Държавна помощ ли е плащането на пенсиите само през "Български пощи"?

Държавна помощ ли е плащането на пенсиите само през "Български пощи"?

Върховният административен съд (ВАС) спря дело срещу Министерския съвет (МС) и Националния осигурителен институт (НОИ) и отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС в Люксембург относно положението на "Български пощи", което по договор с държавата единствено изплаща пенсии с парични преводи.

Делото е заведено от от дружествата "Изипей" АД и "Финанс Инженеринг" АД, които също имат лиценз за извършване на парични преводи и са поискали съдът да обяви за нищожни или да отмени поради незаконосъобразност разпоредби от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които описват тази дейност на "Български пощи".

"Наредбата предоставя изключителни права на предприятието "Български пощи" ЕАД да изплаща суми за пенсионно осигуряване чрез парични преводи, въпреки, че лицензия за извършване парични преводи притежават и редица други предприятия", смятат от двете дружества, които са и поискали от ВАС да отправи преюдициалното запитване до Съда на ЕС.

В него петчленен състав на съда с председател Боян Магдалинчев и докладчик Диана Добрева питат дали обществената услуга на "Български пощи" е в обхвата на понятието държавна помощ.

"Следва ли пощенска услуга, като услугата по извършване на пощенски паричен превод на суми от подателя, който в случая е Държавата, до получателя – лицата с право на социално плащане, да се счита извън приложното поле на Директива 97/67/ЕО, така, както е изменена с Директива 2002/39/ЕО и Директива 2008/6/ЕО, и поради това – подчинена на разпоредбите на чл. 106 и 107 от ДФЕС.

"При положителен отговор на първия въпрос следва ли разпоредбите на чл. 106 и чл. 107 от ДФЕС да се тълкуват в смисъл, че не допускат ограничение на свободната конкуренция при предоставяне на пощенска услуга като описаната, когато това е обосновано с императивни съображения, свързани с гарантирането на основно конституционно право на гражданите и социалната политика на държавата, и паралелно с това, когато характерът на услугата позволява същата да се квалифицира като услуга с общ икономически интерес, при положение че получаваното от доставчика на услугата възнаграждение представлява компенсация, ненадвишаваща определения размер по чл. 2, пар.1, б. а) от Решение на Европейската комисия С (2011) 9380 от 20 декември 2011 година.", се казва в запитването до Съда на ЕС.

Заради запитването днес ВАС е отменил определението си, с което е дал ход на делото по същество и го спира, докато приключи производството по преюдициалното запитване.

Парламентът дължи спешни промени в законите след решението на СЕС за трафичните данни

Предишна новина

Съдебните началници в София – най-слабо натоварени

Следваща новина

Коментари

14 Коментара

 1. 14
  Гост | нерегистриран
  0
  0

  Малко разяснения относно изплащането на пенсиите.

  Първо изплащането на пенсиите, детайлно описана в Наредбата за изплащане на пенсиите не е пощенска услуга, най-малко универсална /виж.чл.34 от ЗПУ, за обхвата на универсалната пощенска услуга/ Това е услуга възложено от страна на НОИ на база подзаконов акт. Става въпрос за касово изплащане на пенсии на гише. Второ, изплащане на първоначалната пенсия чрез пенсионни записи е неуниверсална пощенска услуга.

  Трето, за каква държавна помощ се говори като цената на услугата е определена в наредбата и тя включва и ДДС. За тази услуга държавата не предоставя никаква компенсация на БП-ЕАД. Единствено може да се говори за нарушаване на Закона за конкуренцията, че няма процедура по ЗОП, а това е уредено с подзаконова акт.

