Върховните съдии: Няма основание за приемане на чисто нов НК

Върховните съдии: Няма основание за приемане на чисто нов НК

Няма основания за приемане на чисто нов Наказателен кодекс (НК), промените в действащата уредба, които се предлагат с проекта на Министерството на правосъдието, не са за нов кодекс, а за закон за изменение и допълнение. Това е основното послание в становището на съдиите от Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) по проекта за нов НК, който вече е внесен в парламента. Становището на върховните съдии, което бе готвено в продължение на месец и половина, бе качено на сайта на ВКС днес следобед. То ще бъде изпратено на парламентарната правна комисия, както и на правосъдния министър Зинаида Златанова. 

Текстът е в обем от 33 страници, като още в началото се прави уговорката, че съдиите от Наказателна колегия на ВКС намират, че в изключително краткия срок, даден от Министерството на правосъдието, е невъзможно да бъде направен детайлен и задълбочен преглед на проекта. Не съществува възможност за толкова малко време да бъде анализиран и обсъден този основен закон (състоящ се от 593 текста, допълнителна разпоредба с 37 точки и преходни и заключителни разпоредби с 92 параграфа), като наред с това бъде съпоставен с други законови текстове и наличната практика на съдилищата. Затова съдиите се ограничават единствено да посочат основните промени и да коментират съществените новости в основни правни институти и проблемите, които биха възникнали при приложението им, ако бъдат приети. При това, становището не дава оценки на промените в правната регламентация на отделните престъпления и предвидените наказания, доколкото тези въпроси са изцяло от компетентността на законодателната власт.  

На първо място, в становището на върховните съдии се излага вече неведнъж лансираната от различни юристи теза, че нито от мотивите към законопроекта, нито от самия проект не става ясно кое налага приемането на изцяло нов кодекс. Мотивите не отговарят на изискванията на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове – в тях не се обосновават причините, които налагат приемането на проекта, нито целите, които се поставят с него. Вместо това, мотивите преразказват проекта, което е част от работата по популяризирането на проекта за пред обществето, но не и част от законотворческия процес. Въз основа на това в становището се поставя въпросът: След като в самите мотиви се казва, че на практика са запазени структурата и основните институти на действащия НК и се предлага отмяна на норми, загубили своето значение, изниква въпросът кое налага приемането на нов наказателен закон, щом подобни корекции могат да бъдат реализирани чрез внимателни промени в действащия НК?

Като цяло новата система на отделните разпоредби е логична, прегледна и с нея е изпълнено законовото изискване за озаглавяване на всеки текст. По този начин се постига яснота и подреденост на целия акт, като общата подредба на НК съответства на съвременната обществена и стопанска ситуация в страната, пише в становището.

Същевременно, в него са излагат конкретни забележки по отделни текстове, придружени с препоръки как би било добре да се процедира.

От становището става ясно, че единствената генерална промяна в общата част на кодекса е при рецидива, която като цяло е оценена положително, но точно в тази част има съществено противоречие с мотивите,  което създава опасност при прилагането. С проекта се разширява максимално приложението на рецидива, като практически той ще може да се прилага за всички престъпления, включително и за тези от частен характер. До момента завишени наказания за рецидив могат да се прилагат за много ограничен кръг от престъпления. Проблемът, който сочат върховните съдии, е, че един от основните акценти в мотивите към законопроекта е стремежът към намаляване на интензивността на скъпоструващата наказателна принуда, докато с новата регламентация на рецидива се постига съвсем противоположна цел. Върховните наказателни съдии приемат положително предвиденото обвързване на опасния рецидив с предходно изтърпяване на наказание от извършителя на престъпление (а не само с осъждане), доколкото е логично по-тежкото наказание да се обвързва с непостигане на целите на наказанието след като то вече е изтърпяно. Същевременно обаче, в становището е отбелязано, че, според част от съдиите във ВКС, новият подход при уреждане на материята на рецидива е неправилен и ще създаде съществени трудности при определянето на наказанията.

