Министерство на правосъдието предлага:
Електронните свидетелства за съдимост за неосъждани лица да се предоставят по служебен път
Облекчават и подаването на заявления за документа пред Районните съдилища
 
03 януари 2018, 18:05 | | Видяна: 521
 
 

Редът и начинът за предоставяне на електронни свидетелства за съдимост по служебен път между Министерството на правосъдието (МП) и администрации на органите на изпълнителната власт, се уреждат в проект за изменение на Наредба №8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, съобщават от ведомството.

Проектът, публикуван за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието, е в изпълнение на влезлите в сила от началото на годината промени в  Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. С него се променят текстове в  68 нормативни акта, като отпада изискването неосъжданите граждани да предоставят на администрацията свидетелства за съдимост. Законодателните промени са част от последователната политика на правителството за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални документи на хартиен носител, допълват още от МП.

С промяната на Наредба №8 получаването на електронно свидетелства за съдимост по служебен път ще важи по отношение на лицата с чисто съдебно минало. Предвижда се свидетелствата да се издават по заявление от централните и териториалните органи на изпълнителната власт чрез длъжностни лица, оправомощени да получават достъп до данните за съдимост.

Министерството на правосъдието ще бъде компетентно да издава електронните свидетелства по служебен път и след подаване на онлайн заявление по образец. Няма да се събира държавна такса, а  срокът за получаване на свидетелството е до 3 работни дни.

Въвежда се и облекчение при подаване на заявления за издаване на свидетелства за съдимост на гише в районните съдилища, като отпада изискването гражданите да предоставят препис от акта за раждане или удостоверение за раждане в оригинал или нотариално заверено копие или друг документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ данни за родителите на лицето, уточняват от МП.