 2. 13
  Къде е социалната държава? | нерегистриран
  2
  0

  До коментар [#11] от "няма противоречие":
  А има ли разлика между универсална пощенска услуга и неуниверсална пощенска услуга, когато с подзаконов нормативен акт държавата резервира непопадаща в обхвата на държавната помощ и съвместима с Общия пазар общественополезна и социална услуга - "изплащане на суми за пенсионно осигуряване чрез парични преводи", я ми кажи като си баш майстор опечен по строежите на потник? Държавата е длъжна да изпълнява ангажимента си чрез дружество с държавно участие в капитала, каквото се явява „Български пощи” ЕАД, да разнася пенсии, писма и пакети до най-отдалечените кътчета на своята територия, дори и до самотни и обезлюдени села и махали. Чел ли си разпоредбите на преамбюла на Конституцията, който определя Република България като социална държава? За реализиране на тази задача, трябва да се погрижи държавата. То е нейно задължение. Тя трябва да предприеме и извърши необходимите действия за създаване на нормативна система за изграждане на "социалната държава". Иначе тази конституционна разпоредба би останала една неприложима декларация. Законодателят и Министерски съвет да прецени по целесъобразност каква система да приеме и въз основа на какви принципи да осигури на обществото, така че трудът му да справедливо и достойно заплатен и да бъде източник на достоен начин на живот и такива размери на пенсиите, които да гарантират достоен начин на живот и на възрастните хора в съответствие с конституционните норми. Размера на пенсиите и редовното им изплащане е израз на грижите на държавата, именно като социална държава. Тя е длъжна да обезпечи редовното изплащане на пенсиите, да създаде условия за увеличаване на размерите им и да съобрази паричния размер на пенсиите с направените осигурителни вноски във фонда. Само по този начин се спазват и принципите на справедливост и хуманизъм. Достойна награда за достоен живот!

 3. 12
  т.нар. доктрина за "ясната правна норма" | нерегистриран
  2
  -2

  До коментар [#11] от "няма противоречие":Ти това сериозно ли го написа?
  Сeляко потен с тен на потник, Съдът на Европейския съюз обединява три юрисдикции /ако изобщо си го чувал/: Съдът, Общият съд и Съдът на публичната служба. Съдът на Европейския съюз чрез правомощието си за тълкуване не трябва да търси и
  постига заобикаляне на Договора за функциониране на Европейския съюз и не може да тълкува ясните норми в правото на Съюза по искане от националните съдии, а задължава правоприлагащите /съдиите/ да прилагат ясните норми, като следват плътно тяхната буква. Значението на понятията е включено в договора без езикова интерпретация. Зад тези думи "универсална пощенска услуга" се крие една много голяма традиция. Във ВСЕМИРНАТА ПОЩЕНСКА КОНВЕНЦИЯ Ратифицирана със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 11.03.2010 г. - ДВ, бр. 24 от 26.03.2010 г. Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 35 от 11.05.2010 г., в сила от 1.01.2010 г., е дадена легалната дефиниция що е то универсална пощенска услуга: „качествена услуга, постоянно предоставяна на потребителите на базови пощенски услуги във всяка точка от територията на страната и на достъпни цени.“, която елиминира общоупотребимия просташки език на Боян Магдалинчев, Анна Димитрова, Диана Добрева, Илияна Дойчева, Еманоил Митев и твоя милост, както и други подобни "научни" дефиниции. А под обществен интерес следва да се разбира признатия по силата на правото интерес на обществото да защитава и отстоява своите права и свободи от неблагоприятни за социума като цяло управленски решения.

 4. 11
  няма противоречие | нерегистриран
  1
  -1

  До коментар [#8] от "":

  И според СЕС/ако си го чувал/ пощенските услуги биват универсална и неуниверсални,т.е. всички извън обхвата на универсалната пощенска услуга. От значение за правото на ЕС,са универсалните услуги и възможността на ДЧ да резервират неуниверсални усруги за доставчика на универсалната, при определени предпоставки. Няма лошо да критикуваме,но когато имаме аргумент.

