Статии от Николай Николов, доктор по право
130 000 от властта си казват всичко до 8 юни
Всеки подал декларация има право до месец да я изтегли и да поправи грешки и несъответствия, които е открил сам
17 май
Законът за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ, в сила от 23.01.2018 г.) предвиди нов режим на подаване и проверка на декларациите за имущество и интереси на около 130 000 души,...
Ако двама роднини работят в едно ведомство това, само по себе си, не е конфликт на интереси, а несъвместимост и то ако единият е пряко подчинен на другия
07 ноември 2017
Конфликтът на интереси е материя, която е законово регламентирана в България с влизане в сила на 1.01.2009 г. на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/. За тези девет години се натрупа огромна...
Сега само депутати номинират кандидати за политическата квота в съвета
10 февруари 2017
Съдебната власт в България има проблем с доверието на гражданите. Това е обективен факт, причините за който са различни. Нуждаем се от мостове между третата власт и обществото, чрез които съдебната система да даде повече прозрачност...
Сравнителен анализ на основанията за самоотвод по процесуалните закони и Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
14 август 2014
Институтът на самоотвода е познат отдавна на българското процесуално право. Той цели осигуряване на безпристрастност и обективност на съответната процедура. При наличие на определени факти съответният решаващ орган е длъжен доброволно и...
19 декември 2013
509
В националното законодателство за конфликт на интереси усвояването на фондовете на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава е специален предмет на защита. Например, чл. 9, ал. 1 от Закона за предотвратяване и установяване на...