По предложение на трима от ГЕРБ
Поправят последните промени в ГПК
 
29 юли 2015, 13:03 | Правен свят | Видяна: 1979
 
 

По-малко от месец след като последните промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) бяха публикувани в Държавен вестник трима депутати от ГЕРБ предлагат част от измененията да бъдат отменени.

Председателят на правната комисия Данаил Кирилов и съпартийците му и членове на комисията Анна Александрова и Свилен Иванов сега са решили, че част от производствата по Семейния кодекс, които наскоро отрязаха от касация, е наложително да стигат до върховния съд. Докато промените се обсъждаха в правната комисия нито един от тримата не изрази опасения от отмяната на достъпа на тези дела до третата инстанция.

Ето какво предлагат днес тримата от ГЕРБ. В чл. 280 ал. 2, т.2 ГПК след думите "искове по чл. 322 ал. 2 от този кодекс" да се добави "с изключение на въпросите по чл. 59 ал. 2 от Семейния кодекс в случаите, в които към датата на обявяване на въззивното решение от брака има ненавършило пълнолетие дете". Т.е. когато при развод съдът служебно се произнася при кого да живеят децата, на кого се предоставят родителските права и определя режима на отношенията, ако при решението на втората инстанция децата още не са станали на 18 години, то ще може да бъде оспорено пред Върховния касационен съд (ВКС).

Освен това според депутатите от ГЕРБ на три инстанции трябва да се гледат и производства по чл. 59, ал. 7, чл. 123, ал. 2, чл. 127, ал. 2 и чл. 128 от Семейния кодекс. Това означава върховните съдии да се произнасят по решенията, с които детето след развод е настанено при близки, различни от родителите, в приемно семейство или институция (чл. 59, ал. 7 СК); по спорове за упражняване на родителските права и задължения (чл.123, ал. 2 СК и по чл. 127 ал. 2 СК); по искания на бабата и дядото за определяне на лични отношения с внучето (чл.128 СК).

Все така изключени от касация остават производства за връщане на избягало дете при родителите му (чл.126, ал. 2 СК); споровете за пътуване на детето в чужбина (чл.127а СК) и исканията за разпореждане с имущество и влогове на детето (чл.130, ал. 3 СК).

В мотивите на тримата депутати от ГЕРБ да върнат касационното обжалване по някои производства не се посочва какво е накарало народните представителите да преосмислят позицията си от преди по-малко от месец. В тях се обяснява колко са важни и динамични всички отношения, свързани със семейството, майчинството и децата. "Те допълнително се усложняват във връзка със свободата на движение и установяване на гражданите на Европейския съюз, включително и извън неговите граници. В резултат на това в българското законодателство бяха приети много бройни промени. Развива се и практиката на Европейския съд по правата на човека, включително и по дела срещу България по повод упражняване на родителски права", пишат вносителите. И заключват: "Ето защо, касационното разглеждане на исковете, свързани с упражняването на родителски права, е от изключително значение за точното прилагане на закона и развитието на правото в една динамично променяща се област".

След това депутатите от ГЕРБ изчисляват, че брачните дела са под 10% от всички, гледани от районен съд и следователно с критериите за достъп до касация само малък брой дела по Семейния кодекс ще стигат до ВКС.