Успешно стартира регистърът на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията
 
03 януари 2018, 13:56 | | Видяна: 146
 

Ръководството на Агенция по вписванията реализира и стартира успешно преминаването на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища към Агенцията.

 Бяха извършени нормативни и системни промени и от 1 януари 2018 г. е осигурена възможност за вписване на обстоятелства и обявяване на актове за сдружения, фондации и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. Регистърът е с ново наименование – Търговски регистър и регистър на юридически лица с нестопанска цел.

В първия работен ден, 2 януари, сдружение "СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА НА МИСИЯ" първо е подало електронно своето заявление за регистрация в 9,31 ч.

Към днешна дата са подадени общо 13 заявления от сдружения и фондации - 5 от тях за регистрация, 8 заявления за пререгистрация. Шест са подадени електронно, включително и от едно чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел. Седем са подадени на гише в службите по регистрация в София, Варна, Враца и Стара Загора.

Заявленията за вписване на обстоятелства и обявяване на актове са налични на следния линк: http://www.brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=2

От 1 март 2018 г. към Агенция по вписванията ще премине и Централният регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.