По "злободневния" проблем за отпадането на доживотния затвор без замяна, върховните съдии не вземат отношение, доколкото той е от изключителна компетентност на законодателната власт. Неофициално съдии споделят, че този въпрос няма практическа стойност - мнение, което вече бе изказано от страна на наказателноправници. Същевременно в становището се отбелязва,че в проекта съществува известна неяснота по отношение на режима на изтърпяването на вече наложените наказания доживотен затвор без замяна.

Извън общите съображения и препоръки по отношение на регламента на пробацията, в становището се изразява ясно одобрение на предвиденото задължение за решаващия съд още при налагане на наказанието "пробация" да определи и максималния размер на по-тежкото наказание "лишаване от свобода" при неизпълнение на по-лекото - пробация. Така се решава съществуващия в момента проблем, при който, при неизпълнение на пробацията тя се заменя със затвор, дори когато за съответното престъпление не е предвидено наказание "лишаване от свобода". По въпроса дори наскоро ВКС сезира Конституционния съд с искане за тълкуване, делото в КС вече е образувано с докладчик Благовест Пунев.

Изключително спорно, според върховните съдии, е възпроизвеждането на възможността при извършване на ново престъпление или тежко нарушение по време на изтърпяване на наказанието "лишаване от свобода", да бъде отменено изцяло или отчасти зачитането на работните дни в затвора.

Но пък се изразява одобрение за изрично предвидената в чл. 69 от проекта възможност наказанието да бъде редуцирано при неспазването на разумния срок на наказателното производство – в съгласие с практиката на Съда в Страсбург.

Приветства се и предвиденото спиране на давността за времето, когато извършителят на престъплението се е ползвал с имунитет – другояче казано парламентът вече няма да представлява сигурна бариера пред наказателното преследване, освен ако депутатският мандат не е доживот и то все с управляващата партия.

Доста сериозно внимание е отделено в становището на принципното несъгласие с новите текстове на чл. 16 - възможността да не бъде носена наказателна отговорност от служител под прикритие, чл. 17залавяне на местопрестъплението, чл.18 - деяние, осъществено от пострадал. Аргументите сочат, че това са твърде опасни тестове, особено в контекста на обстановката в страната и практиката на някои институции.

Ако законодателят държи да уреди възможността да не бъде носена наказателна отговорност от лице, което е действало като служител под прикритие, в рамките на определени в закон правомощия,това трябва да бъде направено детайлно с посочване на всички условия за ненаказуемост на служителя под прикритие, а не с един единствен текст, при това с бланкетна диспозиция, пише в становището. Неприемлива е уредба, според която не се носи наказателна отговорност при извършване на престъпление, въз основа на предварително дадено разрешение за извършването му от лице - член на изпълнителната власт (или която и да е друга), се казва още там.

Върховните съдии не приемат новата редакция на текста за залавяне на местопрестъплението, с която се разширява обхвата на чл.12б от действащия НК и отпадат изискванията при задържането на извършител на престъпление да не се превишават необходимите и законосъобразни мерки, както и посочването на обстоятелствата, при които има такова превишаване. "Няма как да се допусне прилагането на неограничена сила и причиняването на всякакви увреждания, защото по този начин се изоставя основното за този институт разбиране, че иначе престъпното действие загубва своята обществена опасност, тъй като обществения интерес от залавянето е надвишаващ този от охраняване на правата на извършителя на престъпление", пише в становището. Анализът на този текст завършва с констатацията, че: "Необходимостта от промяна на предложения текст следва и от демонстрираните в последно време намерения от различни субекти (граждани или организации на граждани) да се занимават с дейност, насочена към предотвратяване на престъпления и извършване на граждански арести, което създава допълнителна опасност от неправомерно засягане на права."

Принципно неясен и практически неприложим е текстът на чл.18 от проекта, който регламентира лично основание за ненаказуемост за извършители на престъпление, когато те самите са жертви на трафик на хора.

