 2014 г.

Всички институции, които са ангажирани в изборния процес, трябва стриктно да изпълняват задълженията си по изборния закон, така че да не се допуска дублиране на сигнали и проверки или неправилно процедиране по сигнали, отнасящи се до нарушения, които не са престъпления, подчерта прокурор Пенева. Тя посочи, че в новите методически указания на Главния прокурор се въвежда задължение за прокурорите да уведомяват по надлежния ред подателите на всеки сигнал за становището си по същество, като указват и съответната възможност за обжалване на прокурорските актове. От друга страна – прокурорите се задължават да изискват отговор от компетентните органи за наложените санкции в случаите, когато прокуратурата им е препратирала сигнала поради липса на данни за престъпление, но поради установени административни нарушения.  

Прокурорите трябва да подхождат с голямо внимание и прецизност при евентуалното използване на СРС при разследване на изборните дела, тъй като законът поставя високи изисквания за мотивиране на искането, както и за пълно и изчерпателно мотивиране на необходимостта от продължаване на срока за използване на СРС. Такива изисквания ще бъдат поставени и от председателите на компетентните съдилища или оправамощените от тях заместници при произнасянето им по искането, подчерта Пенева.  

С голямо внимание трябва да се подхожда и при евентуални сигнали или данни за извършени престъпления от кандидати за народни представители, като се отчете разпоредбата на чл. 160 от Изборния кодекс (ИК), която дава специфична процедура за действията на прокуратурата в тези случаи. Съгласно чл. 160, от деня на регистрацията до обявяване на резултатите от изборите, регистрираните кандидати не може да бъдат задържани или привличани като обвиняеми, освен за извършено престъпление от общ характер и с разрешение на ЦИК въз основа на мотивирано искане от главния прокурор. Тази процедура не се прилага, ако кандидати са били задържани или привлечени като обвиняеми преди датата на регистрация. Разрешение за задържане не се иска и при заварено тежко престъпление, като в този случай незабавно се уведомява ЦИК, и т.н.

Трябва да се действа така, че да бъдат избегнати всякакви действия, които биха могли да нагнетят напрежение, особено в изборните дни, каза Пенева. Естествено, когато има основание, прокуратурата ще работи по такива случаи, като материалите трябва да бъдат докладвани на главния прокурор с оглед изпълнение на функциите му именно по този текст от ИК. Тези дела създават напрежение и за дежурните прокурорите предвид усложнената медийна обстановка в изборните дни, припомни Пенева.

Тя заяви, че е много важно за прокурорите да следят съдебната практика по тези дела, както и да се запознаят с Решение №5 на Конституционния съд от м.г. В това решение КС коментира работата на прокуратурата по повод на "костинбродския случай" и заявява, че: "Прокуратурата е длъжна да изпълнява своите служебни задължения без да се съобразява с изборния процес, който по своята същност е политически. Общественият интерес е принудил прокуратурата да излезе с изявление, направено няколко часа след първоначалните съобщения на медиите за намерените бюлетини в печатницата в гр. Костинброд и основано на събраните до този момент доказателства по делото. Съдът е на становище, че без това изявление, обществените настроения са могли да ескалират в посока на недоверие към някои държавни институции и в честността на изборния процес като цяло. Всъщност, реакцията на прокуратурата внася значително успокоение в обществото и показва, че ситуацията няма извънреден характер, защото компетентните органи изпълняват конституционните и законовите си задължения."

Прокурор Пенева представи и обобщени данни за образуваните наказателни производства и преписки по повод на парламентарните избори 2013 г. – общо за страната и по апелативни райони. Според тях, за изборите през м. г. са били образувани общо 77 досъдебни производства, което е значително по-малко в сравнение с предишните избори, но това зависи и от вида на изборите. Общо 602 са били проверките, приключили с отказ за образуване.

10 дела са приключили със споразумения, шест са влезлите в сила осъдителни присъди. Прекратени наказателни производства – 40,  спрени – 11, неприключени досъдебни производства от прокурор – 3, неприключени в съдебна фаза – 8.

