Частна канцелария или държавно учреждение е било царското Интендантство

Частна канцелария или държавно учреждение е било царското Интендантство
Двореца "Кричим"

Близо десет години след като за първи път през 2003 г. публично бе поставен въпросът какво представлява Интендантството на Цивилната листа на Н.В.Царя, състав на Върховния касационен съд (ВКС) се нагърби със задачата да му даде окончателно решение. На 2 февруари 2012 г. ВКС допусна до касационно разглеждане решението на Пловдивския апелативен съд, който потвърди решението на Пловдивския окръжен съд, с което беше отхвърлен искът на Симеон Сакскобургготски и Мария-Луиза Хробок да им бъдат върнати двореца "Кричим" и земите около него. В понеделник тричленен състав на ВКС проведе заседание по касационното дело, на което адвокатите на царските наследници Ели Христова и Росен Томов и на държавата – Любомир Денев и проф. Владимир Петров, за пореден път изложиха своите съображения за тази енигматична институция от царско време, която е "спонсорирана" от държавния бюджет, но управлява и личните средства на Царя и семейството му, стопанисва както държавните дворци, така и личните имоти на Царя, придобива имоти както на свое име, така и за Царя, има на служба държавни служители, но назначавани от Царя и неконтролирани от Министерството на финансите или от друга държавна институция.  
Въпросът, който ВКС трябва да реши, е за правния характер на Интендантството на Цивилната листа на Н.В.Царя и по конкретно - дали то е "държавно юридическо лице от типа на учрежденията, създадено по разпоредителната система от държавния глава" (както приеха пловдивските съдилища) или е "частна структура". Този въпрос, според определението на ВКС от 2 февруари т. г., "е от значение за изхода на спора и същевременно е от значение и за точното прилагане на закона и за развитие на правото. Към настоящия момент не е налице задължителна практика даваща отговор на така поставения въпрос, поради което се налага неговото разрешаване."
Две съдебни инстанции преди това – Пловдивският окръжен съд през юли 2010 г. и Пловдивският апелативен съд през март 2011 г. приеха еднозначно, че Интендантството е държавно учреждение, разпоредител на бюджетни средства, предоставяни от държавата, чрез ежегодните закони за държавния бюджет. Ясно е разграничена възможността да се придобиват права лично за Царя и да се придобиват права за самото Интендантство като държавна институция, призвана да осигурява нормалното функциониране на монархическата институция.
В определението, с което допуска за разглеждане касационната жалба,  ВКС отхвърля искането на Симеон Сакскобургготски и Мария Луиза Хробок по основни въпроси, отнасящи се до правото на реституция на двореца "Кричим", които по същество засягат и другите "царски" дела – какво е правното действие на Закона за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и техните наследници (ЗОДС) от 31 декември 1947 г., има ли реститутивен ефект решението на Конституционния съд от 1998 г., с което този закон бе обявен за противоконституционен, нужен ли е специален реституционен закон, който да уреди последиците от РКС №12 /1998 г., а с това и собствеността върху "царските" имоти.
ВКС отхвърля като "неотносим към спора" и интересния въпрос има ли отношение към българския царски казус "правозащитният стандарт", установен в практиката на Европейския съд по правата на човека по делото на гръцкия крал Константин срещу Гърция. Според върховните съдии: "Подобно автоматическо прилагане на т.нар. "правозащитен стандарт" означава, по иска за собственост по чл. 108 ЗС, българският съд да възприеме решението по делото на бившия гръцки крал Константин, по което кралят може би е установил правото си на собственост върху имотите, които претендира да му бъдат върнати, и да приложи това решение по отношение на претендирания от касаторите, като тяхна собственост имот - бивш царски дворец "Кричим". За пълнота следва да бъде посочено и това, че нито в Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи,нито в нормите на българското законодателство, регулиращи решаването на материалноправни спорове, е уредено прякото действие и задължителността за българските съдилища на решенията на ЕСПЧ."
По-интересният въпрос обаче е какво означава тезата на върховните съдии, че въпросът за правния характер на Интендантството като държавно учреждение или пък частна структура е от значение за изхода на спора – в контекста на ясното и еднозначно становище на пловдивските съдилища, че решението на КС няма реституционен ефект и не може да има, а реституцията се провежда в параметрите на законите, приети от парламента. Отговорът на този въпрос тепърва се чака.