Коментарите на текстовете в особената част са предимно за общите характеристики на главите и разделите спрямо сегашния регламент, като има някои съществени критики по отношение на определени термини. Така например становището отчита като положителна промяна новото заглавие на главата "Престъпления против половата неприкосновеност и против половата нравственост" като правилно отражение на обекта на посегателство. Същевременно "разпоредбите в тази глава отново не съдържат коренна промяна в правната уредба. Следва да се отчете по-добрата систематика. Уредбата обаче не е нова, а са запазени същите основни състави. Новост е даването на закрила на малолетни и непълнолетни пострадали, занимаващи се с проституция, което е в изпълнение на поети от държавата международни задължения по Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие."

От друга страна обаче, понятията в допълнителните разпоредби във връзка с тази глава изобилстват с неясни термин и понятия. Проблемна е дефиницията на "полово действие"  - което предизвиква полово възбуждане или удовлетворение", доколкото под този етикет могат да бъдат подведени неограничени по вид и количество действия. Употребеното определение за "похотливо" показване на човешки полови органи би създало проблеми при правоприлагането, тъй като липсва обективен отговор кое показване на полови органи се явява "похотливо". Каква е разликата между "действие с цел да възбуди или удовлетвори полово желание" по чл. 158 или "действие на полово удовлетворение" по чл. 168 и "полово действие" по т. 23 от Допълнителните разпоредби, недоумяват върховните съдии. Липсва дефиниция на понятието "проституция", а определението на понятието "порнографско представление" е неясно, доколкото понятията "неприличен, неприемлив или несъвместим с обществения морал начин" биха могли да бъдат въпрос на субективна преценка. Налице е неяснота и по отношение на формата на изпълнителното деяние "подпомага".

Както вече нееднократно юристи коментираха, абсолютно не е ясно каква е разликата между употребеното в много от текстовете понятие "дете" и използваното в други текстове "малолетно" или "непълнолетно" лице.

Проектът съдържа изначално неправилна концепция за "организирано престъпно сдружение", съобразно допълнителните разпоредби.

Извън това промените в много от главите на особената част не са значими и многобройни. В много от тях се съдържа ненужно преразказване или раздробяване на текстовете от действащия НК, без промяна на тяхното съдържание, с ненужно по-голяма диференциация на вече утвърдените квалифицирани и привилегировани състави на престъпления от съответния вид, пише в становището. То съдържа и множество конкретни забележки и съображения по конкретни текстове, които представляват интерес.

През следващата седмица се очаква да излезе и становището на прокуратурата по проекта на Наказателен кодекс,

Още по темата

Не са установени нарушения в затвора в Бургас

Предишна новина

Цветан Цветанов поиска подробна справка от МВР за посещенията на Пеевски

Следваща новина

Коментари

17 Коментара

 1. 17
  върховните съдии вършат работата на мутрите в Парламента? | нерегистриран
  2
  0

  Тези същите съдии ли, които не могат едно Тълкувателно решение - и то за разноските, да изработят? А изработването на Закон не е ли политическа дейност? И съдиите ли трябва да вършат работата на прости и неграмотни цветановчета? При това за благодарност да бъдат охулени и омаскарени след това от същите злобни и алчни цървуланковчета? КОЙ? КОЙ слугува на мутрите? КОЙ? КОЙ поставя и съдиите в положение да слугуват на мутрите в Парламента? КОЙ? И ДОКОГА?