Общо трима са осъдени на лишаване от свобода ефективно, 12 души са получили условна присъда, 13 са получили административна глоба, 12 – пробация.

Много интересна се оказа лекцията на гл. ас. Цветана Петрова от Академията на МВР за активния и пасивния изборен подкуп (чл. 167, ал. 2-7 и чл. 167а НК), по време на която се стигна до обсъждане на конкретни казуси и оживени спорове.

Цветана Петрова предложи за обсъждане и някои предложения за промени в НК. Така например, според нея е необяснимо защо според законодателя могат да се "купуват" гласове в полза на определена политическа партия или коалиция, но такива не могат да се продават (чл. 167а, ал. 1 НК). Не е добра и формулировката на целта в този текст.   

Една от нормите, които биха могли да създадат проблеми на контролните органи и прокуратурата при предстоящите избори, това е изискването за уседналост, смята Антоанета Цонева от ИРПС. Тя припомни проблемите със забранителните списъци от изборите през 2011 г.

Още по темата

Берлускони работи принудително в старчески дом

Предишна новина

Михнева: Ямболската адвокатка Надежда Георгиева бе убита, за да не проговори

Следваща новина

Коментари

4 Коментара

 1. 4
  Кога ще върнете този закон? | нерегистриран
  1
  0

  ЗАКОНЪ за изтребление на разбойниците

  Утвърденъ съ Указъ № 721 отъ 7.12.1922 г., обн., ДВ, бр. 205 от 12.12.1922 г.

  Чл. 1. Разбойникъ се счита онзи, който по навикъ или занаятъ самъ или съ други лица извършва грабежъ, насилие или убийство съ цель за ограбване.

  Чл. 2. Изтреблението на разбойниците въ околията, дето са се появили, се възлага на полицията, жандармерията и войската. Ако тая сила е недостатъчна за изтребление на разбойниците, околийскиятъ началникъ може да образува потери, съ които да ги преследва. Въ всяко населено място където се забележатъ разбойници, кмета веднага назначава потера за преследването имъ и донася на околийския началникъ.

  Чл. 3. За началници на потерите ще се назначаватъ лица, каквито околийския началникъ намери за добре.

  Чл. 4. На отличилите се при преследването потераджии се дава възнаграждение отъ общия кредитъ, който се отпуска за изтребление разбойничеството. Размера на възнаграждението ще се определи и дава отъ Министра на вътрешните работи.

  Чл. 5. Потераджия, който убие или залови разбойникъ, получава награда отъ 5-20 хиляди лева. Ако ли потераджията или длъжностното лице, което ги преследва бъде убито, семейството му получава до 50.000 лв. обезщетение и инвалидна пенсия. Ако ли само осакатее, то получава награда до 20.000 лв. и инвалидна пенсия. Лекуването на всички ранени и заболели по преследване на разбойниците е безплатно.

  Наградите се отпускатъ съ заповедь отъ Министра на вътрешните работи.

  Чл. 6. Околийскиятъ началникъ или началника на потерата се разпорежда до общинската власть за храненето на потерите отъ самото местно население, дето това е най удобно за потерата. То е длъжно да имъ дава и квартири когато това се намери за нуждно.

  Чл. 7. Ако някое лице, посочено отъ общинската власть за членъ въ потера, искана отъ околийския началникъ умишлено откаже да участвува въ нея или като участникъ въ нея скрие или избегне да изпълни дълга си, като откаже да изпълни заповедите давани му отъ началника, наказва се съ тъмниченъ затворъ до 1 година. Съ същото наказание се наказватъ и ония административни и общински власти, които умишлено не изпълнятъ постановленията на настоящия законъ.