Според защитниците на Симеон Сакскобургготски и Мария-Луиза Хробок
Интендантството на Цивилната листа е частна структура, частна канцелария на монарха, заявиха отново пред съда адвокатите на Симеон и Мария Луиза – Ели Христова и Росен Томов. То се е помещавало в частен имот на Царя в София, на  ул. "Московска и ул. "Париж". Именно защото е частна структура за него липсва конкретна правна регламентация и законова дефиниция, то не е включено никъде в системата на държавните органи и институции, които са систематизирани от действащата правна уредба. Единствено в Правилника за управлението на Цивилната листа на Н.В. Царя, който не е нормативен акт, а акт, с който Царя организира управлението на своите средства и имоти, Интендантството е определено като "гражданският институт, представляващ интересите на двора". Никакви частни лица, държавни и обществени органи не могат да го ревизират под какъвто и да е предлог. Интендантството е практически начин за осъществуване на интересите на Царя като физическо лице, като същевременно се запази царското достойнство. Вярно е, че Интендантството се е грижело и за държавните недвижими имоти на Царя, но тази грижа е само съпътстваща, заявява адвокат Ели Христова. Ако имаше държавен характер, дейността на Интендантството щеше да бъде контролирана от Министерството на финансите, Върховната сметна палата или друг държавен висшестоящ орган, а очевидно такъв държавен контрол не е бил нито нормативно установен, нито е осъществяван на практика.Същевременно адвокатите на Симеон и Мария-Луиза сочат и дълъг списък от норми на закони от царско време, които са относими към публичноправните институти и държавни учреждения, но не и за Интендантството. Според тях няма никакво противоречие в това, че в частните дворци на Царя са работили и държавни служители – адютанти, охрана, администрация и т. н., доколкото те са обслужвали самата институция на монарха.

Адвокатите на държавата
По съвсем различен начин разчитат характеристиките на Интендантството адвокатите на държавата. Според Любомир Денев това е учреждение на монархическата институция, което е обслужвало дейността и на тримата български царе, включително и дейността на Цар Симеон ІІ, който е управлявал чрез Регентски съвет и то притежава всички правни характеристики на юридическо лице с гражданска правоспособност.
Липсата на контрол върху дейността на Интендантството от страна на други държавни институции, включително и тези, които са контролирали всички държавни имоти и сметки, е съвсем резонно с оглед на особеното положение на Царя в системата на държавната власт, смята адвокат Денев. Абсолютно законосъобразно и логично е имотите, придобивани от Интендантството за нуждите на държавния глава да не се водят на отчет в никой друг държавен орган. Особеното височайшо положение на държавния глава, уредено в Търновската конституция, не допуска този вид държавни имоти да се описват и инвентаризират от държавни органи извън администрацията на държавния глава. Лицето на Царя е свещено и неприкосновено. Неговата лична почтеност и възможността му да управлява имотите на короната не могат да се поставят под съмнение и/или контрол на други, по-нискостоящи държавни органи и организации в изпълнителната власт. По същата причина и дейността на администрацията на държавния глава не е била контролирана и проверявана от Сметната палата, с която дворецът е работил в координация. Тук адвокат Денев посочи и налагащата се аналогия с настоящия статут на президента и неговата администрация.
Монархът има неотменимо право да утвърждава правилници и да създава всякакви учреждения, свързани с работата му като държавен глава и с организацията на двора. Няма логика да се приема, че друг, освен монархът, би имал правото да определя организацията на дейността на държавния глава и двора. А и Царят, освен наредби и разпореждания, е издавал и други нормативни актове - например укази.
Съгласно чл. 35 от Търновската конституция, както монархът, така и дворът (дворците, учрежденията и всички царедворци) са били изцяло на държавна издръжка, заявява адвокат Денев.
Факт е, че Цивилната листа е сумата, отпускана от бюджета за издръжката на Царя като физическо лице и на неговото семейство, заяви проф. Владимир Петров. Но Цивилната листа е само една минимална част от средствата, които Интендантството управлява. Например през 1939 г. Цивилната листа, плюс апанажите на царицата и на княгиня Евдокия е общо 6,2 млн. лева, а бюджетът на Интендантството за същата година е общо 28,2 млн. лева. Държавата е издържала монархическата институция и обслужването на имотите, придобити от Интендантството, ежегодно е отпускала средства за мебели, за ремонти, ново строителство и др., включително и чрез извънбюджетни кредити от различни министерства и ведомства. Така например, през 1938 г. по нареждане на министъра на благоустройството е бил финансиран от бюджета голям ремонт на двореца "Кричим".