 5. 10
  плащания само с таксови марки | нерегистриран
  1
  0

  До коментар [#9] от "Bludniq неук и прост_Sin":Ти в адвокат на дявола ли се вживяваш, адвокат на банките? Всички плащанията към институциите - такси, услуги за издаване на удостоверения, различни документи и т.н., трябва да се извършват чрез държавни таксови марки. Марките са държавни ценни книжа с определен паричен номинал и всяко плащане към бюджетна сметка трябва да става със залепяне на марки върху документите, които гражданинът подава за съответна услуга, като номиналът да отговаря на цената на услугата. Тези пари влизат в държавния бюджет. С поправка в Закона за държавните такси държавните такси трябва да може да се плащат чрез държавни таксови марки и без това да е изрично предвидено в нормативен акт. Законът за държавните такси и сега позволява плащания с таксови марки, но “само ако това е изрично предвидено в нормативен акт”. До 1 януари 2012 г. законът изискваше от министъра на финансите да определи с наредба реда за плащания на държавни такси, но такава няма. Парите за издаване на документи при плащане с марки ще отидат директно в бюджета. Държавните ценни книжа спестяват банковите такси. Проблемът е, че банките са въвели неприлично високи такси и комисиони, когато обслужват плащания към бюджетни организации - министерства, агенции, комисии и т.н., а държавните институции са против употребата на таксови марки, защото в този случай парите не стигат до тях, а постъпват в държавния бюджет. ГЕРБерастията първа тихомълком направи почти невъзможно използването на таксови марки. При приемането на Закона за бюджет 2012 г. бе прокарана малка, но съществена поправка в Закона за държавните такси, според която плащането им става само в брой или безкасово, а таксови марки могат да се ползват "само ако това е изрично предвидено в нормативен акт".

 6. 9
  Bludniq_Sin | нерегистриран
  1
  -1

  До коментар [#2] от "Хд":

  А има и много по-високи такси. Направи проучване и не се съмнявам, че ще забележиш, че банковата такса за превода в някои държавни институции надвишава значително таксата на същата банка в нормалните клонове. Да не говорим, че по принцип банковите такси би трябвало да са пропорционални на разхода на банката за извършване на услугата (евентуално с мааалка печалба) - никой не може да ме убеди, че услугата наличен паричен превод например коства на банката 6-8 лв.

 7. 8
  | нерегистриран
  3
  -1

  Според Боян Магдалинчев, Анна Димитрова, Диана Добрева, Илияна Дойчева и Еманоил Митев пощенските парични преводи са определени като неуниверсална пощенска услуга, а според ВСЕМИРНАТА ПОЩЕНСКА КОНВЕНЦИЯ
  Ратифицирана със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 11.03.2010 г. - ДВ, бр. 24 от 26.03.2010 г. Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 35 от 11.05.2010 г., в сила от 1.01.2010 г. универсална пощенска услуга: качествена услуга, постоянно предоставяна на потребителите на базови пощенски услуги във всяка точка от територията на страната и на достъпни цени...и Закона за пощенските услуги (ЗПУ) с
  чл. 4 "Пощенските услуги са универсална пощенска услуга и неуниверсални пощенски услуги", не може да дели пощенските услуги на универсална пощенска услуга и неуниверсални пощенски услуги. Нормите на инкорпорираните международни договори при противоречия с норми на законови и подзаконови актове от вътрешното законодателство се прилагат с предимство съгласно разпоредбата във второто изречение на чл. 5, ал. 4 от Конституцията.