  Чл. 8. Министерството на вътрешните работи може да назначи, колкото намери за нуждно, специални лица агенти за преследване разбойниците, които агенти могатъ да бъдатъ изпращани въ разпореждане на околийските началници въ борбата имъ съ разбойниците. Тяхната заплата ще бъде определена по щатъ изработенъ отъ Министра на вътрешните работи, одобренъ отъ Министерския съветъ.

  Чл. 9. Така образуваните потери и назначени агенти, заедно съ другата въоръжена сила, преследватъ разбойниците. Като общъ началникъ на тая сила въ окръга е окръжния управитель, а въ околията - околийския началникъ.

  Чл. 10. За разбойници се обявяватъ и ония лица, за които полицията, възъ основа на събрани доказателства донася на надлежния областенъ съдъ, че те са извършили разбойничества.

  Съдътъ на другия день следъ получаване полицейското донесение, прави публикация въ най-близкия местенъ вестникъ и съобщения до всички общини на околията, където е местожителството на подозряното лице или където е станало известно като разбойникъ, и ако въ двадесеть-дневенъ срокъ никой отъ роднините или познатите на това лице не установятъ къде се намира, съда го обявява за разбойникъ и обнародва това въ "Държавенъ вестникъ".

  Чл. 11. Заловените разбойници се съдятъ отъ областния съдъ въ околийския центъръ, въ района на който са заловени, въ 7-дневенъ срокъ отъ залавянето имъ по закона за углавното съдопроизводство (чл. чл. 649-656).

  Съдътъ веднага съ пристигането си взема всички мерки и разпоредби да гарантира бързото разглеждане на делото.

  Забележка: Всички власти са длъжни да даватъ най-голяма спешность на разпоредбите на съда.

  Чл. 12. Осъдениятъ на смърть разбойникъ се обесва на публично място въ центъра на околията.

  Чл. 13. *) Осъждатъ се на повече отъ 5 години строгъ тъмниченъ затворъ, или на доживотенъ строгъ тъмниченъ затворъ, онези лица, които като узнаятъ положението и качествата на разбойниците, имъ ставатъ укриватели безъ да са били принудени за това съ насилие.

  • ) Чл. 13 отъ закона за изтребление на разбойничеството, доколкото се отнася за дела за грабежи се отменява съгласно § 3 отъ закона за допълнение на някой отъ наказанията и на съдопроизводството по делата за грабежи - обнародванъ въ "Държавенъ вестникъ" брой 264 отъ 23 февруарий 1922 година.

  Чл. 14. Всяко лице, което знае къде се намиратъ разбойниците и не донесе веднага на властьта, се наказва съ тъмниченъ затворъ до 1 година.

  Чл. 15. Настоящиятъ законъ отменя всичките закони, които му противоречатъ.  Този текст представлява нормативен или индивидуален акт на държавните органи за управление на Република България и като такъв e обществено достояние съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права.

 2. 3
  Хаха | нерегистриран
  2
  -1

  Общественият интерес е принудил прокуратурата да излезе с изявление, направено няколко часа след първоначалните съобщения... - Лъжа!Според главният герой в костинбродската епопея - Цацаров, това е бил медиен натиск.Следвайки елементарната логика, натискът едва ли е заради сините очи на Глав/д/ния.Все пак евтините к...и се разхождатпо околовръстното.:)

 3. 2
  Кобург Велчев | нерегистриран
  3
  -2

  Прикриватурана е чукът на топ-червената мафия. За нея тя работи..... У нас властва Коминтерновското мислене. Слугинско, продажно и некадърно. В този Парламент има само партии, производни от БКП-ДС. Те работят само за червената мафия, а АТАКА - только в пользу товарищу ПУТИНу !!!!! Гонят се западни инвеститори, залъгва се простичкия народец, а обедняването и простотията напрадват неудържимо..... .. България бе напусната от НАЙ-голямата частна енергийна компания в СВЕТА - ЕОН !!!! Те разбраха, че у нас не може нито да се работи по правилата, нито да се печели !!!! Разбраха, че искат да ги изгонят и заменят със червени мафиоти - наши или Съветски !!!!