Впечатляващо е как един и същи факт получава съвсем противоположни оценки  от юридическите екипи на двете страни. Така например, адвокат Ели Христова изтъква в полза на тезата, че Интендантството е частна структура на Царя и факта, че приходите от стопанствата към дворците "Кричим" и "Врана" се включват в бюджета на Интенданството, а не в държавния бюджет, каквото е правилото за приходите от другите държавни стопанства.
Същият факт, коментиран от адвокат Любомир Денев: "Доказателство за правната същност на Интендантството е и това, че добивите от стопанската дейност на Двореца Кричим са постъпвали на разпореждане и отчетност на Интендантството при абсолютно същия режим, при който са се отчитали добивите от стопанската дейност на другите държавни дворци (например София и Евксиноград - които безспорно са държавни). Приходите от добивите от всички дворци и служби са постъпвали в приходната част на бюджета на държавния глава и са отивали за издръжката на неговата дейност."

 


Пряк избор на ВСС, сесийно работещ съвет без "кариерни бонуси"

Предишна новина

Еднаквите сайтове на съдилищата са форма на обществен контрол

Следваща новина

Коментари

6 Коментара

 1. 7
  Лора | нерегистриран
  0
  0

  Линкът към определението препраща към началната страница на ВКС, може ли да дадете номер на делото и/или на самото опредление.

  Също, моля ви, до писалия по-рано (на 8 май) "съдия", бихте ли посочили номера на решението на ПАС, защото ме заинтригувахте изключително много. <img src="/i/icons/face-smile.png" alt="" border="0" />

 2. 5
  Знайко | нерегистриран
  2
  -1

  Царете Фердинанд І и Борис ІІІ са притежавали абсолютно цялата власт в страна. И двамата, през различни периоди са управлявали чрез издаването на наредби - закони, погазвайки дори законодателната дейност на народното събрание. Спешно е, при такава абсолютна власт да се твърди, че в държавата е имало органи, които са могли да контролират монарха.

 3. 4
  магистратите-хотелиери | нерегистриран
  4
  0

  в сравнение с хотелчетата на некои магистрати, тия царски дворци са като цигански колиби! Но и царския републиканец или републиканския цар друго не заслужава - щом се надупи на руската мафия, нека не се чуди кой ще му прилапа имотите! Така поне ще може наистина да разбере как се чувства обикновения българин, който беше ограбен от братята-освободители!

 4. 3
  678 | нерегистриран
  0
  -1

  "ВКС допусна до касационно разглеждане.." допуснахте делото на мадридския мошеник, а не допускате хиляди дела с безобразия и престъпления на долните инстанции. Тук нямало задължителна практика, а? А там ви сочат противоречивата практика и отрязвате изправната страна без да ви мигне окото. ВКС - престъпна продажна мафия, която ще развива правото?!

 5. 2
  съдия | нерегистриран
  0
  -2

  Чела съм решението на колежката Дандарова от ПАС!Препоръчвам на всички да го прочетат.Искрено се надявам ,че трудът и няма да бъде сринат от ВКС!

 6. 1
  vdf | нерегистриран
  0
  0

  <body>

  With change of the seasons,there are many famous and beautiful bags on clearance sale.

  You can buy some different styles of bags which can match your garb at <A href="http://www.coach--outletonlinestores.com/"><strong>Coach Outlet

  Store</strong></A>.As we all know ,<a href="http://www.coach--outletonlinestores.com/"><strong>Coach Outlet</strong></a> is the symbol of fashion, it across different age

  groups. For this reason ,consumers in Western countries prefer traditional brands while consumers

  are wilder about the fashionable fad. <a href="http://www.coach--outletonlinestores.com/"><strong>Coach outlet</strong></a> bags is your best choose,they have excellent

  quality and will meet your needs.In order to thanks for the consumer,<a href="http://www.coach--outletonlinestores.com/"><strong>Coach Outlet Store</strong></a> will give

  a biggest discount to Forengn for the fastival.If you want to know more about our products,please log on to <a href="http://www.coach--outletonlinestores.com/"><strong>Coach Outlet Store Online</strong></a>,you will acquire more surprises on <a href="http://www.coach--outletonlinestores.com/"><strong>Coach Outlet Store Online</strong></a> .

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.