 8. 7
  Доказано корумпирани | нерегистриран
  4
  -1

  Мотиви за отправяне на преюдициалното запитване и практика на СЕС.
  Видно е и с невъоръжено око, че направеното запитване от Боян Магдалинчев, Анна Димитрова,
  Диана Добрева, Илияна Дойчева и Еманоил Митев твърдения се свежда до въпроса: Нали не е допустимо по силата на подзаконов нормативен акт държавата да резервира непопадаща в обхвата на държавната помощ и съвместима с Общия пазар общественополезна и социална услуга - "изплащане на суми за пенсионно осигуряване чрез парични преводи" щом дружеството е с държавно участие в капитала, каквото се явява „Български пощи” ЕАД, защото получава по силата на нормативен акт възнаграждение (чл. 92, ал. 2 от НПОС), а нас, колегиите във Върховния административен съд ни няма в далаверата?
  В какво се състои запитването до Съда на ЕС:
  Според нас - Боян Магдалинчев, Анна Димитрова,
  Диана Добрева, Илияна Дойчева и Еманоил Митев, резервиране на услугата "изплащане на суми за пенсионно осигуряване чрез парични преводи" в пощенския сектор е допустимо само ако и ние имаме участие в разпределението на финансовите блага или по-точно, както се изразява един български съдия - Румяна Ченалова, ако има и за нас "кошници с плодове". Под кошници с плодове" 1 кг. ябълки - разбирай 1000 лв., 1 кг. портокали - разбирай 1000 евро, 1 кг. банани - разбирай 1000 долара, 1 кг. сини сливи - разбирай 1000 швейцарски франкове.
  Паралелно с това следва да се прецени, предвид свободата на преценка, с която държавите членки разполагат относно определяне на услуги от общ икономически интерес, дали не е по-добре дружествата даващи ни "кошници с плодове" да са частни като "Изипей" АД и "Финанс Инженеринг" АД, които също имат лиценз за извършване на парични преводи, а да не бъде „Български пощи” ЕАД което е с държавно участие в капитала при обстоятелства като настоящото, за да са ни по-пълни съдийските "кошници с плодове"? Само така ние ще получим наградата "Юристи на Георги Колев" в ежегодния конкурс...С почит: Доказано корумпирани Боян Магдалинчев, Анна Димитрова,
  Диана Добрева, Илияна Дойчева и Еманоил Митев. Държавна помощ е, нали, плащането на пенсиите само през "Български пощи"?

 9. 6
  Виолета /Вили/ Б. Магдалинчева, съдия в Софийски градски съд, Теодора Б. Магдалинчева | нерегистриран
  5
  -1

  Божеее до къде я докарахме. До коментар [#4] от "BG":Боян Магдалинчев да е заместник-председател на Върховния административен съд на мястото на Венета Марковска. Той за нищо не става, но изпълзя от председател на Четвърто отделение във ВАС до заместник-председател на Върховния административен съд. Предложението бе на милиционера шеф на ВАС Георги Колев без Магдалинчев да бъде атестиран. Марковска тогава реши да се оттегли и подаде молба до ВСС да бъде пенсионирана, която бе своевременно изпълнена. Съветът предпочете да я освободи от системата с полагащия й се за магистратския й стаж бонус от над 100 000 лева, вместо да продължи етичната проверка, образувана междувременно. Новите кадри, които решават всичко, са от ВИФ и школата на МВР. СУ бе изместен от школата на МВР в Симеоново като фабрика за кадри на отговорни постове. Самата школа мина през странна метаморфоза от институт през университет до академия, която ту даваше юридическа правоспособност, ту не. Тенденцията на назначения стана трайна, особено през последните три години и половина, откакто партия ГЕРБ е на власт и нейното влияние е върху кадровия орган на съдебната система – Висшия съдебен съвет. Юристите от Симеоново продължиха да попълват възлови ръководни места, свързани с гражданското и административното право. Боян Магдалинчев - Съдията фалшифицирал протоколи на Висшия съдебен съвет. http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2001/03/07/14867_sudiia_falshificiral_protokoli_na_visshiia_sudeben/
  Магистрат фалшифицира решение на Висшия съдебен съвет
  Съдията от Върховния административен съд и член на Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев умишлено е фалшифицирал решение на Висшия съдебен съвет (ВСС) за пенсиониране на следователи. Това обяви вчера председателят на Върховния касационен съд Иван Григоров пред журналисти. Този случай бил обсъждан на заседание на ВСС, каза говорителят на съвета Йордан Иванов. Иван Григоров каза, че и той носи вина за тази фалшификация, защото е подписал протокола от заседанието на ВСС с промененото решение, предоверявайки се на името и авторитета на колегата. Боян Магдалинчев не бе открит за коментар. По думите на говорителя на съвета Йордан Иванов Магдалинчев обяснил постъпката си пред членовете на ВСС, че до него е стигнала информация за брожения в следствените служби и за да успокои следователите, си е позволил да промени решението на ВСС, като в действията си не е вложил умисъл. Иван Григоров съобщи, че за фалшификацията бил сезиран с писмо от Върховната касационна прокуратура.
  http://more.info.bg/old/2001/br968/rub36.asp