 2. 16
  Прави сте.,няма Основание да се оплаква!!! | нерегистриран
  2
  -1

  http://www.youtube.com/watch?v=lPLBiudv1QQ

 3. 15
  VKS | нерегистриран
  2
  0

  Fakt e, 4e proekta si e za kritika. Dejstwa6tiq NK bil ot 1968. Hubavo, tezi deto za6titavate noviq, kajete mi kakvo novo ima v nego, osven promqnata v recidiva, koqto hem 6te syzdade prakti4eski problemi, hem vodi do sme6no niski nakazaniq- za krajba recidiv nakazanieto 6te e po- malko ot tova po osnovniq systav na sega6niq NK. I kvo vi e novoto i kvo to4no ska4ate na WKS, kojto kazva absolutnata istina- 4e proekta ne vyvejda ni6to novo syotvetstva6to na vremeto v koeto jiveem, a e obiknoven opit da zabludim nqkogo v Evropa 4e pravim reforma. Ne 4e 6te ni povqrva nqkoi de

 4. 14
  | нерегистриран
  0
  0

  Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 1991 г.) Наказателният кодекс има за задача да защитава от престъпни посегателства личността и правата на гражданите и цялостния установен в страната правов ред.
  (2) За осъществяване на тази задача Наказателният кодекс определя кои общественоопасни деяния са престъпления и какви наказания се налагат за тях и установява случаите, когато вместо наказание могат да бъдат наложени мерки за обществено въздействие и възпитание.

 5. 13
  | нерегистриран
  0
  -1

  Задачи на Наказателно-процесуалния кодекс
  Чл. 1. (1) Наказателно-процесуалният кодекс определя реда, по който се извършва наказателното производство, за да се осигури разкриване на престъпленията, разобличаване на виновните и правилно прилагане на закона.

  (2) Като осъществява задачите по ал. 1, Наказателно-процесуалният кодекс осигурява защитата от престъпни посегателства срещу Република България, срещу живота, свободата, честта, правата и законните интереси на гражданите, както и срещу правата и законните интереси на юридическите лица, и съдейства за предотвратяване на престъпленията и укрепване на законността.

 6. 12
  един юрист от многото | нерегистриран
  4
  -2

  Същото е положението и с НПК - все едно,че четеш НПК от 1974 г. с много малки изключения-споразумението,например.Другото си е същото!!!Помня каква презентация на т.н. "нов НПК" стана в Пловдив през март 2006 г. с Доковска и Трендафилова ли беше,не и помня името на едина жена професор по нак.право.
  Пълно отричане беше,но няма кой да те чуе!!! Искат ни мнението за парлама,а после си правят каквото са си наумили,Божем,юристите от по- "горня ръка"... Играят си на демокрация и уж зачитане мнението на другия!!!

 7. 11
  не е истина | нерегистриран
  3
  0

  До коментар [#6] от "":

  Истината е че ти си ужасно ...опростена личност

 8. 10
  А кой | нерегистриран
  2
  0

  До коментар [#8] от "Да си поговорим за авторитета": Не бутай устоите на държавата ей....

 9. 9
  Зинаида Велева - Златанова от „кръгът на Ева Радева” | нерегистриран
  7
  -1

  До коментар [#7] от "":
  Не знам за дипломата й за "Право", но трябва да си близка семейна приятелка на Меглена Щилянова Кунева-Пръмова и приятелка и ортачка с Моника Янова Йосифова Станишева.

 10. 8
  Да си поговорим за авторитета | нерегистриран
  3
  -8

  До коментар [#5] от "112":Съдиите от Наказателна колегия на ВКС ли са несъмнени авторитети?

 11. 7
  | нерегистриран
  13
  -1

  Обяснете го на Зинчето Златанова - доказваща че с всеки с диплома за "Право" може да стане министър на правосъдието

 12. 6
  | нерегистриран
  4
  -13

  Истината е, че на старците във ВКС не им се иска нищо ново. Сега да учат пак текстове и т.н.

 13. 5
  112 | нерегистриран
  22
  -1

  Време беше някой с авторитет официално да заяви, че царят ходи гол...

 14. 4
  тези хора с мозъчна атеросклероза | нерегистриран
  7
  -2

  Становището на върховните съдии, което бе готвено в продължение на месец и половина, само потвърждава законът на Рибо „Нищо старо не е забравено, нищо ново не е научено”. Sub sole nihil novi est

 15. 3
  до max | нерегистриран
  3
  -6

  Честит Трифон нарезaн! :)

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.