  В същото време Румъния привлича все повече западни инвеститори, дори такива, които действатха преди време у нас. Румъния има хай-тек сектор, представителств а на Майкрософт, Нокиа и т.н., а БВП вече расте с над 3% !!!!!!

  България се управлява от червената мафия и нейните мутри и слуги на товариш Путин. АТАКА е партията на КГБ и Путин у нас. СИМЕОН е агент на КГБ и започна реставрацията на комунизъма, а ГЕРБ са мутро-комунисти ....... НЯМА спасение !!!

 4. 1
  Лудолф Архимедов | нерегистриран
  1
  -2

  Ето тази статия е още един повод да създадем съвсем законно и под прикритието на Главния прокурор на Републиката ново "специализирано звено". Административният провинциален ръководител на П-районна прокуратура ще създаде още един кръг от свои хора - прокурори наречено "специализирано звено". Принципът на избор е съвсем субективен - който се харесва и слуша ръководителя си е номиниран. След това се издава заповед, в която законово се разпорежда, че тази, новата група прокурори е създадена за борба за честен изборен процес. Досега имаме създадени други групи, съответно за борба срещу разпространението на наркотици, срещу непълнолетните извършители, срещу трафика на хора, срещу полицаи и срещу много, много други.

  Приоритетно, на всяко едно звено се разпределят преписки и дела от съответния вид И ЕДВА ТОГАВА В ИГРАТА ВЛИЗА т. наречения "Law Choice". Това означава,че тези групи работят ЕДИНСТВЕНО И САМО дела за съответното престъпление,и участват едва в около 30% от разпределените общи преписки и дела.

  Ето как, с разрешението на Главния прокурор, се ИЗБЯГВА И ЗАОБИКАЛЯ системата "лаф чойс". Какво се получава на практика: Примерно, групата за наркотици работи само наркотични дела на 100 процента и на нея се разпределят едва 30 процента от "общите входящи преписки и дела", защото групата е СПЕЦИАЛИЗИРАНА. А специалното в случая означава, че е МЪРЗЕЛИВА и не й се работи. Но това настрани. Следва нещо още по - интересно: Прокурор извън групата не може да ДОКОСНЕ ДЕЛО ЗА НАРКОТИЦИ, защото не е "специализиран"? (направо си е простак! По същата аналогия, прокурор от друго звено също не може да вземе и разглежда наркотично дело, защото той е "специалист" в друга насока! Специализиран е в борба с непълнолетни, полицаи или трафик на хора! Сега най - интересното: Ако прокуратурата се състои от 20 на брой редови прокурори, САМО трима - четирима МОГАТ И СА ЗАДЪЛЖЕНИ ДА РАБОТЯТ НАРКОТИЧНИТЕ ДЕЛА, тъй като другите са разпределени в други групи или са сирачета - т. е. нямат група!!! Къде е принципа за случайното разпределение? това не създава ли предпоставки за корупция, подкупи, извънслужебни нерегламентирани връзки? А уж се борим срещу това, май.... или наистина?!

  И най - вече, как да назовем този "изопачен провинциално" и перфектно "допълнен" лаф чойс? Системата е абсолютна: тото в тотото!

  Но ако Прокуратурата на РБ прилича по много неща на бивша казарма, все още не се е превърнала в хазартна организация,или просто не сме разбрали това. Изводът е незабавно да се премахнат "провинциалните" допълненията към "Лаф чойса" и всички идиотски специализирани групи.

  И още нещо: Който стане член на специализирана група вече не излиза от нея, не може да бъде сменяван,(такива са впечатленията на всички), вероятно докато не се пенсионира, не ритне камбаната или не го обвинят в престъпление от общ характер. Значи - членството в специализирана група е пожизнено! Честито на печелившите! Останалите ще се оправят сами. Друго не ни остава! Хайде сега, нека пуснем по един фиш в близкия тото-пункт и се молим за светлото бъдеще на Прокуратурата!!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.