 10. 5
  относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността | нерегистриран
  4
  -2

  Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които описват тази дейност на "Български пощи" е приета на основание чл. 9, ал. 11 и чл. 106 от Кодекса за социално осигуряване и е влязла в сила от 1 януари 2000 г. - Чл. 106. Прилагането на тази глава - Раздел V.
  Общи правила за пенсиите и изплащането на пенсиите - се уреждат с акт на Министерския съвет. Министерският съвет има законово установеното право да издаде подзаконов нормативен акт НОИ да превежда сумите за изплащане на пенсиите по набирателна сметка на териториалното поделение "Български пощи". Националният осигурителен институт е компетентната българска институция по прилагане на правилата за координиране на схемите за социална сигурност и международните договори в областта на социалното осигуряване по отношение на паричните обезщетения за болест, майчинство и помощите при смърт; паричните обезщетения за безработица; пенсиите за старост, инвалидност и наследствените пенсии. Висш орган на неговото управление е Надзорният съвет, съставен от представители на държавата и на национално представените работодателски и синдикални организации. "Български пощи" ЕООД е акционерно дружество с над 50 процента държавно участие в капитала. Съгласно чл. 50 ал. 1 от НПОС пенсиите и добавките към тях се изплащат от териториалните поделения на НОИ чрез пощенските станции и банките в страната. Въз основа и в изпълнение на законите Министерският съвет приема постановления, разпореждания и решения. Съгласно чл. 114 от Конституцията на Република България, "въз основа и в изпълнение на законите Министерският съвет приема постановления, разпореждания и решения. С постановления Министерският съвет приема и правилници и наредби", а съгласно чл. 6 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Министерският съвет издава постановления освен когато приема правилници, наредби или инструкции (ал. 1), но и когато урежда съобразно законите неуредени от тях обществени отношения в областта на неговата изпълнителна и разпоредителна дейност (ал. 2). Според чл. 105 от Конституцията, "Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите", а съгласно чл. 106 от Кодекса за социално осигуряване "изплащането на пенсиите се уреждат с акт на Министерския съвет". В изпълнение на тази си законова делегация Министерският съвет може да предоставя изключителни права на предприятието "Български пощи" ЕАД да изплаща суми за пенсионно осигуряване чрез парични преводи, въпреки, че лицензия за извършване парични преводи притежават и редица други предприятия. Този въпрос е предмет на законова целесъобразност и изцяло зависи от волята на Министерския съвет и обществената социална услуга на "Български пощи" - изплащане на суми за пенсионно осигуряване чрез парични преводи е извън обхвата на понятието държавна помощ. 1. За да могат определени услуги от общ икономически интерес (УОИИ) да се извършват въз основа на принципи и при условия, които дават възможност чрез тях да се постигнат заложените цели, може да се окаже необходима финансова подкрепа от държавните органи, когато приходите, получени от предоставянето на услугата, не позволяват да се покрият разходите, възникващи от задължението за обществена услуга. В решението си по делото Altmark Съдът на Европейския съюз постанови, че компенсацията за обществена услуга не представлява държавна помощ, ако са изпълнени четири кумулативни критерия. Първо, предприятието получател трябва действително да има задължения за предоставянето на обществена услуга и тези задължения трябва да са ясно дефинирани. Второ, параметрите, въз основа на които се изчислява компенсацията, трябва да бъдат установени предварително по обективен и прозрачен начин. Трето, компенсацията не може да надвишава това, което е необходимо за покриване изцяло или частично на разходите, възникнали при изпълнението на задълженията, свързани с предоставянето на обществената услуга, като се отчитат съответните приходи и разумна печалба. И накрая, когато предприятието, което трябва да изпълнява задължения за обществена услуга, в конкретен случай не е избрано вследствие на процедура за възлагане на обществена поръчка, която би позволила да бъде избран оферентът, който е в състояние да предостави тези услуги на най-ниската цена за общността, равнището на нужната компенсация трябва да се определи въз основа на анализ на разходите, които би направило едно типично предприятие, добре управлявано и снабдено с достатъчно оборудване.
  Когато тези условия са изпълнени, член 108 от Договора не се прилага и компенсацията за обществена услуга не представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

 11. 4
  BG | нерегистриран
  4
  -4

  Божеее до къде я докарахме.Да пита върховен съд на суверенна държава някъкви тикви някъде на майната си , които хал хабер си нямат за живота тук как да го живеем ние в собствения си дом.Няма края простотията , а който сам не се уважава , няма как другите да го уважават.Как ли е адресирано питането , нещо от рода -много сме кухи,я ни кажете какво да правим , щото сме и тъпи и чакаме вие да ни оправите.

 12. 3
  държавата трябва да дотира държавите "Български пощи" | нерегистриран
  10
  -2

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТЪПАНАРИТЕ:
  /п/ Боян Магдалинчев
  секретар:
  ЧЛЕНОВЕ:
  /п/ Анна Димитрова
  /п/ Диана Добрева
  /п/ Илияна Дойчева
  /п/ Еманоил Митев
  Съгласно пощенската директива, универсалната услуга е пощенска услуга, която е гарантирана и регулирана от държавата-членка и това съответства на основните изисквания, заложени в Директивата. Съгласно чл. 3, държавите-членки трябва да гарантират, че универсалната услуга се предоставя без прекъсване на всички потребители на цялата територия на страната, на достъпни цени и с определено качество. И за това ЕС я нарича услуга за бедните. В съответствие с изискванията на Закона за пощенските услуги Универсалната пощенска услуга е услуга, която се извършва постоянно в рамките на определено работно време с качество, отговарящо на нормативите по чл. 15, ал. 1, т. 7, на достъпни цени и възможност за ползването й от всеки потребител на територията на страната независимо от географското му местоположение. Директивите на ЕК по пощенските съобщения и промените в Закона за пощенските услуги, Директивите на ЕК по пощенските съобщения и промените в Закона за пощенските услуги, универсалната пощенска услуга у нас и в държавите-членки на ЕС е монопол единствено на националните държавни пощенски оператори. Но монопол, който не носи печалба, а само загуба и то на пощите в целия свят, поради социалната им функция и за това пощите във всички държави се субсидират от държавния им бюджет.
  В целия цивилизован свят – ЕС, САЩ, Канада и т.н. държавата държи монопола на УПУ, защото само държавата може и е длъжна да изпълнява ангажимента да разнася пенсии, писма и пакети до най-отдалечените кътчета на своята територия, дори и до самотни и обезлюдени села и махали. Такава дейност е социална освен, че има тясна връзка с националната сигурност. От нея не се печели – никой гражданин не може да плати горивото на автомобилите, които катерят планинските скатове за да занесат пенсии и пощенски пратки на бедния човек отдалечен от света. Именно затова държавата трябва да дотира тази своя дейност.

 13. 2
  Хд | нерегистриран
  13
  0

  А държавна помощ ли е плащането на държавни такси чрез частни търговски банки? Идете в Софийския районен съд, в Съдебната палота в столицата, в сградата на МВР - Паспортна служба и служба "Миграция", в КАТ- и така нататък. Идете в Агенцията по вписванията. Какво правят банките там? Събират пари, нищо повече. Всички държавни такси може да се заплащат с обикновени гербови марки. Не е нужно да се плащат суми от 2 до 5 лева такси на банките за най-обикновен банков превод.

 14. 1
  Dragalevzi | нерегистриран
  11
  -2

  Въпросът е прост, дали тези юнаци, дето оспорват изплащането на пенсиите от Български пощи могат да осъществят същата дейност - изплащане на множество дребни суми по цяла България на точно определени дати.
  Ако могат - добре. Но аз се боя че не могат и че не искат, а цялата им работа е значително по-проста - да се прибарат комисионната, а неудобствата по села, градчета и паланки ще се оправдава с лошото време и с международното положение.
  Или те искат да гепят само София, Варна, Бургас, Пловдив и Русе. А останалото - за Български пощи.
  Така май ще е тази работа.

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.